Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u zimskom semestru akademske 2018/19. godine


Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u zimskom semestru akademske 2018/19. godine.

Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to:

1) JZU “Zdravstveni centar Brčko” u Brčkom (za sve programe);

2) Zdravstveno-estetski centar “Dermato-Dentomedik” dr Regoje, Brčko (za Stomatologiju);

3) JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (za sve programe osim Stomatologije);

4) PZU Ginekološka poliklinika „Korak do života“ Tuzla (Sestrinstvo);

5) Zdravstvena ustanova „Petković“ Šamac (Sestrinstvo);

6) Poliklinike Azabagić Tuzla (za Stomatologiju);

7) Ordinacija za opštu stomatologiju, oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju “Kusturica Dr. Nusret” u Brčkom (za Stomatologiju), i

8) PZU Apoteke Edal Eurofarm u Tuzli (za Farmaciju).

Pored navedenih ustanova, studenti mogu obavljati stručnu praksu i u drugim zdravstvenim ustanovama, ukoliko je to dozvoljeno u skladu sa pravilima tih ustanova.

Studenti su dužni da se prijave na jedan od sljedeća dva načina, i to: a) slanjem e-maila na adresu info@eubd.edu.ba, ili

b) prijavljivanjem u studentskoj službi.

Prijave se podnose najkasnije do 30.11.2018. godine, a prijave koje stignu poslije ovog roka, neće biti razmatrane.

Studenti farmacije koji stručnu praksu žele obavljati u PZU Apoteke Edal Eurofarm u Tuzli, podnose prijave do 10.11.2018. godine.

Prijava treba da sadrži ime i prezime, broj indeksa, naziv ustanove u kojoj student želi obaviti stručnu praksu. Npr: „Marko Marković, broj indeksa 153/11-FA, prijavljuje se za obavljanje stručne prakse u UKC-u Tuzla u zimskom semestru 2018/19. godine“.

Studentima koji se prijave za obavljanje kliničko-bolničke prakse biće izrađene akreditacije sa njihovim imenom i prezimenom, a koje će moći preuzeti po isteku roka za prijavu.

Više informacija se nalazi u Uputstvu za obavljanje stručne prakse, te upućujemo sve studente da se upoznaju sa njegovim sadržajem. Uputstvo se može pronaći na web-stranici Univerziteta na linku: http://eubd.edu.ba/03-OS/2-1.Uputstvo-za-praksu.pdf

Posebni uslovi za obavljanje prakse:

1) Studenti su dužni da, prije obavljanja stručne prakse, izvrše obaveznu sanitarnu obradu i dostave o tome dokaz zdravstvenoj ustanovi (sanitarna knjižica), te da imaju čiste uniforme i čistu obuću za vrijeme obavljanja stručne prakse u zdravstvenoj ustanovi.

2) UKC Tuzla će studente Univerziteta, koji tamo obavljaju praksu, blagovremeno, na primjeren način, upoznati sa propisanim kućnim redom, i to na zajedničkom uvodnom predavanju. O terminu održavanja ovog predavanja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice Univerziteta. Studenti su dužni da se za vrijeme obavljanja stručne prakse ponašaju u skladu sa visokim etičkim i moralnim standardima, kao i da se prema opremi Centra ponašaju sa pažnjom dobrog domaćina.

3) Studenti studijskog programa Radiologija, koji žele da obave stručnu praksu na UKC-u Tuzla, dužni su da obave prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja. Pregled se obavlja u Domu zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla u Službi specifične zdravstvene zaštite – Medicina rada.

Za ovaj pregled potrebno se, takođe, prijaviti, tako što se studentskoj službi dostavi sljedeće:

a) od porodičnog ljekara popunjen i ovjeren obrazac historije bolesti, oboljenja, povreda ili invalidnosti (obrazac se može pronaći na web-stranici ili u studentskoj službi), i

b) uplatnica na iznos od 117,00 KM uplaćeno na račun Univerziteta (555 003 005 11 429 27), koliko iznose troškovi za zdravstveni pregled.

