Akti Univerziteta

Akti Univerziteta

 1. Statut
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 01.11.2012.godine
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 05.10.2013.godine
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 25.04.2014.godine
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 02.07.2014.godine
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 10.01.2015.godine
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 12.05.2017. godine
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 25.07.2019. godine
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 31.08.2021. godine
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 23.11.2023.godine
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 30.11.2023. godine
 12. Preciscen tekst statuta od 05.06.2017.godine
 13. Pravilnik o akademskim zvanjima na Univerzitetu
 14. Pravilnik o dopuni pravilnika o akademskim zvanjima na Univerzitetu od 31.01.2020. godine
 15. Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o akademskim zvanjima na Univerzitetu od 21.05.2022. godine
 16. Etički kodeks
 17. Poslovnik o radu Upravnog odbora
 18. Poslovnik o radu Senata
 19. Pravilnik o evaluaciji kvaliteta rada Univerziteta, nastavnog procesa…
 20. Pravilnik o samovrednovanju i osiguranju kvaliteta
 21. Pravilnik o registru priznatih domaćih i međunarodnih publikacija
 22. Pravilnik o nostrifikaciji diploma i ekvivalenciji javnih isprava
 23. Pravilnik o radu
 24. Pravilnik o zaštiti na radu
 25. Pravilnik o zaštiti od požara Univerziteta
 26. Pravilnik o visni naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 27. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 28. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 29. Pravilnik izmjeni Prvailnika o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplacuju na Univerzitetu
 30. Pravilnik o izmjena Pravilnika o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplacuju na Univerzitetu
 31. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 32. Pravilnik o radu biblioteke
 33. Pravilnik o formi, grafickim standardima i sadržaju diplome i dodatka diplome
 34. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih
 35. Pravila studiranja – I ciklus
 36. Dopuna pravila studiranja
 37. Pravila studiranja – II ciklus
 38. Pravila studiranja – III ciklus
 39. Pravila o izmjenama pravila studiranja na I ciklusu studija
 40. Pravila o izmjenama pravila studiranja na II ciklusu studija
 41. Pravila o izmjenama pravila studiranja na III ciklusu studija
 42. Pravilnik o sprovođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt BiH
 43. Plan sigurnosti ličnih podataka na Evropskom univerzitu Brčko distrikt BiH
 44. Upisna politika za 2023/2024. školsku godinu
 45. Upisna politika za 2022/2023. školsku godinu
 46. Upisna politika za 2021/2022. školsku godinu
 47. Upisna politika za 2020/2021. školsku godinu
 48. Upisna politika za 2019/20. školsku godinu
 49. Upisna politika za 2017/18. školsku godinu
 50. Upisna politika za 2016/17. školsku godinu
 51. Upisna politika za 2016/17. školsku godinu – dopuna
 52. Upisna politika za 2015/16. školsku godinu
 53. Upisna politika za 2014/15. školsku godinu
 54. Program razvoja kadra i analiza potreba za nastavnim kadrom
 55. Program-razvoja-kadra-i-analiza-potreba-za-nastavnim-kadrom 2016-2020
 56. Program-razvoja-kadra-i-analiza-potreba-za-nastavnim-kadrom 2021-2025
 57. Strategija obezbjeđenja kvaliteta
 58. Strategija obezbjeđenja kvaliteta 2016-2020
 59. Strategija obezbjeđenja kvaliteta 2021-2025
 60. Nomenklatura polja i užih naučnih oblasti
 61. Godišnji raspored rada za akademsku 2013/14 godinu
 62. Godisnji raspored rada za akademsku 2014/15 godinu
 63. Godisnji raspored rada za akademsku 2015/16 godinu
 64. Godisnji raspored rada za akademsku 2016/17 godinu
 65. Godisnji raspored rada za akademsku 2020/21. godinu
 66. Godisnji raspored rada za akademsku 2021/22. godinu
 67. Godisnji raspored rada za akademsku 2022/2023. godinu
 68. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu završnog – diplomskog rada
 69. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada
 70. Upustvo za prijavu, izradu i odbranu doktorskog rada
 71. Program o polaganju grupe predmeta za sticanje osnova pedagoske grupe predmeta
 72. Program stručnog usavršavanja iz oblasti zdravstvene njege
 73. Plan i program obuke iz oblasti menadzmenta u zdravstvu
 74. Plan i program obuke iz obalsti informatike
 75. Program stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti streljaštva
 76. Prijava za program iz stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti streljaštva
 77. Prijava za program iz stručnog osposobljavanja za trenere
 78. Program za pripremu kandidata za polaganje pravosudnog ispita
 79. Odluka o visii školarine za 2023/2024. školsku godinu
 80. Odluka o visini školarine za 2022/23. školsku godinu
 81. Odluka o visini školarine za 2021/22. školsku godinu
 82. Odluka o visini školarine za 2020/21. školsku godinu
 83. Odluka o visini školarine za 2019/20. školsku godinu
 84. Odluka o visini školarine za 2018/19. školsku godinu
 85. Odluka o visini školarine za 2017/18. školsku godinu
 86. Odluka o visini školarine za 2016/17. školsku godinu
 87. Odluka o visini školarine za 2015/16. školsku godinu
 88. Odluka o visini školarine za 2014/15. školsku godinu
 89. Odluka Senata o bezuslovnom prelasku
 90. Odluka o imenovanju Komisije za popis osnovnih sredstava i inventara
 91. Odluka Senata o usvajanju izvještaja Komisije za popis osnovnih sredstava…
 92. Odluka o obrazovanju Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 93. Odluka o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta
 94. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije kvaliteta
 95. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije kvaliteta II
 96. Odluka o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta 2021
 97. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta 2021
 98. Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa studijskog programa Farmacija
 99. Odluka o odobravanju izmjene nastavnog plana i programa studijskog programa Forenzika
 100. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju užih naučnih oblasti
 101. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju užih naučnih oblasti
 102. Upustvo o sprovođenju stručne prakse
 103. Odluka o proglašenju ništavim indeksa broj 001/14-DST
 104. Odluka o proglašenju ništavim indeksa broj 072/15-S
 105. Odluka o oglašavanju ništavnim indeksa broj 097/13-DS
 106. Strategija razvoja Evropskog univerziteta za period od 2016-2020. godine
 107. Strategija razvoja Evropskog univerziteta za period od 2021-2025. godine
 108. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2016. do 2020. godine
 109. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2021. do
  2025. godine
 110. Plan investiranja u resurse za period od 2016.-2020.godine
 111. Plan investiranja u resurse za period od 2021.-2025.godine
 112. Odluka o proglašavanju nevažećom diplome Gabriela Oscaresa
 113. Odluka o oglašavanju ništavim duplikata diplome
 114. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 055/17-RNO
 115. Pravilnik o takmičenju iz Osnova informatike
 116. Odluka o imenovanju Disciplinske komisije
 117. Odluka o imenovanju Disciplinske komisije zaposlenih
 118. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 036/14-RNO
 119. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 019/19-VPU
 120. Odluka o oglašavanju ništavim indeksa broj 159/13-MuS
 121. Odluka o oglašavanju ništavnim indeksa broj 013/19-VPU
 122. Odluka o proglasavanju nevazecom diplome Mahmutović
 123. Odluka o proglasavanju nevazecom diplome Reljić

Share this post

Translate »
Menu