FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SANITARNI INŽENJERING

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

07.09.2018.

21.09.2018.

04.10.2018.

Petak

Petak

Četvrtak

15:00h

15:00h

14.00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

04.09.2018.

18.09.2018.

10.10.2018.

Utorak

Utorak

Srijeda

10:00h

10:00h

16.00h

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

11.09.2018.

25.09.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

11.09.2018.

25.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

14.00h

 

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

03.09.2018.

19.09.2018.

Ponedeljak

Srijeda

16.00h

16.00h

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

11.09.2018.

25.09.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Miro Maksimović

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

08.09.2018.

22.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

14.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

13.09.2018.

27.09.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

08.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

11.09.2018.

25.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

14.000

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

07.09.2018.

21.09.2018.

13.10.2018.

Petak

Petak

Subota

15:00h

15:00h

10.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

11.09.2018.

25.09.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc.dr Senka Samardžić

04.09.2018.

18.09.2018.

18.10.2018.

Utorak

Utorak

Četvrtak

14:00h

14:00h

15.00h

 

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Miro Maksimović

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Upravljanje otpadom

Doc.dr Senka Samardžić

04.09.2018.

18.09.2018.

18.10.2018.

Utorak

Utorak

Četvrtak

14:00h

14:00h

15.00h

 

Fizičko-hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

15.09.2018.

29.09.2018.

13.10.2018.

Subota

Subota

Subota

11:00h

11:00h

12.00h

 

Tehnologija vode za piće i čuvanja namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

03.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

03.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Ekološko-sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Doc.dr Senka Samardžić

04.09.2018.

18.09.2018.

18.10.2018.

Utorak

Utorak

Četvrtak

14:00h

14:00h

15.00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

07.09.2018.

21.09.2018.

13.10.2018.

Petak

Petak

Subota

15:00h

15:00h

10.00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

05.09.2018.

19.09.2018.

Srijeda

Srijeda

16:00h

16:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

13.09.2018.

27.09.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr Amer Čustović

15.09.2018.

29.09.2018.

13.10.2018.

Subota

Subota

Subota

11:00h

11:00h

12.00h

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Doc.dr Senka Samardžić

04.09.2018.

18.09.2018.

18.10.2018.

Utorak

Utorak

Četvrtak

14:00h

14:00h

15.00h

 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr Amer Čustović

15.09.2018.

29.09.2018.

13.10.2018.

Subota

Subota

Subota

11:00h

11:00h

12.00h

 

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

13.09.2018.

28.09.2018.

Četvrtak

Petak

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

Doc.dr Senka Samardžić

04.09.2018.

18.09.2018.

18.10.2018.

Utorak

Utorak

Četvrtak

14:00h

14:00h

15.00h

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

03.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

06.09.2018.

20.09.2018.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

04.09.2018.

18.09.2018.

18.10.2018.

Utorak

Utorak

Četvrtak

14:00h

14:00h

15.00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti