Prof. dr Slobodan Jevtić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13882″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
 • Prof. dr Slobodan Jevtić, redovni profesor
 • Rođen 14.08.1947. Vrnjačka Banja, Srbija
 • Završen fakultet : Veterinarski fakultet, Sarajevo.
 • Magistratura : Veterinarski fakultet, Sarajevo
 • Doktorat : Veterinarski fakultet, SarajevoTema: Dinamika flore plesni na uskladištenom kukuruzu u koševima na teritoriji opštine Vrnjačka Banja..
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Monografije

 • Jevtić S.. Zoohigijena sa praktikumom, Agronomski fakultet, knjiga, Ĉaĉak, 1990.
 • 1.S. Jevtić; Aleksandra Jevtić: PAS I MAĈKA-KO JE KO, Agronomski fakultet, knjiga, Ĉaĉak,
 • 2.S. Jevtić; Vera Radović, M.. Milenković, Aleksandra Jevtić-Vukmirović,Z.Ilić; HIGIJENA U STOĈARSTVU, Agronomski fakultet, monografija, CIP 636..09: 613 (075.8) ISBN 978-86— 82107-86-6. COBISS. SR –Id 141654796 Ĉaĉak- Prokuplje 2007.
 • 3.Vera Radović, S. Jevtić, Z.Ilić, Aleksandra Jevtić-Vukmirović; GAJENJE OVACA I KOZA, Agronomski fakultet, monografija, CIP 636.3.08(075.8) ISBN 978-86—82107-90-3. COBISS. SR –ID 141655564, Ĉaĉak – Prokulje, 2007.
 • 4.M.. Milenković, Aleksandra Jevtić-Vukmirović: OSNOVNA ZNANJA KONJIMA, Poljprivredni fakultet. Monografija, CIP 636.1. (075.8) ISBN 978-86—80737. 15-7. COBISS. SR –ID 169895180 Kosovska Mitrovica-Prokuplje, 2009.
 • 5.S. Jevtić; Vera Radović, Aleksandra Jevtić-Vukmirović ; REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŢIVOTINJA, Agronomski fakultet, monografija,CIP 636.082; COBTSS. SR-ID 155480588, ISBN978-86-82107-91-0. Ĉaĉak-Prokuplje 2009.
 • 6.S. Jevtić; Aleksandra Jevtić-Vukmirović, OSNOVE VETERINE I STOĈARSTVA, Agronomski fakultet, monografija, Ĉaĉak-Prokuplje 2010.
 • 7.S. Jevtić; Aleksandra Jevtić-Vukmirović, GAJENJE I NEGA PASA I MAĈAKA, Agronomski fakultet, monografija, Ĉaĉak 2012. ISBN 978-86-87611-20-7.

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

 • 1. Jevtić S. (1981): Neki praktiĉni problemi suzbijaNja infektivne anemije kopitara na teritoriji opštine Vrnjaĉka Banja. Veterinarski glasnik, 6.. Beograd.
 • 2. Jevtić S. (1982): Konj na vojnoj veţbi-Neka iskustva sa mobilizacionih veţbi. Zbornik kratkih sadrţaja drugi Simponzijum o konjarstvu u SR Srbiji, Poţarevac.
 • 3. Nada Dugalić, Jevtić S. (1982): Razliĉite vrste roda Pseudomonas i njihova osetljivost na neke antibiotike i hemoterapeutike. Veterinarski glasnik 2,. Beograd.
 • 4. Pavliĉević, Jevtić S. (1982): Trihinelozne infekcije svinja i njihov znaĉaj sa aspekta ugroţenosti ljudskog zdravlja. Veterinarski glasnik 5,. Beograd.
 • 5. Nada Dugalić, B. Marković, Jevtić S., Vera Krstić (1982): Neke od savremenih metoda u identifikaciji mikroorganizama. Veterinarski glasnik 12,. Beograd.
 • 6. Jevtić S. (1982): Verski praznici, mišljeNja, verovaNja i upotreba meda i voska kod starih pĉelara. Zbornik radova petog kongresa veterinara i veterinarskih tehniĉara Jugoslavije.
  Skoplje,
 • 7. Nada Dugalić, Jevtić S., M. Simić (1983): Dijagnostikovana salmoneloza kod ţivine u periodu 1982/83godine u Kraljevaĉkom regionu. V Savetovanje ţivinara Srbije. D. Milanovac,. A. Barjić, Jevtić S., T. Oţegović (1983): Pokušaj leĉenja papilomatoze goveda vlastitom krvlju. Veterinaria, 12. Sarajevo.
 • 8. Nada Dugalić, P. Popović, Jevtić S. (1984): Najĉešći uzroĉnici mastitisa krava. Veterinarski glasnik, 9-10, Beograd.
 • 9. Jevtić S. (1985): Infektivna anemija kopitarprilog naporima za suzbijanje zaraze. Zbornik radova petog kongresa veterinara i veterinarskih tehniĉara Jugoslavije. Skoplje.
 • 10. Jevtić S., P. Veljović, T. Radovanović, D.Đukić (1986.): Trihinelozne infekcije sviNja i ljudi Kraljevaĉkog regiona. Zbornik radova, Savetovanje o profilaksi, dijagnostici i terapiji u savremenoj stoĉarskoj proizvodnji. Neum.
 • 11. Jevtić S., P. Veljović, D.Đukić, T. Radovanović (1986): Kalo prasadi na depou u organizovanoj stoĉarskoj proizvodNji. Zbornik radova, Savetovanja o profilaksi, dijagnostici i terapiji u savremenoj stoĉarskoj proizvodnji. Neum.
 • 12. T. Radovanović, Jevtić S., I. Rajić (1986): Ispitivanje uticaja vitamina C dodatog u hrani na parametre kvaliteta jaja (visina belanceta i žumanceta kokošaka nosilja ). Zbornik radova DŢI SavetovaNja veterinara i veterinarskih tehniĉara Jugoslavije. Neum.
 • 13. D.Đukić, P. Veljović, Jevtić S. (1987): Mokroorganizmi kao parametri opterećenja reke Bjelice. Poljoprivreda i šumarstvo. 2-3. Titograd.
 • 14. P. Veljović, D.Đukić, Jevtić S. (1987): Mikroorganizmi kao parametri opterećeNja rekeĈemernice. Poljoprivreda i šumarstvo. 2-3. Titograd.
 • 15. Jevtić S., P. Veljović, J. Milošević (1987): Paraziti probavnog trakta pasa opštine Vrnjaĉka Banja. V. Jugoslovenski simpozijum Male ţivotiNje i urbana sredina. Zbornik radova , Beograd,
 • 16. Jevtić S., J. Milošević (1989): Zastupljenost plesni na kukuruzu u zavisnosti od vlage kukuruznog zrna. Poljoprivreda i šumarstvo. 1-2 Titograd.
 • 17. T. Radovanović, I. Rajić, Jevtić S., Sneţana Bogosavljević (1989): Ispitivanje uticaja vitamina C dodatog u hrani kokoši nosilja na neke biohemijske parametre krvnog seruma. Zbornik radova treće savetovanje ţivinara Srbije, Peradarstvo, 11-12. Beograd
 • 18. T. Barjaktarević, S, Jevtić, T. Radovanović (1989): Uticaj mase jaja na inkubacine vrednosti priplodnih jaja kokoši hibrida ISABRONJN. Zbornik radova TREĆI savetovaNja ţivinara Srbije. Vrnjaĉka Bnja, 1989. Peradarstvo. 11-12. Beograd..
 • 19. R. Vasiljević, R. Beslin, Jevtić S., T. Radovanović (1989): Zoohigijenski uslovi gajeNja simentalca i mogućnosti Njihovog poboljšaNja u regionu Titovo Uţice. Zbornik radova petog seminara inovacija u stoĉarstvu. Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Beograd.
 • 20. D. Đukić, T. Radovanović, Jevtić S. (1990): Struktura mikrozoobentosa MeĊuvršje. Zaštita voda. Knjiga. Bar.
 • 21. Jevtić S., T. Radovanović, P. Veljović (1990): Ĉuvanje kukuruza u koševima. Zbornik radova sa drugog savetovanja Saveza poljoprivrednih inţenjera i tehniĉara.Dugoroĉni program proizvodnje i marketing kukuruza, Osijek.
 • 22. R. Vasiljević, Jevtić S., T. Radovanović (1990): Mogućnosti za poboljšanje zoohigijenskih uslova gajenja goveda na subregionu Titovo Uţice. Zbornik kratkih sadrţaja IV Jugoslovenskog savetovanja veterinara i veterinarskih tehniĉara Jugoslavije. Kopaonik.
 • 23. Jevtić S., T. Radovanović, P. Veljović (1990): Plesni na kukuruznom klipu uskladištenom u koševima na lokalitetima opštine Vrnjaĉka Banja i Poţega. Zbornik radova sa Jugoslovenskog savetovanja Saveza poljoprivrednih inţenjera i tehniĉara Jugoslavije. Dugoroĉni program proizvodnje i marketing kukuruza, Osijek.
