Profesori

/Profesori
Profesori 2018-04-02T11:43:44+00:00

Doc. dr Almir Šabović

 • Rođen 08.12.1975. Peć, Kosovo
 • Završen fakultet : Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Magistratura : Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli Tema : „Korelacija tehničkih pokazatelja podzemnih i nadzemnih skladišta otpada”
 • Doktorat : Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli Tema: „Prirodni i tehničko-tehnološki uslovi za bušotinsko odlaganje otpada u Bosni i Hercegovini“
Cijela biografija

Doc. dr Boro Dakić

 • Rođen 08.01.1956. Podgorja, BiH
 • Završen fakultet : Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Magistratura : Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
  Tema : “Operativno upravljanje teretnim kolima na železnici”
 • Doktorat : Evropski univerzitet-Tehnički fakultet Brčko distrikt, Tema: „ zvoj modela i funkcionalne organizacije logističkog centra u svrhu racionalizacije makro i mikro distribucije“
Cijela biografija

Doc. dr Budimir Tojagić

 • Rođen 02.02.1954 u Skoplju, Makedonija
 • Završen fakultet : Beogradski građevinski fakultet
 • Magistratura : Univerzitet,,Braća Karić,,Fakultet za menadžment Tema : Ekonomski aspekti obaveznica kao finansiskog instrumenta
 • Doktorat : Univerzitet,,Union-Nikola Tesla,,Fakultet za graditeljski menadžment Tema: Aspekti strategija primene informacionih tehnologija u funkciji podrske u odlučivanju menadžmenta građevinarstva
Cijela biografija

Prof. dr Gligorije Perović

 • Rođen 09. 11. 1940., Zekavice, Pljevlja, Crna Gora
 • Završen fakultet : Geodetski odsek Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1967
 • Magistratura : Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Magistarska teza: Slučajne i sistematske greške u trigonometrijskom nivelmanu, 5. 7. 1978. godine
 • Doktorat : Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Naziv teme: Greške položaja tačaka, 1. 7. 1980. Godine
Cijela biografija

Doc. dr Goran Popović

 • Rođen 07.10.1970. Doboj, SFRJ
 • Završen fakultet : Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Magistratura : Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Tema : Tehnologije za prenos video signala u pristupnoj mreži
 • Doktorat : Fakultet za kompjuterske nauke Megatrend univerziteta Beograd Tema: Optimizacija decentralizovanog upravljanja spektrom snage signala, na bazi teorije igara, sa primenom na DSL mreže. Mentor: Akademik prof. dr Gradimir Milovanović
Cijela biografija

Prof. dr Gordana Đorđević

 • Rođena 25.01.1964. Kovin, Srbija
 • Završen fakultet : Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Magistratura : Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet BK Tema : »Sigurnost u elektronskoj trgovini«
 • Doktorat : Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet BK, Tema: Sistemi informacione sigurnost u poslovnim modelima mrežne ekonomije
Cijela biografija

Doc. dr Ilija Grgić

 • Rođen 16.04.1966. Donji Svilaj, BiH
 • Završen fakultet : Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Magistratura : Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Tema : Specifičnosti geodetske osnove u tunelogradnji
 • Doktorat : Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Tema: Teorijska i empirijska analiza specifičnih položajnih i visinskih mreža u graditeljstvu
Cijela biografija

Prof. dr Jasmina Mijajlović

 • Rođena 24.04.1967. Kruševac, RS
 • Završen fakultet : Agronomski fakultet, Čačak
 • Magistratura : Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad Tema : “Društveno-ekonomski aspekti zaštite zdravlja krava u postmodernom ambijentu”
 • Doktorat : Fakultet za biofarming, Bačka Topola Tema: “Indikatori održivog razvoja govedarske proizvodnje na području Rasinskog okruga.”
Cijela biografija

Doc. dr Marko Šljivarić

 • Rođen 21.09.1970. Zagreb, Hr
 • Završen fakultet : Zagreb: Geodetski fakultet, 1995.
 • Magistratura : Zagreb: Geodetski fakultet, 2001. Tema : Integracija RTK-GPS-a i dubinomjera u mjerni sustav za nadzor riječnih plovnih putova / magistarski rad
 • Doktorat : Zagreb: Geodetski fakultet, 2010. Tema: Optimizacija metodologije trodimenzionalnih međudatumskih transformacija u Hrvatskoj / doktorska disertacija
Cijela biografija

