Akti Univerziteta

 1. Statut
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 01.11.2012.godine
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 05.10.2013.godine
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 25.04.2014.godine
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 02.07.2014.godine
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 10.01.2015.godine
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 12.05.2017. godine
 8. Preciscen tekst statuta od 05.06.2017.godine
 9. Pravilnik o akademskim zvanjima na Univerzitetu
 10. Etički kodeks
 11. Poslovnik o radu Upravnog odbora
 12. Poslovnik o radu Senata
 13. Pravilnik o evaluaciji kvaliteta rada Univerziteta, nastavnog procesa…
 14. Pravilnik o samovrednovanju i osiguranju kvaliteta
 15. Pravilnik o registru priznatih domaćih i međunarodnih publikacija
 16. Pravilnik o nostrifikaciji diploma i ekvivalenciji javnih isprava
 17. Pravilnik o radu
 18. Pravilnik o zaštiti na radu 
 19. Pravilnik o zaštiti od požara Univerziteta
 20. Pravilnik o visni naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 21. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 22. Pravilnik o radu Biblioteke
 23. Pravilnik o formi, grafickim standardima i sadržaju diplome i dodatka diplome
 24. Pravila studiranja – I ciklus
 25. Dopuna pravila studiranja
 26. Pravila studiranja – II ciklus
 27. Pravila studiranja – III ciklus
 28. Pravila o izmjenama pravila studiranja na I ciklusu studija
 29. Pravila o izmjenama pravila studiranja na II ciklusu studija
 30. Pravila o izmjenama pravila studiranja na III ciklusu studija
 31. Upisna politika za 2019/20. školsku godinu
 32. Upisna politika za 2017/18. školsku godinu
 33. Upisna politika za 2016/17. školsku godinu
 34. Upisna politika za 2016/17. školsku godinu – dopuna
 35. Upisna politika za 2015/16. školsku godinu
 36. Upisna politika za 2014/15. školsku godinu
 37. Program razvoja kadra i analiza potreba za nastavnim kadrom
 38. Program-razvoja-kadra-i-analiza-potreba-za-nastavnim-kadrom 2016-2020
 39. Strategija obezbjeđenja kvaliteta
 40. Strategija obezbjeđenja kvaliteta 2016-2020
 41. Nomenklatura polja i užih naučnih oblasti
 42. Godišnji raspored rada za akademsku 2013/14 godinu
 43. Godisnji raspored rada za akademsku 2014/15 godinu
 44. Godisnji raspored rada za akademsku 2015/16 godinu
 45. Godisnji raspored rada za akademsku 2016/17 godinu
 46. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu završnog  – diplomskog rada
 47. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada
 48. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu doktorskog rada
 49. Program o polaganju grupe predmeta za sticanje osnova pedagoske grupe predmeta
 50. Program stručnog usavršavanja iz oblasti zdravstvene njege
 51. Plan i program obuke iz oblasti menadzmenta u zdravstvu
 52. Plan i program obuke iz obalsti informatike
 53. Program stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti streljaštva
 54. Prijava za program iz stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti streljaštva
 55. Odluka o visini školarine za 2019/20. školsku godinu
 56. Odluka o visini školarine za 2018/19. školsku godinu
 57. Odluka o visini školarine za 2017/18. školsku godinu
 58. Odluka o visini školarine za 2016/17. školsku godinu
 59. Odluka o visini školarine za 2015/16. školsku godinu
 60. Odluka o visini školarine za 2014/15. školsku godinu
 61. Odluka o imenovanju Komisije  za popis osnovnih sredstava i inventara
 62. Odluka Senata o usvajanju izvještaja Komisije za popis osnovnih sredstava…
 63. Odluka o obrazovanju Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 64. Odluka o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta
 65. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije kvaliteta
 66. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije kvaliteta II
 67. Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa studijskog programa Farmacija
 68. Odluka o odobravanju izmjene nastavnog plana i programa studijskog programa Forenzika
 69. Odluka o dopuni Odluke utvrđivanju užih naučnih oblasti
 70. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju užih naučnih oblasti
 71. Upustvo o sprovođenju stručne prakse
 72. Odluka o proglašenju ništavim indeksa broj 001/14-DST
 73. Odluka o proglašenju ništavim indeksa broj 072/15-S
 74. Odluka o oglašavanju ništavnim indeksa broj 097/13-DS
 75. Strategija razvoja Evropskog univerziteta za period od 2016-2020. godine
 76. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2016. do 2020. godine
 77. Plan investiranja u resurse za period od 2016.-2020.godine
 78. Odluka o proglašavanju nevažećom diplome Gabriela Oscaresa
 79. Odluka o oglašavanju ništavim duplikata diplome
 80. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 055/17-RNO