Rijecni saobracaj

Rijecni saobracaj

Misija studijskog programa Riječni Saobraćaj Tehničkog fakulteta  je da u sastavu Evropskog Univerziteta BD obavlja djelatnost visokog obrazovanja u tri ciklusa studija sa odgovarajućim akademskim stepenima i nastavnim programima i da kroz nastavu i istraživanje educira međunarodno priznate kadrove koji će svojim kvalitetom, sposobnošću i kreativnošću u riječnom saobraćaju doprinjeti naučnom i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.

Vizija je da se razvije u moderan studijski program, kompatibilan s relevantnim studijskim programima u zemljama EU i regiji, te da postane prepoznatljivo mjesto visokog nivoa kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju stručnih konsultantskih usluga u oblasti riječnog saobraćaja. Program će kroz procese sticanja novih znanja, vještina i trajnog osposobljavanja studenata kroz I, II i III ciklus za samostalan rad i cjeloživotno učenje, osposobiti kompetentne inženjere, koji će generirati razvoj sektora riječnog saobraćaja naše zemlje, te mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju i nastavak edukacije na univerzitetima.

Ciljevi ovoga programa su usmereni ka realizaciji obrazovnog procesa na prvom, drugom i trećem ciklusu studija, kojima se pristupa putem nastavnih programa, a koje karakteriziraju: kvalitet, inovativnost, fleksibilnost i usaglašenost s potrebama i zahtijevima održivog razvoja sistema riječnog saobraćaja. Program će provoditi naučna i razvojna istraživanja, posebno programe od strateškog interesa za društvenu zajednicu u kojoj djeluje i njen sistem riječnog saobraćaja.

Ključne vještine podrazumijevaju usklađivanje s tržišnim trendovima i novim izazovima uključivanja u evropski obrazovni i naučno-istraživački sistem. Ta činjenica se ogleda u neprekidnom i sistemskom radu studijskog programa na unapređenju svih oblasti osiguranja kvaliteta, povećanje efikasnosti u obrazovnom procesu, povezivanje obrazovne, naučno-istraživačke i stručne djelatnosti, kao i izgradnji i unapređenju unutrašnje organizacije riječnog saobraćaja.

Share this post

Translate »
Menu