Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet
Brčko distrikt

Dobrodošli

Prof. dr Srećko Novaković

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13924″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]

  • Prof. dr Srećko Novaković, vanredni profesor
  • Rođen 21.10.1959. Vranjak, BiH
  • Završen fakultet : EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA
  • Magistratura : EKONOMSKI FAKULTET, SUBOTICATema : „MENADŽMENT PRIRODNIM RESURSIMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA MINERALNE VODE.“
  • Doktorat : FAKULTET ZA MENADŽMENT, BEOGRADTema: „UPRAVLJANJE ORGANIZACIONOM TRANSFORMACIJOM PREDUZEĆA U PROCESU TRANZICIJE“

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]RoĎen je 21. oktobra 1959. godine u Vranjaku, opština Modriča, Republika Srpska, BiH, gde završava osnovnu školu. Srednju školu je završio u Odžaku. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na smeru marketing sa temom “Savremeni problemi potrošača”. Magistarsku tezu “ Mendažment prirodnim resursima sa posebnim osvrtom na mineralne vode” odbranio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na magistarskim studijama Marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Doktorsku disertaciju “Upravljanje organizacionom transformaciom preduzeća u procesu tranzicije”, iz uže naučne oblasti Menadžmenta, odbranio je na Fakultetu za menadžment u Beogradu. U svojoj dosadašnjoj radnoj karijeri nalazio se na radnim mestima menadžera svih nivoa, u različitim granama privrede, državne uprave, zdravstva i visokog obrazovanja – poreskoj upravi, zdravstvenoj ustanovi, autotransportnom preduzeću, poljoprivredno – prehrmbenom kombinatu, mlekari, marketing agenciji, preduzeću za preradu kože, tekstila i perja i trgovinom na veliko i malo, visokoškolskim ustanovama i fabrici obuće, gde i danas radi na radnom mestu Predsednika kompanije. Jedan mandat je bio direktor Visokoškolske ustanove ‟‟Akademija za poslovnu ekonomiju‟‟ Čačak, sa odelenjem u Beogradu. Član je udruženja za kožu, tekstil i obuću u Regionalnoj privrednoj komori u Subotici, Pokrajinskoj privrednoj komori u Novom Sadu i Republičkoj privrednoj komori u Beogradu. U dva mandata je bio predsednik Sekcije Republike Srbije za saradnju sa Italijom u Republičkoj privrednoj komori u Beogradu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Monografije

  • 1. Dr Srećko Novaković, Menadžment prirodnim resursima,ISBN 978-86-916775-1-0, Subotica, 2013. godine,
  • 2. Dr Srećko Novaković, Upravljanje organizacionom transformacijom preduzeća, ISBN 978-86-91677-0-3, Beograd, 2013. godine,

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

1. Dr Srećko Novaković, Ekonomika preduzeća, ISBN 978-99955-712-0-7, Doboj, 2011. godine,

2. Dr Srećko Novaković, Finansijska tržišta i berze, ISBN 978-99955-781-1-4, Doboj, 2013. godine,

3. Dr Srećko Novaković, Berzansko poslovanje, ISBN 978-99955-781-0-7, Doboj, 2013. godine,

4. Dr Srećko Novaković, Osnove tržišnog poslovanja, I. Sarajevo, 2010. godine,

5. Dr Srećko Novaković, Finansijska tržišta i institucije, I. Sarajevo, 2010. godine,

6. Dr Srećko Novaković, Ekonomika preduzeća, Beograd, 2011. godine,

7. Dr Srećko Novaković, Osnovi ekonomije, Beograd, 2011. godine.

8. Dr Srećko Novaković, Finansijska tržišta i berze, Doboj, 2012. godine.

9. Dr Srećko Novaković, Bankarsko i berzansko poslovanje, Beograd, 2012. godine.

10. Dr Srećko Novaković, Ekonomija kapitala i finansijskog razvoja, Beograd,2012.g.

11. Dr Srećko Novaković, Menadžment u sportu 1, Subotica, 2012. godine.

12. Dr Srećko Novaković, Strategijski menadžment, Doboj, 2012. godine.

13. Dr Srećko Novaković, Menadžment u sportu2, Subotica, 2012. godine.

14. Dr Srećko Novaković, Marketing bezbjednosti, Doboj, 2013. godine.

15. Dr Srećko Novaković, Finansije i finansijsko pravo, Subotica, 2013. godine.

16. Dr Srećko Novaković, Osnove marketinga, Doboj, 2013. godine.

17. Dr Srećko Novaković, Promocija, Brčko, 2014. godine.

18. Dr Srećko Novaković, Marketing u turizmu, Brčko, 2014. godine.

19. Dr Srećko Novaković, Marketing prodaje, Brčko, 2014. godine.

20. Dr Srećko Novaković, MeĎunarodno poslovno finansiranje, Brčko, 2014. godine.

Naučni radovi

1. Srećko Novaković, Uloga i uticaj rizičnog kapitala u brzom razvoju malih preduzeća, naučni skup SM, Palić, 2007. god.

2. Srećko Novaković, Koncept denominatorskog nivoa kapaciteta i njegov uticaj na donošenje menadžerskih odluka,Visoka poslovna škola struovnih studija, Novi Sad, (Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza – zbornik apstrakata), 2009. godina.