 • 24. Jevtić S., T. Radovanović, P. Veljović (1990): Kontaminacija i vrste plesni kukuruznog zrna po mesecima za vreme skladišteNja u koševima na teritoriji opštine Vrnjaĉka Banja. Zbornik radova sa Jugoslovenskog savetovanja Saveza poljoprivrednih inţenjera i tehniĉara Jugoslavije. Osijek.
 • 25. Jevtić S., T. Radovanović, P. Veljović (1990): Vrste plesni i njihova uĉestalost u zavisnosti od vlage kukuruznog zrna u koševima. Zbornik radova sa Jugoslovenskog savetovanja Saveza poljoprivrednih inţenjera i tehniĉara Jugoslavije. Osijek.
 • 26. T. Radovanović, Jevtić S. (1990): Mogućnost zamene ribljeg brašna sa drugim proteinskim hranivima u krmnim smesama. Zbornik radova sa trećeg Savetovanja iz tehnologije stoĉne hrane, SR Srbije, Divĉibare, Valjevo.
 • 27. T. Radovanović, Jevtić S., I. Rajić (1990): Ispitivanje mogućnosti zamene kukuruza sa drugim hranivima i kompletnim krmnim smesama. Zbornik radova sa trećeg Savetovanja iz tehnologije stoĉne hrane, SR Srbije, Divĉibare, Valjevo.
 • 28. T. Radovanović, Jevtić S. (1990) :Ispitivanje uticaja vitamina C dodatog u hranu za kokoši nisilje jaja za konzum na biohemijske parametre krvnog serumneutralne masti i lipoproteinski indeks. Zbornik radova sa trećeg Savetovanja iz tehnologije stoĉne hrane, SR Srbije, Divĉibare, Valjevo.
 • 29. Jevtić S., I. Rajić, T. Radovanović (1990): Najĉešće vrste plesni na kukuruznom zrnu u klipu uskladištenom u koševima na teritoriji opštine Vrnjaĉka Banja. . Zbornik radova sa TREĆI SavetovaNja iz tehnologije stoĉne hrane, SR Srbije, Divĉibare, Valjevo, 1990.
 • 30. Jevtić S., T. Radovanović, P. Veljović (1990): Rodovi i vrste plesni i njihova uĉestalost u zavisnosti od vlage kukuruznog zrna. Zbornik radova sa trećeg Savetovanja iz tehnologije stoĉne hrane, SR Srbije, Divĉibare, Valjevo.
 • 31. Jevtić S., T. Radovanović, P. Veljović, MilenaĐurić (1990): Uticaj meteoroloških faktora na razvoj plesni na kukuruzu u koševima regiona Kraljevo. Krmiva, Zagreb. 1-2.
 • 32. Jevtić S., T. Radovanović, P. Veljović (1990) :Vrste plesni na kukuruzu u koševima Krmiva, Zagreb. 1-2.
 • 33. T. Radovanović, I. Rajić, Jevtić S. (1990) : Uticaj vitamina C dodatog u hrani kokoši na neke biohemijske parametre seruma. Zbornik radova ĉetvrtog seminara inovacija u stoĉarstvu, Beograd.
 • 34. T. Radovanović, Jevtić S. (1990): Uticaj vitamina C dodatog u hrani kokoši na neke biohemijske parametre seruma(fosfolipide i holesterol). Zbornik radova ĉetvrtog seminara inovacija u stoĉarstvu, Beograd.
 • 35. Jevtić S., T. Radovanović, I. Rajić (1990) : Broj spora plesni na kukuruzu u koševima. Zbornik radova ĉetvrtog Simpozijuma Tehnologija stoĉne hrane. Divĉibare, Valjevo.
 • 36. Jevtić S., MilenaĐurić, N. Bokan (1991): Koš kao skladišni prostor. Poljoprivreda i šumarstvo, 37, 1-2. Titograd.
 • 37. T. Radovanović, Jevtić S. (1992): Primena Rumensina u tovu junadi. V Simpozijum Tehnologije stoĉne hrane. Divĉibare, Valjevo.
 • 38. T. Radovanović, Jevtić S., Z. Ilić (1991): Potato silaging by means of prosphoric acid and its application in fattering of bullocks. Abstracts presentet at a National Scientifile and Practical Confereence Njith International Participation-91 on Present and Future of Agriculture in Bulgaria. Agricultural university -Plovdiv, 5-6. December.
 • 39. T. Radovanović, Jevtić S., P. Veljović, Z. Ilić (1991): Research of the influence of C vitamin added to nourishment for egg-laing hens to bgg glasses, mass of albumen and yoik in consuming eggs. Abstracts presentet at a National Scientifile and Practical Confereence Njith International Participation-91 on Present and Future of Agriculture in Bulgaria. Agricultural university –Plovdiv, 5-6. December.
 • 40. P. Veljović, Jevtić S., T. Radovanović (1993): Sadrţaj teških metala u vuĉnom nanosu i mišiĉnom tkivu riba kao indikator zagaĊenosti ekosistema Zapadna Morava. Zaštita ţivotne sredine i poljoprivreda EKO-93. Novi Sad, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 • 41. P. Veljović, Jevtić S. (1993): Prilog prouĉavaNju invadiranosti parazita nekih predstavnika ihtiofaune reke Zapadna Morava. Šesto Savetovanje veterinara Srbije, 15-18 septembar, Zlatibor.
 • 42. T. Radovanović, Jevtić S. (1993): Primene Rumensina u tovu junadi. I Simpozijum Ishrana, reprodukcija i zdravstvena zaštita goveda. Jagodina, 23-25 juna.
 • 43. Jevtić S., Jasmina Mijajlović, A. Paunović (1993) : Kontaminacija kukuruznog zrna plesnima roda Aspergillus u koševima. Nauĉni skup sa meĊunarodnim uĉešćem Zaštita ţivotne sredine i poljoprivreda EKO-93. Novi Sad, oktobar.
 • 44. S. Jevtić, Jasmina Mijajlović (1993): Leĉenje bradavica krava muzara primenom vlastite krvi. Prvi Simpozijum Ishrana, reprodukcija i zdravstvena zaštita goveda. Jagodina, 23-25 juna.
 • 45. Jevtić S., Jasmina Mijajlović, A. Paunović, N. Bajić (1993): Plesni roda Penicillium na kukuruzu. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 • 46. Jevtić S., Jasmina Mijajlović, A. Paunović (1993): Flora plesni na kukuruzu u koševima i silosima. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad,.
 • 47. Jevtić S., Jasmina Mijajlović, A. Paunović, N. Bajić (1993): Alternaria tenius na kukuruzu. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 • 48. Jevtić S., Jasmina Mijajlović, A. Paunović (1993): Odnos broja spora plesni i relativne vlaţnosti vazduha na uskladištenom kukuruzu u koševima. Berba roda 1990/91 godine. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 • 49. Jevtić S., Jasmina Mijajlović, A. Paunović (1993): Trichoderma viride na kukuruzu. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 • 50. Jevtić S., Jasmina Mijajlović, A. Paunović (1993): Cladosporium cladosporoides na kukuruznom zrnu u košu. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 1993.
 • 51. Jevtić S., Jasmina Mijajlović, A. Paunović (1993): Pojava plesni Fusarium vrsta na kukuruznom zrnu u koševima. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 • 52. P. Veljović, S. Jevtić, Brana Radenković, Svetlana Fišter (1997): Prilog prouĉavaNju inficiranosti parazitima nekih predstavnika ihtiofaune reke Ibar. Veterinarski glasnik, 51. 9-10, Beograd..
 • 53. P. Veljović, S. Jevtić, Vera Radović, Brana Radenković (1997): Neke mogućnosti supstitucije ribljeg brašna u proizvodNji krmnih smesa za ribe. Veterinarski glasnik, Beograd.
 • 54. R. Đoković, S. Jevtić, D. Vitorović, M. Gutić, Sneţana Bogosavljević (1998): Promene koncentracije insulina, glukoze i anorganskog fosfora u krvi zdravih i ketoznih krava nakon i/v aplikacije glukoze. Kongres Veterinara Jugoslavije, 27-29. 10. Beograd.
 • 55. P. Veljović, S. Jevtić, Brana Radenković: (1998): Endoparazitski helminti nekih slatkovodnih riba u ekosistemu Zapadna Morava. Sedmi Kongres Veterinara Jugoslavije. 27-29. 10. Beograd.
 • 56. S. Jevtić, P. Veljović, Brana Radenković, Jasmina Mijajlović, M. Petrović (1998): Najĉešće bolesti riba u intenzivnom i ekstenzivnom uzgoju i mere profilakse. Ĉetvrto Savetovanje agronoma Republike Srpske. Zbornik kratkih sadrţaja. Teslić-B. Luka. 10-14. 03. Str. 107.
 • 57. Brana Radenković, Ljiljana Janković, S. Jevtić, Jasmina Mijajlović (1998): Problemi dezinfekcije i dezodoracije Ċubreta.Zimska škola za agronome. Zbornik radova agronomskog fakultetaĈaĉak, 20-21. 02.