Ovu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 24.11.2018. godine. O terminu pregleda u Domu zdravlja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice.

Studenti koji su već ranije obavili prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja, i koji imaju važeći nalaz, nisu dužni da obavljaju pregled ponovo.

 

Obrazac za istoriju bolesti

Obavještenje za javnost 06.11.2018. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Etiologija, djagnostika i liječenje infarkta miokarda, kandidatkinje Dijane Imširović, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 28.04.2018. godine do 16.05.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 648-2/18 od 06.11.2018. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 08.11.2018. godine sa početkom u 13.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Antireumatski lijekovi, kandidatkinje Lejle Đakić, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 06.10.2018. godine do 23.10.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 649-2/18 od 06.11.2018. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 08.11.2018. godine sa početkom u 15.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u zimskom semestru akademske 2018/19. godine


Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u zimskom semestru akademske 2018/19. godine.

Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to:

1) JZU “Zdravstveni centar Brčko” u Brčkom (za sve programe);

2) Zdravstveno-estetski centar “Dermato-Dentomedik” dr Regoje, Brčko (za Stomatologiju);

3) JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (za sve programe osim Stomatologije);

4) PZU Ginekološka poliklinika „Korak do života“ Tuzla (Sestrinstvo);

5) Zdravstvena ustanova „Petković“ Šamac (Sestrinstvo);

6) Poliklinike Azabagić Tuzla (za Stomatologiju);

7) Ordinacija za opštu stomatologiju, oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju “Kusturica Dr. Nusret” u Brčkom (za Stomatologiju), i

8) PZU Apoteke Edal Eurofarm u Tuzli (za Farmaciju).

Pored navedenih ustanova, studenti mogu obavljati stručnu praksu i u drugim zdravstvenim ustanovama, ukoliko je to dozvoljeno u skladu sa pravilima tih ustanova.

Studenti su dužni da se prijave na jedan od sljedeća dva načina, i to: a) slanjem e-maila na adresu info@eubd.edu.ba, ili

b) prijavljivanjem u studentskoj službi.

Prijave se podnose najkasnije do 30.11.2018. godine, a prijave koje stignu poslije ovog roka, neće biti razmatrane.

Studenti farmacije koji stručnu praksu žele obavljati u PZU Apoteke Edal Eurofarm u Tuzli, podnose prijave do 10.11.2018. godine.

Prijava treba da sadrži ime i prezime, broj indeksa, naziv ustanove u kojoj student želi obaviti stručnu praksu. Npr: „Marko Marković, broj indeksa 153/11-FA, prijavljuje se za obavljanje stručne prakse u UKC-u Tuzla u zimskom semestru 2018/19. godine“.

Studentima koji se prijave za obavljanje kliničko-bolničke prakse biće izrađene akreditacije sa njihovim imenom i prezimenom, a koje će moći preuzeti po isteku roka za prijavu.

Više informacija se nalazi u Uputstvu za obavljanje stručne prakse, te upućujemo sve studente da se upoznaju sa njegovim sadržajem. Uputstvo se može pronaći na web-stranici Univerziteta na linku: http://eubd.edu.ba/03-OS/2-1.Uputstvo-za-praksu.pdf

Posebni uslovi za obavljanje prakse:

1) Studenti su dužni da, prije obavljanja stručne prakse, izvrše obaveznu sanitarnu obradu i dostave o tome dokaz zdravstvenoj ustanovi (sanitarna knjižica), te da imaju čiste uniforme i čistu obuću za vrijeme obavljanja stručne prakse u zdravstvenoj ustanovi.

2) UKC Tuzla će studente Univerziteta, koji tamo obavljaju praksu, blagovremeno, na primjeren način, upoznati sa propisanim kućnim redom, i to na zajedničkom uvodnom predavanju. O terminu održavanja ovog predavanja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice Univerziteta. Studenti su dužni da se za vrijeme obavljanja stručne prakse ponašaju u skladu sa visokim etičkim i moralnim standardima, kao i da se prema opremi Centra ponašaju sa pažnjom dobrog domaćina.

