Prof. dr Nusret Mujagić

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13918″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
 • Prof. dr Nusret Mujagić, redovni profesor
 • Rođen 10.06.1961. Kovači, BiH
 • Završen fakultet : Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Magistratura : Arhitektonski fakultet Univerziteta u BeograduTema : „Morfološke i tipološke karakteristike porodičnog stanovanja u Tuzlanskom regionu“
 • Doktorat : Arhitektonski fakultet Univerziteta u BeograduTema: Sistematizacija mreže naselja u sjeveroistočnoj Bosni sa posebnim osvrtom na ruralno i gradsko stanovanje (nasleđe) u Tuzlanskom regionu
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Rođen 10. juna 1961. godine u Kovačima, opština Živinice. Osnovnu školu završio u Đurđeviku, a Gimnaziju u Živinicama. Arhitektonski fakultet završio u Sarajevu i stekao zvanje diplomirani inžinjer arhitekture. Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1990.godine završio postdiplomski studij pod nazivom „Stanovanje“, a magistrirao na istom univerzitetu u januaru 2000 .godine te stekao zvanje Magistar tehničkih nauka – arhitekture i urbanizma, kao i doktorat u julu 2005 godine na istom univerzitetu u Beogradu čime je stekao zvanje Doktor tehničkih nauka prostornog planiranja i urbanizma. Od 2002. godine do danas angažovan je na Univerzitetu u Tuzli gdje je 2005.godine izabran u zvanje docenta a 2012. godine u zvanje vanrednog profesora a 25.05.2016 godine na Univerzitetu u Sarajevu izabran za redovnog profesora. Na Univerzitetu u Sarajevu angažovan je od 2009.godine a 2010.godine na Fakultetu za javnu upravu izabran je u zvanje vanr. profesora. Radni odnos nakon završenog studija započeo je u Opštinskom zavodu za urbanizam i projektovanje Živinice u periodu od 1985. do 1997. godine kao samostalni projektant a u periodu 1991-1997.god. i kao direktor preduzeća. U periodu 2001-2010 godine bio državni službenik/ Stručni savjetnik za poslove prostornog planiranja i razvoja u opštini Živinice. U periodu od 2010. do 2012. godine bio dekan Fakulteta za javnu upravu Univerziteta u Sarajevu, a trenutno je radno angažovan na Univerzitetima u Tuzli i Sarajevu. Aktivan je član brojnih strukovnih udruženja: Udruženje urbanista Srbije, Udruženje arhitekata TK-a, Udruženje sudskih vještaka TK-a itd.U svom dosadašnjem radu autor je velikog broja regulacionih planova,urbanističkih projekata te projekata visokogradnje i tehničke infrastrukture .Takođe je objavio nekoliko monografija i knjiga,veliki broj naučnih radova i učestvovao u brojnim naučno-istraživačkim projektima te je za svoj dosadašnji rad dobitnik brojnih priznanja i nagrada

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Monografije

 • „Apartmanska naselja“ – arhitektonska studija Floride,-monografija JU Narodna i univerzitetska biblioteka «Derviš Sušić» u Tuzli, 2002.g .
 • „Kovaĉi-fenomenologija nastanka i razvoja tipiĉnog bosanskog sela“-monografija ,JU Narodna i univerzitetska biblioteka «Derviš Sušić» u Tuzli, 2007 god.

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

„Prostorno planiranje za geografe“-udţbenik Fakultet za javnu upravu u Sarajevu, CIP- 711.1/8.(075.8) ,SUTIGRAF- Tuzla,2010.god.

“Prostorno planiranje i uređenje prostora “ -udžebnik Fakultet za javnu upravu u Sarajevu, CIP- 711.1/8.(075.8) ,OFF-SET Tuzla ,2010.god

“Prostorno uređenje i građevinski poslovi”- udžbenik Doo „Zoljić“ Tuzla , CIP- 821.163.4(497.6) ,SUTIGRAF-Tuzla , 2010.godija . .

Naučni radovi

1.„Sela sjeveroistoĉne Bosne u novim uslovima“ ,Zbornik radova sa Konferencija Urbanista Srbije u Kraljevu pod nazivom « Selo u novim razvojnim uslovima » VERITAS Aleksandrovac , 2002. god. str. 34-44 3.„Transformacija rejonskih centara u novim razvojnim uslovima „
Zbornik radova sa Konferencije urbanista Srbije «Selo u novim razvojnim uslovima»
ŢIG Beograd, 2003. god. str.109-117
4.„Mogući pravci funkcionalno-prostornih promjena ruralno -urbanih
naselja (rurbana) na primjeru Stupara u općini Kladanj“ Zbornik radova Rudarskogeološko-
graĊevinskog fakulteteta Univerziteta u Tuzli-2003.godine Tuzla
5.„Apartmanska naselja u svijetu i mogućnosti izgradnje ovakvih naselja na našim
prostorima“ Zbornik radova Rudarsko-geološko-graĊevinskog fakulteteta
Univerziteta u Tuzli,br. XXVI str. 53-57,2003.godine Tuzla
6.„Tuzlanska konurbacija kao embrion budućeg kruţnog grada“ Zbornik radova
Rudarsko-geološko-graĊevinskog fakulteteta Univerziteta u Tuzli,br. XXIX/II,
str.41-47, 2005.godine Tuzla
7.„Terasasta stambena izgradnja u funkciji sanacije devastiranih zemljišnih površina u
nagibu“Nauĉno struĉni ĉasopis „Rudarstvo“ br. 33-36, Rudarski institut u Tuzli,
2005.godine Tuzla, str.117-125
8.„Formiranje regije sjeveroistoĉne Bosne u cilju sprovoĊenja urbano-ruralnih agrarnih
reformi i harmonizacije sa Evropskom unijom“ Zbornik radova Rudarsko-geološkograĊevinskog
fakulteteta Univerziteta u Tuzli, broj XXIX/I ,str.2005.godine Tuzla
9.„Znaĉaj i uloga sela u novijim prostornim planovima (FBiH)“
Zbornik radova sa XII meĊunarodnog nauĉnog skupa „Vlasinski susreti“, str. 25
2006. godina,
10.„Znaĉaj i uloga prostornog planiranja u Bosni i Hercegovini u novim društvenoekonomskim
uslovima“ , Zbornik radova Prirodno-matematiĉkog fakulteta u Tuzli,
ISSN 1840-0515, svezak GEOGRAFIJA ,godina III ,broj 3,str.129-139, Tuzla
2006.godina
12.„Stvaranje poslijeratnog identiteta gradova u BiH –novi trendovi ili novi urbicid“,
Zbornik radova Prirodno-matematiĉkog fakulteta u Tuzli, ISSN 1840-0515, svezak
GEOGRAFIJA ,godina IV-V ,broj 4-5,str.59-73, Tuzla 2008.godina
13.“Neki aspekti tehniĉko-biološke rekultivacije i prenamjene zemljišta napuštenih
rudarskih kopova na primjeru PK““Bašigovci“ u Ţivinicama” , Zbornik radova
Prirodno- matematiĉkog faakulteta u Tuzli, ISSN 1840-0515, svezak GEOGRAFIJA
, godina VI,broj 6, str.189-203, Tuzla 2009.godina
14.„Prostorno planiranje za geografe“-udţbenik
Fakultet za javnu upravu u Sarajevu, CIP- 711.1/8.(075.8) ,SUTIGRAFTuzla,
2010.god.
15.“Prostorno planiranje i ureĊenje prostora “ -udţebnik
Fakultet za javnu upravu u Sarajevu, CIP- 711.1/8.(075.8) ,OFF-SET
Tuzla ,2010.god
16.“Prostorno ureĊenje i graĊevinski poslovi”- udţbenik
Doo „Zoljić“ Tuzla , CIP- 821.163.4(497.6) ,SUTIGRAF-Tuzla , 2010.god
17.„A NEW APPROACH TO PLANNING ABANDONED MINES IN CASE PK
“BASIGOVCI” IN ZIVINICE“ ,Zbornik radova XIV Balkanski kongres o pripremi
mineralnih sirovina odrţan u periodu 14 – 16. juna 2011. godine u Tuzli, Bosna i
Hercegovina.str.826-837
18.„Apartmansko stanovanje „-pregledni rad ,PROSTOR
Nauĉno-struĉni ĉasopis za arhitekturu i graĊevinarstvo br.20, str.32-37
19. „Autoput Tuzla (Šiĉki Brod) –Orašje (rijeka Sava) „ –pregledni rad PROSTOR –
Nauĉno-struĉni ĉasopis za arhitekturu i graĊevinarstvo br.21,str.84-87
20.„Novi instrumenti planiranja prostora u zakonskoj regulativi FBiH prilagoĊeni
novim trţišnim uslovima“ ,Udruţenje urbanista Srbije,Ljetnja škola
urbanizma,Tara 29-31 maj 2012 god. Novi instrumenti planiranja u trţišnim
uslovima-procejna nepokretnosti str.63-68
21.„Hronologija nastanka i razvoja gradskih ulica u Ţivinicama“
Baština SI Bosne ,br.5 2012,Ĉasopis za baštinu ,kulturno-historijsko i prirodno
naslijeĊe
22.„Novi i aktuelni zakoni o ureĊenju prostora i njihovo sprovoĊenje u Federaciji BiH“
Zbornik radova „Ljetna škola urbanizma –Tara 2013“
23.„Novi i aktuelni zakoni o ureĊenju prostora i njihovo sprovoĊenje;Prioritetni
Investicioni programi i objekti“,Tara,30.maj-01.juni 2013,str.65-72

