STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

08.11.2018.

Četvrtak

14.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

 

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

III SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc.dr Miro Maksimović

 

 

 

 

Zoologija

Doc.dr Vera Milošević

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Izborni predmeti

Motori i traktori *

Doc. dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof.dr Milun Petrović

 

 

 

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

 

 

 

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc.dr Vera Milošević

 

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

 

 

 

 

Pedologija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Lovstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Agrošumarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc.dr Vera Milošević

 

 

 

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Agrohemija

Doc.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Izborni predmeti

Ishrana životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Ribarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

 

 

 

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Stočarstvo

Prof.dr Milun Petrović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Izborni predmeti

Agrobiznis menadžment *

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Agrarna politika *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti