TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

I SEMESTAR

Matematika

...

06.10.2020.

Utorak

16.00h

Matematika

vježbe

*

 

 

 

Osnove saobraćaja i transporta

Prof. dr Mile Milekić

10.10.2020.

Subota

11.00h

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

Subota

14.00h

Tehnička mehanika

Doc. dr Budimir Tojagić

17.10.2020.

Subota

14.30h

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu *

Doc.dr Boro Dakić

 

 

 

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

16.10.2020.

Petak

15.00h

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

III i IV SEMESTAR

 

 

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof.dr Zoran Lalić

24.10.2020.

Subota

14.00h

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

31.10.2020.

Subota

14.00h

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

08.10.2020.

Četvrtak

11.00h

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

06.10.2020.

Utorak

14.00h

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

28.10.2020.

Srijeda

15.00h

IZBORNI PREDMETI

Osnove logistike *

Prof.dr Zoran Lalić

24.10.2020.

Subota

14.00h

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

06.10.2020.

Utorak

14.00h

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

28.10.2020.

Srijeda

15.00h

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

06.10.2020.

Utorak

14.00h

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

24.10.2020.

Subota

14.00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

28.10.2020.

Srijeda

15.00h

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

06.10.2020.

Utorak

14.00h

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

06.10.2020.

Utorak

14.00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

24.10.2020.

Subota

12.00h

Osnovi mehanizacije pretovara *

Doc. dr Zlatko Kovačević

24.10.2020.

Subota

10.00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

24.10.2020.

Subota

10.00h

 

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

28.10.2020.

Srijeda

15.00h

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Boro Dakić

 

 

 

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

24.10.2020.

Subota

14.00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

28.10.2020.

Srijeda

15.00h

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Prof. dr Zijad Jagodić

17.10.2020.

Subota

09.30h

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

28.10.2020.

Srijeda

15.00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

24.10.2020.

Subota

12.00h

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

24.10.2020.

Subota

14.00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

24.10.2020.

Subota

10.00h

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

28.10.2020.

Srijeda

15.00h

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

06.10.2020.

Utorak

14.00h

Terminali u drumskom saobraćaju

Prof. dr Zijad Jagodić

17.10.2020.

Subota

09.30h

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

06.10.2020.

Utorak

14.00h

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

10.10.2020.

Subota

10.00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

28.10.2020.

Srijeda

15.00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

12.10.2020.

Ponedeljak

15.00h

 

 (IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

28.10.2020.

Srijeda

15.00h

Bezbjednost saobraćaja – uviđaji saobraćajnih nezgoda

Prof. dr Zijad Jagodić

17.10.2020.

Subota

09.30h

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Doc.dr Boro Dakić

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

10.10.2020.

Subota

11.00h

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

28.10.2020.

Srijeda

15.00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

28.10.2020.

Srijeda

15.00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

12.10.2020.

Ponedeljak

15.00h

 

 

 (IV godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

28.10.2020.

Srijeda

15.00h

Strategijski menadžment

Prof. dr Boško Nadoveza

06.10.2020.

Utorak

14.30h

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

31.10.2020.

Subota

14.00h

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

10.10.2020.

Subota

11.00h

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

28.10.2020.

Srijeda

15.00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

28.10.2020.

Srijeda

15.00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

12.10.2020.

Ponedeljak

15.00h