Naučni skupovi, konferencije

 • Aktivni učesnik više internacionalnih i domaćih stručno-naučnih hirurških skupova

Projekti

 • Prostorno-planska dokumentacija
  1-Urbanistiĉki projekat Školske ulice sa naseljem «Obdanište»
  Investitor:Općina Ţivinice,1994.god.
  2-Projekat vodosistema Tojšića
  Investitor: Općina Kalesija ,realizacija : 1994.god.
  3-Urbanistiĉki projekat Gradskog centra Ţivinica «Bulevar»
  Investitor :Općina Ţivinice,1996.god.
  4-Urbanistiĉki projekat Gradskog centra Kalesije
  Investitor :Općina Kalesija,1996.god.
  5-Regulacioni plan «Hornica-Ušće» (80 ha)
  Investitor: Općina Ţivinice, 1997.god.
  6-Projekat vodosistema MZ Šahići
  Investitor: Općina Ţivinice,realizacija: 1997.god.
  7-Regulacioni plan uţeg gradskog jezgra Ţivinice «Riba» (122 ha)
  Investitor: Općina Ţivinice, 2002.god.
  8-Urbanistiĉki projekat gradskog parka –Ţivinice
  Investitor:Općina Ţivinice ,Realizacija :2002.god.
  9-Urbanistiĉki projekat Poliklinike «Feti» u Lukavcu
  Investitor: Poliklinika „Feti“ Lukavac,Realizacija: 2002.god
  10-Projekat kanalizacije MZ Oskova
  Investitor: MZ Oskova,realizacija: 2002.god.
  11-Regulacioni plan «Novi Grad « ( 34 ha)
  (Sjeverna stambena zona,juţna stambena zona i Poslovna zona)
  Investitor: Općina Ţivinice, 2003.god.
  12-Urbanistiĉki projekat centra Stupara
  Investitor: Općina Kladanj, 2003.god.
  13-Urbanistiĉki projekat Rekreacionog centra «Toplica» ( 15 ha)
  Investitor: Općina Ţivinice, 2003.god
  14-Regulacioni plan «Jezero II» (37 ha)
  Investitor: Općina Ţivinice, 2004.god.
  15-Regulacioni plan centra MZ ĐurĊevik (10 ha)
  Investitor: Općina Ţivinice, 2004.god
  16-Regulacioni plan «Ciljuge II» (220 ha)
  Investitor: Općina Ţivinice, 2005.god.
  17-Regulacioni plan «Jezero-Bašigovci»(47 ha)
  Investitor:Općina Ţivinice,2007.god.
  18-Općinski parking (110 p.m.)
  Investitor:doo“Horizontala“ Ţivinice,2007.god.
  19-Autoput Tuzla (Šićki Brod) –Orašje (rijeka Sava) –idejni projekat
  Knjiga H –Objekti visokogradnje i pejzaţne arhitekture
  Investitor : JP „Direkcija cesta FBiH“ Sarajevo,2012.god.
  20-Vanjsko ureĊenje škole u Slavinovićima
  Investitor: doo“GIPROM“ Tuzla,2013 god.
  21-Urbanistiĉki projekat TC „ADEN „Ţivinice“
  Investitor: Općina Ţivinice,2014.god.
  22-Urbanistiĉki projekat SPO „BAŠĈARŠIJA „Ţivinice“
  Investitor: Općina Ţivinice,2014.god.
