Obavještenje za javnost 06.11.2017. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Upravljanje investicijama u turizmu BiH, kandidata Adnana Brajlovića, studenta magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

Obavještenje za javnost 30.10.2017. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Terapija dijabetes mellitusa, kandidatkinje Anide Avdičević, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

Obavještenje za javnost 28.10.2017. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Zonska koordinacija rada svjetlosnih signala, kandidata Dragana Janjića, studenta magistarskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Saobraćaj, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 08.10.2017. godine do 25.10.2017. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj 908-2/17 od 28.10.2017. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za 03.11.2017. godine sa početkom u 14.30 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Obavještenje za javnost 28.10.2017. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Zonska koordinacija rada svjetlosnih signala, kandidata Dragana Janjića, studenta magistarskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Saobraćaj, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 08.10.2017. godine do 25.10.2017. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj 908-2/17 od 28.10.2017. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za 03.11.2017. godine sa početkom u 14.30 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Obavještenje za studente kojima su ostala najviše dva nepoložena predmeta kao uslov za prelazak u narednu godinu


Studentima, kojima su ostala najviše dva nepoložena predmeta kao uslov za prelazak u narednu godinu, odobravaju se socijalni rokovi. Studenti se pozivaju da prijave koje predmete žele polagati. Ispitni temini će se zakazati samo za one predmete za koje ima prijavljenih studenata. Prijave se podnose studentskoj službi putem e-maila (studentskasluzba@evropskiuniverzitet-brcko.com), obavještavanjem studentske službe putem telefona (049 590 605 / 610), ili podnošenjem zahtjeva lično u studentskoj službi. Prijave se mogu ponositi od 30.10. do 4.11.2017. godine.

Ispitni termini će biti objavljeni na web-stranici Univerziteta.

S poštovanjem,

Studentska služba Evropskog univerziteta

Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u zimskom semestru akademske 2017/18. godine


Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u zimskom semestru akademske 2017/18. godine.

Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to:

1) JZU “Zdravstveni centar Brčko” u Brčkom (za sve programe);

2) Zdravstveno-estetski centar “Dermato-Dentomedik” dr Regoje, Brčko (za Stomatologiju);

3) JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (za sve programe osim Stomatologije);

4) Poliklinike Azabagić Tuzla (za Stomatologiju);

5) Ordinacija za opštu stomatologiju, oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju “Kusturica Dr. Nusret” u Brčkom (za Stomatologiju);

6) JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla, i

7) PZU Apoteke Edal Eurofarm u Tuzli (za Farmaciju).

Pored navedenih ustanova, studenti mogu obavljati stručnu praksu i u drugim zdravstvenim ustanovama, ukoliko je to dozvoljeno u skladu sa pravilima tih ustanova.

Studenti su dužni da se prijave na jedan od sljedeća dva načina, i to: a) slanjem e-maila na adresu studentskasluzba@evropskiuniverzitet-brcko.com, ili

b) prijavljivanjem u studentskoj službi.

Prijave se podnose najkasnije do 31.10.2017. godine, a prijave koje stignu poslije ovog roka, neće biti razmatrane.

Prijava treba da sadrži ime i prezime, broj indeksa, naziv ustanove u kojoj student želi obaviti stručnu praksu. Npr: „Marko Marković, broj indeksa 153/11-FA, prijavljuje se za obavljanje stručne prakse u UKC-u Tuzla u zimskom semestru 2017/18. godine“.

Studentima koji se prijave za obavljanje kliničko-bolničke prakse biće izrađene akreditacije sa njihovim imenom i prezimenom, a koje će moći preuzeti po isteku roka za prijavu.

