Žurnalistika i komunikologija

Žurnalistika i komunikologija

Misija  studijskog  programa  žurnalistika  i  komunikologija  je  da  studenti     kroz izučavanje i naučno saznavanje steknu opšta znanja o komunikaciji, informacijama i javnom mnjenju kao  činiocima politike, novinarstvu, ulozi medija u političkom životu i političkom marketingu.  Osim  sticanja  teorijskih  znanja,  ovaj  studijski  program  treba  da  omogući studentima i praksu za rad u u štampanim i elektronskim medijima, u oblasti PR-a, kao i u istraživačkim timovima i institucijama – agencijama za ispitivanje javnog mnjenja.

Ciljevi ovog studijskog programa su:

omogućavanje sticanja i korištenja naučnog saznanja o žurnalistici i komunikologiji, filozofsko i naučno promišljanje o novinarstvu i komunikologiji,sticanje  teorijskih  i komparativnih  znanja  o  javnom  mnjenju,  njegovom ispitivanju i kreiranju, kao i djelovanju u novinarstvu i marketingu, osposobljavanje stručnjaka    za    rad    u   komunikacionim    institucijama,    u kampanjama, institucijama kulture, političkim institucijama (poslovi portparola u  u organima vlasti, javnoj administraciji, političkim partijama), privrednim korporacijama,   međunarodnim   privrednim   organizacija   i   korporacijama, nevladinim organizacijama, itd.

Ključne vještine koje student stiče su:

Znanje i razumijevanje komunikacije, informisanja i javnog mnjenja,

Znanja o organizaciji i djelovanju medija

Razumijevanje nastanka i tumačenje političkih pojava – politička analitika,

Osposobljenost za primjenu specifičnih stručnih znanja o medijima, informisanju i komunikologiji,

Ostale profesionalne vještine.

Share this post

Translate »
Menu