Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet

NOVOSTI
OGLASNA TABLA

Fizika sa biofizikom – rezultati

FBF - Brčko - 21. siječnja 2021. četvrtakteorijazadacir.brindexseminarbod%ocjenabod%ocjenaprosjekprijedlog1003/20-S1054100%101248%5  2004/20-Ra10 0%5 0%5  3005/20-Ft102852%528%5  4007/20-Ra105296%10312%5  5008/20-Ft105398%101248%5  6009/20-Fa 5093%91976%8  7011/20-S105296%101144%5  8012/20-Ra 5194%900%5  9014/20-Ft10815%5312%5  10015/20-Ra10 0%5 0%5  11018/20-S 4991%91352%5  12020/20-SI 5194%900%5  13021/20-S94685%81040%5  14022/20- 54100%1000%5  15023/20-Ft102444%5624%5  16026/20-S9 0%5 0%5  17027/20-S 4991%91664%6  18029/20-S92852%5936%5  19031/20-S 5093%91872%7  20038/20-St 2852%51768%7  21   0%5 0%53.3322   0%5 0%53.3323   0%5 0%53.3324   0%5 0%53.3325   0%5 0%53.3326   0%5 0%53.33

Read more...
OSNIVANJE I RAD

Evropski univerzitet Brčko distrikt

Bavi se visokim obrazovanjem na sva tri ciklusa studija i naučno-istraživačkim radom sa ciljevima koji uključuju unapređenje znanja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kulturni, društveni i ekonomski razvoj, promociju demokratskog društva i postizanje najviših standarda nastave i naučnoistraživačkog rada.

10 godina uspješnog rada
Evropskog univerziteta

Studiranje na Evropskom univerzitetu

Univerzitet obavlja prema tipu studija studije prvog, drugog i trećeg ciklusa, odnosno dodiplomske, magistarske i doktorske studije. Kod studijskih programa Farmacija i Stomatologija magistarske studije su integrisane.

Predavači

Nastavu izvode vrsni predavači, koji su se dokazali i u teoriji i u praksi. Fakultet raspolaže prostorijama koje su opremljene po vrhunskim standardima. Izvođenjem interaktivne nastave kod studenata se razvija kreativnost i samostalnost u radu, čime se postižu optimalni rezultati u osposobljavanju studenata za njihov budući rad.

Studenti

Naši studenti stiču znanja koja mogu efikasno da primijene u praksi. Cilj evropskog univerziteta je, da uz visoke kriterijume i standarde studiranja po Bolonjskoj deklaraciji, obezbijedi što efikasniju edukaciju i održi visok nivo kvaliteta nastavnog procesa.

VEZE SA OKRUŽENJEM I MEĐUNARODNA SARADNJA
IZDAVAČKA DJELATNOST
0
+
Udžbenika
0
+
Časopisa
0
+
Naučnih radova

Evropski univerzitet Brčko distrikt je već u trećoj godini svog postojanja počeo da organizuje naučni skup međunarodnog karaktera koji je s godinama okupljao sve veći broj zainteresovanih naučnika i stručnjaka iz cijeloga svijeta.

Evropski univerzitet Brčko distrikta pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz oblasti društvenih nauka uključili u naučni život i razmjenu naučnih znanja, ali i da bi se studentima omogućilo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz svijeta nauke.

Translate »
Menu