Prof. dr Refik Ćatić


 • Prof. dr Vesna Vučković, redovni profesor
 • Rođena 24.09.1963. Kotor,Crna Gora
 • Završen fakultet :PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE, Titograd, 1986. godine;
 • Magistratura :PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA BEOGRAD, Beograd 2000. godine-magistar pravnih nauka;
 • Doktorat :PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA KRAGUJEVAC, Kragujevac, 2003. godine -doktor pravnih nauka.

Biografija

RADNO ISKUSTVO

Datum 2010. Ime i adresa poslodavca Univerzitet u Zenici Zvanje i položaj Redovni profesor za užu nauĉnu oblast Pedagogija,Psihologija Prorektor ,Univerzitet u Zenici

Datum (od – do) Mart 2002. Institucija Pedagoška akademija u Zenici/PF UNZE Zanimanje ili položaj Dekan

Datum (od – do) od 1995. Institucija Centar za mentalno zdravlje Zavidovići Zanimanje ili položaj kliniĉki psiholog – saradnik

Datum (od – do) 1994-1998. Institucija Pedagoški zavod u Zenici Zanimanje ili položaj Savjetnik za razrednu nastavu

Datum (od – do) od 1994. do danas Institucija Islamska pedagoška akademija u Zenici/IPF UNZE Institucija Pedagoška akademija u Zenici/PF UNZE Zanimanje ili položaj Univerzitetski nastavnik

Datum (od – do) 1996-2000. Zanimanje ili položaj predsjednik Općinskog vijeća Zavidovići

Datum (od – do) 1992-1996. Ĉlan Izvršnog odbora općine Zavidovići Zanimanje ili položaj potpredsjednik Izvršnog odbora Općine Zavidovići

Datum (od – do) 1989-1991. Zanimanje ili položaj Sekretar za narodnu odbranu Općine Zavidovići

Datum (od – do) 1984-1988. Zanimanje ili položaj Profesor Psihologije i pedagog

Datum (od – do) 1980-1984. Zanimanje ili položaj Direktor Tehniĉke škole

Datum (od – do) 1974-1980. Zanimanje ili položaj Profesor Odbrane i zaštite

Datum (od – do) 1970-1974. Zanimanje ili položaj Nastavnik Tjelesnog odgoja

Datum (od – do) 1965-1970. Zanimanje ili položaj Uĉitelj

Bibliografija

Monografije

 • Marjanović T.B., PROKTOLOŠKA ELEKTRODIJAGNOSTIKA,Mosst Print Company.Bijeljina-Beograd,2010
 • Marjanović T.B.,MANOMETRIJA I DRUGA FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA U PROKTOLOGIJI, Mosst Print Company, Bijeljina-Beograd,2010

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Slika o sebi djece nepotpunih i potpunih porodica, Planjax, Tešanj, 1997.

Osnovnoškolska pedagogija, Pedagoška akademija u Zenici, 1998.

Psihologija za treći razred gimnazije, Svjetlost, 2001.

Savremena didaktika,PF,Zenica,2002.

Osnovi didaktike,PF,Zenica,2003.

Pedagogija,PF ,Zenica,2003.

Porodična pedagogija,PF,Zenica,2004.

Elementi savremene pedagogije ,PF,Zenica,2005.

Nastavni sat vjeronauke u praksi, IPA Zenica, 2001.

Monografija Zavidovići u slici i vremenu, Dom štampe, 2002.

Strategije učenja i poučavanja,XBX Banja Luka,2009.

Didaktika, autorizovana skripta, Pedagoški fakultet Bihać, 2001.

Pedagogija, autorizovana skripta, IPA Zenica, 2001.

Komparativna pedagogija, Filozofski fakultet u Tuzli, 2004.

Porodična pedagogija, Filozofski fakultet u Tuzli, 2004.

Pedagogija i psihologija, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, 2005.

Pedagogija, Fakultet tjelesnog odgoja i sporta u Tuzli, 2005.

