Evropski univerzitet Brčko distrikt

Časopis

Evropski univerzitet Brčko distrikta pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz raznih naučnih oblasti uključili u naučni život i razmenu naučnih znanja, ali i da bi se studentima omogućilo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz sveta nauke. Prvi broj časopisa objavljen je krajem jula ove godine.

Evropski univerzitet će nastojati da Evropska revija postane centar naučne misli u regionu i zato poziva sve naučnike da dostavljaju svoje do sada neobjavljene radove, a za koje misle da imaju kvalitete potrebne za javno publikovanje. Većina brojeva će biti tematski posvećena određenom naučnom polju. Sljedeći broj, koji će izaći u oktobru, biće posvećen naučnoj oblasti medicina. Svi prispeli radovi prolaze dve anonimne recenzije i tek ako one budu pozitivne, radovi se uzimaju u razmatranje za objavljivanje.

Tehničko uputstvo autorima

UPUTE ZA PISANJE RADOVA ZA ČASOPIS “EVROPSKA REVIJA”

Pozivamo zainteresovane autore koji žele objavljivati svoje radove u ovom časopisu da ih pošalju na adresu uredništva shodno slijedećim uputstvima:

  • Rad se obavezno dostavlja uredništvu e-mailom na adresu: info@eubd.edu.ba, te u jednom štampanom primjerku.
  • Rad treba biti napisan u programu Word. Treba koristiti tip slova Times New Roman i veličinu slova 11 tačaka. Za fusnote tip slova Times, veličina slova 10 tačaka. Format stranice je A4, a margine su: vrh – 4,6 cm, dno – 4,6 cm, lijevo – 3,8 cm i desno – 3,3 cm.

Uredništvo prima radove koji su opremljeni na slijedeći način:

  • Na prvoj stranici rada obavezno je navesti naslov rada, ime i prezime autora, akademske titule.
  • Slike, tabele i grafikoni koji su sastavni dio rada moraju biti jasno urađeni, te imati naslov, izvor i broj.
  • Popis literature treba dati na kraju rada, a u njega ulaze djela na koja se autor poziva u radu s tim da je složen po abecednom redu prezimena autora navedenih djela, a podaci o djelu moraju sadržavati i mjesto i godinu izdavanja.

Svaki rad mora imati sažetak i ključne pojmove. U sažetku treba dati suštinu rada (informaciju metodološkog karaktera) i objasniti rezultat rada. Sažetak mora imati najviše 150 riječi, odnosno najviše 15 redaka. Sažetak dolazi iza naslova, a mora biti jasan i pisan u trećem licu na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i na jednom od svjetskih jezika.

Rukopisi se ne vraćaju.

Ukoliko rad zadovoljava kriterije časopisa, upućuje se na recenziju. Rad ocjenjuju dva nezavisna recezenta, a identitet autora i recenzenata ostaje obostrano nepoznat.

Nakon pozitivne ocjene recenzenata i kategorizacije rada uz odluku članova redakcije, rad se objavljuje u časopisu.

Recenzijama ne podliježu: prikaz knjige, prevodi, tematske bibliografije i izvještaji.

U časopisu se objavljuju ranije neobjavljeni radovi, a nakon njihovog objavljivanja autori ih ne mogu, bez posebnog odobrenja redakcije, objavljivati u drugim publikacijama.

Autori su saglasni da se njihovi radovi postave na web stranicu Univerziteta.

Časopis Evropska revija zadržava i sva ostala prava, ukoliko nije drugačije dogovoreno sa autorima.

Redakcija zadržava pravo da prilagođava rad općim pravilima uređivanja časopisa.

Radovi se klasificiraju i referiraju po UDC i JEL publikacijama, London, Pittsburg i Sydney.Evropska revija izlazi polugodišnje.

Uredništvo

Izdanja

Share this post

Translate »
Menu