 • 58. Jevtić S. (1998): Slinavka i šap. Zimska škola za agronome. Zbornik radova agronomskog fakultetaĈaĉak, 20-21. 02.
 • 59. V. Kurĉubić, S. Jevtić, Sneţana Bošković-Bogosavljević (1997): Svetska iskustva u skriningu, prevenciji i eradikaciji sindroma prouzrokovanih virusom bovine virusne dijareje. Zbornik radova drugi MeĊunarodni nauĉni skup ―Dani višnje‖, Prolom banje, strana 128-129.
 • 60. M. Gutić, Sneţana Bogosavljević- Bošković, M. Petrović, S. Jevtić, N. Pajović (1997): Ispitivanje uticaja duţine perioda zasušeNja krava na rast i konverziju hrane teladi. Zbornik radova drugi MeĊunarodni nauĉni skup ―Dani višnje‖, Prolom banje, (Poster).
 • 61. Brana Radenković, Ljiljana Janković, Jevtić S., Jasmina Mijajlović (1997): Problemi dezinfekcije i dezodoracije Ċubreta.Zimska škola za agronome. Zbornik radova agronomskog fakulteta, Veterinarski glasnik, 11-12. Beograd.
 • 62. S. Jevtić, Jasmina Mijajlović (1997):: Raširenost subkliniĉkih mastitisa krava na individualnom sektoru i mogućnost Njihovog leĉenja. Zimska škola za agronome. Zbornik radova agronomskog fakultetaĈaĉak.
 • 63. P. Veljović, Jevtić S., Brana Radenković, Jasmina Mijajlović (1997)::Prilog prouĉavaNju invadiranosti parazitima nekih predstavnika ihtiofaune reke Ibar. . Zimska škola za agronome. Zbornik radova agronomskog fakultetaĈaĉak, Vet. glasnik, 9-10. Beograd.
 • 64. Jevtić S., M. Petrović, Aleksandra Jevtić, Jasmina Mijajlović (1998):: Infekcija kokošijih jaja gljivicama roda Aspergillus. savetovaNje agronoma Republike Srpske. Zbornik referata. Teslić.
 • 65. P. Veljović, Jevtić S., Brana Radenković, Jasmina Mijajlović, R.Đoković, Aleksandra Jevtić (1998): Endoparazitski helminti nekih slatkovodnih riba u ekosistemu Zapadna Morava. Vet. glasnik, 1-2 Beograd.
 • 66. R. Đoković, Jevtić S., D. Vitorović, M. Gutić, Sneţana Bošković, M. Petrović (1998): Promene koncentracije insulina, glukoze i anorganskog fosfora u krvi zdravih i ketoznih krava nakon i/v inakulacije rasvora glukoze. Kongres veterinara Jugoslavije. Zbornik radova. Vet. Glasnik, 7-8 Beograd.
 • 67. P. Veljović, S Jevtić, Jasmina Mijajlović, Aleksandra Jevtić, M. Gutić, V. Kurĉubić (1998): Prilog prouĉavaNja terapije mastitisa krava u periodu zasušeNja. Savremena poljoprivreda vol. 46. 1998. International conference ―Tempo-HP‖Ĉaĉak
 • 68. Jevtić S., M. Gutić, Aleksandra Jevtić, Sneţana Bošković, V. Kurĉubić, Jasmina Mijajlović, M. Petrović, R.Đoković (1998): UtvrĊivanje stepena uticaja pojedinih provijencija bikova simentalske rase na promenu nekih parametara reprodukcionih sredstava plotkiNja putem veštaĉkog osemenjavanja. Savremena poljoprivreda vol. 46. 1998. International conference ―Tempo-HP‖ Ĉaĉak
 • 69. Jevtić S. (1999): Najĉešće unutrašnje bolesi goveda. Zimska škola za agronome. Zbornik referata. Agronomski fakultetĈaĉak.
 • 70. Jevtić S. (1999): Deratizacija stoĉarskih objekata. Zimska škola za agronome. Zbornik referata. Agronomski fakultetĈaĉak.
 • 71. Jasmina Mijajlović, Jevtić S., V. Kurĉubić (1999): Znaĉaj edukacije poljoprivrednih proizvoĊaĉa. Zimska škola za agronome. Zbornik referata. Agronomski fakultet Ĉaĉak.
 • 72. T. Radovanović, Jevtić S., V. Stevović (1996): Kvalitet industrijski proizvedene stoĉne hrane kao uslov razvoja stoĉarstva. Zimska škola za agronome. Zbornik referata. Agronomski fakultetĈaĉak.