Prof. dr Milun Petrović

 • Rođen 10.04.1966. Čačak, Republika Srbija
 • Završen fakultet : Poljoprivredni fakultet u Beogradu
 • Magistratura : Poljoprivredni fakultet u Beogradu Tema :Ispitivanje  dugovečnosti, proizvodnje mleka i mlečne masti krava simentalske rase
 • Doktorat : Poljoprivredni fakultet u Beogradu Tema: Fenotipskvarijabilnost proizvodnih i reproduktivnih osobina tri generacije krava simentalske rase
Cijela biografija

Prof. dr Miodrag Tojagić

 • Rođen 07.01.1952. Skoplje, Makedonija
 • Završen fakultet : Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Magistratura : Univerzitet „Braća Karić“ Fakultet za menadžment Tema : „Upravljanje činiocima bezbednosti u drumskom saobraćaju i njihova kontrola“
 • Doktorat : Alfa univerzitet Beograd „Društveno –ekonomski efekti reforme vazdušnog saobraćaja u procesu trnzicije „ i Privredna akademija –NoviSad ,Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment –Novi Sad sa tezom „Strane investicije i razvoj saobraćajne infrastrukture zemalja jugoistočne Evrope –tranziciona iskustva i perspektiva republike Srbije u procesu pridruživanja EU“
Cijela biografija

Prof. dr Mladen Dobrić

 • Rođen 14.02.1957. Vukovine, BiH
 • Završen fakultet : Saobraćajni fakultet, Beogradski Univerzitet
 • Magistratura : Fakultet tehničkih nauka UNS Tema :„Uticaj poremećaja intervala na koeficijent iskorišćenja kapaciteta u javnom linijskom prevozu putnika“
 • Doktorat : Poljoprivredni fakultet UNS Tema: „Primena GPS sistema u unutrašnjem poljoprivrednom transportu“
Cijela biografija

Doc. dr Momčilo Kokić

 • Rođen 09.10.1955. Graiseljići, Kalinovnik BiH
 • Završen fakultet : ETF Univerzitet u Beogradu i  VTVA II Žarkovo – Beograd
 • Magistratura : Elektrotehnički Fakultet, Univerzitet u Sarajevu Tema :”Jezik za opis digitalnih struktura i njegova primjena u procesu njihovog projektovanja i realizacije“
 • Doktorat : Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet za proizvodnju i menadžment, Trebinje Tema: «Karakteristike menadžera savremenog  informacionog sistema u poslovnim sistemima kao doprinos menadžmentu»
Cijela biografija

Prof. dr Nusret Mujagić

 • Rođen 10.06.1961. Kovači, BiH
 • Završen fakultet : Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Magistratura : Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu Tema : „Morfološke i tipološke karakteristike porodičnog stanovanja u Tuzlanskom regionu“
 • Doktorat : Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu Tema: Sistematizacija mreže naselja u sjeveroistočnoj Bosni sa posebnim osvrtom na ruralno i gradsko stanovanje (nasleđe) u Tuzlanskom regionu
Cijela biografija

Prof. dr Pašaga Muratović

 • Rođen 14.01.1946. Lukavac, BiH
 • Završen fakultet : Univerzitet Sarajevo Mašinski fakultet
 • Magistratura : Strojarski fakultet u Zagrebu Tema : “Istraživanje funkcionisanja procesa održavanja“
 • Doktorat : Fakultet Elektrotehnike i mašinstva Tema: Maksimalizacija operativne gotovosti sistema sa neprekidnim tokom proizvodnje
Cijela biografija

Doc. dr Petrija Jovičić

 • Rođena 05.03.1971. Ivanjica, Srbija
 • Završen fakultet : Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
 • Magistratura : Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd, zidno slikarstvo, Tema : »Ritam grada «
 • Doktorat :niverzitet umetnosti , interdisciplinarne studije, Beograd,Teorija umetnosti i medija, Tema: Feminističke konstrukcije u vizuelnim narativima slikarki na temeljima psihoanalitičkih iskustava
Cijela biografija

