Akti Univerziteta

Akti Univerziteta

 1. Statut
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 01.11.2012.godine
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 05.10.2013.godine
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 25.04.2014.godine
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 02.07.2014.godine
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 10.01.2015.godine
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 12.05.2017. godine
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 25.07.2019. godine
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 31.08.2021. godine
 10. Preciscen tekst statuta od 05.06.2017.godine
 11. Pravilnik o akademskim zvanjima na Univerzitetu
 12. Pravilnik o dopuni pravilnika o akademskim zvanjima na Univerzitetu
 13. Etički kodeks
 14. Poslovnik o radu Upravnog odbora
 15. Poslovnik o radu Senata
 16. Pravilnik o evaluaciji kvaliteta rada Univerziteta, nastavnog procesa…
 17. Pravilnik o samovrednovanju i osiguranju kvaliteta
 18. Pravilnik o registru priznatih domaćih i međunarodnih publikacija
 19. Pravilnik o nostrifikaciji diploma i ekvivalenciji javnih isprava
 20. Pravilnik o radu
 21. Pravilnik o zaštiti na radu
 22. Pravilnik o zaštiti od požara Univerziteta
 23. Pravilnik o visni naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 24. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 25. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 26. Pravilnik o radu Biblioteke
 27. Pravilnik o formi, grafickim standardima i sadržaju diplome i dodatka diplome
 28. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih
 29. Pravila studiranja – I ciklus
 30. Dopuna pravila studiranja
 31. Pravila studiranja – II ciklus
 32. Pravila studiranja – III ciklus
 33. Pravila o izmjenama pravila studiranja na I ciklusu studija
 34. Pravila o izmjenama pravila studiranja na II ciklusu studija
 35. Pravila o izmjenama pravila studiranja na III ciklusu studija
 36. Upisna politika za 2021/2022. školsku godinu
 37. Upisna politika za 2020/2021. školsku godinu
 38. Upisna politika za 2019/20. školsku godinu
 39. Upisna politika za 2017/18. školsku godinu
 40. Upisna politika za 2016/17. školsku godinu
 41. Upisna politika za 2016/17. školsku godinu – dopuna
 42. Upisna politika za 2015/16. školsku godinu
 43. Upisna politika za 2014/15. školsku godinu
 44. Program razvoja kadra i analiza potreba za nastavnim kadrom
 45. Program-razvoja-kadra-i-analiza-potreba-za-nastavnim-kadrom 2016-2020
 46. Program-razvoja-kadra-i-analiza-potreba-za-nastavnim-kadrom 2021-2025
 47. Strategija obezbjeđenja kvaliteta
 48. Strategija obezbjeđenja kvaliteta 2016-2020
 49. Strategija obezbjeđenja kvaliteta 2021-2025
 50. Nomenklatura polja i užih naučnih oblasti
 51. Godišnji raspored rada za akademsku 2013/14 godinu
 52. Godisnji raspored rada za akademsku 2014/15 godinu
 53. Godisnji raspored rada za akademsku 2015/16 godinu
 54. Godisnji raspored rada za akademsku 2016/17 godinu
 55. Godisnji raspored rada za akademsku 2020/21. godinu
 56. Godisnji raspored rada za akademsku 2021/22. godinu
 57. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu završnog – diplomskog rada
 58. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada
 59. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu doktorskog rada
 60. Program o polaganju grupe predmeta za sticanje osnova pedagoske grupe predmeta
 61. Program stručnog usavršavanja iz oblasti zdravstvene njege
 62. Plan i program obuke iz oblasti menadzmenta u zdravstvu
 63. Plan i program obuke iz obalsti informatike
 64. Program stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti streljaštva
 65. Prijava za program iz stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti streljaštva
 66. Prijava za program iz stručnog osposobljavanja za trenere
 67. Odluka o visini školarine za 2021/22. školsku godinu
 68. Odluka o visini školarine za 2020/21. školsku godinu
 69. Odluka o visini školarine za 2019/20. školsku godinu
 70. Odluka o visini školarine za 2018/19. školsku godinu
 71. Odluka o visini školarine za 2017/18. školsku godinu
 72. Odluka o visini školarine za 2016/17. školsku godinu
 73. Odluka o visini školarine za 2015/16. školsku godinu
 74. Odluka o visini školarine za 2014/15. školsku godinu
 75. Odluka Senata o bezuslovnom prelasku
 76. Odluka o imenovanju Komisije za popis osnovnih sredstava i inventara
 77. Odluka Senata o usvajanju izvještaja Komisije za popis osnovnih sredstava…
 78. Odluka o obrazovanju Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 79. Odluka o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta
 80. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije kvaliteta
 81. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije kvaliteta II
 82. Odluka o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta 2021
 83. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta 2021
 84. Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa studijskog programa Farmacija
 85. Odluka o odobravanju izmjene nastavnog plana i programa studijskog programa Forenzika
 86. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju užih naučnih oblasti
 87. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju užih naučnih oblasti
 88. Upustvo o sprovođenju stručne prakse
 89. Odluka o proglašenju ništavim indeksa broj 001/14-DST
 90. Odluka o proglašenju ništavim indeksa broj 072/15-S
 91. Odluka o oglašavanju ništavnim indeksa broj 097/13-DS
 92. Strategija razvoja Evropskog univerziteta za period od 2016-2020. godine
 93. Strategija razvoja Evropskog univerziteta za period od 2021-2025. godine
 94. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2016. do 2020. godine
 95. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2021. do
  2025. godine
 96. Plan investiranja u resurse za period od 2016.-2020.godine
 97. Plan investiranja u resurse za period od 2021.-2025.godine
 98. Odluka o proglašavanju nevažećom diplome Gabriela Oscaresa
 99. Odluka o oglašavanju ništavim duplikata diplome
 100. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 055/17-RNO
 101. Pravilnik o takmičenju iz Osnova informatike
 102. Odluka o imenovanju Disciplinske komisije
 103. Odluka o imenovanju Disciplinske komisije zaposlenih
 104. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 036/14-RNO
 105. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 019/19-VPU
 106. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 159/13-MuS

Share this post

Translate »
Menu