STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

06.10.2020.

Utorak

16.00h

 

Matematika I vježbe

 

 

 

 

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

17.10.2020.

Subota

11.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

06.10.2020.

Utorak

16.00h

 

Matematika II vježbe

 

 

 

 

 

Tehnika geodetskih mjerenja

Prof. dr Ilija Grgić

24.10.2020.

Subota

10.00h

 

Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Prof. dr Gligorije Perović

17.10.2020.

Subota

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

08.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Tehnička mehanika*

Doc. dr Budimir Tojagić

17.10.2020.

Subota

14.30h

 

Građevinski materijali*

Prof. dr Lenart Đerđ

16.10.2020.

Petak

12.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

08.10.2020.

Četvrtak

10.00h

 

Matematika III vježbe

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

09.10.2020.

Petak

16.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof. dr Gligorije Perović

17.10.2020.

Subota

11.00h

 

Teorijska geodezija

Prof. dr Dragan Stević

 

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik prof. dr Mile Petrović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

Geoekologija *

Prof. dr Almir Šabović

17.10.2020.

Subota

14.00h

 

Račun izravnanja-osnovni kurs *

Prof. dr Gligorije Perović

17.10.2020.

Subota

11.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Prof. dr Ilija Grgić

24.10.2020.

Subota

10.00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof. dr Mile Petrović

 

 

 

 

Geodetska metrologija

Prof. dr Gligorije Perović

17.10.2020.

Subota

11.00h

 

VI SEMESTAR

Katastar nepokretnosti

Prof. dr Ilija Grgić

24.10.2020.

Subota

10.00h

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof. dr Ivan Hegediš

16.10.2020.

Petak

12.00h

 

Fizička geodezija

Prof. dr Dragan Stević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

16.10.2020.

Petak

15.00h

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Almir Šabović

17.10.2020.

Subota

14.00h

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

10.10.2020.

Subota

09.30h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof. dr Mile Petrović

 

 

 

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof. dr Gligorije Perović

17.10.2020.

Subota

11.00h

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Prof. dr Ilija Grgić

24.10.2020.

Subota

10.00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Doc. dr Brana Komljenović

10.10.2020.

Subota

09.30h

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof. dr Gligorije Perović

17.10.2020.

Subota

11.00h

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Doc. dr Budimir Tojagić

17.10.2020.

Subota

14.30h