Smjerovi

/Smjerovi
Smjerovi 2018-04-02T11:49:18+00:00

> Menadžment u saobraćaju

Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program nudi kurseve iz oblasti menadžmenta u saobraćaju. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet nosi od 6 do 8 bodova.

Menadžment    u    saobraćaju    je    program    koji    se    bavi    osposobljvanjem menadžmenta u saobraćaju, i stručnog osposobljavanja kadrova za uključivanje u proces prema evropskim  standardima.

Program omogućava obrazovanje menadžera zahvaljujući visokostručnom nastavnom kadru, kao i sistemu vrednovanja prema Bolonjskoj deklaraciji.

Ciljevi

Na smjeru Menadžment u saobraćaju studenti se osposobljavaju za poslove u oblasti razvoja i unapređenja prometnih sustava, za učinkovito korištenje tehnike i tehnologije, za povećanje prevoza putnika i robe, uz stalno unapređenje kvalitete usluga u prometu, brzine, sigurnosti i komfornosti u prometu i bolju organizaciju  i  tehnologiju rada. Na smjeru Menadžment u prometu studenti se osposobljavaju za poslove u oblasti razvoja i unapređenja prometnih sustava, za učinkovito korištenje tehnike i tehnologije, za povećanje prijevoza putnika i robe, uz stalno unapređenje kvalitete usluga u prometu, brzine, sigurnosti i komfornosti u prometu i bolju organizaciju i tehnologiju rada. Osnovni cilj je da osposobi kadrove koji su osposobljeni da odgovore :

Globalizacija poslovanja,

Uvođenju tehnološke novine

Stvaranje velikih poslovnih alijansi

Primjena novih strategija u razvoju saobraćajnih organizacija

Ključne vještine:

Da svršeni studenti budu dobri menadžeri saobraćajanih sistema,

Komunikološke vještine,

Timski rad u saobraćajnim organizacijama,

Upravljačke vještine.

> Bezbjednost u saobraćaju

Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program nudi kurseve iz oblasti bezbjednosti u saobraćaju. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet nosi od 6 do 8 bodova.

Program bezbjednost u saobraćaju bavi se osposobljavanjem  stručnjaka u saobraćaju, i stručnog osposobljavanja kadrova za uključivanje u proces unapredjenja kvaliteta saobraćaja prema  evropskim  standardima.   Program  omogućava  obrazovanje  inzenjera  bezbjednosti saobracaja zahvaljujući visokostručnom nastavnom kadru, kao i sistemu vrijednovanja prema Bolonjskoj deklaraciji.

Ciljevi

Bezbjednost saobraćaja je opšte-društveni problem. Predstavlja jedan od ključnih tema savremenih država. U svijetu se posebno insistira na obrazovanju koje bi trebalo uticati na promjenu svijesti i stavova o bezbjednosti saobraćaja.

Činjenica je da u zemlji nema dovoljno edukovanih kadrova koji bi se u preduzećima i institucijama bavili ovim problemom. Cijena nebezbijednosti u saobraćaju je veoma visoka i ona zahtjeva kontinuirani rad sa svima koji učestvuju u saobraćaju. Savremeno društvo postavlja visoke zahtjeve koje može da ispuni samo moderna privreda sa dobro obučenom random snagom na svim nivoima i u svim oblastima rada. Ljudi su nosioci uspješnog razvoja samo ako su dobro obrazovani i spremni da nauče kako da koriste nove tehnologije.

Ključne vještine

Vještačenje uviđaja saobraćajnih nezgoda;

Procjena štete na motornim vozilima;

Sprovođenje unutrašnje kontrole u drumskom saobraćaju;

Organizovanje procesa obuke i kontrole u auto-školama;

Projektovanje saobraćajne signalizacije, i

Organizovanje i nadzor prevoza opasnog tereta.

Ishodi :

Da studenti steknu znanja i vještine kao što su :

Znanja o primjeni zakona o bezbjednosti saobraćaja;

Znanja o uviđajima i vještačenjima saobraćajnih nezgoda;

Znanja o kontroli primjene pravilnika unutrašnje kontrole, i

Znanja o pravilima pisane i verbalne komunikacije u neposrednim poslovnim kontaktima.

> Drumski saobraćaj

Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program nudi kurseve iz oblasti drumskog saobraćaja. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet nosi od 6 do 8 bodova.