Prof. dr Slobodan Jevtić

 • Rođen 14.08.1947. Vrnjačka Banja, Srbija
 • Završen fakultet : Veterinarski fakultet, Sarajevo.
 • Magistratura : Veterinarski fakultet, Sarajevo
 • Doktorat : Veterinarski fakultet, SarajevoTema: Dinamika flore plesni na uskladištenom kukuruzu u koševima na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.
Cijela biografija

Doc. dr Slobodan Manojlović

 • Rođen 08.05.1961. Vukovar, Republika Hrvatska
 • Završen fakultet : Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Magistratura : Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu Tema : Matematičko modeliranje i identifikacija jednog rekuperativnog razmenjivača toplote kao procesa sa raspodeljenim parametrima
 • Doktorat : Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu Tema: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,5. 3. 2008., Istraživanje i razvoj rotorno-bregastih zapreminskih pumpi na osnovu poboljšanja konstrukcije Roots-ove duvaljke
Cijela biografija

Prof. dr Tešo Ristić

 • Rođen 24.04.1957. Banja, BiH
 • Završen fakultet : PMF Univerziteta u Novom Sadu
 • Magistratura : Geografski fakultet univerziteta u Beogradu Tema : Geografske osnove razvoja turizma na teritoriji opštine Teslić
 • Doktorat : PMF Univerziteta u Banja Luci; Tema: Klimatske osnove biljne proizvodnje Usorsko-Ukrinskog kraja Republike Srpske
Cijela biografija

Prof. dr Velimir Dedić

 • Rođen 12.09.1968. Sisak,
 • Završen fakultet : ETF Zagreb
 • Magistratura : Tema : 
 • Doktorat : Univerzitet BK u BeograduTema: Objektno orijentisani pristup projektovanju sistema učenja na daljinu i njegova implementacija u različitim oblicima web okruženja
Cijela biografija

Doc. dr Vera Milošević

 • Rođena 31.08.1955. Skoplje, Makedonija
 • Završen fakultet : Prirodno-matematički fakultet, 1981.god.
 • Magistratura : Poljoprivredni fakultet, Zemun Tema : „Uticaj ekoloških faktora na korovsku vegetaciju kukuruza u nekim delovima Severozapadne Srbije“, 1989. god.
 • Doktorat : Poljoprivredni fakultet, Novi Sad. Tema: “Ekološka i fitogeografska analiza korovske flore okopavina u Mačvi“ ,2008.god
Cijela biografija

Doc. dr Zijad Jagodić

 • Rođen 21.10.1964. Đurđevik, BiH
 • Završen fakultet : Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet / diplomirani inženjer tehnologije prometa Tema: Sigurnost prometa
 • Postdiplomski studij : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti / mr.specijalista transporta, logistike i menadžmenta Tema: Osiguranje robe kao element optimizacije logističke usluge
 • Doktorski studij : Evropski univerzitet Brčko Distrikt, Tehnički fakultet / Dr.sc. tehničkih nauka – oblast Saobraćaj Tema: Prometna politika BiH u funkciji modernizacije prometnog sistem
Cijela biografija

Doc. dr Zlatko Kovačević

 • Rođen 27.11.1957. Tuzla, BiH
 • Završen fakultet : Saobraćajni fakultet u Beogradu
 • Magistratura : Univerzitet u Novom Sadu
 • Doktorat : Evropski univerzitet Brčko distrikt
Cijela biografija

Prof. dr Zoran Lalić

 • Rođen 21.03.1957. Beograd, Srbija
 • Završen fakultet : Mašinski fakultet-grupa za motore i motorna vozila, Beograd
 • Magistratura : Fakultet tehničkih nauka-departman za bezbednost saobraćaja, Novi Sad Tema : „Prilog istraživanju optimalne organizacije rada centara za tehnički pregled automobila na teritoriji Srbije“
 • Doktorat : Univerzitet BK-Fakultet za menadžment, Beograd Tema: „Upravljanje drumskim saobraćajem u uslovima tranzicije“.
Cijela biografija

   Pratite nas i na društvenim mrežama

/

Evropski univerzitet

Bijeljinska cesta 72-74
Brčko distrikt 76100

Telefon: 049/590-605; 049/590-610
Email: info@eubd.edu.ba
Web: eubd.edu.ba