Obavještenje za javnost 10.01.2019. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Revizija i utjecaj modela procesa revizije na kvalitet revizorskih izvješća, kandidata Srećka Dominkovića, studenta magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 08.12.2018. godine do 25.12.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj 4-2/19 od 10.01.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za 11.01.2019. godine sa početkom u 11.00 sati u sali br. 5 Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Obavještenje za studente


Obavještavamo studente da će se ovjera zimskog i upis ljetnog semestra vršiti u periodu od 14.01. do 2.02.2018. godine. Studenti su u tom periodu obavezni studentskoj službi predati indeks sa popunjenim semestralnim listom.

U indeksu je, prije predaje, potrebno unijeti nazive predmeta koji su odslušani u zimskom semestru; ime, prezime i titulu odgovornog nastavnika, kao i ostale podatke koji se traže.

Evropski univerzitet vam želi mnogo uspjeha na predstojećim ispitnim rokovima.

S poštovanjem,

Studentska služba Evropskog univerziteta

Obavještenje za javnost 25.12.2018.


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Zaštita prava pacijenata u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na građanskopravnu zaštitu i krivicu lјekara za počinjenu lјekarsku grešku, mr. Dženete Hadžić, kandidatkinje za odbranu doktorske disertacije na Pravnom fakultetu, studijski program Opšte pravo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 8.12.2018. godine do 24.12.2018. godine, nije bilo primjedbi.

V. d. rektor Univerziteta rješenjem broj 538-1/2018 od 25.12.2018. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za 28.12.2018. godine sa početkom u 16.30 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Obavještenje za javnost 12.12.2018. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Primjena lijekova u starijoj dobi, kandidatkinje Slavice Živković, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 21.07.2018. godine do 08.08.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 861-2/18 od 12.12.2018. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 13.12.2018. godine sa početkom u 14.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Farmakoterapija u palijativnoj skrbi, kandidatkinje Vanje Simić, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 17.11.2018. godine do 05.12.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 862-2/18 od 12.12.2018. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 13.12.2018. godine sa početkom u 15.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

III

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Mehanizmi djelovanja antibiotika, kandidatkinje Emine Šibonjić, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 17.11.2018. godine do 05.12.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 863-2/18 od 12.12.2018. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 13.12.2018. godine sa početkom u 16.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Obavještenje za javnost 08.12.2018. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Revizija i utjecaj modela procesa revizije na kvalitet revizorskih izvješća, kandidata Srećka Dominkovića, studenta magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

Obavještenje za javnost 8.12.2018. godine


Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Prava pacijenata sa posebnim osvrtom na građansko-pravni i krivični postupak, mr. Dženete Hadžić, kandidatkinje za odbranu doktorske disertacije na Pravnom fakultetu, studijski program Opšte pravo, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta 72-74.

Obavještenje za javnost 01.12.2018. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Estetska kompozitna restauracija kod traumatsko oštećenih zubi, kandidatkinje Jerneje Škornik, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

Obavještenje za javnost 17.11.2018. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Farmakoterapija u palijativnoj skrbi, kandidatkinje Vanje Simić, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

II

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Mehanizmi djelovanja antibiotika, kandidatkinje Emine Šibonjić, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u zimskom semestru akademske 2018/19. godine


Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u zimskom semestru akademske 2018/19. godine.

Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to:

1) JZU “Zdravstveni centar Brčko” u Brčkom (za sve programe);

2) Zdravstveno-estetski centar “Dermato-Dentomedik” dr Regoje, Brčko (za Stomatologiju);

3) JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (za sve programe osim Stomatologije);

4) PZU Ginekološka poliklinika „Korak do života“ Tuzla (Sestrinstvo);

5) Zdravstvena ustanova „Petković“ Šamac (Sestrinstvo);

6) Poliklinike Azabagić Tuzla (za Stomatologiju);

7) Ordinacija za opštu stomatologiju, oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju “Kusturica Dr. Nusret” u Brčkom (za Stomatologiju), i

8) PZU Apoteke Edal Eurofarm u Tuzli (za Farmaciju).

Pored navedenih ustanova, studenti mogu obavljati stručnu praksu i u drugim zdravstvenim ustanovama, ukoliko je to dozvoljeno u skladu sa pravilima tih ustanova.

Studenti su dužni da se prijave na jedan od sljedeća dva načina, i to: a) slanjem e-maila na adresu info@eubd.edu.ba, ili

b) prijavljivanjem u studentskoj službi.

Prijave se podnose najkasnije do 30.11.2018. godine, a prijave koje stignu poslije ovog roka, neće biti razmatrane.

Studenti farmacije koji stručnu praksu žele obavljati u PZU Apoteke Edal Eurofarm u Tuzli, podnose prijave do 10.11.2018. godine.

Prijava treba da sadrži ime i prezime, broj indeksa, naziv ustanove u kojoj student želi obaviti stručnu praksu. Npr: „Marko Marković, broj indeksa 153/11-FA, prijavljuje se za obavljanje stručne prakse u UKC-u Tuzla u zimskom semestru 2018/19. godine“.

Studentima koji se prijave za obavljanje kliničko-bolničke prakse biće izrađene akreditacije sa njihovim imenom i prezimenom, a koje će moći preuzeti po isteku roka za prijavu.

Više informacija se nalazi u Uputstvu za obavljanje stručne prakse, te upućujemo sve studente da se upoznaju sa njegovim sadržajem. Uputstvo se može pronaći na web-stranici Univerziteta na linku: http://eubd.edu.ba/03-OS/2-1.Uputstvo-za-praksu.pdf

Posebni uslovi za obavljanje prakse:

1) Studenti su dužni da, prije obavljanja stručne prakse, izvrše obaveznu sanitarnu obradu i dostave o tome dokaz zdravstvenoj ustanovi (sanitarna knjižica), te da imaju čiste uniforme i čistu obuću za vrijeme obavljanja stručne prakse u zdravstvenoj ustanovi.

2) UKC Tuzla će studente Univerziteta, koji tamo obavljaju praksu, blagovremeno, na primjeren način, upoznati sa propisanim kućnim redom, i to na zajedničkom uvodnom predavanju. O terminu održavanja ovog predavanja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice Univerziteta. Studenti su dužni da se za vrijeme obavljanja stručne prakse ponašaju u skladu sa visokim etičkim i moralnim standardima, kao i da se prema opremi Centra ponašaju sa pažnjom dobrog domaćina.

3) Studenti studijskog programa Radiologija, koji žele da obave stručnu praksu na UKC-u Tuzla, dužni su da obave prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja. Pregled se obavlja u Domu zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla u Službi specifične zdravstvene zaštite – Medicina rada.

Za ovaj pregled potrebno se, takođe, prijaviti, tako što se studentskoj službi dostavi sljedeće:

a) od porodičnog ljekara popunjen i ovjeren obrazac historije bolesti, oboljenja, povreda ili invalidnosti (obrazac se može pronaći na web-stranici ili u studentskoj službi), i

b) uplatnica na iznos od 117,00 KM uplaćeno na račun Univerziteta (555 003 005 11 429 27), koliko iznose troškovi za zdravstveni pregled.

Ovu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 24.11.2018. godine. O terminu pregleda u Domu zdravlja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice.

Studenti koji su već ranije obavili prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja, i koji imaju važeći nalaz, nisu dužni da obavljaju pregled ponovo.

 

Obrazac za istoriju bolesti