Povećanje robne razmjene i mobilnosti stanovništva kao i potrebe održivog razvoja, traže profil stručnjaka koji može da odgovori širokom spektru zahtjeva u oblasti putničkog saobraćaja, kao i transporta tereta. Rješavanje, planiranje, organizovanje, upravlјanje i eksploatacija u saobraćaju i transportu, zahtjeva specijalizovana i multidiscliplinarna znanja u cilјu iznalaženja rješenja koja zadovolјavaju postavlјene kriterijume (ekonomičnost, pouzdanost, bezbjednost, rentabilnost, ekologija).

Studijski program treba posmatrati i kao odgovor na zahtjeve prakse, gdje se pokazalo da saobraćajni inženjeri moraju da raspolažu sa širokom lepezom znanja iz različitih oblasti. Program studentima omogućava sticanje bitnih znanja iz oblasti transporta, logistike, saobraćajnog planiranja i projektovanja, bezbjednosti saobraćaja, kao i tehničkih disciplina koje su direktno ili indirektno vezane za saobraćaj i transport.

Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava korišćenje stručne literature, identifikovanje, analizu i rješavanje problema koji se javlјaju u praksi kao i  nastavak studija ako to žele.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju diplomiranih saobraćajnih inženjera u skladu sa potrebama privrede i društva. Program je koncipiran sa cilјem da obezbjedi sticanje kompetencija koje su sa stanovišta društva i struke opravdane. Svrha studijskog programa za drumski smjer u potpunosti je u skladu sa osnovnim zadacima i cilјevima Fakulteta. Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa školuju se i obučavaju diplomirani saobraćajni inženjeri koji posjeduju kompetentnost u evropskim i svjetskim okvirima.

Cilј studijskog programa je postizanje kompetencija i akademskih vještina u oblasti saobraćaja. Pored ostalog, to uklјučuje i ovladavanje specifičnim praktičnim vještinama potrebnim za obavlјanje profesije, razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišlјenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i svijesti o neophodnosti neprestanog učenja i usavršavanja i po završetku studija.Cilј studijskog programa je obrazovanje i formiranje stručnjaka koji posjeduje dovolјno potrebnog znanja iz osnovnih inžinjerskih disciplina (matematika, mehanika, itd.), kao i iz stručno aplikativnih predmeta i primjene savremenih informacionih tehnologija.Jedan od posebnih cilјeva je zaštita životne sredine. Cilј je, takođe, i obrazovanje stručnjaka u timskom radu, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje postignutih rezultata stručnoj i široj javnosti.

> Riječni saobraćaj

Misija studijskog programa Riječni Saobraćaj Tehničkog fakulteta  je da u sastavu Evropskog Univerziteta BD obavlja djelatnost visokog obrazovanja u tri ciklusa studija sa odgovarajućim akademskim stepenima i nastavnim programima i da kroz nastavu i istraživanje educira međunarodno priznate kadrove koji će svojim kvalitetom, sposobnošću i kreativnošću u riječnom saobraćaju doprinjeti naučnom i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.

Vizija je da se razvije u moderan studijski program, kompatibilan s relevantnim studijskim programima u zemljama EU i regiji, te da postane prepoznatljivo mjesto visokog nivoa kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju stručnih konsultantskih usluga u oblasti riječnog saobraćaja. Program će kroz procese sticanja novih znanja, vještina i trajnog osposobljavanja studenata kroz I, II i III ciklus za samostalan rad i cjeloživotno učenje, osposobiti kompetentne inženjere, koji će generirati razvoj sektora riječnog saobraćaja naše zemlje, te mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju i nastavak edukacije na univerzitetima.

Ciljevi ovoga programa su usmereni ka realizaciji obrazovnog procesa na prvom, drugom i trećem ciklusu studija, kojima se pristupa putem nastavnih programa, a koje karakteriziraju: kvalitet, inovativnost, fleksibilnost i usaglašenost s potrebama i zahtijevima održivog razvoja sistema riječnog saobraćaja. Program će provoditi naučna i razvojna istraživanja, posebno programe od strateškog interesa za društvenu zajednicu u kojoj djeluje i njen sistem riječnog saobraćaja.

Ključne vještine podrazumijevaju usklađivanje s tržišnim trendovima i novim izazovima uključivanja u evropski obrazovni i naučno-istraživački sistem. Ta činjenica se ogleda u neprekidnom i sistemskom radu studijskog programa na unapređenju svih oblasti osiguranja kvaliteta, povećanje efikasnosti u obrazovnom procesu, povezivanje obrazovne, naučno-istraživačke i stručne djelatnosti, kao i izgradnji i unapređenju unutrašnje organizacije riječnog saobraćaja.

> Inženjerska informatika

Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program nudi kurseve iz informatike i računarske tehnike. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet u zavisnosti od opterećenja nosi od 6 do 8 ECTS bodova.

Svrha studijskog programa

Svrha ovog studijskog programa je da studenti steknu osnovu za sticanje veština i znanja koji su im potrebni da bi po diplomiranju zauzeli odgovarajuće pozicije u oblastima i sistemima koji su oslonjeni na računarske, informacione, komunikacione i multimedijalne tehnologije kao i za nastavak istraživanja ili studija.

U okviru predloženog studijskog programa informatika i računarstvo je osposobljavanje studenata da:

održavaju, projektuju i razvijaju računarske programe za raznovrsne namene,

projektuju, instaliraju i održavaju računarske mreže, i

projektuju, realizuju i održavaju informacione sisteme.

Ishodi studijskog programa

sticanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih na tržištu radne snage u oblasti računarske tehnike,

zadovoljavanje potreba privrede, javnih preduzeća, zdravstva i obrazovanja, za stručnjacima u oblasti računarske tehnike,brži privredni napredak Regiona.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Inženjerska informatika koncipirani su tako da se:

studentima obezbijedi kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti računarske tehnike,

studenti osposobe za rad na poslovima razvoja i održavanja raznovrsnih računarskih sistema, računarskih mreža i informacionih sistema,

studentima pruži solidna osnova za dalje usavršavanje u struci.

Kompetencije diplomiranih studenata

Studenti na studijskom programu Inženjerska informatike osposobljavaju se za poznavanje i razumijevanje struke, primjenu stečenih znanja, efikasno rješavanje konkretnih problema u praksi, razvijanje intelektualnih sposobnosti, povezivanje znanja iz svoje stručne oblasti sa znanjima iz različitih oblasti. Diplomirani studenti mogu da rade na sljedećim radnim mjestima: Inženjer računarstva; Administrator sistema; Softverski inženjer; Programer aplikacija; Sistemski programer; Inženjer za analizu sistema; Inženjer za komunikacione sisteme; Adminstrator računarske mreže; Web dizajner.

> Arhitektura

Cilj predloženog studijskog programa je da omogući:

Sticanje znanja i vještina potrebnih za savremenu izgradnju objekata,

Razvijanje koncepta obrazovanja koji će nuditi kompletnog stručnjaka spremnog za sve izazove novog vremena, uz istovremeno stvaranje uslova za sticanje usko specijalizovanih zvanja koje su potrebna za savremenu arhitekturu.Student je obavezan da izradi propisane seminarske radove, položi predviđene ispite i praktični dio nastave i uradi diplomski – završni rad. Evropski univerzitet se  odlučio  da  obogati  izbor  univerzitetskih studija programom arhitektura, pri Tehničkom fakultetu. To bi bio studijski program za usavršavanje studenata u oblasti arhitektonskih nauka, a bavilo bi se i izradom razvojnih   projekata,   studija   i   slično, a iz oblasti za koje je ova organizaciona jedinica specijalizovana. Takođe, to bi bila podloga za razvoj fundamentalnih naučnih istraživanja iz ovih oblasti, kao bitnog uslova za uspješno izvođenje nastave po evropskim standardima.

Na istoj kadrovskoj i materijalnoj osnovi implementirao bi se i razvoj izdavačke djelatnosti, koja obuhvata kako udžbeničku literaturu, tako i odgovarajuće časopise naučne i stručne orijentacije na discipline sa kojima se ova institucija bavi.Prvenstveno gledajući geografski položaj Brčko distrikta ovi studijski programi bili bi jedinstveni na prostorima u širem okruženju.

Rukovodeći se ovim načelima ovi studijski programi imaju sljedeće ciljeve:

Obrazovanje diplomiranih arhitekata, koji su kvalitetno obrazovani i sposobni, kako za individualni, tako i za timski rad.

Formiranje savremene visokoškolske ustanove po svjetskim standardima u oblasti obrazovanja, po ugledu na vodeće visokoškolske ustanove ove vrste u svijetu.

Obrazovanje budućih stručnjaka iz navedenih oblasti najsavremenijim metodama i uz pomoć savremenih tehnologija.

Osposobljavanje   budućih   kadrova   iz   navedenih   oblasti   za   rad   u   oblasti arhitekture.

Više od polovine svih predmeta bili bi novi, a koji bi se izučavali isključivo na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Dakle, programska orijentacija, plan i program studija nudi znanje, vještine i edukaciju koja je komplementarna postojećoj, te obogaćuje obrazovnu ponudu na tržištu znanja, vještina i sposobnosti iz pomenutih studijskih programa.