  23-Urbanistiĉki projekat SPO „MEDIA-SKY „Ţivinice“
  Investitor: Općina Ţivinice,2014.god.
  Zanatsko-poslovni centri :
  1-ZP centar «Bosanka «-Ţivinice (24.lokala)
  Investitor : DD «Gradnja «-Ţivinice,1989.god.
  2-ZP centar «Ĉardaklija-lam.1,2,3 i 4 «-Ţivinice
  Investitor : DD «Gradnja «-Ţivinice,1989.god.
  3-ZP centar «Stadion-lam B» u Srebreniku
  Investitor : Općina Srebrenik,1989.god.
  4-ZP centar «Centar» u Kalesiji (20 obj.)
  Investitor :Općina Kalesija ,1991.god,
  5-ZP centar «Pijaca «-Ţivinice (6.lamela)
  Investitor : DD «Gradnja « i DD «Kitić-gradnja»
  Ţivinice,1989/97.god.
  6-ZP centar «Park» Ţivinice ( 26 lokala)
  Investitor: Direkcija za izgradnju ,2002.god.
  Naselja:
  1-Naselje «Škola» -Ţivinice, 1987
  Investitor: privatno -10 kuća
  2-Naselje «Jezero» -Ţivinice,1999 god.
  Investitor: privatno – 30 kuća
  3-Naselje «Obdanište»-Ţivinice,1999 god.
  Investitor: privatno -24 objekta
  4-Naselje „Sjeverna stambena zona NG“ ,2002-2007 g.
  Investitor: privatno – 30 kuća
  5-Naselje „Hornica-Ušće“ –Ţivinice,1997-2007 god.
  Investitor: privatno – 50 kuća
  6-Naselje „Bosnaputevi-Stup“ Sarajevo
  Investitor: „Bosnaputevi“ Sarajevo,,2013 god.
  Stambeno poslovne zgrade :
  1-SPO «Blok 4 « -Ţivinice (90 stanova)
  Investitor : Općina Ţivinice,1991.god.
  2-SPO «Blok 5»-Ţivinice (112 stanova) ,1999.god
  Investitor: DD «Tehnograd-company»-Tuzla,
  3-SPO «Giprom» Ţivinice (20 stanova)
  Investitor: DD «Giprom» iz Tuzle ,2002.god.
  4-SPO «Bašta» Ţivinice (48 stanova)
  Investitor: DD «Giprom» iz Tuzle ,2003.god.
  5-SPO “Šeher“ u Ţivinicama,2007 godina (46.stanova)
  Investitor: DD «Tehnograd-company»-Tuzla,
  7- Stambeno-poslovna lamela „Bloka 4“ u Ţivinicama (10.stanova)
  Investitor: Dr.Jurić Anto i ostali,2007 god.
  8-Stambeno-poslovni objekat „Borovo“ u Ţivinicama (15.stanova)
  Investitor: Kiĉić Bahrija ,2009.god.
  9-Stambeno-poslovni objekat „SINBRA“ Ţivinice (16.stanova)
  Investitor:doo“Sinbra“ Srebrenik,2009.god.-idejni projekat
  10-SPO „ Šerići „ Ţivinice (4.stana)
  Investitor: Ikanović Hajrudin,2012.god.
  11- Stambene zgrade TIP A i B u Iraku (16- 24 stana)
  Investitor: doo“Tehnograd-cpmpany“ Tuzla,2013.god.
  12-SPO „STADION“ Tuzla (5.Lamela =161 stan)
  Investitor: „Tehnograd-company“ Tuzla.2013 god
  Sakralni objekti :
  1-Islamski centar Ţivinice ( 5.000 m2)
