PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

03.09.2018.

17.09.2018.

09.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

12.00h

 

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Ivana Sinanović

10.09.2018.

24.09.2018.

06.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Subota

17.00h

17.00h

10.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

14.09.2018.

29.09.2018.

11.10.2018.

Petak

Subota

Četvrtak

11:00h

11:00h

11.00h

 

Forenzička patologija

Doc.dr Mufid Burgić

03.09.2018.

24.09.2018.

23.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

10:00h

10:00h

10.00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

06.09.2018.

20.09.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

13.00h

13.00h

14.00h

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc.dr Dario Galić

04.09.2018.

18.09.2018.

10.10.2018.

Utorak

Utorak

Srijeda

10:00h

10:00h

16.00h

 

Osnovi forenzičke biologije *

Doc.dr Ivana Sinanović

10.09.2018.

24.09.2018.

06.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Subota

17.00h

17.00h

10.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

03.09.2018.

17.09.2018.

09.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

12.00h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Doc.dr Ivana Sinanović

10.09.2018.

24.09.2018.

06.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Subota

17.00h

17.00h

10.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

14.09.2018.

28.09.2018.

18.10.2018.

Petak

Petak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

 

Forenzička genetika

Prof.dr Jasminka H.Halilović

11.09.2018.

25.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

14:30h

14:30h

14.00h

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

14.09.2018.

28.09.2018.

18.10.2018.

Petak

Petak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

 

Izborni predmeti

Kriminalistička identifikacija *

Doc.dr Dubravko Derk

08.09.2018.

29.09.2018.

12.10.2018.

Subota

Subota

Petak

12:00h

12:00h

11.30h

 

Kriminologija *

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

14.09.2018.

28.09.2018.

18.10.2018.

Petak

Petak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom *

Prof.dr Nikola Ilanković

08.09.2018.

29.09.2018.

06.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

10.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

14.09.2018.

28.09.2018.

18.10.2018.

Petak

Petak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

03.09.2018.

24.09.2018.

23.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

10:00h

10:00h

10.00h

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Doc.dr Dubravko Derk

08.09.2018.

29.09.2018.

12.10.2018.

Subota

Subota

Petak

10:00h

10:00h

11.30h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

03.09.2018.

17.09.2018.

09.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

12.00h

 

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

06.09.2018.

20.09.2018.

09.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

13:00h

13:00h

12.00h

 

DNK analiza

Prof.dr Jasminka H.Halilović

11.09.2018.

25.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

14:30h

14:30h

14.000

 

Izborni predmeti

Forenzička fizička hemija *

Prof.dr Kadrija Hasanović

14.09.2018.

29.09.2018.

11.10.2018.

Petak

Subota

Četvrtak

11:00h

11:00h

11.00h

 

Toksikologija hrane *

Prof.dr Mustafa Burgić

03.09.2018.

24.09.2018.

23.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

10:00h

10:00h

10.00h

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc.dr Ivana Sinanović

10.09.2018.

24.09.2018.

06.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Subota

17.00h

17.00h

10.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Postupanje forenzičara u krivičnom postupku

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

14.09.2018.

28.09.2018.

18.10.2018.

Petak

Petak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

 

Forenzička analiza dokumenata

Doc.dr Ivana Sinanović

10.09.2018.

24.09.2018.

06.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Subota

17.00h

17.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

03.09.2018.

19.09.2018.

Ponedeljak

Srijeda

16.00h

16.00h

 

Forenzička balistika

Doc.dr Ivana Sinanović

10.09.2018.

24.09.2018.

06.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Subota

17.00h

17.00h

10.00h

 

Izborni predmeti

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina *

Doc.dr Dubravko Derk

08.09.2018.

29.09.2018.

12.10.2018.

Subota

Subota

Petak

10:00h

10:00h

11.30h

 

Forenzička antropologija *

Prof.dr Jasminka H.Halilović

11.09.2018.

25.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

14:30h

14:30h

14.00h

 

Forenzička i odštetna odgovornost*

Doc.dr Ivana Sinanović

10.09.2018.

24.09.2018.

06.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Subota

17.00h

17.00h

10.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti