Poljoprivreda


Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program nudi kurseve iz poljoprivrede, održivog privrednog razvoja i tehnologija. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet u zavisnosti od opterećenja nosi od 6 do 8 ECTS bodova.

Svrha studijskog programa 

Poljoprivreda ima organizacionu strukturu i sistem upravljanja koji obezbjeđuju ostvarenje zadataka i ciljeva. Ovlaštenja i odgovornosti organa upravljanja, stručnih organa, kao i studentskog parlamenta utvrđeni su Statutom Univerziteta.

Polazeći od toga da je visoko obrazovanje osnov za, na znanju zasnovanog razvoja društva i njegovog daljeg ekonomskog i kulturnog napretka, osnov za unapređenja ljudskih prava i osnovnih sloboda, misija Tehničkog fakulteta jeste da omogući najviše akademske standarde i obezbijedi sticanje znanja i vještina u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem.

Specifična misija

Obrazovanjem stručnih kadrova studijski program Poljoprivreda ima misiju da pruži:

Doprinos razvoju poljoprivrede i prehrambene tehnologije,

Doprinos ruralnom razvoju zemlje,

Doprinos održivom privrednom razvoju,

Doprinos regionalnom razvoju.

Vizija studijskog pograma Poljoprivreda je dostizanje najviših nivoa izvrsnosti i partnerstva u jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada. Na putu ka ispunjenju svoje vizije Poljoprivreda svoj okvir kompetencija i rada širi i dopunjuje partnerskim vezama sa univerzitetima i privrednim organizacijama sa svih kontinenata svijeta, usvajajući pozitivne trendove globalnog sistema obrazovanja i istraživanja. 

Matematika i fizika


Struktura studijskog programa 

Ovaj studijski program nudi kurseve iz matematike i fizike, opšteg i pedagoškog obrazovanja. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih premeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet u zavisnosti od opterećenja nosi od 6 do 8 ECTS bodova.

Svrha studijskog programa 

Osnovna svrha ovog studijskog programa je

 • obrazovanje studenta za jasno prepoznavanje i definisanje profesije vezano za matematiku i fiziku u savremenom društvu,
 • sticanje kompetencija za rad na poslovima nastave u osnovnom obrazovanju,
 • unapređenje kvalifikacione strukture stanovništva, u regionu  kao i unapređivanje nivoa i raznovrsnosti ponude visokoškolskog obrazovanja u BiH.

Ciljevi studijskog programa 

 • da se studentima obezbijede kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti matematike i fizike,
 • da studenti usvoje i prenesu znanja i vještine iz oblasti matematike i fizike,
 • da se razvija kreativnost u radu studenata.

Kompetencije diplomiranih studenata 

Savladavanjem ovog studijskog programa studenti će dobiti potrebne stručne, didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke kompetencije za uspješno realizovanje svih obrazovnih programa iz područja matematike i fizike na nivou srednje škole. Biće osposobljeni za izvođenje svih vrsta nastave: redovne, dodatne, izborne i dopunske.

Menadžment turizma i sporta


Studije menadžmenta turizma i sporta imaju za cilj da se studenti osposobe da uočavaju i prate savremene tendencije u oblasti turizma i sporta, kao i da se osposobe za planiranje i realizaciju strategijskih i taktičkih planova iz oblasti menadžmenta i organizacije u turizmu i sportu. Osnovni naglasak na studijama je na sticanju konkretnih znanja i vještina koje su potrebne za realizaciju zadataka menadžera. 

Radiologija


Radiologija:Dijagnostičke metode početak su svakog procesa uspješnog detektiranja bolesti i poremećaja. Radiološke tehnike velikim koracima razvijaju se u tehnološkom i stručnom pravcu. Iz tog razloga želimo pripremiti inžinjere radiologije da mogu savladati konvencionalne,ali i sofisticirane tehnike u radiologiji.

Sportski trener


Misija

Sportske aktivnosti ponovo postaju sve značajnije u svim uzrastima. Misija ovog studija je osposobiti stručnjake koji će pravilno, na naučnim osnovama podučavati i voditi kroz sportske grane pojedince i grupe u svim oblicima bavljenjem sportom.

Ciljevi

Sport je prevažna životna aktivnost da bi se njime bavili amateri , zato je cilj stvoriti profesionalce koji će znati na pravi način osmisliti, programirati, realizovati i kontrolirati sportske aktivnosti.

Ključne vještine  

Da bi sportski trener profesionalno obavljao svoje zadatke treba da savlada sljedeće oblasti, i to:

Biomehanika i antropomotorika;

Anatomija i fiziologija u sportu;

Teorija i praksa sportskog treninga;

Ozljede u sportu;

Sport za specifične grupe i pojedince;

Amaterski i profesionalni sport;

Kondicijske pripreme;

Teorija i taktika, i

Psihologija i metodika u sportu.

Forenzika


Na studijskom programu forenzike, koristeći širok dijapazon naučnih disciplina koje čine oblast forenzičkih nauka, tokom četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija osposobljavaju se studenti za razvoj i primjenu naučnih metoda u kriminalistici. U tu svrhu se uklјučuju savremeni načini izvođenja teorijske i praktične nastave u adekvatno opremlјenim nastavnim prostorijama. Mogućnosti pristupa najsavremenijoj opremi za identifikacije osoba i materijala, kao i svim relevantnim informacionim bazama podataka, omogućavaju studentima da se savladavanjem ovog studijskog programa, uklјučuju u sve vrste poslova kriminalističke policije, bezbjednosnih struktura kao i značajne poslove od interesa za državni sektor. Poseban interes za ovu vrstu stečenog znanja moguće je pronaći i u komercijalnom sektoru. Studijski program osnovnih akademskih studija omogućava obrazovanje kadrova forenzičkog profila koji će zadovolјiti potrebe rada na poslovima koji se odnose na obradu i razrješenje kriminalnih događaja.

Svrha ovog studijskog programa jeste sticanje zvanja forenzičara, koji treba da raspolaže znanjem na osnovu koga može da obavlјa zakonito i efikasno poslove koji omogućavaju obezbjeđivanje dokaza za sud. Profesija forenzičara je u tijesnoj vezi sa sudskim istragama i zbog toga ima poseban društveni značaj.

Studenti koji završe ovaj studijski program imaju mogućnost zaposlenja u državnim organima i organizacijama, kao i nedržavnim komercijalnim subjektima, gdje će primijeniti stečena znanja iz oblasti forenzike, na radnim mjestima koja zahtijevaju utvrđivanje identiteta osoba i različitih vrsta materijala primjenom mnogobrojnih metoda prirodnih nauka (npr. osiguravajuća društva i sl.).

Ovaj studijski program pruža jasno definisane mogućnosti kako za nastavak dalјeg usavršavanja, tako i za praćenje naučnih dostignuća iz oblasti forenzike, sve u funkciji stvaranja kvalitetnog naučno-obrazovnog profila za izvršenje širokog dijapazona usko stručnih poslova forenzičara.

Cilјevi ovog studijskog programa su:

 • dostizanje obrazovnog nivoa koji će omogućiti kvalitetno obavlјanje specifičnih poslova i zadataka vezanih za stručni profil forenzičar;
 • kompetentnost akademskih vještina radnog profila forenzičar postiže se upotrebom sljedećih obrazovnih modaliteta: predavanja, modifikovana predavanja, prezentacije, simulacije, demonstracije, praktična nastava, eksperimentalni pristupi u savremenim naučnim laboratorijama, pristupi automatskim identifikacionim sistemima i digitalnim bazama podataka, specifični oblici nastave (rukovanje tehničkim sredstvima policije, primjena policijskih ovlašćenja…), studije slučaja i društveno koristan rad;
 • osposoblјenost za primjenu i razvoj naučnih metoda za obavlјanje složenih forenzičkih poslova utvrđivanja identiteta osoba, predmeta i materijala u državnim organima, organizacijama i nedržavnim subjektima;
 • razvoj kreativnih sposobnosti za prepoznavanje, profilisanje i identifikaciju kriminalističkih objekata (osobe – učinilac krivičnog djela, predmeti i tragovi), kako na samom mjestu krivičnog djela/događaja ovladavanjem specijalističkim praktičnim vještinama u realnim kriminogenim uslovima, tako i u forenzičkim laboratorijama;
 • sticanje sposobnosti i vještina za uspješno obavlјanje organizacionih i menadžerskih poslova forenzičkih laboratorija, i
 • savladavanje pravnog osnova i usvajanje etičkih standarda potrebnih za obavlјanje poslova forenzičara.

Djelokrug rada forenzičara obuhvata forenzičku obradu mjesta događaja, rukovanje sa tragovima i materijalom za upoređivanje, poslove kriminalističko-tehničke registracije i identifikacije lica i leševa, korišćenje odgovarajućih kriminalističko-operativnih zbirki, primjenu metoda i sredstava forenzike, vršenje jednostavnih vještačenja iz daktiloskopije, ispitivanja dokumenata i balistike, postavlјanje kriminalističko-tehničkih klopki i druge operativne poslove u domenu kriminalističke tehnike, kao i poslove planiranja i organizacije.

Forenzičar, u okviru izvršavanja poslova i zadataka obrade lica mjesta i drugih poslova iz oblasti operativne i istražne tehnike, mora biti potpuno osposoblјen za neposredno obavlјanje sljedećih poslova:

 • postavlјa verzije o vrsti krivičnog djela (događaja), njegovom toku, tragovima, učiniocu, načinu i sredstvima izvršenja;
 • procjenjuje da li je, prema prirodi krivičnog djela (događaja), potrebno angažovati i specijaliste drugih profila (protivdiverzione zaštite i sl.) za prethodni pregled lica mjesta, pod njihovim nadzorom;
 • fiksira zatečeno stanje, pronalazi, tumači i fiksira sve vrste tragova relevantnih za dokazivanje postojanja krivičnog djela (događaja) i otkrivanje i identifikaciju učinioca;
 • organizuje i sinhronizuje rad stručnjaka (kriminalističkih tehničara i forenzičara različitih profila – vještaka) na mjestu izvršenja djela (događaja);
 • stara se o sprovođenju propisanih postupaka i primjeni adekvatnih metoda i sredstava forenzike;
 • vrši preliminarnu obradu i trijažu fiksiranih tragova prema podobnosti i relevantnosti za rasvjetlјavanje krivičnog djela (događaja), otkrivanje i identifikaciju učinioca;
 • sačinjava službenu bilješku o forenzičkom pregledu lica mjesta;
 • sačinjava forenzičku dokumentaciju o obradi lica mjesta (fotodokumentaciju i skicu i situacioni plan);
 • vrši kriminalističko-tehnički pregled u cilјu pronalaženja i identifikacije učinioca i sredstava za izvršenje djela (vozila, oružja, alata i sl.) i izrađuje odgovarajuću službenu bilješku sa pripadajućom forenzičkom dokumentacijom;
 • vrši ulaganje i obavlјa provjere pojedinih vrsta tragova kroz odgovarajuće kriminalističko-operativne zbirke;
 • pronalazi i odabira materijal za upoređenje sa pronađenim i fiksiranim tragovima, u cilјu rasvjetlјavanja djela (događaja) i identifikacije učinioca;
 • predlaže potrebna vještačenja i sačinjava zahtjev za njihovo vršenje;
 • vrši jednostavna vještačenja iz daktiloskopije, ispitivanja dokumenata (utvrđivanje precrtavanja, zalivanja, lijeplјenja, radiranja, hemijskog brisanja, pranja i/ili dopisivanja teksta; čitanje blijedih, slabo vidlјivih, zalivenih, precrtanih, brisanih, radiranih i nagorelih tekstova; utvrđivanje ispravnosti pečata, štambilјa i žigova;
 • identifikacija pisaćih mašina i utvrđivanje starosti teksta i balistike (da li je neki predmet vatreno oružje i da li je funkcionalno ispravan), o čemu daje odgovarajući nalaz i mišlјenje;
 • vrši poslove kriminalističko-tehničke registracije lica i leševa;
 • izrađuje periodične analize o radu, i
 • vrši i druge operativne poslove u domenu forenzike.

Bezbjednost


Studijski program za bezbjednost je po mnogo čemu jedinstven. Radi se o specijalizovanom studijskom programu osnovnih akademskih, magistarskih i doktorskih studija iz oblasti bezbjednosti.