3. Srećko Novaković, Korporativno-strategijska analiza resursa, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, „Škola biznisa‟, Časopis br. 3., 2009. godine.

4. Srećko Novaković, Upravljanje projektom organizacione transformacije preduzeća, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, 2009. godine.

5. Srećko Novaković, Instrumenti marketing miksa proizvodjača mineralne vode, časopis Singidunum revija, Beograd, 2011.

6. Srećko Novaković, Normativno regulisanje tržišta kapitala, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, 2011. godine.

7. Srećko Novaković, Optimalna kombinacija faktora efikasnog i efektivnog marketinga proizvoĎača mineralne vode, časopis „‟Ekonomika‟‟, Niš, 2011. godine.

8. Srećko Novaković, Aspekti finansijskog kriminala u tranziciji, Fakultet za evropske pravno-političke studije, PRAVO I POLITIKA, Novi sad, Originalni naučni radovi, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2011. godine.

9. Dr Srećko Novaković, Modaliteti finansijskog kriminala kod vlasničke transformacije kapitala u tranzicionim ekonomijama, NBP, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2014. godinee sportskih takmičenja, IX međunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2012. godine.

1. Novaković S, Contractor choice optimization in complex projects, Metalurgia international, ISSN 1582 – 2214, Bucharest, Romania, No.966, 2013.

2. Novaković S, Development of economic thought trough the global economic crisis, Metalugia international, ISSN 1582 – 2214, Bucharest, Romania, No. 975, 2013.

3. Novaković S, Grading investment safety of banks using multi-criteria optimization, Metalurgia international, ISSN 1582 – 2214, Bucharest, Romania, No. 1011, 2013.

1. Srećko Novaković, Direktni uticaj sponzorstva na razvoj sporta, IV medjunarodna naučna konferencija , Sport u XXI veku, Crna Gora, Herceg Novi, (Bijela), 2007.godina.

2. Srećko Novaković, Performansa kao mera timske efikasnosti, XIV Internacionalni naučni skup SM2009, Palić 2009. godine.

3. Srećko Novaković, Relevantnost računovodstvenih informacija za optimalizaciju transporta u trgovini obućom, II meĎunarodni naučni simpozijum Novi horizonti saobraćaja i komunukacija 2009, Doboj, 2009. godine.

4. Srećko Novaković, Concept of Denomination Level of Capaciteties and Its Influence on Decision Making of Managers, LeMiMA 2009 1st Interantional Conference Law, Economy and Management in MOdern Ambience, Soko Banja 2009.godine

5. Srećko Novaković, Funkcija menadžmenta u sportu, VII meĎunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2010.

6. Srećko Novaković, Marketing mix u sportu, VII međunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2010.

7. Srećko Novaković, Investiciono odlučivanje u uslovima nesavršenog tržišta kapitala, Nezavisni univerzitet, Banja Luka, SVAROG – časopis za društvene i prirodne nauke br. I,2010. godina.

8. Srećko Novaković, Bezbednosni aspekti sportskih takmičenja, VIII meĎunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2011.

9. Srećko Novaković, Privatna bezbednost u sportu, VIII meĎunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2011.

10. Srećko Novaković, Menadžment rizika i bezbednosti sportskog dogaĎaja, VIII meĎunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2011.

11. Srećko Novaković, Profitna decentralizacija preduzeća u tranziciji u uslovima svetske finansijske krize, Prva naučna internacionalna konferencija, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2011. godine

12. Srećko Novaković, Modaliteti finansiranja sportskih takmičenja, Međunarodna interdisciplinarna naučno – stručna konferencija, Vaspitno – obrazovni i sportski horizonti, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica, 2011. godine

13. Srećko Novaković, Kreativnost i inovacije u funkciji konkurentske prednosti, Nezavisni univerzitet, Banja Luka, SVAROG – časopis za društvene i prirodne nauke br. II, 2011. godina.

14. Srećko Novaković, APPLYING THE BUREAUCRATIC ORGANIZATION IN THE REORGANIZATION PROCESS, 1st REGIONAL CONFERENCE – MECHATRONICS IN PRACTICE AND EDUCATION MECH – CONF 2011, Subotica, Serbia, December, 2011. godine

15. Dr Srećko Novaković, Kreiranje modela menadžmenta u sistemu bezbednosti sportskih dogadjaja, IX međunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2012. godine.

