Razredna nastava

Razredna nastava

Struktura studijskog programa 

Ovaj studijski program nudi kurseve iz oblasti razredne nastave, opšteg i pedagoškog obrazovanja. Od ukupno 36 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 24 predmeta,8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet u zavisnosti od opterećenja nosi od 4 do 8 ECTS bodova. 

Svrha studijskog programa 

Savladavanjem studijskog programa Razredna nastava – opšti (opći) smjer,  student stiče određenje opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji profesionalnog osmišljavanja i realizacije različitih aktivnosti, saglasno zahtjevima nastavne prakse i zahtjevima složene profesionalne uloge učitelja u savremenoj školi.  Na taj način svršeni studenti studijskog programa za učitelje su kompetentni da rješavaju objektivne probleme u okviru obrazovnog procesa u školi, kao i da nastave svoje školovanje, ako se za to opredijele.  Opšte kompetencije učitelja uključuju, prije svega, razvoj sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja, sposobnosti analize, sinteze i predviđanja rješenja problema u obrazovnom procesu, razvoj komunikacionih sposobnosti i sposobnosti saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem,  kao i ovladavanje metodama,  postupcima i procesima istraživanja.  U određenju specifičnih sposobnosti učitelja studijski program polazi od karakteristika pedagoškog radnika za XXI  vijek. 

Ciljevi studijskog programa 

U određenju i definisanju ciljeva studijskog programa osnovnih akademskih studija Razredna nastava – opšti (opći) smjer, osnovna polazišta bila su zasnovana na :

 • Principima i zahtjevima Bolonjske deklaracije, 
 • Zakonu o visokom obrazovanju,
 • Evropskoj dimenziji obrazovanja,
 • Opštim i Posebnim osnovama školskog programa u BiH,
 • Iskustvima visokoškolskih ustanova za obrazovanje učitelja iz okruženja koje su već transformisane prema principima Bolonjske deklaracije,
 • Rezultatima analize postojeće prakse obrazovanja učitelja i njegove savremene složene uloge u obrazovno-vaspitnom procesu.

Kompetencije diplomiranih studenata 

Stručne kompetencije:

 • S obzirom na interdisciplinarni karakter studijskog programa student stiče temeljno poznavanje i razumijevanje disciplina svih odgovarajućih struka,  kao i sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihovu primjenu u obrazovnom procesu;
 • Sposobnost da vrši izbor krucijalnih informacija i bude menadžer u njihovom korištenju;
 • Sposobnost da vrši evaluaciju tj. kontinuirano procjenjuje svoj rad.

Interpersonalne kompetencije:

 • Sposobnost da bude partner u afektivnoj komunikaciji sa djecom i ostalim;
 • Da bude samostalan, ali i spreman da timski sarađuje sa drugima;
 • Posjeduje senzibilitet za razvojne potrebe drugih,  poštuje sopstvenu,  ali i ličnost drugih;
 • Posjeduje tolerantnost, demokratičnost i poštuje i uvažava različitost.
 • Personalne kompetencije:
 • Prepoznaje i uvažava tuđe stavove i emocije;
 • Posjeduje samopouzdanje, samokontrolu i lični integritet;
 • Fleksibilan u prihvatanju promjena;
 • Otvoren i spreman da prihvati nove ideje, pristupe i informacije;
 • Ima izgrađenu profesionalnu etiku.

Share this post

Translate »
Menu