FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SANITARNI INŽENJERING

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

12.04.2019.

Petak

14.00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

15.04.2019.

Ponedeljak

10.00h

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Miro Maksimović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

20.04.2019.

Subota

09.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

16.04.2019.

Utorak

17.00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

12.04.2019.

Petak

15.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc.dr Senka Samardžić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Miro Maksimović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

20.04.2019.

Subota

10.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Upravljanje otpadom

Doc.dr Senka Samardžić

04.04.2019.

Četvrtak

14.00h

 

Fizičko-hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

20.04.2019.

Subota

11.00h

 

Tehnologija vode za piće i čuvanja namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

25.04.2019.

Četvrtak

13.00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekološko-sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Doc.dr Senka Samardžić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

12.04.2019.

Petak

14.00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr Amer Čustović

20.04.2019.

Subota

11.00h

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Doc.dr Senka Samardžić

04.04.2019.

Četvrtak

14.00h

 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr Amer Čustović

20.04.2019.

Subota

11.00h

 

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

Doc.dr Senka Samardžić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

04.04.2019.

Četvrtak

14.00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti