Evropski Univerzitet

Evropski univerzitet

Evropski Univerzitet

Evropski univerzitet Brčko
Evropski univerzitet Brčko

Misija Evropskog Univerziteta je da doprinese kvalitativnom razvoju društva u Bosni i Hercegovini posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja. Osnovna ideja je da svojom obrazovnom filozofijom Univerzitet smanji odliv mladih kvalitetnih studenata iz zemlje u inostranstvo. Naši studenti su poznati kao odlični obučeni kadrovi koji pronalaze posao širom BiH i u svijetu. Univerzitet je usmjeren i na promociju ekonomskog napretka, kako pojedinca, tako i društva u cjelini. Istovremeno, Univerzitet pruža studentima intelektualnu i profesionalnu obuku, doprinoseći jačanju inovativnog ambijenta i razvoju poslovne klime. Posebna misija Evropskog univerziteta Brčko je afirmacija multikulturalizma i regionalizma u institucionalnom okviru BiH i Brčko Dirstrikta, kao posebne političko-teritorijalne jedinice, kao i istraživanje, unapredjenje i promocija privrednih potencijala rijeke Save.

Obrazovanje i istraživenje koje će se obavljati na Univerzitetu zasnivaće se na najvišem kvalitetu.To je nacionalna institucija sa jasnom regionalnom i međunarodnom perspektivom.Želimo da podstaknemo javne institucije i preduzeća na primjenu novih znanja uvažavajući principe akademskih sloboda, jednakosti i pravednosti.

Ciljevi Univerziteta

  • Sprovođenje kvalitetnog i efikasnog obrazovanja koje se temelji na ishodima učenja i fleksibilnim akademskim profilima kroz sva tri nivoa studija, usmereno fleksibilnim putevima učenja i cijeloživotnim obrazovanjem, u skladu sa potrebama zajednice, privrede i razvitka društva
  • Obrazovanje i osposobljavanje kadrova koji će imati zavidan stepen znanja što bi im omogućilo da budu konkurentni na tržištu rada i sa kojim bi budući diplomci bez dodatnog usavršavanja mogli da se uključe u savremene tokove poslovanja.

  • Pružanje najkvalitetnijeg obrazovanja za studente i omogućavanje ličnog razvoja studenata kako bi postali odgovorni profesionalci i profesionalke, lideri i liderke u obavljanju poslova iz različitih oblasti društvenog života.

  • Kreiranje privlačnog okruženja za studiranje i istraživanja u funkciji razvoja vladavine prava, demokratije i političke tolerancije, biznisa, preduzetništva, saobraćaja, zdravstvene zaštite, obrazovanja, kao i prosperiteta čitavog društva.

  • Održavanje najvišeg standarda i najviše reputacije utemeljenih na ključnim vrijednostima koje gajimo pri pružanju obrazovnih i profesionalnih usluga.

Zadaci Univerziteta

Studenti i nastavnici su glavna vrijednost svakog univerziteta. Ljudi i znanje postaju najvažniji resurs, a obrazovanje i osposobljavanje jedna od najvažnijih djelatnosti za oblikovanje društva i ekonomije. Ulazak u obrazovni sistem nove generacije učenika i studenata koji su svoj profil učenja oblikovali uz informatičku plimu i ubrzani razvoj tehnologije, zahtjeva nove pristupe učenju i procesu obrazovanja.

U društvu koje se iznimno brzo mijenja, učenje i znanje postaje vrijednost koja zahtjeva nove oblike mjenjanja i prepoznavanja.

1. Praćenje društvenih potreba i prilagodjavanje akademskih profila

Univerzitet prati transformaciju prediplomskih i posdiplomskih studija, u skladu sa načelima Bolonjskog procesa, osiguravajući jasno definisan obrazovni profil koji omogućuje zapošljivost. Zbog toga prediplomski studiji osiguravaju praktične kompetencije. Posdiplomski studiji temelji će se na modularnoj strukturi, koja omogućuje izbor i izgradnju akademskog profila za svakog pojedinog studenta, te horizontalnu i vertikalnu mobilnost, poštujući pritom temeljna načela koncepcije cijeloživotnog učenja.Transformacija studijskih programa bit će kontinuiran proces, a postavljeni zadaci i indikatori biti će pokazatelji uspješnosti i kontrolne tačke za upravljanje procesom.

2. Kvalitet

Kvalitet nastave i učenja kroz studijske programe je strateška vrijednost Univerziteta. Praćenje društvenih potreba i unapređenje kvaliteta temelji će se na funkcionisanju integrisanog sistema za kvalitet, svakodnevnim aktivnostima i kontinuiranom usavršavanju svih članova Univerziteta i odgovarajućim resursima koji će garantovati efikasnost i samoodrživost sistema za kvalitet. Ciklusi kvaliteta biće uspostavljeni na svim nivoima aktivnosti i temelji će se na samoevaluaciji i vanjskom vrijednovanju aktivnosti.Poseban značaj u postupku unapredjenja kvaliteta pridaje se evaluaciji od strane studenata.

Univerzitet će sprovoditi samovijrednovanje i vanjsko vrijednovanje u ciklusima od 4 do 5 godina. Studijski program vrijednovaće se u ciklusima od 3 do 5 godina nakon kojih će slijediti revizija programa, a poboljšanje programa sprovodiće se redovno, najmanje jednom godišnje, kroz interne mehanizme za unapređenje kvaliteta.

