Opšte pravo

Opšte pravo

Misija  studijskog programa Opšte pravo je razvoj koncepta ljudskih prava,  vladavine prava i pravne države, slobode, demokratije, održivog državnog uređenja, tržišne ekonomije, kao i razvoj istraživanja i metodologije istraživanja pravnih pojava, priprema studenata za rad u i nstitucijama države, entiteta, i u privatnom sektoru, kao i njihovo osposobljavanje za rad na globalnom svjetskom tržištu, između ostalog, kroz širenje i jačanje mreže studenata ovih studija u zemlji i svijetu.

Ciljevi ovog studijskog programa su:

  • da studenti steknu upotrebljiva znanjaiz savremene pravne nauke;
  • da studenti steknu znanja održavnim i entitetskim institucijama,kao i o institucijama Brčko distrikta, te da ih mogu primijeniti u cilju izgradnje pravne države i zaštite ljudskih prava i sloboda;
  • da studenti ovladaju pravilima nomotehnike i tumačenja pravnih normi, i
  • da studenti steknu dovoljan fond znanja  za nastavak obrazovanja u zemlji ili inostranstvu.

Share this post

Translate »
Menu