Naučni radovi

 •  Transformacija moralne vrijednosti – naš izlaz, Nauĉni skup Ajvatovica, 1995. godine,
 •  Utjecaj vjeronauke na moralne vrijednosti, IPA Zenica, 1996. godine,
 •  Mišljenje i stavovi nastavnika vjeronauke o nastavi vjeronauke (Nauĉni skup IPA Zenica, 22-23.06.1996. godine,
 •  Djeca sa odgojnim poteškoćama, Savjetovanje na temu ”Pomoć onima koji pomažu”, Zavidovići, 1998.
 •  Odgođene reakcije na ratni traumatizam kod djece koja su doživjela progon iz Srebrenice, Svjetski Kongres BIME, Sarajevo, 14-16. juna 2001. godine, 
 • 6.Ishodište obrazovanja u BiH ,Congress of Education in the islamic countries (Kongres o obrazovanju u islamskim zemljama),Istanbul 24 do 29.10.2007. Odgojna funkcija srednje škole, Didaktiĉki putokazi, 12/1995.
 •  Razvijanje pažnje kod uĉenika, Didaktiĉki putokazi, 3/1996.
 •  Neverbalna komunikacija, Didaktiĉki putokazi, 6/1996.
 •  Pedagoško-instruktivni rad direktora škole, Didaktiĉki putokazi, 4/1997. 
 • Hospitalizacija studenata razredne nastave, Didaktiĉki putokazi, 12/1997. 
 • Instruktivno-pedagoški nadzor u ameriĉkom obrazovnom sistemu, Didaktiĉki putokazi, 6/1998.
 •  Osnovni smisao religijskog odgoja, Didaktiĉki putokazi,
 •  Svijet ptica, akaid, vjerovanje, – nastavni sat islamske vjeronauke, Didaktiĉki putokazi, 3/1999.
 •  Funkcija školskog psihologa, Didaktiĉki putokazi, 5/2000.
 •  Ekološki odgoj i obrazovanje, Didaktiĉki putokazi, 10/2000.
 •  Duševno zdravlje nastavnika, Didaktiĉki putokazi, 4/2000.
 •  Zornost u nastavi vjeronauke, Novi horizonti, 9/2000.
 •  Malo droge puno zla, Didaktiĉki putokazi, 10/2001.
 •  Moj uzor na koji želim da liĉim, Didaktiĉki putokazi, 12/2001.
 •  Odluĉujući moralni lik nastavnika, Prosvjetni list, 2002.
 •  Hrabrost u oružanoj borbi, Zin, Zavidovići, 1993.
 •  Psihološki aspekti borbe, Zin, Zavidovići, 1993.
 •  Bolest kao paravan, Zin, Zavidovići, 1993.
 •  Strah u oružanoj borbi, Zin, Zavidovići, 1993.
 •  Propuštene šanse, Zin, Zavidovići, 1993.
 •  Naši kompleksi, Zin, Zavidovići, 1993.
 •  Psiha i radna sposobnost, Krivaja, 1987.
 •  Psihološka pomoć starijim osobama, Nauĉni skup o tretmanu starih i iznemoglih osoba, Zavidovići, 1999.
 •  Znaĉaj zdravstvenog dgoja u kontroli TBC, Konferencija o prevenciji TBC-a, Zavidovići, 2000.
 •  Projektivne tehnike u Psihodijagnostici, Interdisciplinarna konferencija o traumatizmu, Goražde, 2000.
 •  Bolesnici kao partneri, Ĉasopis za zdravstvo, 12/2001
 •   Koristan doprinos struĉnom osposobljavanju, Prosvjetni list, br. 913/2004.
 •  RukovoĊenje školom, Didaktiĉki putokazi, br. 28, mart 2003.
 •  Moć i nemoć odgoja, Didaktiĉki ptokazi, br. 29.
 •  Bolonjska deklaracija – Budućnost visokog obrazovanja u Evropi, Didaktiĉki putokazi, br. 34, u koautorstvu sa doc. dr. Damirom Kukićem
 •  Didaktiĉko-metodiĉki rad Hamdije Mulića, Zbornik radova I, IPA Zenica, 2003. godine
 •  Korijeni bosanskog univerziteta, Zbornik radova I, (13-23) Pedagoški fakultet, Zenica, 2003.
 •  Djeca sa odgojnim poteškoćama, Zbornik radova II, Pedagoški fakultet, Zenica,
  2004.
 •  Nadarena djeca su djeca sa posebnim potrebama, Didaktiĉki putokaz, br. 34, oktobar, 2005.
 •  Savjetodavni rad u sportu,Zbornik radova ,međunarodni nauĉni skup Nove tehnologije u sportu, Sarajevo, 2005. god.