3. Efikasnost

Dobro odmjeren studijski program, dobra organizacija njegovog sprovođenja i sistemska briga za napredovanje kroz studije svakog studenta, garantuje povećanje broja studenata koji završavaju studije, a vrijeme studiranja skraćuje na broj godina predviđen studijskim programom uvećan najviše za 1/5 trajanja studija. Time će Univerzitet dokazati svoju javnu odgovornost i postići nivo kvaliteta primjerenu EHEA.

4. Multidisciplinarnost

Kroz multidisciplinarne programe Univerzitet omogućava studentima sticanje kompetencija potrebnih za život u društvu koje se brzo mijenja, kao i na tržištu rada koje prati razvoj savremene tehnologije i globalizacijski proces. Multidisciplinarni studijski programi, kao i multidisciplinarni istraživački projekti ključni su mehanizmi kojim organizacione jedinice Univerziteta mogu odgovoriti potrebama održivog razvoja i potrebama društvenih reformi, posebno stvaranju društvene kohezije. Pored toga, multidisciplinarni pristup u obrazovanju biće katalizator za multidisciplinarnost u istraživanjima, posebno kada su u pitanju društvene teme.

5. Otvorenost

Naučna produkcija Univerziteta, kvalitet i ekspertiza nastavnog osoblja, fleksibilna organizacija studijskih programa i institucijska potpora studentima, omogućiće obrazovnu ponudu na nacionalnom nivou, upisivanjem studenata na kompletne studije ili dijelove studijskih programa. Univerzitet njeguje otvorenost i nastoji da omogući priliv strudenata iz inostranstva afirmišući vrijednosti sadržane u svojoj misiji. U tom smislu, zadatak Univerziteta je da njeguje i mogućnost da obrazovni proces i naučnoistraživačka djelatnost koji se na njemu sprovode budu dostupni različitim kategorijama studenata, a naročito osobama iz ranjivih društvenih grupa. Nastojanjem da module ili cijele studijske programe organizuje na stranim jezicima, Univerzitet će težiti da proširi svoju obrazovnu ponudu i izvan nacionalnog visokoobrazovnog prostora.

6. Reforma kurikuluma utemeljena na ishodima učenja

Studijski programi, reformisani u skladu sa koncepcijom mjerljivih ishoda učenja, omogućiće razvijanje nacionalnog okvira kvalifikacija i prevođenje akademskih profila i kvalifikacija ostvarenih na organizacionim jedinicama Univerziteta u Evropski okvir kvalifikacija. Studijski programi razvijaće znanja, vještine, te opšte i profesionalne kompetencije (generičke kompetencije). Zbog toga će svi nastavnici Univerziteta savladati metodologiju definisanja ishoda učenja, izgradnje kurikuluma na temelju definisanih ishoda i razvijanje metodologije i instrumenat za učenje i njihovo provjeravanje.

7. Jačanje saradnje s privredom i javnim sektorom u obrazovanju

Jedan od najčešćih prigovora koje privreda i javni sektor upućuju BiH univerzitetima jeste da stvaraju ljude sa premalo praktičnih kompetencija, posebno, opštih i personalnih. Zbog toga se mnogi, kada završe studije, moraju dodatno obrazovati i osposobljavati da bi udovoljili potrebama ranog mjesta. Razlog tome, dobrim djelom leži u višegodišnjoj zatvorenosti univerziteta prema ljudima i subjektima iz privrede i javnog sektora, ali i zatvorenosti preduzeća i javnih institucija prema univerzitetima. Sve struke, a posebno one aplikativne, treba da teže uspostavljanju obrazovnih modela gdje se susreću i prepliću nauka i praksa, što bi studentima i nastavnicima osiguralo važna i svrsishodna znanja.

Proširenje svojih kapaciteta za razvoj stručnih, opštih profesionalnih kompetencija studenata Univerzitet će tražiti u partnerstvima sa preduzećima i javnim institucijama. Kroz ta partnerstva Univerzitet će uključiti veliki broj ljudi iz prakse u izvođenje studijskih programa, posebno u onom dijelu programa koji treba osigurati zapošljivost. Partnerstvima će Univerzitet pojačati dijalog i razumijevanje sa svojim okruženjem, te doprinijeti razvoju privrede, javnih institucija i državne uprave. Partnerstva sa subjektima iz privrede i javnog sektora, ključna su za razvoj nacionalnih okvira kvalifikacija i uspostavljanje modernog sistema kvalifikacija.

8. Naučno – istraživački rad

Pored obrazovne djelatnosti Univerzitet će se baviti i naučno-istraživačkim radom, koji je dijelom u funkciji osavremenjivanja i poboljšanja kvaliteta nastave, ali i u funkciji razvoja naučne misli uopšte.

Osim obrazovnog i naučno-istraživačkog rada, Univerzitet će ostvarivati i komercijalne projekte, čime sa jedne strane ostvaruje dodatne prihode, a sa druge strane obezbjeđuje povezanost nastave i prakse u različitim oblastima društvenog života.

U cilju očuvanja i daljeg razvoja kvaliteta rada i društvenog ugleda, Univerzitet i njegove organizacione jedinice će redovno pratiti kvalitet i uspješnost sprovođenja studijskih programa, kao i njihovu svrsishodnost, u skladu sa strategijom obezbjeđenja kvaliteta i pravilnikom o obezbjeđenju kvaliteta.

Share this post

Translate »
Menu