Evropski Univerzitet – konkurs

Logo color mali

Evropski Univerzitet – konkurs

EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», br. 30/09) i Rjesenja Odjela za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta (UP-I-37000204/11)o ispunjenosti uslova za početak radаbroj 0285RG-001/11od 28.12.2011.godine, Evropski Univerzitet Brčko distrikt raspisuje:

K O N K U R S

ZA UPIS STUDENATA NA EVROPSKI UNIVERZITET-SVEUČILIŠTE BRČKO DISTRIKT

U AKADEMSKOJ 2011/2012. godini

NA SLJEDEĆE STUDIJSKE PROGRAME:

DRUGOG I TREĆEG CIKLUSA STUDIJA

(magistarske 60/120 ECTS i trogodišnje doktorskestudije)

Za magistarske studije potrebno je podnijeti sljedeće: CV,izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu ili ovjerenu kopiju diplomeo završenom fakultetu i dvije fotografije.

Za doktorske studije potrebno je podnijeti sljedeće: CV,izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu ili ovjerenu kopiju diplomeo završenom fakultetu, diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o završenom magistarskom studijui dvije fotografije.

Za više informacija kontaktirati:

+387 66/715-861

+387 66/715-866


Share this post

Translate »
Menu