Radovi studenata

Ime i Prezime Ciklus Fakultet Rad
Brezovac Ana II Ekonomski fakultet
Mušić Dženana II Ekonomski fakultet  Transformacija mikrokreditne organizacije iz neprofitnog u profitni  oblik organizovanja 
Šehović Fuad II Ekonomski fakultet  Upravljanje operativnim rizicima u finansijskim institucijama
Šterić-Petrović Andrijana II Ekonomski fakultet
Deretić Nikola II Fakultet političkih nauka  Funkcionalnost i održivost javnog radio-televizijskog sistema Bosne i Hercegovine
Ćurčić Meliha II Fakultet zdravstvenih nauka  Profesionalno sagorijevanje
Dragičević Aleksandra II Fakultet zdravstvenih nauka  Funkcionalna procjena i tretman djece sa poremecenim statickim i dinamickim postupcima
Javurek Matija II Fakultet zdravstvenih nauka
Matović Lejla II Fakultet zdravstvenih nauka
Paočić Tatjana II Fakultet zdravstvenih nauka  Povezanost indeksa tjelesne mase i gubitka koštane gustoće kao faktora rizika u nastanku osteoropoze
Regoje Dobrila II Fakultet zdravstvenih nauka
Selimović Amela II Fakultet zdravstvenih nauka
Teovanović Mladen II Fakultet zdravstvenih nauka
Mr Babajić Mirela III Fakultet zdravstvenih nauka
Mr Đedović Senad III Fakultet zdravstvenih nauka  Kliničko-epidemiološka studija nastanka i razvoja cerebrovaskularnog inzulta i značaj prevencije na području hercegovačko neretvanskog kantona
Mr Omer Pinjić III Fakultet zdravstvenih nauka  Kvalitet života pacijenata tretiranih mobilnim, fiksnim i kombinovanim nadomjescima
Mr Regoje Dobrila III Fakultet zdravstvenih nauka  Uticaj fokusa na zubima u etiopatogenezi alopeacije areate
 Mr Jusuf Pušina III Pravni fakultet Maloljetnička delikvencija problem Bosne i Hercegovine
 Mr Milomir Čodo III Pravni fakultet Pravni aspekti zelenaških poslova u Bosni i Hercegovini
 Mr Ina Stašević III Fakultet zdravstvenih nauka Utjecaj obiteljskih čimbenika na recidivizam kod maloljetnih počinitelja kaznenih djela