Ciljna grupa studijskog programa

Osnovna ciljna grupa su srednjoškolci sa završenom Tehničkom školom,Gimnazijom, ali i drugim četvorogodišnjim srednjim školama, kojima bi naša visokoškolska ustanova predstavljala prirodan i logičan slijed daljnoj nadgradnji i usavršavanju stečenog znanja u srednjoj školi.Uslovi i kriterijumi za upis na prvu godinu studija zasnivaju se na javnom konkursu kojeg raspisuje nadležni organ visokoškolske ustanove.

Društveno – ekonomska opravdanost otvaranja studijskog programa arhitektura

Posljednih godina Brčko je postao najznačajniji privredni i kulturni centar u regionu.  To  zahtijeva  odgovarajući  razvoj  infrastrukture,  što  podrazumijeva  neophodnost širenja mreže osnovnih, srednjih i visokih škola, kao i tome primjerenu kadrovsku bazu za unapređenje privrednog i ukupnog društvenog života regije.

Naime, studiranje na visokoškolskoj ustanovi u mjestu stanovanja ili u njenoj neposrednoj blizini omogućuje pristup školovanju šireg kruga kandidata iz svih socijalnih slojeva stanovništva.

Razvoj djelatnosti će biti postignut kroz saradnju sa Univerzitetima i većim centrima u Evropi, te kroz razmjenu stručnjaka i iskustava studenata u ovoj oblasti. Osnivanjem ovog studijskog programa započeo bi proces osmišljavanja programsko – organizacione strukture koji se zasniva na četiri osnovna načela:

1) Potpuna  usaglašenost  svih  opštih  akata  sa  Zakonom  o  visokom  obrazovanju Brčko distrikta i Bolonjskom deklaracijom.

2) Usaglašavanje planova rada sa naprednim studijskim programima iz oblasti tehničkih nauka.

3) Uvažavanje,  uvrštavanje  i  poštovanje realnih  potreba sredine u  planove razvoja studijskog programa.

4) Formiranje  Kluba  studenata  ovog  studijskog  programa  sa  namjerom  da  članovi kluba participiraju na dobrovoljnoj bazi u stečenih znanja u lokalnoj zajednici.

> Oblast građevinarstva

Građevinarstvo; Hidrotehnika; Konstrukcije; Putevi, aerodromi i željeznice, i Geodezija

Osnovni ciljevi studijskih programa građevinarstva

Cilj predloženih studijskih programa je da omogući:

Sticanje znanja i vještina potrebnih za savremenu izgradnju objekata,

Razvijanje koncepta obrazovanja koji će nuditi kompletnog stručnjaka spremnog za sve izazove novog vremena, uz istovremeno stvaranje uslova za sticanje usko specijalizovanih zvanja koje su potrebna za savremenu arhitekturu.

Student je obavezan da izradi propisane seminarske radove, položi predviđene ispite i praktični dio nastave i uradi diplomski – završni rad.

Evropski univerzitet se  odlučio  da  obogati  izbor  univerzitetskih studija programima iz oblasti građevinarstva (građevinarstvo; konstrukcije; hidrotehnika; putevi, aerodromi, željeznice; geodezija), pri Tehničkom fakultetu. To bi bili studijski programi za usavršavanje studenata u oblasti građevinskih nauka, a bavili bi se i izradom razvojnih   projekata,   studija   i   slično, a iz oblasti za koje je ova organizaciona jedinica specijalizovana. Takođe, to bi bila podloga za razvoj fundamentalnih naučnih istraživanja iz ovih oblasti, kao bitnog uslova za uspješno izvođenje nastave po evropskim standardima.

Na istoj kadrovskoj i materijalnoj osnovi implementirao bi se i razvoj izdavačke djelatnosti, koja obuhvata kako udžbeničku literaturu, tako i odgovarajuće časopise naučne i stručne orijentacije na discipline sa kojima se ova institucija bavi.

Prvenstveno gledajući geografski položaj Brčko distrikta ovi studijski programi bili bi jedinstveni na prostorima u širem okruženju.

Rukovodeći se ovim načelima ovi studijski programi imaju sljedeće ciljeve:

Obrazovanje diplomiranih  građevinskih inženjera, koji su kvalitetno obrazovani i sposobni, kako za individualni, tako i za timski rad.

Formiranje savremene visokoškolske ustanove po svjetskim standardima u oblasti obrazovanja, po ugledu na vodeće visokoškolske ustanove ove vrste u svijetu.

Obrazovanje budućih stručnjaka iz navedenih oblasti najsavremenijim metodama i uz pomoć savremenih tehnologija.

