Trenerska skola

trenerska skola

Trenerska skola

Stručno osposobljavanje je poseban vid edukacije kadrova u sportu. Iako ne pripada sistemu redovnog formalnog obrazovanja, poput onog na sportskim fakultetima ili strukovnim školama, proces stručnog osposobljavanja omogućava sticanje legitimnih dokumenata (certifikata) kojima se ostvaruje pravo na obavljanje velikog broja sportskih zanimanja.

Ovaj model sticanja zakonskog prava na rad u sportu, prije svega trenerski rad, namijenjen je onim licima koja samo na bazi dugogodišnjeg iskustva obavljaju brojne stručne poslove u sportu, ali za to nemaju odgovarajući certifikat.
Osim njih, stručno osposobljavanje je veoma interesantno za sportiste koji su završili sportsku karijeru, ili su na njenom zalasku, a žele da steknu bar minimalne formalne kvalifikacije i tako na legalan način ostvare pravo na obavljanje stručnih poslova u sportu.
Programom stručnog osposobljavanja predviđena je nastava i provjera znanja iz šest opštestručnih i šest posebnih predmeta. Dok su opštestručni predmeti zajednički za sve polaznike bez obzira na izabrani sport, posebni predmeti su prilagođeni specifičnostima svake sportske grane.
Opštestručni predmeti
Fond časova (96 časova, od kojih su 72 časa aktivne nastave, a 24 časa konsultacije i ispiti)
1. Funkcionalna anatomija i sportske povrede 12 ( i 4 časa konsultacije i ispiti)
2. Fiziologija sporta sa osnovama sportske medicine 8 ( i 4 časa konsultacije i ispiti)
3. Motoričke i biomehaničke osnove ljudskog kretanja 12 ( i 4 časa konsultacije i ispiti)
4. Pedagoško-psihološke osnove sporta 16 ( i 4 časa konsultacije i ispiti)
5. Osnove sportskog treninga 12 ( i 4 časa konsultacije i ispiti)
6. Društveno-organizacione osnove sporta 12 ( i 4 časa konsultacije i ispiti)

Share this post

Translate »
Menu