FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

03.10.2019.

Četvrtak

14.00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

07.10.2019.

11.11.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

14.00h

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

29.10.2019.

19.11.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

04.11.2019.

Ponedeljak

11.00h

 

Dentalna anatomija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

10.00h

 

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

28.10.2019.

14.11.2019.

Ponedeljak

Četvrtak

16.30h

16.30h

 

Histologija i embriologija

Prof. dr Branimir Marjanović

11.10.2019.

05.11.2019.

Petak

Utorak

15.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

14.45h

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

10.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

04.11.2019.

Ponedeljak

11.00h

 

Cervikofacijalna patologija

Prof. dr Branimir Marjanović

11.10.2019.

05.11.2019.

Petak

Utorak

15.00h

10.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

29.10.2019.

19.11.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc. dr Dobrila Regoje

29.10.2019.

Utorak

14.00h

 

Oralna medicina I oralna patologija

Prof. dr Adi Rifatbegović

25.10.2019.

06.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

12.10.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

13.00h

16.30h

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

19.10.2019.

Subota

12.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

01.10.2019.

19.11.2019.

Utorak

Utorak

15.00h

16.00h

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Dentalna radiologija i fotografija

Prof. dr Branimir Marjanović

11.10.2019.

05.11.2019.

Petak

Utorak

15.00h

10.00h

 

Osnovi imunologije

Doc. dr Munevera Osmić

26.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

13.00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof. dr Amer Čustović

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

13.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

29.10.2019.

Utorak

14.00h

 

Otorinolaringologija

Doc. dr Suad Keranović

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

11.30h

 

Gnatologija

Doc. dr Omer Pinjić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

17.00h

12.00h

 

Ginekologija i porodništvo

Doc. dr Zoran Petrović

24.10.2019.

Četvrtak

13.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

10.00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof. dr Adi Rifatbegović

25.10.2019.

06.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

10.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija

Doc. dr Dobrila Regoje

29.10.2019.

Utorak

14.00h

 

Ortodoncija

Doc. dr Omer Pinjić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

17.00h

12.00h

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof. dr Adi Rifatbegović

25.10.2019.

06.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Oralna implantologija

Doc. dr Dobrila Regoje

29.10.2019.

Utorak

14.00h

 

VIII SEMESTAR

Estetika u stomatologiji

Doc. dr Dobrila Regoje

29.10.2019.

Utorak

14.00h

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof. dr Adi Rifatbegović

25.10.2019.

06.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Hemostaza u stomatološkoj praksi

Doc. dr Nenad Tanasković

31.10.2019.

Četvrtak

10.00h

 

Endodoncija

Doc. dr Dobrila Regoje

29.10.2019.

Utorak

14.00h

 

Stomatološki materijali

Doc. dr Miljan Bajić

01.11.2019.

Petak

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija *

Doc. dr Omer Pinjić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

17.00h

12.00h

 

Prevencija I kontrola infekcija *

Doc. dr Amer Čustović

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

13.00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc. dr Senka Samardžić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

10.00h

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

14.45h

 

Restauracijska stomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

29.10.2019.

Utorak

14.00h

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

01.11.2019.

Petak

13.00h

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Omer Pinjić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

17.00h

12.00h

 

Mobilna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

17.00h

12.00h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

10.00h

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc. dr Omer Pinjić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

17.00h

12.00h

 

Fiksna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

17.00h

12.00h

 

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc. dr Omer Pinjić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

17.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

10.00h

 

Okluzije *

Doc. dr Omer Pinjić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

17.00h

12.00h

 

Prometni traumatizam *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

10.00h

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

Bol u stomatologiji

 

 

 

 

 

Anesteziologija i reanimatologija

 

 

 

 

 

Forenzička stomatologija

 

 

 

 

 

Klinička praksa

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinička praksa II