Osposobljavanje   budućih   kadrova   iz   navedenih   oblasti   za   rad   u   oblasti građevinarstva.

Više od polovine svih predmeta bili bi novi, a koji bi se izučavali isključivo na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Dakle, programska orijentacija, plan i program studija nudi znanje, vještine i edukaciju koja je komplementarna postojećoj, te obogaćuje obrazovnu ponudu na tržištu znanja, vještina i sposobnosti iz pomenutih studijskih programa.

Ciljna grupa studijskih programa iz oblasti građevinarstva

Osnovna ciljna grupa su srednjoškolci sa završenom Tehničkom školom, Gimnazijom, ali i drugim četvorogodišnjim srednjim školama, kojima bi naša visokoškolska ustanova predstavljala prirodan i logičan slijed daljnoj nadgradnji i usavršavanju stečenog znanja u srednjoj školi.

Uslovi i kriterijumi za upis na prvu godinu studija zasnivaju se na javnom konkursu kojeg raspisuje nadležni organ visokoškolske ustanove.

Društveno – ekonomska opravdanost otvaranja studijskih programa građevinarstva

Posljednih godina Brčko je postao najznačajniji privredni i kulturni centar u regionu.  To  zahtijeva  odgovarajući  razvoj  infrastrukture,  što podrazumijeva  neophodnost širenja mreže osnovnih, srednjih i visokih škola, kao i tome primjerenu kadrovsku bazu za unapređenje privrednog i ukupnog društvenog života regije.

Naime, studiranje na visokoškolskoj ustanovi u mjestu stanovanja ili u njenoj neposrednoj blizini omogućuje pristup školovanju šireg kruga kandidata iz svih socijalnih slojeva stanovništva.

Razvoj djelatnosti će biti postignut kroz saradnju sa Univerzitetima i većim centrima u Evropi, te kroz razmjenu stručnjaka i iskustava studenata u ovoj oblasti. Osnivanjem ovog studijskog programa započeo bi proces osmišljavanja programsko – organizacione strukture koji se zasniva na četiri osnovna načela:

1) Potpuna  usaglašenost  svih  opštih  akata  sa  Zakonom  o  visokom  obrazovanju Brčko distrikta i Bolonjskom deklaracijom.

2) Usaglašavanje planova rada sa naprednim studijskim programima iz oblasti tehničkih nauka.

3) Uvažavanje,  uvrštavanje  i  poštovanje realnih  potreba sredine u  planove razvoja studijskog programa.

4) Formiranje  Kluba  studenata  ovog  studijskog  programa  sa  namjerom  da  članovi kluba participiraju na dobrovoljnoj bazi u stečenih znanja u lokalnoj zajednici.

> Poljoprivreda

Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program nudi kurseve iz poljoprivrede, održivog privrednog razvoja i tehnologija. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet u zavisnosti od opterećenja nosi od 6 do 8 ECTS bodova.

Svrha studijskog programa

Poljoprivreda ima organizacionu strukturu i sistem upravljanja koji obezbjeđuju ostvarenje zadataka i ciljeva. Ovlaštenja i odgovornosti organa upravljanja, stručnih organa, kao i studentskog parlamenta utvrđeni su Statutom Univerziteta.

Polazeći od toga da je visoko obrazovanje osnov za, na znanju zasnovanog razvoja društva i njegovog daljeg ekonomskog i kulturnog napretka, osnov za unapređenja ljudskih prava i osnovnih sloboda, misija Tehničkog fakulteta jeste da omogući najviše akademske standarde i obezbijedi sticanje znanja i vještina u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem.

Specifična misija

Obrazovanjem stručnih kadrova studijski program Poljoprivreda ima misiju da pruži:

Doprinos razvoju poljoprivrede i prehrambene tehnologije,

Doprinos ruralnom razvoju zemlje,

Doprinos održivom privrednom razvoju,

Doprinos regionalnom razvoju.

Vizija studijskog pograma Poljoprivreda je dostizanje najviših nivoa izvrsnosti i partnerstva u jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada. Na putu ka ispunjenju svoje vizije Poljoprivreda svoj okvir kompetencija i rada širi i dopunjuje partnerskim vezama sa univerzitetima i privrednim organizacijama sa svih kontinenata svijeta, usvajajući pozitivne trendove globalnog sistema obrazovanja i istraživanja.

   Pratite nas i na društvenim mrežama

/

Evropski univerzitet

Bijeljinska cesta 72-74
Brčko distrikt 76100

Telefon: 049/590-605; 049/590-610
Email: info@eubd.edu.ba
Web: eubd.edu.ba