PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM OPŠTI SMJER I BEZBJEDNOST

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

03.09.2018.

17.09.2018.

09.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

13:00h

13:00h

12.00h

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

08.09.2018.

22.09.2018.

18.10.2018.

Subota

Subota

Četvrtak

12:00h

12:00h

14.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

28.06.2018.

13.07.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Petak

Petak

15:00h

15:00h

14.00h

 

Pravna etika*

Prof.dr Brano Miljuš

08.09.2018.

22.08.2018.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

03.09.2018.

17.09.2018.

09.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

13:00h

13:00h

12.00h

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

03.09.2018.

27.09.2018.

Ponedeljak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

04.09.2018.

25.09.2018.

Utorak

Utorak

16:30h

16:30h

 

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

13.09.2018.

27.09.2018.

Četvrtak

Četvrtak

16:30h

16:30h

 

Izborni predmeti

Međunarodno krivično pravo*

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Ekološko pravo *

Prof.dr Kemal Brkić

10.09.2018.

24.09.2018.

08.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00h

11:00h

11.00h

 

Ljudska prava*

Prof. dr Kemal Brkić

10.09.2018.

24.09.2018.

08.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00h

11:00h

11.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

10.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00h

14:00h

 

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

07.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

03.09.2018.

17.09.2018.

09.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

13:00h

13:00h

12.00h

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

03.09.2018.

27.09.2018.

Ponedeljak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

08.09.2018.

22.09.2018.

18.10.2018.

Subota

Subota

Četvrtak

12:00h

12:00h

14.00h

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Izborni predmeti

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Pravo osiguranja *

Prof.dr Nenad Avramović

08.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Retorika *

Prof.dr Brano Miljuš

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Ekonomska poltika – ispit polažu studenti Opšteg prava

Kriminalistika – ispit polažu studenti Bezbjednosti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Ekološka bezbjednost *

Prof.dr Kemal Brkić

10.09.2018.

24.09.2018.

08.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00h

11:00h

11.00h

 

Korporativna bezbjednost *

Prof.dr Kemal Brkić

10.09.2018.

24.09.2018.

08.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00h

11:00h

11.00h

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Pravo EU – polažu samo studenti studijskog programa Opšteg smjera

Savremeni sistemi bezbjednosti – polažu samo studenti studijskog programa Bezbjednost

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc. dr Milomir Čodo

08.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

07.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

07.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Prof. dr Dragan N. Stančić

08.09.2018.

22.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

12:00h

12:00h

14.00h

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

07.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

Radno pravo

Prof. dr Brana Komljenović

03.09.2018.

27.09.2018.

Ponedeljak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Kriminalistika *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Nomotehnika *

Prof. dr Brana Komljenović

03.09.2018.

27.09.2018.

Ponedeljak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Pravo intelektualne svojine *

Prof.dr Brana Komljenović

03.09.2018.

27.09.2018.

Ponedeljak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Međunarodno humanitarno pravo *

Prof.dr Brano Miljuš

08.09.2018.

22.08.2018.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Pravo EU *

Prof.dr Nenad Avramović

07.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

Međunarodne bezbjedonosne organizacije *

Doc.dr Dragan N. Stančić

08.09.2018.

22.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

12:00h

12:00h

14.00h