Više informacija se nalazi u Uputstvu za obavljanje stručne prakse, te upućujemo sve studente da se upoznaju sa njegovim sadržajem. Uputstvo se može pronaći na web-stranici Univerziteta na linku: http://evropskiuniverzitet-brcko.com/Dokumentacija/Uputstvo-za-praksu.pdf

Posebni uslovi za obavljanje prakse:

1) Studenti su dužni da, prije obavljanja stručne prakse, izvrše obaveznu sanitarnu obradu i dostave o tome dokaz zdravstvenoj ustanovi (sanitarna knjižica), te da imaju čiste uniforme i čistu obuću za vrijeme obavljanja stručne prakse u zdravstvenoj ustanovi.

2) UKC Tuzla će studente Univerziteta, koji tamo obavljaju praksu, blagovremeno, na primjeren način, upoznati sa propisanim kućnim redom, i to na zajedničkom uvodnom predavanju. O terminu održavanja ovog predavanja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice Univerziteta. Studenti su dužni da se za vrijeme obavljanja stručne prakse ponašaju u skladu sa visokim etičkim i moralnim standardima, kao i da se prema opremi Centra ponašaju sa pažnjom dobrog domaćina.

3) Studenti studijskog programa Radiologija, koji žele da obave stručnu praksu na UKC-u Tuzla, dužni su da obave prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja. Pregled se obavlja u Domu zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla u Službi specifične zdravstvene zaštite – Medicina rada.

Za ovaj pregled potrebno se, takođe, prijaviti, tako što se na studentsku službu dostavi sljedeće:

a) od porodičnog ljekara popunjen i ovjeren obrazac historije bolesti, oboljenja, povreda ili invalidnosti (obrazac se može pronaći na web-stranici ili u studentskoj službi), i

b) uplatnica na iznos od 117,00 KM uplaćeno na račun Univerziteta (555 003 005 11 429 27), koliko iznose troškovi za zdravstveni pregled.

Ovu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 16.10.2017. godine. O terminu pregleda u Domu zdravlja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice.

Studenti koji su već ranije obavili prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja, i koji imaju važeći nalaz, nisu dužni da obavljaju pregled ponovo.

– Osiguranje za slučaj nesreće

Studenti, koji se prijave za obavljanje stručne prakse u zdravstvenim ustanovama, su dužni da uplate 4,00 KM za osiguranje za slučaj nesreće koje pokriva period od jedne akademske godine. Navedeni iznos studenti mogu uplatiti zajedno sa školarinom, koja će se uvećati za taj iznos.

Obrazac-historija-bolesti

Obavještenje za javnost 07.10.2017. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Zonska koordinacija rada svjetlosnih signala, kandidata Dragana Janjića, studenta magistarskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Saobraćaj, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

II

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Rano otkrivanje raka dojke, kandidatkinje Svjetlane Papović, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74

Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u zimskom semestru akademske 2017/18. godine


Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u zimskom semestru akademske 2017/18. godine.

Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to:

1) JZU “Zdravstveni centar Brčko” u Brčkom (za sve programe);

2) Zdravstveno-estetski centar “Dermato-Dentomedik” dr Regoje, Brčko (za Stomatologiju);

3) JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (za sve programe osim Stomatologije);

4) Poliklinike Azabagić Tuzla (za Stomatologiju);

5) Ordinacija za opštu stomatologiju, oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju “Kusturica Dr. Nusret” u Brčkom (za Stomatologiju);

6) JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla, i

7) PZU Apoteke Edal Eurofarm u Tuzli (za Farmaciju).

Pored navedenih ustanova, studenti mogu obavljati stručnu praksu i u drugim zdravstvenim ustanovama, ukoliko je to dozvoljeno u skladu sa pravilima tih ustanova.

Studenti su dužni da se prijave na jedan od sljedeća dva načina, i to: a) slanjem e-maila na adresu studentskasluzba@evropskiuniverzitet-brcko.com, ili

b) prijavljivanjem u studentskoj službi.

Prijave se podnose najkasnije do 31.10.2017. godine, a prijave koje stignu poslije ovog roka, neće biti razmatrane.