Realizacijom studijskog programa osnovnih akademskih studija iz oblasti bezbjednosti ostvaruju se sljedeći cilјevi:

 • obezbjeđuju se potrebna znanja neophodna za rad u organima i institucijama državne uprave, javnog i privatnog sektora u oblasti bezbjednosti;
 • omogućava se studentima da koristeći stečena znanja razumiju savremene bezbjednosne procese, pojave i događaje na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou;
 • osposoblјavaju se studenti da, po završetku studija, mogu samostalno da kreiraju, planiraju, organizuju, koordiniraju, stručno kontrolišu i nadziru realizaciju bezbjednosne politike i različitih bezbjednosnih programa i mjera u državnim organima, javnom sektoru, privrednim organizacijama i privatnim agencijama, i
 • osposoblјavaju se studenti da koristeći naučne metode, tehnike i instrumente analiziraju savremene bezbjednosne pojave i procese, otkrivaju trendove i prognoziraju njihovo dešavanje u budućem kratkoročnom, srednjeročnom i dugoročnom periodu.

Realizacijom ovo studijskog programa, studenti spoznaju fundamentalne pravne, politikološke i ekonomske discipline od značaja za efikasno funkcionisanje savremenog sistema bezbjednosti, te glavne procese kreiranja i organizacije bezbjednosti na lokalnom, i regionalnom nivou, kao i procese razvijanja nacionalne strategije bezbjednosti i domaće i međunarodne uticaje na formulisanje takve strategije. Realizacijom studijskog programa oni, takođe, spoznaju samu prirodu uticaja državne politike i moći na nacionalnu i međunarodnu bezbjednost i važnost državne centralne analize bezbjednosnih pojava, procesa i događaja za aktuelne i trajne domaće i međunarodne bezbjednosne aranžmane.

Tokom studija studenti se upoznaju sa politikom bezbjednosti, sistemima državne bezbjednosti, metodama i tehnikama bezbjednosnog organizovanja i djelovanja, osnovnim dostignućima u oblasti međunarodne bezbjednosti, ekološke bezbjednosti i korporativne bezbjednosti, te glavnim procedurama, mehanizmima, tehnikama i instrumentima savremene analize, uočavanja trendova i prognoze bezbjednosnih pojava, procesa i događaja od strane izvršnih državnih organa.

Polazeći od činjenice da je bezbjednost danas multidisciplinarna mješavina pravnih, ekonomskih, političkih, socijalnih, informativnih, vojnih i policijskih faktora, društvena potreba za stručnim kadrom u ovoj osjetlјivoj oblasti državne uprave – bezbjednosti, iz dana u dan raste. Iz različitih struktura društva postoje stalni zahtjevi za obrazovanjem stručnjaka koji posjeduju teorijska i praktično primjenlјiva znanja iz oblasti bezbjednosti.

Studenti koji završe ovaj studijski programmoći će da rade u:

 • državnoj upravi, i to u organima nadležnim za unutrašnje poslove, odbranu, spolјne poslove, pravdu, energetiku, finansije, telekomunikacije, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, obavještajno-bezbjednosneposlove, carinske poslove,inspekcijskeposlove, pravosudneposlove (sudstvo, tužilaštvo i pravobranilaštvo) i drugeposlove;
 • parlamentarnim odborima za bezbjednost i odbranu;
 • parlamentarnim komisijama za kontrolu službi bezbjednosti;
 • odborima za bezbjednost i odbranu političkih partija i stranaka;
 • javnim i privatnim preduzećima koje će, pod pritiskom savremenih bezbjednosnih rizika i prijetnji, biti prinuđena da razvijaju sektore bezbjednosti;
 • preduzećima koja se bave transportom opasnih materija,  novca i drugih dragocjenosti;
 • subjektima koji sa bave pružanjem usluga bezbjednosti;
 • bankama i drugim finansijskim organizacijama;
 • u organima lokalne samouprave na poslovima planiranja, organizacije i ostvarivanja bezbjednosti u lokalnoj samoupravi;
 • kazneno-popravnim domovima;
 • institucijama civilne zaštite;
 • ustanovama i agencijama koje rade na zaštiti kulturnih dobara;
 • timovima za krizne vanredne situacije;
 • timovima za procjenu rizika i izradu planova otklanjanja posljedica;
 • ustanovama za zaštite životne sredine;
 • medijskim kućama;
 • nevladinim organizacijama (međunarodnim i domaćim);
 • međunarodnim bezbjednosnim organizacijama i drugim institucijama.