 •  Znastveno-iskustvena paradigma pamćenja Kur’ana, Mualim, br. 25, 29.3.2006., Sarajevo
 •  I nadarena djeca su djeca sa posebnim potrebama, Didaktiĉki putokazi, br. 36. oktobar, 2005. godine
 •  Razumijevanje neverbalnih izraza lica uĉenika prvog razreda osnovne škole, Ćatić-Kadrić, Didaktiĉki putokazi, br. 37. decembar, 2005. godine. 
 • Psihosocijalna interakcija u porodici, Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici, br. 4, 2006.
 •  Osobenosti problemskog uĉenja,Didaktiĉki putokazi  Stanište za srce i dušu,prikaz knjige Mirzin dnevnik,Bajruzin Hajro,Prosvjetni list, br.947,godina 12.februar 2008.
 •  Kooperativno uĉenje u nastavi prirode i društva,Ćatić,R.&Savran,A.,Zbornik radova V,PF Zenica,ISSN 1512-9195
 •  Mentalno zdravlje u zajednici,rad prestavljen na konferenciji o mentalnom zdravlju,Sarajevo,2007
 •  Slobodno vrijeme djece nižih razreda osnovne škole ,Ćatć,R&Pavlović,A.Zbornik radova IPF,br.6,2008/9
 •  Utjecaj tjelesnog samopoimanja na akademsko postignuće studenata, Didaktiĉki putokazi, br 42, marta, 2007. godine
 •  Feminizacija nastavniĉkog poziva ,Zbornika radova ,br.5 Pedagoški fakultet u Zenici, 2007. godine
 •  Obrazovni uĉinci projekta korak po korak,ukoautorstvu sa mr.Vahdetom Ćatić,Zbornik radova ,br.1 IPF,Bihać,2007. Godine
 •  Fer plej u sportu,Zbornik radova sa međunarodnog nauĉnog skupa Nove tehnologije u sportu,Sararajevo,2008,
 •  Kriza obrazovanja, Zbornik radova sa međunarodne konferencije o razvoju obrazovanja u Sarajevu, 2008.god
 •  Emocionalna zrelost djeteta za polazak u školu,Ćatić,r.&Parić,M.Didaktiĉki putokazi,br.8,(9-35),2009.god.
 •  Sadržaji tjelesnog i zdravstvenog odgoja u integriranom kurikulumu,u prvoj trijadi devetogodišnje osnovne škole,Ćatić,R.&Ćatić,V.&Ćatić,A.,Zbornik radova,PF Bihać
 •  Podsticaj školskog uspjeha i razvoja socijalnih vještina kroz igru ,Ćatić,A.&Ćatić,R.,Zbornik radova,IPF Zenica,2009
 •  Ispitivanje obrazovnih efekata Step by step programa,Ćatić,R&Ćatić,V:  Motiviranost nastavnika za profesionalni razvoj,Ćatić,R.&Ćerim,A.,Zbornik radova br.9. (227-239),PF Zenica,2010
 •  Škola na prekretnici,Zbornik radova br.10 (55-63),PF Zenica,2011.god.
 •  Utjecaj odgojno-obrazovnog rada na uĉenje i ponašanje,Ćatić,R.&Talić,E.,Zbornik radova sa meĊunarodnog nauĉnog skupa Edukacija nastavnika za budućnost,Zenica,2012.god.
 •  Etiologija islamofobije, u: Mehtić, H. & Pehlić, I. (ur.). Zbornik radova Nauĉne konferencije s međunarodnim uĉešćem “uzroci i prevencija islamofobije”, str. 121-128, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici i Centar za dijalog – Vesatijja Sarajevo, Zenica 25. maj 2013, ISBN 978-9958-697-27-2
 •  Povezanost depresije sa mentalnim sposobnostima i socio-ekonomskim statusom pojedinca,u:Ćatić,R.&Turalić,E. (ur) Zbornik radova IPF u Bihaću,br.5 ISBN1840-3395-pp:181-190
 •  Utjecaj sociodemografskih obilježja nezaposlenih osoba na ponašanja koja odreĊuju aktivno traženje posla,u:Ćatić,R.& Hamzić,D. (ur) Zbornik radova Ekonomskog fakulteta sa meĊunarodnog nauĉnog skupa „Razvoj poslovanja 2011. ISSN 1840-4006-pp:193-209
 • -Percepcija kvalitetne nastave iz perspektive uĉenika sarajevskih srednjih škola ,Ćatić,R.& Halilović,N,Zbornik radova sa meĊunarodnog nauĉnog skupa Quality 2013 ,Neum,2013, ISSN 1512-9268- pp: 415-420

