Prof. dr Milinko Ranilović


  • Prof. dr Milinko Ranilović, redovni profesor
  • Rođen 07.06.1963. Kozarska Dubica, BiH
  • Završen fakultet :Ekonomski fakultet u Novom Sadu
  • Magistratura : Educons Faculty Novi Sad,Tema : JAVNE FINANSIJE U RS I BIH, KROZ PRIZMU
    FUNKCIJONISANJA PDV-a
  • Doktorat : Megatrend Univerzitet Beograd,Tema: USPEŠNOST POSLOVANJA PREDUZEĆA KAO POSLEDICA EFIKASNOSTI MENADŽMENTA

Biografija

Prof.dr Milinko Ranilović, rođen 07.06.1963. godine u mjestu Bosanska Dubica (Kozarska Dubica), gdje sam završio osnovnu i srednju skolu, oženjen, roditelj sam četvero djece, stalno nastanjen u opštini Kozarska Dubica.

Diplomirao sam na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, smijer finansije, na temu: “UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA”, gdje sam stekao zvanje DIPLOMIRANOG EKONOMISTE. Magistrirao sam 2008. na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu na temu: “JAVNE FINANSIJE U RS I BIH, KROZ PRIZMU FUNKCIJONISANJA PDV-a”, gdje sam stekao zvanje MAGISTAR EKONOMSKIH NAUKA. Doktorsku disertaciju pod naslovom ”USPEŠNOST POSLOVANJA PREDUZEĆA KAO POSLEDICA EFIKASNOSTI MENADŽMENTA” odbranio sam na Megatrend Univerzitetu – Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2010.godine.

Izbor u zvanje docenta iz naučne oblasti: ekonomija dobio sam na “Internacionalnom Univerzitetu” 2010. godine u Travniku, gdje i danas radim. Zaposlen sam u stalnom radnom odnosu na Visokoj školi „CEPS” u Kiseljaku kao profesor iz oblasti ekonomije. Isto tako, predavač sam i na Evropskom univerzitetu u Brčkom na Ekonomskom fakultetu. 2015. godine biran sam u zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla”, Beograd iz uže naučne oblasti: ekonomija.

Bitno je spomenuti da sam takođe član Centra za unapređenje koroporativnog upravljanja Banja Luka, gdje smo učestvovao u pisanju mnogih knjiga, kao što je Savremena ekonomska misao, koja je izdata 2012 godine, broj 1, a isto tako svake naredne godine je izlazio novi broj iste. Učestvovao sam u sastavljanju i kreiranju u više većih biznis planova i projekata, kao stručni saradnik, zatim u stručnim časopisima i publikacijama objavio sam više radova, te izdao knjige koje danas služe kao udžbenici na Ekonomskim Fakultetima.

Bibliografija

Knjige (11) :

1. “Osnovi menadžmenta i menadžment preduzeća“, Travnik, 2011. godine

2. “Predužetništvo“, Travnik, 2012. godine

3. “Savremena ekonomska misao”, Banja Luka, 2012. godine

4. „Osiguranje“, Travnik, 2013. godine

5. „Međunarodna ekonomija“, Banja Luka, 2013. godine

6. “Ponašanje potrošača”, Banja Luka, 2014. godine

7. “Upravljanje troškovima”, Kiseljak, 2015. godine

8. “Analiza i planiranje”, Kiseljak, 2015. godine

9. “Budžetski menadžment”, Kiseljak, 2015. godine

10. “Finansijski menadžment”, Kiseljak, 2015. godine

11. “Ponašanje potrošača”, Banja Luka, 2016. godine

Skripte (11) :

1. „Skripta iz analize i planiranje“, Kiseljak, 2012.godine.

2. „Skripta iz ekonomije BiH“, Kiseljak, 2012.godine.

3. „Skripta iz Upravljanje rizicima“, Kiseljak, 2012.godine.

4. „Skripta iz Poslovnih finansija“, Kiseljak, 2013.godine.

5. „Skripta iz oporezivanja preduzeća“, Kiseljak, 2013.godine.

6. „Skripta iz upravljanja troškovima“, Kiseljak, 2012.godine.

7. „Skripta iz ekonomskog razvoja“, Kiseljak, 2013.godine.

8. „Skripta iz makroekonomije I“, Kiseljak, 2013.godine.

9. „Skripta iz Finansijska tržišta i institucije“, Kiseljak, 2013.godine.

10. „Skripta iz Ekonomike i politike investiranja“, Kiseljak, 2013.godine.

11. „Skripta iz Ekonomike razvoja“, Kiseljak, 2012.godine.

Spisak objavljenih radova (30):

1. SUOČENOST ORGANIZACIJA SA SVAKODNEVNIM PROMJENAMA (IMPINGEMENT WITH EVERYDAY ORGANIZATION CHANGE), Naučno stručni časopis ”MENADŽMENT, INOVACIJE RAZVOJ” broj 11 (2009) Zrenjanjin.

2. ANALIZA EKONOMIJE U BOSNII HERCEGOVINI (,,ANALYSIS OF ECONOMY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA”, Naučno stručni časopis ”MENADŽMENT, INOVACIJE, RAZVOJ”, broj 12-13 (2009) Zrenjanin.

3. PROMJENE U PREDUZEĆIMA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE U BiH I UTICAJ MEĐUNARODNE ZAJEDNICE NA REFORME (“CHANGES IN ENTERPRISES IN THE PRIVATIZATION PROCESS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE INTERNATIONAL COMMUNITY IN IMPACT ACTIVITIES), Naučno stručni časopis ”RAZVOJ I UPRAVLJANJE”, br 2 (2009) Zrenjanin.

4. KOMENTAR I PRIMJENA PDV-a (“COMMENTS AND APPLICATION OF VAT”) Međunarodni naučno-stručni skup ”ENERGETSKA EFIKASNOST-2009, sa tematskom konferencijom: razvoj i upravljanje,Vrnjačka Banja 2009.

5. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, OBUKA I USAVRŠAVANJE (“HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, TRAINING AND DEVELOPMENT”), Međunarodni naučni skup,sa tematskom konferencijom: razvoj i upravljanje, Vrnjačka Banja 2009.

6. RAZVOJ NAUKE O JAVNIM FINANSIJAMA (“DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF PUBLIC FINANCES”), Međunarodni naučni skup ENERGETSKA EFIKASNOST-2009, sa tematskom konferencijom:razvoj i upravljanje.Vrnjačka Banja 2009.

7. MARKETING MIKS – MARKETING STRATEGIJA ( „MARKETING MIX – MARKETING STRATEGIES), Međunarodni naučni skup ENERGETSKA EFIKASNOST-2010, sa tematskom konferencijom: menadžment, inovacija i razvoj.Vrnjačka Banja 2010.

8. OPERATIVNI STRATEGIJSKI MENADŽMENT – STRATEGIJSKA KONTROLA („OPERATING STRATEGIC MANAGMENT – STRATEGIC CONTORL), Međunarodni naučni skup ENERGETSKA EFIKASNOST-2010, sa tematskom konferencijom: menadžment, inovacija i razvoj.Vrnjačka Banja 2010.

9. ŽIVOTNO OSIGURANJE KAO NAROČITA VRSTA OSIGURANJA LICA (“LIFE INSURANCE AS A PARTICULAR TYPE OF INSURANCE OF PERSONS”) – Skup Zrenjanin 2010.godine.

10. STANDARDI, TEORETSKE PRETPOSTAVKE I NAPREDNI ALATI KAO PUT KA POBOLJŠAVNJU EFIKASNOSTI IZRADE INFORMACIONIH SISTEMA

(“STANDARDS, THEORETICAL ASUMTIONS AND ADVANCED TOOLS AS A WAY TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF INFORMATION SYSTEMS”) –Skup Zrenjanin 2010.godine.

11. STRANE DIREKTNE INVESTICIJE – NAJPOVOLJNIJI OBLIK PRILIVA STRANOG KAPITALA (FOREIGN DIRECT INVESTMENT – the most favorable amount of foreign capital), sa tematskom konferencijom: menadžment, inovacija i razvoj.Vrnjačka Banja 2011.

12. ULOGA I ZNAČAJ ROBNE MARKE U IZGRAĐIVANJU KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PREDUZEĆA (ROLE AND IMPORTANCE OF BRAND NAMES INCOMPETITIVE ABILITY OF THE COMPANY BUILDING), sa tematskom konferencijom: menadžment, inovacija i razvoj. Vrnjačka Banja 2011.

13. INOVACIJE U FUNCIJI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA PREDUZEĆA (INNOVATION AS A FUNCTION OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTCOMPANY) NAUČNI SKUP „EOR-2012“, Travnik.

14. PERSPEKTIVE I BUDUĆNOST RAZVOJA MALOG BIZNISA (PERSPECTIVES AND FUTUREDEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS), NAUČNI SKUP “EOR-2012”,Travnik.