 • 73. Jevtić S., T. Radovanović, Jasmina Mijajlović, Aleksandra Jevtić (1996): Alimentarne intoksikacije svinja. Zimska škola za agronome. Zbornik referata. Agronomski fakultet Ĉaĉak.
 • 74. M. Nadaţdin, T. Radovanović, R. Radivojević, D. Stanić, Jevtić S., Biljana Vasković (1996): Naĉini racionalnijeg obezbeĊivanja mineralnog profila u ishrani ţivotinja. Zimska škola za agronome. Zbornik referata. Agronomski fakultetĈaĉak. 1996.
 • 75. Jevtić S., T. Radovanović, A. Paunović, Jasmina Mijajlović, Aleksandra Jevtić (1996): Aktuelni problemi zagaĊenosti stoĉne hrane gljivicama i mikotoksinima. Zimska škola za agronome. Zbornik referata. Agronomski fakultetĈaĉak.
 • 76. D. Đukić, L. Mandić, M. Gutić, S. Jevtić, M. Petrović (1997): Intesive livestock breeding and environmental concens. Scientific Practical Conference ―Ecological problems of Agriculture, ‖ Agroeco 97 , Plovdiv. Scientific Njorks, book 2,.
 • 77. Aleksandra Jevtić, P. Veljović, Jevtić S. (2000): Bakteriološka slika smrznutog mesa šarana.Ĉaĉak, 25-26. 02.
 • 78. Jevtić S., Jasmina Mijajlović, V. Kurĉubić, M. Lalović (2000): Prilog prouĉavanju neškodljivog uklaNjaNja ţivotiNjskih leševa i animalnih konfiskata.Ĉaĉak, 25-26. 02.
 • 79. Jevtić S.., Rajiĉić Vera, Jevtić Aleksandra (2001): Higijenski uslovi gajenja i zdravstveno stanje pĉela, ―Poljoprivreda republike srpske u novom milenijumu‖, Teslić 13-16.03.
 • 80. Rajiĉić Vera, Jevtić S.., Bošković Sneţana, Jevtić Aleksandra (2001).―Znaĉaj nekih preventivnih mera i dijagnostiĉkih ispitivanja na zdravstveno stanje goveda‖, ―Poljoprivreda republike srpske u novom milenijumu‖, Teslić 13-16.03.
 • 81. Jevtić, S., Kurćubić V., Vranić Svilana, Jevtić Aleksandra: (2001) ―Uticaj nekih zoohigijenskih parametara na zdravstveno stanje pĉela u Opštini Sjenica‖, ―Poljoprivreda republike srpske u novom milenijumu‖, Teslić 13-16.03..
 • 82. M. Marinković, V. Kurćubić, Jevtić S., M. Milinković, Aleksandra Jevtić (2003).―Zdravstvena kontrola semena bikova u centrima za veštaĉko osemenjavanje kao mera za unapre|enje govedartva – savremeni aspekti‖, Zbornik radova Prvo Me|unarodno savetovanje ―Poljoprivreda I lokalni razvoj‖, Vrnjaĉka Banja, 03-05.03.
 • 83. Veljović P., Marković G., Obradović S., Jevtić S.., Aleksandra Jevtić, Šarĉević B. (2003).:―Vodni resursi Vrnjaĉke Banje i mogućnosti uzgoja riba‖, Zbornik radova Prvo MeĊunarodno savetovanje ―Poljoprivreda I lokalni razvoj‖, Vrnjaĉka Banja, 03-05.03.
 • 84. Jevtić S., Aleksandra Jevtić Vukmirović,V. Kurĉubić,Z. Ilić, (2005) ”Uĉestalost teških poroĊaja kod krava i njihovo rešavanje” X Savetovanje o biotehnologiji. Ĉaĉak 25-26.02.
 • 85. Aleksandra Jevtić Vukmirović, Jevtić S.., V. Kurĉubić., Z. Ilić, (2005). ”Reproduktivne performanse krava simentalske rase na teritoriji opština Ĉaĉak, Kraljevo i Kragujevac” X Savetovanje o biotehnologiji. Ĉaĉak 25-26 februar.
 • 86. Violeta Petrović Luković, Aleksandra Jevtić Vukmirović, Z. Ilić, M. Milenković, Jevtić S., (2005) “Stoĉarska proizvodnja u današnjim uslovima privreĊivanja” Drugo meĊunarodno savetovanje “Poljoprivreda i lokalni razvoj”Vrnjaĉka Banja 24-26 novembar.
