Logo color mali

Uputstvo o postupanju korisnika usluga i zaposlenih Univerziteta tokom trajanja pandemije korona virusa

  1. Unutar prostorija Univerziteta ne smije boraviti više od jedne osobe na 10 m2.
  2. Prilikom ulaska u prostorije Univerziteta, svako lice je dužno izvršiti dezinfekciju ruku i proći dez-barijeru.
  3. O dezinfekciji lica koja ulaze na Univerzitet brigu će voditi onaj referent studentske službe koji se nalazi u toj smjeni.
  4. Korisnici usluga su ispred info-pulta Univerziteta dužni držati međusobno odstojanje u razmaku od najmanje 2 m.
  5. Zaposleni referenti u studentskoj službi, koji komuniciraju sa strankama preko info-pulta, dužni su da nose zaštitne rukavice.
  6. Ostali zaposleni na Univerzitetu nisu dužni da nose zaštitne rukavice, ali su dužni da često koriste dezinfekciono sredstvo.
  7. Prostorije Univerziteta će se dva puta dnevno dezinfikovati sa za to predviđenim dezinfekcijskim sredstvima, i to sredinom i krajem radnog vremena Univerziteta, o čemu će se voditi posebna evidencija.
  8. Korištena zaštitna oprema zaposlenih odložit će se u posebnu vreću na smeće, zatim poprskati dezinfekcijskim sredstvom i odložiti u veliki kontejner.
  9. Ovo Uputstvo se primjenjuje sve dok Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH ne odredi drugačije.

V. D. R E K T O R

Akademik prof. dr. Nedeljko Stanković

Translate »