Naučni skupovi, konferencije

 •  Nauĉni skup ”Bog neće izmijeniti stanje jednog naroda dok se taj narod ne izmijeni u sebi”, održanog na Ajvatovici, juna 1995. godine,
 •  Nauĉni skup na temu Kakvu vjeronauku trebamo u školi, Zenica, 22. i 23.06.1996. godine,
 •  Edukacija uĉiteljskog kadra u Bosni i Hercegovini, Zenica, 25. i 26. septembra 1996. godine,
 •  Nove paradigme u odgoju i obrazovanju, Filozofski fakultet, Sarajevo, 1998. godine.
 •  Nauĉni skup o posttraumatskom stresu, Tuzla, juli 2000. godine,
 •  Svjetski kongres BIME, Sarajevo, juli 2001. godine.
 • Međunarodna konferencija Osamsto godina Bilinopoljske izjave, Zenica, oktobar, 2003. godine
 •  Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine, Sarajevo, od 2. do 4. oktobra 2003. godine
 •  Stanje, problemi i perspektive pedagogije u Bosni i Hercegovini, organizator Filozofski fakultet u Sarajevu, 22. aprila 2004. godine. Na ovom skupu prof. dr. Refik Ćatić je imao rad na temu Pedagoška opservacija nastavnog sata. 
 • Cjeloživotno uĉenje, nauĉni skup držan na Bjelašnici od 10. februara do 14. februara 1993. godine
 •  Škola andragoga, Sarajevo, od 13. do 15. maja 2004. god.
 •  2004. bio je na usavršavanju o inkluziji u Finskoj
 •  Uĉenje za demokratiju, Neum, 2005. godine
 •  Karaktelogija Bošnjaka, nauĉni skup u Sarajevu, Bošnjaĉki institut
 • Sport i zdravlje,Tuzla,2008,
 •  Nove tehnologije u sportu,Sarajevo,2005,2006,2007,2008.
 • Nauĉni skup na temu Nove tehnologije u sportu, Sarajevo, od 8. do 10. aprila 2005. god. Na ovom je skupu dr. Refik Ćatić predstavio rad pod naslovom Savjetodavni rad u sportu. 
 • Nove tehnologije u sportu,Sararajevo,2008,Prestavljen rad,Fer plej u sportu  od 10. do 15. jula 2006. godine uĉestvovao je na međunarodnoj konferenciji o razvoju obrazovanja u Sarajevu 
 • Kongres o obrazovanju u islamskim zemljama , Istanbul,2007 godine
 • Nauĉna konferencija s međunarodnim uĉešćem “Uzroci i prevencija Islamofobije” u organizaciji Odsjeka za islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i i Centra za dijalog – Vesatijja Sarajevo, 25. i 26. maja 2013. godine., aktivno referentno uĉešće
 • Nauĉna konferencija s meĊunarodnim uĉešćem o kvaliteti u organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici „Percepcija kvalitetne nastave iz perspektive uĉenika sarajevskih srednjih škola“, Ćatić Refik, Halilović Nezir ,Neum 06-08 Juni 2013

Projekti

 • Taalamah – Responsibilno mentorstvo, u saradnji sa PCU programom
 • Nasilje u medijima – Medijska kultura i edukacija mladih, projekat u saradnji sa Kantonalnim ministarstvom obrazovanja
 • Struktura i orijentacija vrijednosnog sistema u Zeniĉko-dobojskom kantonu, nosilac projekta Pedagoški fakultet u Zenici, 2005. godine;
 • Obrazovanje u novim uvjetima, nosilac projekta Tassam, Istanbul, 2005.
 • Omladinski rad u zajednici,nosilac je projekta Univerzitet u Jonĉepingu Švedska, Sida i Pedagoški fakultet u Zenici
 • Obrazovanje uĉitelja u BiH, projekat za nauĉni skup u organizaciji Univerziteta u Zenici

Ostalo