Fakultet zdravstvenih nauka

Fakultet zdravstvenih nauka

Fakultet zdravstvenih nauka prezentira se sa osam smjerova koji su svaki za sebe posebna cjelina, a opet čine ponudu studiranja na zdravstvenim smjerovima koja u potpunosti zadovoljava interese studenata i potrebe tržišta rada.
Svi kabineti i učionice potrebni za kvalitetno i suvremeno odžavanje nastave izuzetno su komforni i opremljeni tehničkim pomagalima i specifičnim sadržajima. Zato s ponosom ističemo da praktičan rad u ambulantama, laboratorijima, kabinetima vještina i dvoranama za vježbanje zadovoljavaju najviše svjetske standarde.

[ipanorama id=”19250″]

 

Odabran je optimalan broj obaveznih predmeta, a studentima je omogućena sloboda i inicijativa da samostalno odaberu izborne predmete u okviru multidisciplinarnih studijskih grupa. Na taj način mogu sticati znanja za i vještine za koje pouzdano znaju da će im biti značajni na budućem radnom mjestu.Za potrebe obrazovanja i naučno-istraživačkog razvoja angažirani su kadrovi sa naučnim referencama i kompetencijama dokazanim i potvrđenim u naučnoj i stručnoj javnosti naše države ali i Evrope i svijeta. Posebna vrijednost nastavnika Fakulteta zdravstvenih nauka je visoka praktična kompetencija. Svi naši nastavnici vrsni su i priznati praktičari iz područja djelokruga svoga rada, koji svakodnevno u radu sa pacijentima testiraju i dokazuju svoja dostignuća. Elementi praktičnog rada i radnog iskustva prenose se studentima kao najdragocjenije vrijednosti koje student mogu dobiti u procesu studiranja.

Kabinet stomatologije
Kabinet stomatologije

Stomatologija: Zdravstvena zaštita zubi, sa naglaskom na prevenciju prioritet je zdravstvenih sustava. Studij stomatologije kao obavezan petogodišnji program priprema studente da odmah nakon završetka studija mogu biti uključeni u praktičan ambulantni rad na području opće dentalne medicine. Moderno opremljena stomatološka ambulanta i zubotehnički laboratorij omogućavaju kvalitetnu praktičnu nastavu. Suradnja sa vrhunskim stomatološkim poliklinikama garancija je da će studenti dobiti osnovu da stiču najbolja znanja i vještine u pretkliničkim i kliničkim granama dentalne medicine.

[ipanorama id=”17871″]

 

Farmacija: Farmaceutska djelatnost je u svjetskim razmjerima najbrže rastuća industrija. Tehnološke procese u patentiranju i proizvodnji lijekova snažno podržavaju i potiču sve nacionalne ekonomije. Na taj način se čuva nacinalni interes i vrši prodor na inozemna tržišta. U toku studija student osim temeljnih farmaceutskih znanja puno vremena posvećuju praktičnim vježbama, komunikativnim vještinama, marketingfu i menadžmentu.

Posjeta studenata Farmacije kompaniji Pharmamed u Travniku
Posjeta studenata Farmacije kompaniji Pharmamed u Travniku

Sestrinstvo: Unapredjenje zdravstvene zaštite nije moguće bez visokoobrazovanih nedicinskih sestara. Studij Sestrinstva širi mogućnosti akademskog školovanja učenika srednjih medicinskih škola jer se pokazuje velik interes medicinskih sestara i tehničara za proširenjem obrazovanja i otvaranjem mogućnosti dodatnog obrazovanja u kontekstu cjelo-životnog učenja. U procesu studiranja koriste se pozitivna iskustva razvijenih zemalja, potrebe u praksi zdravstvene njege, potrebe uvođenja bolonjskih principa u edukativnoj praksi u oblasti zdravstvene njege , potrebe da se oblast zdravstvene njege i pratečih naučnih disciplina studiraju na interdisciplinarni i multidisciplinarni način. Naročito ističemo velike potrebe za kadrovima navedenih profila u razvijenim zemljama, što otvara mogućnost zaposlenja u inostranstvu.

Fizioterapija i radna terapija: Suvremeni načini života i rada, sve duži životni vijek i kronične bolesti lokomotornog sustava zahtijevaju da se oblast fizioterapije i pratečih naučnih disciplina studiraju na interdisciplinarni i multidisciplinarni način. Na taj način se osigurava unapređenje zdravstvene zaštite, proširuje mogućnost akademskog školovanja, odgovara velikom interesovanju medicinskih tehničara za proširenjem obrazovanja i potrebama za dodatnim kadrom u fizioterapijskoj praksi.

Sanitarni inžinjering: Ekologija i ekološka svijest o ptrebi samoodržanja okoliša i čuvanja prirodnih resursa neophodni su da bi naša populacija opstala. Studij sanitarnog inžinjerstva poučava studente o načinima očuvanja hrane, voda i ostalih resursa, kao i pravnoj regulative istog područja.Inženjerske aktivnosti na zaštiti, prevenciji i sanaciji problema u oblasti javnog zdravstva proucavaju se I kao praktican rad na terenskoj nastavi.

Radiologija: Dijagnostičke metode početak su svakog procesa uspješnog detektiranja bolesti i poremećaja. Radiološke tehnike velikim koracima razvijaju se u tehnološkom i stručnom pravcu. Iz tog razloga želimo pripremiti inžinjere radiologije da mogu savladati konvencionalne,ali i sofisticirane tehnike u radiologiji.

Menadžment u sportu: Ekonomska pitanja igraju sve veću ulogu u upravljaju sportskim društvima. Iz toga razloga upravljanje procesima u sportu zahtjeva ne samo kvalifikacije u oblasti sporta, već i profesionalna znanja iz oblasti menadžmenta. Ova znanja se obezbjeđuju studijskim programima koji su dizajnirani prema posebnim zahtjevima specifičnih oblasti ili uloge i mjesta u okviru osnovne djelatnosti.

Sportski trener: Edukacija i odgoj sportaša nisu više samo stvar entuzijazma ili vlastitog soportskog iskustva. Trenerski posao ima svoje naučne zakonitosti koj treba poznaveti kako bi se uspješno i pravilno vodili pojedinci i kolektivi, kako amateri tako i profesionalci. Posebnu kategoriju čine treneri koji rade sa djecom i mlađim uzrastima, pe zato studentima omogućujemo i pedegoški dio učenja.

 

 

Share this post

Translate »
Menu