Forenzika

Studenti Forenzike praksa

Forenzika

Studijski program Forenzika

Forenzika – na studijskom programu , koristeći širok dijapazon naučnih disciplina koje čine oblast forenzičkih nauka, tokom četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija osposobljavaju se studenti za razvoj i primjenu naučnih metoda u kriminalistici. U tu svrhu se uklјučuju savremeni načini izvođenja teorijske i praktične nastave u adekvatno opremlјenim nastavnim prostorijama.

Mogućnosti pristupa najsavremenijoj opremi za identifikacije osoba i materijala, kao i svim relevantnim informacionim bazama podataka, omogućavaju studentima da se savladavanjem ovog studijskog programa, uklјučuju u sve vrste poslova kriminalističke policije, bezbjednosnih struktura kao i značajne poslove od interesa za državni sektor.

Poseban interes za ovu vrstu stečenog znanja moguće je pronaći i u komercijalnom sektoru. Studijski program osnovnih akademskih studija omogućava obrazovanje kadrova forenzičkog profila koji će zadovolјiti potrebe rada na poslovima koji se odnose na obradu i razrješenje kriminalnih događaja.

Svrha ovog studijskog programa jeste sticanje zvanja forenzičara, koji treba da raspolaže znanjem na osnovu koga može da obavlјa zakonito i efikasno poslove koji omogućavaju obezbjeđivanje dokaza za sud. Profesija forenzičara je u tijesnoj vezi sa sudskim istragama i zbog toga ima poseban društveni značaj.

Studenti koji završe ovaj studijski program imaju mogućnost zaposlenja u državnim organima i organizacijama, kao i nedržavnim komercijalnim subjektima, gdje će primijeniti stečena znanja iz oblasti forenzike, na radnim mjestima koja zahtijevaju utvrđivanje identiteta osoba i različitih vrsta materijala primjenom mnogobrojnih metoda prirodnih nauka (npr. osiguravajuća društva i sl.).

Ovaj studijski program pruža jasno definisane mogućnosti kako za nastavak dalјeg usavršavanja, tako i za praćenje naučnih dostignuća iz oblasti forenzike, sve u funkciji stvaranja kvalitetnog naučno-obrazovnog profila za izvršenje širokog dijapazona usko stručnih poslova forenzičara.

Cilјevi ovog studijskog programa su:

 • dostizanje obrazovnog nivoa koji će omogućiti kvalitetno obavlјanje specifičnih poslova i zadataka vezanih za stručni profil forenzičar;
 • kompetentnost akademskih vještina radnog profila forenzičar postiže se upotrebom sljedećih obrazovnih modaliteta: predavanja, modifikovana predavanja, prezentacije, simulacije, demonstracije, praktična nastava, eksperimentalni pristupi u savremenim naučnim laboratorijama, pristupi automatskim identifikacionim sistemima i digitalnim bazama podataka, specifični oblici nastave (rukovanje tehničkim sredstvima policije, primjena policijskih ovlašćenja…), studije slučaja i društveno koristan rad;
 • osposoblјenost za primjenu i razvoj naučnih metoda za obavlјanje složenih forenzičkih poslova utvrđivanja identiteta osoba, predmeta i materijala u državnim organima, organizacijama i nedržavnim subjektima;
 • razvoj kreativnih sposobnosti za prepoznavanje, profilisanje i identifikaciju kriminalističkih objekata (osobe – učinilac krivičnog djela, predmeti i tragovi), kako na samom mjestu krivičnog djela/događaja ovladavanjem specijalističkim praktičnim vještinama u realnim kriminogenim uslovima, tako i u forenzičkim laboratorijama;
 • sticanje sposobnosti i vještina za uspješno obavlјanje organizacionih i menadžerskih poslova forenzičkih laboratorija, i
 • savladavanje pravnog osnova i usvajanje etičkih standarda potrebnih za obavlјanje poslova forenzičara.

Djelokrug rada forenzičara obuhvata forenzičku obradu mjesta događaja, rukovanje sa tragovima i materijalom za upoređivanje, poslove kriminalističko-tehničke registracije i identifikacije lica i leševa, korišćenje odgovarajućih kriminalističko-operativnih zbirki, primjenu metoda i sredstava forenzike, vršenje jednostavnih vještačenja iz daktiloskopije, ispitivanja dokumenata i balistike, postavlјanje kriminalističko-tehničkih klopki i druge operativne poslove u domenu kriminalističke tehnike, kao i poslove planiranja i organizacije.

Forenzičar, u okviru izvršavanja poslova i zadataka obrade lica mjesta i drugih poslova iz oblasti operativne i istražne tehnike, mora biti potpuno osposoblјen za neposredno obavlјanje sljedećih poslova:

 • postavlјa verzije o vrsti krivičnog djela (događaja), njegovom toku, tragovima, učiniocu, načinu i sredstvima izvršenja;
 • procjenjuje da li je, prema prirodi krivičnog djela (događaja), potrebno angažovati i specijaliste drugih profila (protivdiverzione zaštite i sl.) za prethodni pregled lica mjesta, pod njihovim nadzorom;
 • fiksira zatečeno stanje, pronalazi, tumači i fiksira sve vrste tragova relevantnih za dokazivanje postojanja krivičnog djela (događaja) i otkrivanje i identifikaciju učinioca;
 • organizuje i sinhronizuje rad stručnjaka (kriminalističkih tehničara i forenzičara različitih profila – vještaka) na mjestu izvršenja djela (događaja);
 • stara se o sprovođenju propisanih postupaka i primjeni adekvatnih metoda i sredstava forenzike;
 • vrši preliminarnu obradu i trijažu fiksiranih tragova prema podobnosti i relevantnosti za rasvjetlјavanje krivičnog djela (događaja), otkrivanje i identifikaciju učinioca;
 • sačinjava službenu bilješku o forenzičkom pregledu lica mjesta;
 • sačinjava forenzičku dokumentaciju o obradi lica mjesta (fotodokumentaciju i skicu i situacioni plan);
 • vrši kriminalističko-tehnički pregled u cilјu pronalaženja i identifikacije učinioca i sredstava za izvršenje djela (vozila, oružja, alata i sl.) i izrađuje odgovarajuću službenu bilješku sa pripadajućom forenzičkom dokumentacijom;
 • vrši ulaganje i obavlјa provjere pojedinih vrsta tragova kroz odgovarajuće kriminalističko-operativne zbirke;
 • pronalazi i odabira materijal za upoređenje sa pronađenim i fiksiranim tragovima, u cilјu rasvjetlјavanja djela (događaja) i identifikacije učinioca;
 • predlaže potrebna vještačenja i sačinjava zahtjev za njihovo vršenje;
 • vrši jednostavna vještačenja iz daktiloskopije, ispitivanja dokumenata (utvrđivanje precrtavanja, zalivanja, lijeplјenja, radiranja, hemijskog brisanja, pranja i/ili dopisivanja teksta; čitanje blijedih, slabo vidlјivih, zalivenih, precrtanih, brisanih, radiranih i nagorelih tekstova; utvrđivanje ispravnosti pečata, štambilјa i žigova;
 • identifikacija pisaćih mašina i utvrđivanje starosti teksta i balistike (da li je neki predmet vatreno oružje i da li je funkcionalno ispravan), o čemu daje odgovarajući nalaz i mišlјenje;
 • vrši poslove kriminalističko-tehničke registracije lica i leševa;
 • izrađuje periodične analize o radu, i
 • vrši i druge operativne poslove u domenu forenzike.

Nastavni plan i program I ciklus

Nastavni plan i program II ciklus

Nastavni plan i program III ciklus

Share this post

Translate »
Menu