EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT BiH I EVROPSKI UNIVERZITET „KALLOS“ TUZLA UČESNICI NA OKRUGLOM STOLU U SARAJEVU

EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT BiH I EVROPSKI UNIVERZITET „KALLOS“ TUZLA UČESNICI NA OKRUGLOM STOLU U SARAJEVU

Dana 02.06.2022. godine u hotelu Ibis Styles, Sarajevo održan je okrugli sto na temu: Priznavanje neformalnog obrazovanja i informalnog učenja u BiH u okviru IPA Projekta obrazovanje za zapošljavanje. Organizator EU – u okviru IPA Projekta obrazovanja za zapošljavanje u BiH. U cilju prevazilaženja visoke stope nezaposlenosti i velike neusklađenosti sistema obrazovanja i osposobljavanja sa potrebama tržišta rada, ovaj projekat će biti usklađen sa stvarnim potrebama tržišta rada u BiH. Projekat pomaže nadležnim bosansko-hercegovačkim vlastima u poboljšanju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i kvaliteta obrazovnih rezultata. Obrazovanje za zapošljavanje u BiH adresira postojeće nedostatke obrazovnog sistema razvojem modernih usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i poboljšanjem kvaliteta kvalifikacija u stručnom i visokom obrazovanju, kao i jačanju kapaciteta ljudskih resursa na svim nivoima obrazovanja. Na okruglom stolu zaključeno je da će se u okviru projekta raditi na jačanju kapaciteta obrazovnog osoblja, a razvijaće i nove studijske programe i kurikulume za nastavničke fakultete na osnovu ishoda učenja, što uključuje moderne nastavne metodologije i ključne kompentencije. Fokus projekta je na povećanju relevantnosti obrazovanja na tržištu rada kroz razvoj karijerne orijentacije i kvalitete kvalifikacija u stručnom i visokom obrazovanju. Drugi zadatak se ogleda u jačanju kapaciteta ljudskih resursa na svim nivoima obrazovanja. Komponente projekta i očekivani rezultati takođe su prezentirani na okruglom stolu, a ima ih četiri.

Komponenta jedan: prelazak sa obrazovanja na posao, rezultat: razvojna strategija karijerne orijentacije u okviru cjeloživotnog učenja na nivou nadležnih institucija, a u skladu sa politikom cjeloživotne karijerne orijentacije Evropske unije.

 Komponenta dva: osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja u skladu s relevantnošću tržišta rada, rezultat: dodatna razvijena kvalifikacija i standardi za visoko obrazovanje.

 Komponenta tri: reforma početnog i stručnog usavršavanja nastavnika, rezultat: razvijen novi model studijskih programa za početno obrazovanje nastavnika koji je zasnovan na ishodima učenja i u skladu sa relevantnim standardima zanimanja i kvalifikacija.

Komponenta četiri: razvoj ljudskih resursa u obrazovnom sektoru, rezultat: osnaženi ljudski kapaciteti u ljudskom sektoru.

Korisnici ovoga projekta su Ministarstvo civilnih poslova BiH, ministarstva obrazovanja na svim nivoima vlasti, kao i Odjeljenje za obrazovanje Brčko distrikta BiH, institucije koje se bave pitanjima rada, zapošljavanja i obrazovanja, nastavnici u školama i na univerzitetima, edukatori u centrima za osposobljavanje i učenje, centrima za karijernu orijentaciju, udruženja, poslovne organizacije i građani. Glavne aktivnosti će se usmjeriti u podršci razvoju strategija karijerne orijentacije u okviru cjeloživotnog učenja u skladu sa politikom cjeloživotne karijerne orijentacije Evropske unije. Sljedeće aktivnosti se odnose na reformu službi za karijernu orjentaciju s ciljem daljeg razvoja kvalifikacija i standarda na nivou visokog obrazovanja. Zatim, razvoj standarda kvalifikacija i zanimanja, a u visokom obrazovanju. Jedna od glavnih aktivnosti odnosi se na razvoj novog modela za nove programe inicijalnog obrazovanja i kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika na osnovu ishoda učenja. Okruglom stolu u ime ova dva univerziteta prisustvovao je dekan Ekonomskog fakulteta Evropskog univerziteta „ Kallos“ Tuzla prof. dr. Izet Banda, koji je uzeo učešće u radu.

Share this post

Translate »
Menu