Evropski univerzitet zaključio ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Beogradu – Institut za nuklearne nauke “Vinča” Beograd

Evropski univerzitet zaključio ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Beogradu – Institut za nuklearne nauke “Vinča” Beograd

Evropski univerzitet Brčko distrikt zaključio je dana 20.02.2018. godine ugovor o saradnji sa Institutom za nuklearne nauke “Vinča” Beograd pri Univerzitetu u Beogradu.

Institut za nuklearne nauke „Vinča” osnovan je 1948. godine kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama – fizici, hemiji i biologiji. Zadatak da osnuje institut dobio je profesor Pavle Savić, fizikohemičar, koji je pozvan nazad u Jugoslaviju iz Instituta za fizičke probleme u Moskvi, gdje je radio u laboratorijama akademika, kasnije Nobelovca, Pjotra Leonidoviča Kapice od posljednje godine Drugog svjetskog rata.

Izgradnji „Instituta za ispitivanje materije“, kako ga je zvao, odnosno Instituta za fiziku, kako je kasnije glasio zvanični naziv, Pavle Savić je posvetio sve svoje snage, volju i predanost. Uz njega je učestvovalo nekoliko kolega entuzijasta, ali je sve bitnije poslove uradio upravo on sam. Poznato je da je većinu početnih laboratorija (za fiziku, hemiju i biologiju) sam projektovao i nadgledao izgradnju, tako što je boravio u blizini gradilišta, na seoskom imanju i spavao na slami u ambaru. Kasnije je koordinisao opremanje instituta instrumentima za naučna istraživanja, koje je dobrim dijelom uspio da dobije iz inostranstva na račun ratnih reparacija.

Okupio je u Institutu tadašnju mladu naučnu elitu Jugoslavije, uglavnom od stručnjaka entuzijasta koji su tek završili školovanje. Radila su se istraživanja koja su definitivno dala prepoznatljiv doprinos početku takozvane „nuklearne ere“ u svijetu.

U prvo vrijeme najviše su bila zastupljena istraživanja iz fizike i hemije, a nakon par godina institutu se pridružuje i Dušan Kanazir, koji otpočinje razvoj bioloških disciplina, prije svega u vezi sa efektima radioaktivnog zračenja. I Kanazir i Savić kasnije su bili predsjednici Srpske akademije nauka i umjetnosti.

Ubrzo nakon početka, institutu je bila namijenjena realizacija državnog nuklearnog programa istraživanja, koji je okončan 1968. godine. Od te godine institut nastavlja istraživanja u okviru mješovitog (ne samo nuklearnog) koncepta. Danas je “Vinča” multidisciplinarni naučni institut koji pokriva veliki broj naučnih i tehničko-tehnoloških disciplina.

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ je danas mjesto gdje je omogućen pristup rješavanja naučnih problema na multidisciplinarni način, uključujući stručnjake iz više oblasti, koji tako mogu bolje da sagledaju problem i zajednički dođu do potrebnih odgovora. Oblasti istraživanja su: fizika, hemija, biologija, energetika, zaštita od zračenja i zaštita životne sredine, zdravlje i životna sredina, nauka sa akceleratorima, nauka o materijalima. Sve ove oblasti pripadaju grupi prirodnih i tehničkih nauka. Zbog multidisciplinarnosti rada, Institut je sposoban da odgovori na glavne strateške pravce istraživanja koji su postavljeni na nivou države: novi materijali i nanonauke, energetika, biomedicina i zaštita životne sredine. Ukupan broj zaposlenih u Institutu trenutno fluktuira oko 750, od kojih preko 250 su doktori nauka.

Između Evropskog univerziteta i Instituta je dogovorena saradnja ove dvije ustanove, između ostalog, u oblasti naučnoistraživačke i nastavne djelatnosti, i to u smislu organizovanja zajedničkih naučnoistraživačkih projekata, razmjena informacija, knjiga i drugih publikacija, organizovanje zajedničkog korištenja laboratorijskih resursa, zajedničku organizaciju konferencija i seminara, i drugih vidova saradnje od uzajamne koristi za obje ustanove.

Posebno ističemo mogućnost razmjene znanja i iskustava sa Institutom, kao i razmjene naučne baze podataka i literature, od čega će najveću korist imati profesori i studenti Evropskog univerziteta.

Ugovor

Share this post

Translate »
Menu