 • 87. Violeta Petrović Luković, Aleksandra Jevtić Vukmirović, Z.Ilić, M. Milenković, Jevtić S.., (2005), “Izbor roditeljskih parova kod goveda” Drugo meĊunarodno savetovanje”Poljoprivreda i lokalni razvoj” Vrnjaĉka Banja 24-26 novembar
 • 88. Z. Ilić, Vesna Marinković, Aleksandra Jevtić Vukmirović, Jevtić S., M. Milenković (2006). “Ispitivanje uticaja sinhronizacije i indukcije estrusa na plodnost i tovnost ovaca” XI Savetovanje o Biotehnologiji. Ĉaĉak 03-04 mart.
 • 89. Aleksandra Jevtić-Vukmirović, Z. Ilić, Violeta Petrović-Luković, Jevtić S., V. ĐorĊević, M. Milenković., (2006) “MeĊusobna zavisnost uzrasta krava pri prvoj oplodnji i osobina mleĉnosti i mleĉne masti u standardnim laktacijama”UnapreĊenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Kosova i Metohije. Vrnjaĉka Banja 26-29.06.
 • 90. Violeta Petrović-Luković, M. Milenković, Aleksandra Jevtić-Vukmirović, M. ĐorĊević, Jevtić S.., (2006) “Uticaj podruĉja gajenja i porekla krava na duţinu bremenitosti i masu teladi” UnapreĊenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Kosova i Metohije. Vrnjaĉka Banja 26-29.06.
 • 91. Z.Ilić, Aleksandra Jevtić-Vukmirović, Violeta Petrović-Luković, S.Jevtić V.ĐorĊević.,(2006). Telesne mase jagnjadi meleza Pirotske oplemenjene ovce sa Virtembergom u prva tri meseca ţivota. ” UnapreĊenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Kosova i Metohije. Vrnjaĉka Banja 26-29.06.
 • 92. Aleksandra Jevtić –Vukmirović, N. Stolić, Jevtić S., Z. Ilić., (2007): Objekti za smeštaj i ishranu krava muzara. Dvanaesto Savetovanje o Biotehnologiji. Ĉaĉak.
 • 93. T. Cvetković, Jevtić S., P. Filipović, Aleksandra Jevtić-Vukmirović. (2007): Udeo tkiva u butovima i bubreţnjaku jaradi Dvanaesto Savetovanje o Biotehnologiji. Ĉaĉak
 • 94. Aleksandra Jevtić-Vukmirović, Jevtić S., Z. Ilić, N. Stolić, Vesna Marinković, (2007):Uticaj sinhronizacije estrusa na plodnost i tovne performanse ovaca. Dvanaesto Savetovanje o Biotehnologiji. Ĉaĉak.
 • 95. Aleksandra Jevtić-Vukmirović, Jevtić S., Z. Ilić, M. Milenković (2007): Uticaj sinhronizacije estrusa na fiziĉke osobine mleka ovaca treći Simpozijum ―Poljoprivreda i lokalni razvoj‖ Vrnjaĉka Banja 13-15.09.
 • 96. Z Ilić., Jevtić-Vukmirović Aleksandra, Jevtić S., Milenković M., (2007), MeĊusobna zavisnost uzrasta krava pri prvoj oplodnji i osobina mleĉnosti i mleĉne masti u standardnim laktacijama. Monografija „UnapreĊenje poljoprivredne proizvodnje na Kosovu i Metohiji―, 326-333, ISBN 978-86-80737-13-3, CIP 338.43 (497.115), 631(497.115), Lešak.
 • 97. Z. Ilić., Jevtić-Vukmirović Aleksandra, Petrović-Luković Violeta, Milenković M., Jevtić S., (2006), Telesne mase jagnjadi meleza pirotske oplemenjene ovce sa virtembergom u prva tri meseca ţivota. Tematski zbornik radova „UnapreĊenje poljoprivredne proizvodnje na Kosovu i Metohiji―, 273-278, ISBN 978-86-80737-13-3, CIP 338.43(497.115)(082), Lešak.
 • 98. Jevtić-Vukmirović Aleksandra, Jevtić S., Kurćubić V., Z Ilić (2005): Ispitivanja nekih proizvodnih i reproduktivnih osobina krava simentalske rase. Zbornik radova. X Savetovanje o Biotehnologiji, 75-84, vol 10.,br.10., Ĉaĉak.
 • 99. Marković P., Petrović S., Jevtić S., Joksimović J, (2002), Uloga lokalnih zajednica u poljoprivredi, Uvodni referat. Zbornik radova. Poljoprivreda I lokalni razvoj. Treće MeĊunarodno savetovanje, 9-16, ISBN 86-821-07-384, Vrnjaĉka Banja.
