Akti Univerziteta


 1. Statut
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 01.11.2012.godine
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 05.10.2013.godine
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 25.04.2014.godine
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 02.07.2014.godine
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 10.01.2015.godine
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 12.05.2017. godine
 8. Preciscen tekst statuta od 05.06.2017.godine
 9. Pravilnik o akademskim zvanjima na Univerzitetu
 10. Etički kodeks
 11. Poslovnik o radu Upravnog odbora
 12. Poslovnik o radu Senata
 13. Pravilnik o evaluaciji kvaliteta rada Univerziteta, nastavnog procesa…
 14. Pravilnik o samovrednovanju i osiguranju kvaliteta
 15. Pravilnik o registru priznatih domaćih i međunarodnih publikacija
 16. Pravilnik o nostrifikaciji diploma i ekvivalenciji javnih isprava
 17. Pravilnik o radu
 18. Pravilnik o zaštiti na radu 
 19. Pravilnik o zaštiti od požara Univerziteta
 20. Pravilnik o visni naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 21. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 22. Pravila studiranja – I ciklus
 23. Dopuna pravila studiranja
 24. Pravila studiranja – II ciklus
 25. Pravila studiranja – III ciklus
 26. Pravila o izmjenama pravila studiranja na I ciklusu studija
 27. Pravila o izmjenama pravila studiranja na II ciklusu studija
 28. Pravila o izmjenama pravila studiranja na III ciklusu studija
 29. Upisna politika za 2017/18. školsku godinu
 30. Upisna politika za 2016/17. školsku godinu
 31. Upisna politika za 2016/17. školsku godinu – dopuna
 32. Upisna politika za 2015/16. školsku godinu
 33. Upisna politika za 2014/15. školsku godinu
 34. Program razvoja kadra i analiza potreba za nastavnim kadrom
 35. Strategija obezbjeđenja kvaliteta
 36. Nomenklatura polja i užih naučnih oblasti
 37. Godišnji raspored rada za akademsku 2013/14 godinu
 38. Godisnji raspored rada za akademsku 2014/15 godinu
 39. Godisnji raspored rada za akademsku 2015/16 godinu
 40. Godisnji raspored rada za akademsku 2016/17 godinu
 41. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu završnog  – diplomskog rada
 42. Program o polaganju grupe predmeta za sticanje osnova pedagoske grupe predmeta
 43. Plan i program obuke iz oblasti menadzmenta u zdravstvu
 44. Odluka o visina školarine za 2017/18. školsku godinu
 45. Odluka o visini školarine za 2016/17. školsku godinu
 46. Odluka o visini školarine za 2015/16. školsku godinu
 47. Odluka o visini školarine za 2014/15. školsku godinu
 48. Odluka o imenovanju Komisije  za popis osnovnih sredstava i inventara
 49. Odluka Senata o usvajanju izvještaja Komisije za popis osnovnih sredstava…
 50. Odluka o obrazovanju Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 51. Odluka o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta
 52. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije kvaliteta
 53. Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa studijskog programa Farmacija
 54. Odluka o dopuni Odluke utvrđivanju užih naučnih oblasti
 55. Upustvo o sprovođenju stručne prakse
 56. Odluka o oglašavanju ništavnim indeksa broj 097/13-DS
 57. Strategija razvoja Evropskog univerziteta za period od 2016-2020. godine
 58. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2016. do 2020. godine
 59. Plan investiranja u resurse za period od 2016.-2020.godine
 60. Odluka o proglašavanju nevažećom diplome Gabriela Oscaresa