15. ZNAČAJ OSIGURANJA U TURIZMU (THE IMPORTANCE OF INSURANCE IN TOURISM), 2013. Travnik.

16. ZNAČAJ PREDUZETNIČKOG UMIJEĆA ZA TURIZAM (IMPORTANCE OF TOURISM ART OF ENTREPRENEURIAL), 2013. Travnik.

17. EKONOMSKI PROCESI MENADŽMENTA U SAOBRAĆAJU (ECONOMIC PROCESSES IN TRAFFIS MANAGMENT), 2013. Travnik.

18. SAVREMENI TRENDOVI U MARKETINGU I PREDUZETNIŠTVU (CURRENT TRENDS IN MARKETING AND ENTREPRENEURSHIP), 2013. Travnik.

19. BENČMARKING I KONKURENTNOST U TURIZMU (BENCHAMRKING AND COMPETITVENESS IN TOURISM), 2013. Travnik

20. DO PROFITA EKOLOŠKIM POSLOVANJEM (TO THE PROFIT WITH ENVIRONMENTAL OPERATIONS), Međunarodni simpozijum „EFIKASNOST I UPRAVLJANJE 2013“, sa tematskom konferencijom: znanje,poslovanje,finansije; Banja Luka,10.10-12.10.2013.god.

21. DRŽAVA KAO ORGANIZATOR I REGULATOR FINANSIJSKIH TRŽIŠTA (STATE CONTROLLER AS ORGANIZED AND FINANCIAL MARKETS),

Međunarodni simpozijum „EFIKASNOST I UPRAVLJANJE 2013“, sa tematskom konferencijom: znanje,poslovanje,finansije; Banja Luka,10.10-12.10.2013.god.

22. DRŽAVNA REVIZIJA I NJENA ULOGA U KREIRANJU POSLOVNOG AMBIJENTA (STATE AUDIT AND ITS ROLE IN CREATING BUSINESS ENVIRONMENT) , Međunarodni simpozijum „EFIKASNOST I UPRAVLJANJE 2013“, sa tematskom konferencijom: znanje,poslovanje,finansije; Banja Luka,10.10-12.10.2013.god.

23. FINANSIJSKA REVIZIJA U TRANZICIONIM USLOVIMA (FINANCIAL AUDIT IN TRANSITION) , Međunarodni simpozijum „EFIKASNOST I UPRAVLJANJE 2013“, sa tematskom konferencijom: znanje,poslovanje,finansije; Banja Luka,10.10-12.10.2013.god.

24. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI U FUNKCIJI POBOLJŠANJA INFORMATIVNIH MOGUĆNOSTI (FINANCIAL STATEMENTS IN ORDER TO IMPROVE NEWS FEATURES) , Međunarodni simpozijum „EFIKASNOST I UPRAVLJANJE 2013“, sa tematskom konferencijom: znanje,poslovanje,finansije; Banja Luka,10.10-12.10.2013.god.

25. POREZI U BIH (TAXES IN BIH) , Međunarodni simpozijum „EFIKASNOST I UPRAVLJANJE 2013“, sa tematskom konferencijom: znanje,poslovanje,finansije; Banja Luka,10.10-12.10.2013.god.

26. POLITIČKA SPREMNOST BOSNE I HERCEGOVINE ZA ODRŽIVI RAZVOJ I DOSADAŠNJA POSTIGNUĆA I POTEŠKOĆE U IMPLEMENTACIJI, International Symposium on Natural Resources Management Sustainable Development and Green Economy in Transition Countries” May 24 -25, 2014, Faculty of management Zajecar, Republic of Serbia.

27. ZELENA EKONOMIJA U EVROPSKOJ UNIJI I POVEZANOST SA BOSNOM I HERCEGOVINOM, International Symposium on Natural Resources Management Sustainable Development and Green Economy in Transition Countries” May 24 -25, 2014, Faculty of management Zajecar, Republic of Serbia.

28. ODRŽIVI RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA, Fifth International, Symposium on Natural Resources Management, Zaječar, Republic of Serbia.

29. BOSNIA AND HERZEGOVINA – GREEN ECONOMY IN THE EUROPEAN UNION, Fifth International, Symposium on Natural Resources Management,

Zaječar, Republic of Serbia.

30. PREVENCIJA I SANIRANJE POSLEDICA U OSIGURANJU, TREĆI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP, KATASTROFE, PREVENCIJA I SANIRANJE POSLJEDICA, Brčko.