Evropski univerzitet Brčko distrikt

Akti Univerziteta

 1. Statut
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 01.11.2012.godine
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 05.10.2013.godine
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 25.04.2014.godine
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 02.07.2014.godine
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 10.01.2015.godine
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 12.05.2017. godine
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 25.07.2019. godine
 9. Preciscen tekst statuta od 05.06.2017.godine
 10. Pravilnik o akademskim zvanjima na Univerzitetu
 11. Pravilnik o dopuni pravilnika o akademskim zvanjima na Univerzitetu
 12. Etički kodeks
 13. Poslovnik o radu Upravnog odbora
 14. Poslovnik o radu Senata
 15. Pravilnik o evaluaciji kvaliteta rada Univerziteta, nastavnog procesa…
 16. Pravilnik o samovrednovanju i osiguranju kvaliteta
 17. Pravilnik o registru priznatih domaćih i međunarodnih publikacija
 18. Pravilnik o nostrifikaciji diploma i ekvivalenciji javnih isprava
 19. Pravilnik o radu
 20. Pravilnik o zaštiti na radu
 21. Pravilnik o zaštiti od požara Univerziteta
 22. Pravilnik o visni naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 23. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 24. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 25. Pravilnik o radu Biblioteke
 26. Pravilnik o formi, grafickim standardima i sadržaju diplome i dodatka diplome
 27. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih
 28. Pravila studiranja – I ciklus
 29. Dopuna pravila studiranja
 30. Pravila studiranja – II ciklus
 31. Pravila studiranja – III ciklus
 32. Pravila o izmjenama pravila studiranja na I ciklusu studija
 33. Pravila o izmjenama pravila studiranja na II ciklusu studija
 34. Pravila o izmjenama pravila studiranja na III ciklusu studija
 35. Upisna politika za 2020/2021. školsku godinu
 36. Upisna politika za 2019/20. školsku godinu
 37. Upisna politika za 2017/18. školsku godinu
 38. Upisna politika za 2016/17. školsku godinu
 39. Upisna politika za 2016/17. školsku godinu – dopuna
 40. Upisna politika za 2015/16. školsku godinu
 41. Upisna politika za 2014/15. školsku godinu
 42. Program razvoja kadra i analiza potreba za nastavnim kadrom
 43. Program-razvoja-kadra-i-analiza-potreba-za-nastavnim-kadrom 2016-2020
 44. Program-razvoja-kadra-i-analiza-potreba-za-nastavnim-kadrom 2021-2025
 45. Strategija obezbjeđenja kvaliteta
 46. Strategija obezbjeđenja kvaliteta2016-2020
 47. Strategija obezbjeđenja kvaliteta2021-2025
 48. Nomenklatura polja i užih naučnih oblasti
 49. Godišnji raspored rada za akademsku 2013/14 godinu
 50. Godisnji raspored rada za akademsku 2014/15 godinu
 51. Godisnji raspored rada za akademsku 2015/16 godinu
 52. Godisnji raspored rada za akademsku 2016/17 godinu
 53. Godisnji raspored rada za akademsku 2020/21. godinu
 54. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu završnog – diplomskog rada
 55. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada
 56. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu doktorskog rada
 57. Program o polaganju grupe predmeta za sticanje osnova pedagoske grupe predmeta
 58. Program stručnog usavršavanja iz oblasti zdravstvene njege
 59. Plan i program obuke iz oblasti menadzmenta u zdravstvu
 60. Plan i program obuke iz obalsti informatike
 61. Program stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti streljaštva
 62. Prijava za program iz stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti streljaštva
 63. Prijava za program iz stručnog osposobljavanja za trenere
 64. Odluka o visini školarine za 2020/21. školsku godinu
 65. Odluka o visini školarine za 2019/20. školsku godinu
 66. Odluka o visini školarine za 2018/19. školsku godinu
 67. Odluka o visini školarine za 2017/18. školsku godinu
 68. Odluka o visini školarine za 2016/17. školsku godinu
 69. Odluka o visini školarine za 2015/16. školsku godinu
 70. Odluka o visini školarine za 2014/15. školsku godinu
 71. Odluka Senata o bezuslovnom prelasku
 72. Odluka o imenovanju Komisije za popis osnovnih sredstava i inventara
 73. Odluka Senata o usvajanju izvještaja Komisije za popis osnovnih sredstava…
 74. Odluka o obrazovanju Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 75. Odluka o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta
 76. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije kvaliteta
 77. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije kvaliteta II
 78. Odluka o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta 2021
 79. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta 2021
 80. Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa studijskog programa Farmacija
 81. Odluka o odobravanju izmjene nastavnog plana i programa studijskog programa Forenzika
 82. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju užih naučnih oblasti
 83. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju užih naučnih oblasti
 84. Upustvo o sprovođenju stručne prakse
 85. Odluka o proglašenju ništavim indeksa broj 001/14-DST
 86. Odluka o proglašenju ništavim indeksa broj 072/15-S
 87. Odluka o oglašavanju ništavnim indeksa broj 097/13-DS
 88. Strategija razvoja Evropskog univerziteta za period od 2016-2020. godine
 89. Strategija razvoja Evropskog univerziteta za period od 2021-2025. godine
 90. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2016. do 2020. godine
 91. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2021. do
  2025. godine
 92. Plan investiranja u resurse za period od 2016.-2020.godine
 93. Plan investiranja u resurse za period od 2021.-2025.godine
 94. Odluka o proglašavanju nevažećom diplome Gabriela Oscaresa
 95. Odluka o oglašavanju ništavim duplikata diplome
 96. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 055/17-RNO
 97. Pravilnik o takmičenju iz Osnova informatike
 98. Odluka o imenovanju Disciplinske komisije
 99. Odluka o imenovanju Disciplinske komisije zaposlenih
 100. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 036/14-RNO
 101. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 019/19-VPU

Share this post

Translate »