16. Dr Srećko Novaković, Finansijsko planiranje i finansiranje sportskih takmičenja, IX meĎunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2012. godine.

17. Dr Srećko Novaković, Marketinška strategija sponzorstva u sportu, IX meĎunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2012. godine.

18. Dr Srećko Novaković, Uloga i zančaj savremenog menadžmenta u razvoju sportske organizacije, 5. meĎunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija, Subotica, 2012. godine.

19. Dr Srećko Novaković, Moderne organizacione structure u funkciji razvoja sportske organizacije, 6. međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija, Subotica, 2013. godine.

20. Dr Srećko Novaković, Upravljanje troškovima u sportu, 6. međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija, Subotica, 2013. godine.

21. Dr Srećko Novaković, Strukturna transformacija u funkciji privrednog razvoja Srbije, Naučno stručni časopis za društvene i prirodne nauke – SVAROG, Banja Luka, 2013. godine.

22. Dr Srećko Novaković, Inovativne determinante resursa u funkciji projektnog menadžmenta, NIR-Časopis za nauku-istraživanje-razvoj, godina II, broj 4, Brčko, 2013. godine.

23. Dr Srećko Novaković, Marketing menadžment u visokom obrazovanju Republike Srbije, NIR-Časopis za nauku-istraživanje-razvoj, godina III, broj 5, Brčko, 2014. godine.

24. Dr Srećko Novaković, Upravljanje organizacionom transformacijom u sportskim organizacijama, 7. medjunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija, ISBN 978-86-87893-20-7, Subotica, 2014.

25. Dr Srećko Novaković, Značaj inovacija u upravljanju sportskim organizacijama, 7. medjunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija, ISBN 978-86-87893-20-7, Subotica, 2014.

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

1.III Congress of Montenegrin Sport Academy IV International Scientifical Conference Montenegrin Sport Academy, Bijela, 2007. godine.

2.XIV ECPD International Summer School, Management of Health Resourses in the Economic Crisis Conditions, Miločer, 29.06.-03.07.2009. godine

3.VI Congress of Montenegrin Sport Academy VII International Scientifical Conference Montenegrin Sport Academy, Herceg Novi , 01.04-04.04.2010. godine.

4.VII Congress of Montenegrin Sport Academy VIII International Scientifical Conference Montenegrin Sport Academy, Herceg Novi , 2011. godine.

5.APPLYING THE BUREAUCRATIC ORGANIZATION IN THE REORGANIZATION PROCESS, 1st REGIONAL CONFERENCE – MECHATRONICS IN PRACTICE AND EDUCATION MECH – CONF 2011, Subotica, Serbia, December, 2011. godine

6.VI International Interdisciplinary Professional Scientific Conference, Vocational Training of Preschool Teachers and Sports Trainers, College of Vocational Studies, Subotica, 2011. year

7.5. medjunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija, Novi horizonti u obrazovanju, kulturi i sportu, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica, 2012. godina

8.VIII Congress of Montenegrin Sport Academy, IX International Scientific Conference, Herceg Novi, 2012. year

9.6. medjunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija, Vaspitno – obrazovni horizonti, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica, 2013. godina

10. 7. medjunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija, Vaspitno – obrazovni i sportski horizonti, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica, 2014. godina

Ostalo

1. Mentor diplomskih radova: 157 kandidata

2. Mentor magistarskih teza – master: 9 kandidata

3. Mentor doktorskih disertacija: 3 kandidata

1. Član komisije diplomskih radova: 133 kandidata

2. Član komisije magistarskih teza: 2 kandidat

3. Član komisije doktorskih disertacija: 2 kandidata

Do sada je biran u zvanja: Predavača Visoke škole, Profesora Visoke škole i Docenta Visoke škole i Docenta Univerziteta iz užih naučnih oblasti: Teorijska ekonomija, Društvene nauke – Ekonomija i poslovanje, Finansije, Računovodstvo i revizija, Ekonomija, Menadžment i Marketing.

Izabran je u zvanje vanrednog profesora iz uže naučne oblasti – Menadžment, 2014. godine. Izabran je u zvanje vanrednog profesora iz uže naučne oblasti – Marketing, 2014. godine. Već duže vreme radi kao predavač na visokim školama, fakultetima i univerzitetima na osnovnim, master i doktorskim studijama, na predmetima iz napred pomenutih užih naučnih
oblasti. Jedan mandat je bio direktor Visokoškolske ustanove.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]

Translate »