OBLAST RAZREDNE NASTAVE , RAZREDNE NASTAVE SA ENGLESKIM JEZIKOM I RAZREDNE NASTAVE SA DEFEKTOLOGIJOM

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.10.2019.

31.10.2019.

Petak

Četvrtak

14.00h

16.00h

 

Matematika

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika

vježbe

 

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

12.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

14.00h

14.00h

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje

05.10.2019.

30.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Osnovi defektologije

Prof.dr Šaćira Mešalić

06.10.2019.

02.11.2019.

Ponedeljak

Subota

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

04.10.2019.

07.11.2019.

Petak

Četvrtak

13.00h

12.00h

 

Higijena*

Prof. dr Mithat Tabaković

01.10.2019.

Utorak

15.00h

 

Opšta lingvistika*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.10.2019.

31.10.2019.

Petak

Četvrtak

14.00h

16.00h

 

 

Engleski jezik I – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Opšta pedagogija - predmet slušaju svi studenti osim studenata sa studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Osnovi defektologije – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

12.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

14.00h

14.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Književnost

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.10.2019.

31.10.2019.

Petak

Četvrtak

14.00h

16.00h

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Filmska i TV kultura *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

13.00h

 

Engleski jezik II – predmet polažu samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA OPŠTI SMJER)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc. dr Kojo Simić

26.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

10.00h

 

Književnost za djecu

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.10.2019.

31.10.2019.

Petak

Četvrtak

14.00h

16.00h

 

Metodika nastave likovne kulture

-

26.10.2019.

Subota

16.00h

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof. dr Šaćira Mešalić

06.10.2019.

02.11.2019.

Ponedeljak

Subota

10.00h

10.00h

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost *

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.10.2019.

31.10.2019.

Petak

Četvrtak

14.00h

16.00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc. dr Kojo Simić

26.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

10.00h

 

Školsko parvo I administracija *

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA ENGLESKIM JEZIKOM ZA OSNOVNE ŠKOLE)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc. dr Kojo Simić

26.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

10.00h

 

Književnost za djecu

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.10.2019.

31.10.2019.

Petak

Četvrtak

14.00h

16.00h

 

Metodika nastave likovne kulture

-

26.10.2019.

Subota

16.00h

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave engleskog jezika

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof. dr Šaćira Mešalić

06.10.2019.

02.11.2019.

Ponedeljak

Subota

10.00h

10.00h

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Tvorba riječi u engleskom jeziku *

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc. dr Kojo Simić

26.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

10.00h

 

Igre u nastavi engleskog jezika *

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA DEFEKTOLOGIJOM)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc. dr Kojo Simić

26.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

10.00h

 

Književnost za djecu

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.10.2019.

31.10.2019.

Petak

Četvrtak

14.00h

16.00h

 

Metodika nastave likovne kulture

-

26.10.2019.

Subota

16.00h

 

VI SEMESTAR

Logopedski tretman u radu sa učenicima

Prof. dr Refik Ćatić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof. dr Šaćira Mešalić

06.10.2019.

02.11.2019.

Ponedeljak

Subota

10.00h

10.00h

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Doc, dr Jelena Vojinović Kostić

11.10.2019.

31.10.2019.

Petak

Četvrtak

14.00h

16.00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Doc. dr Kojo Simić

26.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

10.00h

 

Inkluzija u obrazovanju*

Prof. dr Šaćira Mešalić

06.10.2019.

02.11.2019.

Ponedeljak

Subota

10.00h

10.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Doc. dr Kojo Simić

26.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

10.00h

 

Metodika nastave matematike

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Metodika nastave muzičke kulture

Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje

05.10.2019.

30.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

09.10.2019.

30.10.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

17.00h

 

Metodika nastave B/H/S jezika I književnosti

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.10.2019.

31.10.2019.

Petak

Četvrtak

14.00h

16.00h

 

Metodička praksa

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.10.2019.

31.10.2019.

Petak

Četvrtak

14.00h

16.00h

 

Metodički pristup u radu  s djecom s posebnim potrebama

Prof. dr Šaćira Mešalić

06.10.2019.

02.11.2019.

Ponedeljak

Subota

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Husejn Musić

12.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

14.00h

14.00h

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

N.S

26.10.2019.

Subota

16.00h

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof. dr Esed Karić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

13.00h

 

Metodički pristup u radu s djecom s posebnim potrebama – ispit slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

 

Istorija engelskog jezika *

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Metodika engleskog jezika u ranoj školskoj dobi *

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof. dr Esed Karić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

13.00h

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Husejn Musić

12.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

14.00h

14.00h

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

N.S

26.10.2019.

Subota

16.00h

 

Kreativne radionice *

N.S

26.10.2019.

Subota

16.00h