Oblast građevinarstva

Oblast građevinarstva

Građevinarstvo; Hidrotehnika; Konstrukcije; Putevi, aerodromi i željeznice, i Geodezija

Osnovni ciljevi studijskih programa građevinarstva

Cilj predloženih studijskih programa je da omogući:

Sticanje znanja i vještina potrebnih za savremenu izgradnju objekata,

Razvijanje koncepta obrazovanja koji će nuditi kompletnog stručnjaka spremnog za sve izazove novog vremena, uz istovremeno stvaranje uslova za sticanje usko specijalizovanih zvanja koje su potrebna za savremenu arhitekturu.

Student je obavezan da izradi propisane seminarske radove, položi predviđene ispite i praktični dio nastave i uradi diplomski – završni rad.

Evropski univerzitet se  odlučio  da  obogati  izbor  univerzitetskih studija programima iz oblasti građevinarstva (građevinarstvo; konstrukcije; hidrotehnika; putevi, aerodromi, željeznice; geodezija), pri Tehničkom fakultetu. To bi bili studijski programi za usavršavanje studenata u oblasti građevinskih nauka, a bavili bi se i izradom razvojnih   projekata,   studija   i   slično, a iz oblasti za koje je ova organizaciona jedinica specijalizovana. Takođe, to bi bila podloga za razvoj fundamentalnih naučnih istraživanja iz ovih oblasti, kao bitnog uslova za uspješno izvođenje nastave po evropskim standardima.

Na istoj kadrovskoj i materijalnoj osnovi implementirao bi se i razvoj izdavačke djelatnosti, koja obuhvata kako udžbeničku literaturu, tako i odgovarajuće časopise naučne i stručne orijentacije na discipline sa kojima se ova institucija bavi.

Prvenstveno gledajući geografski položaj Brčko distrikta ovi studijski programi bili bi jedinstveni na prostorima u širem okruženju.

Rukovodeći se ovim načelima ovi studijski programi imaju sljedeće ciljeve:

Obrazovanje diplomiranih  građevinskih inženjera, koji su kvalitetno obrazovani i sposobni, kako za individualni, tako i za timski rad.

Formiranje savremene visokoškolske ustanove po svjetskim standardima u oblasti obrazovanja, po ugledu na vodeće visokoškolske ustanove ove vrste u svijetu.

Obrazovanje budućih stručnjaka iz navedenih oblasti najsavremenijim metodama i uz pomoć savremenih tehnologija.

Osposobljavanje   budućih   kadrova   iz   navedenih   oblasti   za   rad   u   oblasti građevinarstva.

Više od polovine svih predmeta bili bi novi, a koji bi se izučavali isključivo na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Dakle, programska orijentacija, plan i program studija nudi znanje, vještine i edukaciju koja je komplementarna postojećoj, te obogaćuje obrazovnu ponudu na tržištu znanja, vještina i sposobnosti iz pomenutih studijskih programa.

Ciljna grupa studijskih programa iz oblasti građevinarstva

Osnovna ciljna grupa su srednjoškolci sa završenom Tehničkom školom, Gimnazijom, ali i drugim četvorogodišnjim srednjim školama, kojima bi naša visokoškolska ustanova predstavljala prirodan i logičan slijed daljnoj nadgradnji i usavršavanju stečenog znanja u srednjoj školi. 

Uslovi i kriterijumi za upis na prvu godinu studija zasnivaju se na javnom konkursu kojeg raspisuje nadležni organ visokoškolske ustanove.

Društveno – ekonomska opravdanost otvaranja studijskih programa građevinarstva

Posljednih godina Brčko je postao najznačajniji privredni i kulturni centar u regionu.  To  zahtijeva  odgovarajući  razvoj  infrastrukture,  što podrazumijeva  neophodnost širenja mreže osnovnih, srednjih i visokih škola, kao i tome primjerenu kadrovsku bazu za unapređenje privrednog i ukupnog društvenog života regije.

Naime, studiranje na visokoškolskoj ustanovi u mjestu stanovanja ili u njenoj neposrednoj blizini omogućuje pristup školovanju šireg kruga kandidata iz svih socijalnih slojeva stanovništva.

Razvoj djelatnosti će biti postignut kroz saradnju sa Univerzitetima i većim centrima u Evropi, te kroz razmjenu stručnjaka i iskustava studenata u ovoj oblasti. Osnivanjem ovog studijskog programa započeo bi proces osmišljavanja programsko – organizacione strukture koji se zasniva na četiri osnovna načela:

1) Potpuna  usaglašenost  svih  opštih  akata  sa  Zakonom  o  visokom  obrazovanju Brčko distrikta i Bolonjskom deklaracijom.

2) Usaglašavanje planova rada sa naprednim studijskim programima iz oblasti tehničkih nauka.

3) Uvažavanje,  uvrštavanje  i  poštovanje realnih  potreba sredine u  planove razvoja studijskog programa.

4) Formiranje  Kluba  studenata  ovog  studijskog  programa  sa  namjerom  da  članovi kluba participiraju na dobrovoljnoj bazi u stečenih znanja u lokalnoj zajednici.

Share this post

Translate »
Menu