Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet

NOVOSTI

Preduspisni rok

Poštovani roditelji i mlade kolege, Evropski Univerzitet Vam šalje informaciju da od 02.04.2012. godine možete izvršiti predupis za narednu 2012/2013. godinu na željene fakultete...

Logo color mali

Saopštenje za javnost

Na 64. Redovnoj sjednici Skupšitne Brčko Distrikta, održanoj 25.aprila 2012, usvojen je Zaključak kojim se vrši kontrola svih novootvorenih univerziteta u distriktu Brčko. Na...

Ovjera ljetnog semestra

Obavještenje za studente: - Pozivaju se svi studenti, koji to još nisu učinili, da predaju svoj indeks na studentskoj službi Univerziteta...

OGLASNA TABLA

Predispitne obaveze i rezultati druge parcijale Biologija sa humanom genetikom 21.5.2019

Red broj Broj indeksa Prva parcijala 16.4.2019. Druga parcijal 21.5.2019. SEM. RAD AKTIV NOST ZAVRŠNI ISPIT 1. 009-18-FT 4,5         2. 022-18-FT 3         3. 026-18-FT 1         4. 028-18-FT 1         5. 036-18-RA 11,5 4,5 20 5   6. 008-18-FA 9 10,5 20 5   7. 019-18-S 4,5 6,5 10     8. 012-18- 1 7 10 5   9. 010-18-S 5 4,5 15 5   10. 007-18-FT 2         11. 044-18-FT 0 3,5       12. 040-18-FT 5 4 10 5   13. 024-18-FT 11,5 6,5 10 5   14. 013-18-FT 11,5 3,5 20 5   15. 004-18-FT 4 8 15 5   16. 027-18-FT 8,5 5,5 20 5   17. 017-18-FT 9         18. 042-18-FA 7,5 6,5 20 5   19. 021-18-FA 8 10 15 5   20. 001-18-S 5,5 7,5 20     21. 023-18-FT 4,5 0       22. 006-18-RA 7,5 2       23. 031-18-S 11 6,5 5 5   24. 003-18-ST 10         25. 033-18-FT   1       26. 063-18-   3 10     27. 030-18-S 11,5 7,5 20 5   28.       20     29.       20 5   30.             31.             Evropski Univerzitet Brčko, Brčko distrikt...

Read more...
OSNIVANJE I RAD

Evropski univerzitet Brčko distrikt

Bavi se visokim obrazovanjem na sva tri ciklusa studija i naučno-istraživačkim radom sa ciljevima koji uključuju unapređenje znanja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kulturni, društveni i ekonomski razvoj, promociju demokratskog društva i postizanje najviših standarda nastave i naučnoistraživačkog rada.

10 godina uspješnog rada
Evropskog univerziteta

AKTUELNOSTI

Studiranje na Evropskom univerzitetu

Univerzitet obavlja prema tipu studija studije prvog, drugog i trećeg ciklusa, odnosno dodiplomske, magistarske i doktorske studije. Kod studijskih programa Farmacija i Stomatologija magistarske studije su integrisane.

Predavači

Nastavu izvode vrsni predavači, koji su se dokazali i u teoriji i u praksi. Fakultet raspolaže prostorijama koje su opremljene po vrhunskim standardima. Izvođenjem interaktivne nastave kod studenata se razvija kreativnost i samostalnost u radu, čime se postižu optimalni rezultati u osposobljavanju studenata za njihov budući rad.

Studenti

Naši studenti stiču znanja koja mogu efikasno da primijene u praksi. Cilj evropskog univerziteta je, da uz visoke kriterijume i standarde studiranja po Bolonjskoj deklaraciji, obezbijedi što efikasniju edukaciju i održi visok nivo kvaliteta nastavnog procesa.

VEZE SA OKRUŽENJEM I MEĐUNARODNA SARADNJA
IZDAVAČKA DJELATNOST
0
+
Udžbenika
0
+
Časopisa
0
+
Naučnih radova

Evropski univerzitet Brčko distrikt je već u trećoj godini svog postojanja počeo da organizuje naučni skup međunarodnog karaktera koji je s godinama okupljao sve veći broj zainteresovanih naučnika i stručnjaka iz cijeloga svijeta.

Evropski univerzitet Brčko distrikta pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz oblasti društvenih nauka uključili u naučni život i razmjenu naučnih znanja, ali i da bi se studentima omogućilo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz svijeta nauke.

Translate »