STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

16.10.2020.

Petak

15.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

17.10.2020.

Subota

11.00h

 

Zoologija

Doc. dr Vera Milošević

27.10.2020.

Utorak

10.00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Prof. dr Zijad Jagodić

17.10.2020.

Subota

09.30h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

08.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

Subota

14.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof. dr Milun Petrović

08.10.2020.

Četvrtak

13.00h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof. dr Slobodan Jevtić

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc. dr Vera Milošević

27.10.2020.

Utorak

10.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

15.10.2020.

Četvrtak

16.30h

 

Pedologija

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

24.10.2020.

Subota

09.00h

 

Lovstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

24.10.2020.

Subota

09.00h

 

Agrošumarstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

24.10.2020.

Subota

09.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc. dr Vera Milošević

27.10.2020.

Utorak

10.00h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc. dr Jasmina Mijajlović

24.10.2020.

Subota

09.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

19.10.2020.

Ponedeljak

11.00h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

19.10.2020.

Ponedeljak

11.00h

 

Poljoprivredna mehanizacija

Prof. dr Zijad Jagodić

17.10.2020.

Subota

09.30h

 

Agrohemija

Prof. dr Ranka Kubiček

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

24.10.2020.

Subota

09.00h

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof.dr Ivan Hegediš

16.10.2020.

Petak

12.00h

 

Ribarstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

24.10.2020.

Subota

09.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof. dr Slobodan Jevtić

 

 

 

 

Navodnjavanje

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Stočarstvo

Prof. dr Milun Petrović

08.10.2020.

Četvrtak

13.00h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc. dr Jasmina Mijajlović

24.10.2020.

Subota

09.00h

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc. dr Jasmina Mijajlović

24.10.2020.

Subota

09.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Doc. dr Slobodan Nićin

16.10.2020.

Petak

11.00h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

24.10.2020.

Subota

09.00h

 

Agrarna politika *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

24.10.2020.

Subota

09.00h