Akti Univerziteta

Akti Univerziteta

 1. Statut
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 01.11.2012.godine
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 05.10.2013.godine
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 25.04.2014.godine
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 02.07.2014.godine
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 10.01.2015.godine
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 12.05.2017. godine
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 25.07.2019. godine
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 31.08.2021. godine
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 23.11.2023.godine
 11. Preciscen tekst statuta od 05.06.2017.godine
 12. Pravilnik o akademskim zvanjima na Univerzitetu
 13. Pravilnik o dopuni pravilnika o akademskim zvanjima na Univerzitetu od 31.01.2020. godine
 14. Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o akademskim zvanjima na Univerzitetu od 21.05.2022. godine
 15. Etički kodeks
 16. Poslovnik o radu Upravnog odbora
 17. Poslovnik o radu Senata
 18. Pravilnik o evaluaciji kvaliteta rada Univerziteta, nastavnog procesa…
 19. Pravilnik o samovrednovanju i osiguranju kvaliteta
 20. Pravilnik o registru priznatih domaćih i međunarodnih publikacija
 21. Pravilnik o nostrifikaciji diploma i ekvivalenciji javnih isprava
 22. Pravilnik o radu
 23. Pravilnik o zaštiti na radu
 24. Pravilnik o zaštiti od požara Univerziteta
 25. Pravilnik o visni naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 26. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 27. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 28. Pravilnik izmjeni Prvailnika o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplacuju na Univerzitetu
 29. Pravilnik o radu Biblioteke
 30. Pravilnik o formi, grafickim standardima i sadržaju diplome i dodatka diplome
 31. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih
 32. Pravila studiranja – I ciklus
 33. Dopuna pravila studiranja
 34. Pravila studiranja – II ciklus
 35. Pravila studiranja – III ciklus
 36. Pravila o izmjenama pravila studiranja na I ciklusu studija
 37. Pravila o izmjenama pravila studiranja na II ciklusu studija
 38. Pravila o izmjenama pravila studiranja na III ciklusu studija
 39. Pravilnik o sprovođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt BiH
 40. Plan sigurnosti ličnih podataka na Evropskom univerzitu Brčko distrikt BiH
 41. Upisna politika za 2023/2024. školsku godinu
 42. Upisna politika za 2022/2023. školsku godinu
 43. Upisna politika za 2021/2022. školsku godinu
 44. Upisna politika za 2020/2021. školsku godinu
 45. Upisna politika za 2019/20. školsku godinu
 46. Upisna politika za 2017/18. školsku godinu
 47. Upisna politika za 2016/17. školsku godinu
 48. Upisna politika za 2016/17. školsku godinu – dopuna
 49. Upisna politika za 2015/16. školsku godinu
 50. Upisna politika za 2014/15. školsku godinu
 51. Program razvoja kadra i analiza potreba za nastavnim kadrom
 52. Program-razvoja-kadra-i-analiza-potreba-za-nastavnim-kadrom 2016-2020
 53. Program-razvoja-kadra-i-analiza-potreba-za-nastavnim-kadrom 2021-2025
 54. Strategija obezbjeđenja kvaliteta
 55. Strategija obezbjeđenja kvaliteta 2016-2020
 56. Strategija obezbjeđenja kvaliteta 2021-2025
 57. Nomenklatura polja i užih naučnih oblasti
 58. Godišnji raspored rada za akademsku 2013/14 godinu
 59. Godisnji raspored rada za akademsku 2014/15 godinu
 60. Godisnji raspored rada za akademsku 2015/16 godinu
 61. Godisnji raspored rada za akademsku 2016/17 godinu
 62. Godisnji raspored rada za akademsku 2020/21. godinu
 63. Godisnji raspored rada za akademsku 2021/22. godinu
 64. Godisnji raspored rada za akademsku 2022/2023. godinu
 65. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu završnog – diplomskog rada
 66. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada
 67. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu doktorskog rada
 68. Program o polaganju grupe predmeta za sticanje osnova pedagoske grupe predmeta
 69. Program stručnog usavršavanja iz oblasti zdravstvene njege
 70. Plan i program obuke iz oblasti menadzmenta u zdravstvu
 71. Plan i program obuke iz obalsti informatike
 72. Program stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti streljaštva
 73. Prijava za program iz stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti streljaštva
 74. Prijava za program iz stručnog osposobljavanja za trenere
 75. Program za pripremu kandidata za polaganje pravosudnog ispita
 76. Odluka o visii školarine za 2023/2024. školsku godinu
 77. Odluka o visini školarine za 2022/23. školsku godinu
 78. Odluka o visini školarine za 2021/22. školsku godinu
 79. Odluka o visini školarine za 2020/21. školsku godinu
 80. Odluka o visini školarine za 2019/20. školsku godinu
 81. Odluka o visini školarine za 2018/19. školsku godinu
 82. Odluka o visini školarine za 2017/18. školsku godinu
 83. Odluka o visini školarine za 2016/17. školsku godinu
 84. Odluka o visini školarine za 2015/16. školsku godinu
 85. Odluka o visini školarine za 2014/15. školsku godinu
 86. Odluka Senata o bezuslovnom prelasku
 87. Odluka o imenovanju Komisije za popis osnovnih sredstava i inventara
 88. Odluka Senata o usvajanju izvještaja Komisije za popis osnovnih sredstava…
 89. Odluka o obrazovanju Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 90. Odluka o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta
 91. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije kvaliteta
 92. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije kvaliteta II
 93. Odluka o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta 2021
 94. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta 2021
 95. Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa studijskog programa Farmacija
 96. Odluka o odobravanju izmjene nastavnog plana i programa studijskog programa Forenzika
 97. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju užih naučnih oblasti
 98. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju užih naučnih oblasti
 99. Upustvo o sprovođenju stručne prakse
 100. Odluka o proglašenju ništavim indeksa broj 001/14-DST
 101. Odluka o proglašenju ništavim indeksa broj 072/15-S
 102. Odluka o oglašavanju ništavnim indeksa broj 097/13-DS
 103. Strategija razvoja Evropskog univerziteta za period od 2016-2020. godine
 104. Strategija razvoja Evropskog univerziteta za period od 2021-2025. godine
 105. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2016. do 2020. godine
 106. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2021. do
  2025. godine
 107. Plan investiranja u resurse za period od 2016.-2020.godine
 108. Plan investiranja u resurse za period od 2021.-2025.godine
 109. Odluka o proglašavanju nevažećom diplome Gabriela Oscaresa
 110. Odluka o oglašavanju ništavim duplikata diplome
 111. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 055/17-RNO
 112. Pravilnik o takmičenju iz Osnova informatike
 113. Odluka o imenovanju Disciplinske komisije
 114. Odluka o imenovanju Disciplinske komisije zaposlenih
 115. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 036/14-RNO
 116. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 019/19-VPU
 117. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 159/13-MuS
 118. Odluka o oglašavanju ništavnim indeksa broj 013/19-VPU
 119. Odluka o proglasavanju nevazecom diplome Mahmutović
 120. Odluka o proglasavanju nevazecom diplome Reljić

Share this post

Translate »
Menu