Riječ dekana Ekonomskog fakulteta

Poštovane koleginice i kolege,

Anka Bulatovic
Prof. dr Anka Bulatović

Zvanje diplomiranog ekonomiste koje možete steći završetkom studija na Ekonomskom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčkom, i znanje koje ćete ponijeti, otvara Vam brojne mogućnosti zapošljavanja i obezbjeđuje uklapanje u savremene svjetske trendove.Sa ponosom ističemo da Ekonomski fakultet u svom sastavu raspolaže sa osam studijskih programa, i to Opšti (opći) smjer; Marketing i trgovina; Menadžment javne uprave; Turizam i ekologija; Menadžment i preduzetništvo; Računovodstvo i revizija; Menadžment informacionih sistema i Menadžment turizma i sporta.

Studije su organizovane kao osnovne akademske studije i postdiplomske specijalističke studije. Tokom ovih studija postajete aktivni učesnici nastavnog procesa, ali i participanti naučno-istraživačkih projekata nastavnika i saradnika Fakulteta.

Cilj Evropskog univerziteta Brčko Distrikta je, da uz visoke kriterijume i standarde studiranja po Bolonjskoj deklaraciji, obezbijedi što efikasniju edukaciju i održi visok nivo kvaliteta nastavnog procesa. Koncepcija i način realizacije studijskih programa usmjereni su na što efektivnije usvajanje teorijskih, kao i praktičnih znanja i vještina. Želja nam je da u mladim ljudima, prepoznamo i podstaknemo ambiciju i intelektualnu radoznalost. Iskreno se nadamo, da ćete nakon završenih studija dobiti šansu da stečena znanja uspješno primijenite u poslovnoj praksi. Na taj način stičete mogućnost za brže uključivanje u složene upravljačke procese profitnih i neprofitnih djelatnosti, bolju profesionalnu afirmaciju i veći doprinos razvoju svoje zemlje.

Naš osnovni motiv je da razvijemo sistem visokog obrazovanja čiji će krajnji ishod biti vaše zadovoljstvo i korist, a naša dužnost je da udovoljimo vašim željama da steknete kvalitetna znanja koja će vam obezbijediti dobar posao i od vas stvoriti profesionalce spremne da odgovore svakom izazovu.

Dobro došli i srećan početak.

                                                                                                                         DEKAN EKONOMSKOG FAKULTETA

                                                                                                                               Prof.dr Anka Bulatović

Translate »