3) Studenti studijskog programa Radiologija, koji žele da obave stručnu praksu na UKC-u Tuzla, dužni su da obave prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja. Pregled se obavlja u Domu zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla u Službi specifične zdravstvene zaštite – Medicina rada.

Za ovaj pregled potrebno se, takođe, prijaviti, tako što se studentskoj službi dostavi sljedeće:

a) od porodičnog ljekara popunjen i ovjeren obrazac historije bolesti, oboljenja, povreda ili invalidnosti (obrazac se može pronaći na web-stranici ili u studentskoj službi), i

b) uplatnica na iznos od 117,00 KM uplaćeno na račun Univerziteta (555 003 005 11 429 27), koliko iznose troškovi za zdravstveni pregled.

Ovu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 24.11.2018. godine. O terminu pregleda u Domu zdravlja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice.

Studenti koji su već ranije obavili prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja, i koji imaju važeći nalaz, nisu dužni da obavljaju pregled ponovo.

 

Obrazac za istoriju bolesti

Obavještenje za javnost 16.10.2018. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Matematička indukcija, kandidatkinje Sanje Munjize, studentice magistarskih studija na Pedagoškom fakultetu, studijski program Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 15.09.2018. godine do 02.10.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj 538-2/18 od 16.10.2018. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za 18.10.2018. godine sa početkom u 11.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

II

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Rješavanje matematičkih problema u nastavi matematike i njihova strategija, kandidatkinje Elme Delić, studentice magistarskih studija na Pedagoškom fakultetu, studijski program Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 15.09.2018. godine do 02.10.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj 539-2/18 od 16.10.2018. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za 18.10.2018. godine sa početkom u 12.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Obavještenje za studente koji u oktobarskim ispitnim rokovima nisu uspjeli ostvariti uslov za upis u narednu godinu studija


Obavještenje za studente koji u oktobarskim ispitnim rokovima nisu uspjeli ostvariti uslov za upis u narednu godinu studija

Studentima, koji u oktobarskim ispitnim rokovima nisu uspjeli ostvariti uslov za upis u narednu godinu studija, odobravaju se socijalni rokovi. Studenti se pozivaju da prijave koje predmete žele polagati. Ispitni temini će se zakazati samo za one predmete za koje ima prijavljenih studenata. Prijave se podnose studentskoj službi putem e-maila (info@eubd.edu.ba), obavještavanjem studentske službe putem telefona (049 590 605 / 610), ili podnošenjem zahtjeva lično u studentskoj službi. Prijave se mogu ponositi od 22.10. do 27.10.2018. godine.

Ispitni termini će biti objavljeni na web-stranici Univerziteta.

S poštovanjem,

Studentska služba Evropskog univerziteta

Obavještenje za javnost 06.10.2018. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Antireumatski lijekovi, kandidatkinje Lejle Đakić, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

Obavještenje za javnost 04.10.2018. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Rasprostranjenost plijesni na žitaricama, povrću i voću te proizvodima biljnog i životinjskog porijekla, kandidata Domagoja Horvata, studenta magistarskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Poljoprivreda, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 15.09.2018. godine do 02.10.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj 514-2/18 od 03.10.2018. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za 06.10.2018. godine sa početkom u 13.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Obavještenje za javnost 24.09.2018. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Djelotvornost homeopatskih pripravaka, kandidatkinje Mie Josić, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 21.07.2018. godine do 07.08.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 488-2/18 od 24.09.2018. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 27.09.2018. godine sa početkom u 13.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Liječenje Miastenije gravis, kandidatkinje Elene Vorkapić, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 21.07.2018. godine do 07.08.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 489-2/18 od 24.09.2018. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 27.09.2018. godine sa početkom u 14.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74