Prijava treba da sadrži ime i prezime, broj indeksa, naziv ustanove u kojoj student želi obaviti stručnu praksu. Npr: „Marko Marković, broj indeksa 153/11-FA, prijavljuje se za obavljanje stručne prakse u UKC-u Tuzla u zimskom semestru 2017/18. godine“.

Studentima koji se prijave za obavljanje kliničko-bolničke prakse biće izrađene akreditacije sa njihovim imenom i prezimenom, a koje će moći preuzeti po isteku roka za prijavu.

Više informacija se nalazi u Uputstvu za obavljanje stručne prakse, te upućujemo sve studente da se upoznaju sa njegovim sadržajem. Uputstvo se može pronaći na web-stranici Univerziteta na linku: http://evropskiuniverzitet-brcko.com/Dokumentacija/Uputstvo-za-praksu.pdf

Posebni uslovi za obavljanje prakse:

1) Studenti su dužni da, prije obavljanja stručne prakse, izvrše obaveznu sanitarnu obradu i dostave o tome dokaz zdravstvenoj ustanovi (sanitarna knjižica), te da imaju čiste uniforme i čistu obuću za vrijeme obavljanja stručne prakse u zdravstvenoj ustanovi.

2) UKC Tuzla će studente Univerziteta, koji tamo obavljaju praksu, blagovremeno, na primjeren način, upoznati sa propisanim kućnim redom, i to na zajedničkom uvodnom predavanju. O terminu održavanja ovog predavanja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice Univerziteta. Studenti su dužni da se za vrijeme obavljanja stručne prakse ponašaju u skladu sa visokim etičkim i moralnim standardima, kao i da se prema opremi Centra ponašaju sa pažnjom dobrog domaćina.

3) Studenti studijskog programa Radiologija, koji žele da obave stručnu praksu na UKC-u Tuzla, dužni su da obave prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja. Pregled se obavlja u Domu zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla u Službi specifične zdravstvene zaštite – Medicina rada.

Za ovaj pregled potrebno se, takođe, prijaviti, tako što se na studentsku službu dostavi sljedeće:

a) od porodičnog ljekara popunjen i ovjeren obrazac historije bolesti, oboljenja, povreda ili invalidnosti (obrazac se može pronaći na web-stranici ili u studentskoj službi), i

b) uplatnica na iznos od 117,00 KM uplaćeno na račun Univerziteta (555 003 005 11 429 27), koliko iznose troškovi za zdravstveni pregled.

Ovu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 16.10.2017. godine. O terminu pregleda u Domu zdravlja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice.

Studenti koji su već ranije obavili prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja, i koji imaju važeći nalaz, nisu dužni da obavljaju pregled ponovo.

– Osiguranje za slučaj nesreće

Studenti, koji se prijave za obavljanje stručne prakse u zdravstvenim ustanovama, su dužni da uplate 4,00 KM za osiguranje za slučaj nesreće koje pokriva period od jedne akademske godine. Navedeni iznos studenti mogu uplatiti zajedno sa školarinom, koja će se uvećati za taj iznos.

Obrazac-historija-bolesti

Obavještenje za javnost 18.09.2017. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Hitna stanja u stomatologiji, kandidatkinje Ivane Galiot, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 29.08.2017. godine do 14.09.2017. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 696-2/17 od 16.09.2017. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 21.09.2017. godine sa početkom u 13.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

II

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Elektromagnentna indukcija u funkciji korišćenja obnovljivih izvora energije, kandidata Kornela Jande, studenta magistarskih studija na Pedagoškom fakultetu, studijski program Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 14.07.2017. godine do 01.08.2017. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj 695-2/17 od 16.09.2017. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za 21.09.2017. godine sa početkom u 11.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

III

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Kontrola kvaliteta hirurške njege, kandidatkinje Marine Ahmetbegović, studentice magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 28.07.2017. godine do 14.08.2017. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 698-2/17 od 16.09.2017. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za 28.09.2017. godine sa početkom u 15.30 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.