 • 100. Marinković M., Kurćubić V., Jevtić S., Milenković M., Jevtić Aleksandra, (2002), Zdravstvena kontrola semena bikova u centrima za V.O kao mera za unapreĊenje govedarstva- savremeni aspekti. Zbornik radova. Poljoprivreda I lokalni razvoj. Treće MeĊunarodno savetovanje, 56-70 ISBN 86-821-07-384, Vrnjaĉka Banja.
 • 101. Z. Ilić, Jevtić S., Aleksandra Jevtić-Vukmirović, (2007), Primena nekih novih dostignuća u ishrani krava muzara.Zbornik radova..―Poljoprivreda i lokalni razvoj‖ III MeĊunarodno savetovanje, 213-220. ISBN 978-86-82107-94-1, Vrnjaĉka Banja.
 • 102. Violeta Petrović-Luković, M.Milenković, Aleksandra Jevtić-Vukmirović, M. ĐorĊević, Jevtić S., (2006): “Uticaj podruĉja gajenja i porekla krava na duţinu bremenitosti i masu teladi” Tematski zbornik radova „UnapreĊenje poljoprivredne proizvodnje na Kosovu i Metohiji―, ISBN 978-86-80737-13-3, CIP 338.43(497.115)(082), Lešak
 • 103. Kurćubić, V., Petrović, M., Jevtić, S., Milinković, M,. Šarĉević, B., (2007) : Iskustva i rezultati primene usvojene strategije stoĉarstva na teritoriji opštine Ĉaĉak. Zbornik radova.Uvodni referat. Treće MeĊunarodno savetovanje.―Poljoprivreda i lokalni razvoj‖ 45-71. ISBN 978-86-82107-94-1, Vrnjaĉka Banja.
 • 104. S.Jevtić., Dragana Grujić – Šarĉević, Aleksandra Jevtić – Vukmirović,Z.Ilić: PROBLEM INKORPORACIJE TURISTIĈKIH DELATNOSTI U RURALNI RAZVOJ NA LOKALNOM NIVOU prvi simpozijum Poljoprivreda lokalni razvoj i turizam, Vrnjaĉka Banja 21-23.decembar 2009 godine
 • 105. Aleksandra Jevtić Vukmirović, Ilić Z., Jevtić S.: DOB KRAVA PRI PRVOJ OPLODNJI I PRVOM TELENJU prvi simpozijum Poljoprivreda lokalni razvoj i turizam, Vrnjaĉka Banja 21-23.decembar 2009 godine
 • 106. Aleksandra Jevtić Vukmirović, Ilić Z., Jevtić S., Milenković M.: PROIZVODNE OSOBINE KRAVA U CELOJ LAKTACIJI prvi simpozijum Poljoprivreda lokalni razvoj i turizam, Vrnjaĉka Banja 21-23.decembar 2009 godine
 • 107. Jevtić S., Aleksandra Jevtić Vukmirović, Ilić Z., Đoković R.: PROSEĈNA TELESNA MASA JAGNJADI U ZAVISNOSTI OD TIPA PARENJA prvi simpozijum Poljoprivreda lokalni razvoj i turizam, Vrnjaĉka Banja 21-23.decembar 2009 godine.
 • 108. Jevtić S., Aleksandra Jevtić Vukmirović, Ilić Z., Kurĉubić V.: UTICAJ HORMONALNOG TRETMANA NA KONCEPCIJU OVACA ‚ prvi simpozijum Poljoprivreda lokalni razvoj i turizam, Vrnjaĉka Banja 21-23.decembar 2009 godine
 • 109. V. Kurĉubić, Z. Ilić, R. Đoković, S. Jevtić, T. Petrović .: UtvrĊivanje prisustva i statusa infekcije uzrokovane virusom goveĊe dijareje u zapatima goveda u centzralnoj Srbiji – mogućnosti za kontrolu, Vet. Glasnik, Vol.64 Br. 1-2 str.3 – 19. Beograd, 2010.
 • 110. Aleksandra Jevtić-Vukmirović., Jevtić S., Kostić B., Jevtić A., Jelena Filipović, Ruţica Rajĉić, Lazarević I. : PROIZVODNE OSOBINE KRAVA SIMENTALSKE RASE U CELOJ LAKTACIJI. Veterinaria, Sarajevo ISSN Print: 0372-6827 ISSN Online: 2233-1360 Vol 61, No 3-4 (2012)

Naučni skupovi, konferencije

 • Aktivni učesnik više internacionalnih i domaćih stručno-naučnih hirurških skupova

Projekti

 • Nosilac projekta Ministarstva za zdravlje BiH: „Niske anastomoze nakon operacija karcinoma rektuma“,Sarajevo,1991

Ostalo

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]
Translate »