PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

05.06.2018.

03.07.2018.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Ivana Sinanović

14.06.2018.

12.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

14.06.2018.

02.07.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

11:00h

10:00h

 

Forenzička patologija

Doc.dr Mufid Burgić

05.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

28.06.2018.

13.07.2018.

Četvrtak

Petak

15:00h

15:00h

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc.dr Dario Galić

12.06.2018.

26.06.2018.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Osnovi forenzičke biologije *

Doc.dr Ivana Sinanović

14.06.2018.

12.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

17:00h

17:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

04.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Doc.dr Ivana Sinanović

14.06.2018.

12.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

11:15h

11:15h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

28.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

26.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

28.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Kriminalistička identifikacija *

Doc.dr Dubravko Derk

09.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Kriminologija *

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

28.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom *

Prof.dr Nikola Ilanković

09.06.2018.

23.06.2018.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

28.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

05.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Doc.dr Dubravko Derk

09.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

07.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

26.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Forenzička fizička hemija *

Prof.dr Kadrija Hasanović

14.06.2018.

02.07.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

13:00h

10:00h

 

Toksikologija hrane *

Prof.dr Mustafa Burgić

05.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc.dr Ivana Sinanović

14.06.2018.

12.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

17:00h

17:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Postupanje forenzičara u krivičnom postupku

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

21.06.2018.

26.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Forenzička analiza dokumenata

Doc.dr Ivana Sinanović

14.06.2018.

12.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

17:00h

17:00h

 

VIII SEMESTAR

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

13.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

Forenzička balistika

Doc.dr Ivana Sinanović

14.06.2018.

12.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

17:00h

17:00h

 

Izborni predmeti

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina *

Doc.dr Dubravko Derk

09.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Forenzička antropologija *

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

26.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Forenzička i odštetna odgovornost*

Doc.dr Ivana Sinanović

14.06.2018.

12.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

17:00h

17:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti