FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

10.10.2020.

Subota

09.30h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

08.10.2020.

Četvrtak

10.00h

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

19.10.2020.

Ponedeljak

11.00h

 

Dentalna anatomija

Prof. dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

15.10.2020.

Četvrtak

16.30h

 

Histologija i embriologija

Prof. dr Branimir Marjanović

06.10.2020.

Utorak

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

Subota

14.00h

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

17.10.2020.

Subota

08.30h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

19.10.2020.

Ponedeljak

11.00h

 

Cervikofacijalna patologija

Prof. dr Branimir Marjanović

06.10.2020.

Utorak

12.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc. dr Dobrila Regoje

05.10.2020.

Ponedeljak

13.00h

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof. dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

31.10.2020.

Subota

14.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

10.10.2020.

Subota

11.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

15.10.2020.

Četvrtak

10.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

13.10.2020.

Utorak

13.00h

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

17.10.2020.

Subota

08.30h

 

Dentalna radiologija

Prof. dr Branimir Marjanović

06.10.2020.

Utorak

12.00h

 

Imunologija

Doc. dr Munevera Osmić

17.10.2020.

Subota

14.00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

17.10.2020.

Subota

09.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

05.10.2020.

Ponedeljak

13.00h

 

Otorinolaringologija

Doc. dr Suad Keranović

17.10.2020.

Subota

11.00h

 

Gnatologija

Doc. dr Omer Pinjić

09.10.2020.

Petak

11.00h

 

Ginekologija i porodništvo

Doc. dr Zoran Petrović

12.10.2020.

Ponedeljak

13.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Doc. dr Dobrila Regoje

05.10.2020.

Ponedeljak

13.00h

 

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc. dr Omer Pinjić

09.10.2020.

Petak

11.00h

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof. dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Doc. dr Dobrila Regoje

05.10.2020.

Ponedeljak

13.00h

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Oralna implantologija

Prof. dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Endodoncija

Doc. dr Dobrila Regoje

05.10.2020.

Ponedeljak

13.00h

 

Stomatološki materijali

Doc. dr Miljan Bajić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija *

Doc. dr Omer Pinjić

09.10.2020.

Petak

11.00h

 

Prevencija i

 kontrola infekcija *

Doc. dr Igor Dragičević

17.10.2020.

Subota

09.00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

Subota

14.00h

 

Restauracijska stomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

05.10.2020.

Ponedeljak

13.00h

 

Restauracijska stomatologija

Vježbe

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

 

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

 

 

 

 

Parodontologija

Vježbe

Tijana Kašanski

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Omer Pinjić

09.10.2020.

Petak

11.00h

 

Dječija i preventivna stomatologija

Vježbe

Dr. stomatologije Mirela Redžić

 

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

Ortodoncija

Doc. dr Omer Pinjić

09.10.2020.

Petak

11.00h

 

Mobilna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

09.10.2020.

Petak

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Okluzije *

Doc. dr Omer Pinjić

09.10.2020.

Petak

11.00h

 

Prometni traumatizam *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

05.10.2020.

Ponedeljak

13.00h

 

Fiksna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

09.10.2020.

Petak

11.00h

 

Forenzička stomatologija

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

Klinička praksa

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

XII SEMESTAR

Klinički stažoralna hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički stažrestauracijska hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički stažprotetika

 

 

 

 

 

Klinički stažendodoncija

 

 

 

 

 

Klinički stažortodoncija