  Investitor :IZ Ţivinice ,1992-2007 godina
  2-Dţamija u ĐurĊeviku
  Investitor: IO Ţivinice,1989 godine
  3-Dţamija u Svojatu
  Investitor: IO Svojat,1990 god.
  4-Dţamija u D.Lukavici
  Investitor:IO D.Lukavice,1991.god
  5-Dţamija u Kovaĉima
  Investitor:IO Kovaĉi,1996 godine
  6-Dţamije u Prnjavoru (5.dţamija)
  Investitor: IO Prnjavor, 2002-2003 godina
  7-Dţamije i mesdţidi u Bašigovcima,Hornici,
  Gojĉinu,Musićima…oko 10 objekata
  Sportski objekti :
  1-Sportska dvorana u Mostaru ( 2.000 m2)
  Investitor: Općina Stari Grad,1995/98 god.
  2-Sportska dvorana Ţivinice (2.500 m2)
  Investitor :Općina Ţivinice,1997.god.
  3-Sportska dvorana Graĉanica-konkurs i otkup
  Investitor: Općina Graĉanica ,1998.god.
  4-Sportska dvorana Prnjavor (2.400 m2)
  Investitor:Opština Prnjavor ,2001.god.
  Benzinske pumpe :
  1-«INA» u Malinama ,1994,god.
  Investitor: Grgić Ţeljko
  2-«Škaljić « u Litvama ,1998.god.
  Investitor:Škaljić Suad
  3-«Erol» u D.Vukovijama ,2003.god.
  Investitor: Fikret Beširević
  4-«Kamenolom» u Stuparima ,2004.god.
  Investitor: Šefket Hadţukić
  5-BP «Šabanović» u Ţivinicama ,2004.god.
  Investitor: doo „Hrastik“ Ţivinice
  6-BP «Montana“ u Pakleniku ,2004.god.
  Investitor: UR“Montana“ Olovo
  Poslovni centri :
  1-PC «Disk» -Ciljuge ( 1.000 m2)
  Investitor: DOO «Disk»-Ţivinice,1998.god.
  2-PC «Cijeli svijet» Maline ( 2.000 m2)
  Investitor :Braco Mazalović iz Tuzle,2001.g
  3-PC «Bingo» Ţivinice ( 3.000 m2)
  Investitor :DOO»Bingo»-Tuzla,2002.god.
  4-PC «RH Saloni» Maline (5.000 m2)
  Investitor:Redţić Hariz iz Ţivinice,2002.god.
  5-Poslovni centar „Trgozad“ Ţivinice
  Investitori:Ĉokić,Selimović i Mumić ,2006 god.
  6-Poslovni centar „Bašĉaršija“ Ţivinice (5.500 m2)
  Investitor:Amir Demiri ,1997-2007 godine
  7-Edukativni centar „Partner“ Tuzla
  Investitor: MKO „Partner“ Tuzla,2006 godina
  8-Poslovni centar „Suljić“ Strašanj
  Investitor:Bahrija Suljić,2006 godina
  9-Poslovni centar“ Hrustić“ Husino
  Investitor:Elena Hrustić,2007 godina
  10- Poslovni objekat „Kamenorezac“ Ţivinice
  Investitor : Sejo Husić,2007.god.
  11-Salon namještaja „IZAZOV“ Memići (2.418 m2)
  Investitor: doo“Izazov“ Kalesija,2007.god.
  12-Poslovni objekat „BM- Strašanj“ Ţivinice
  Investitor: Kotorić Hajrudin,2007 god.
  13-Poslovni centar „DŢEK-ĈIP“ Ţivinice (1.908 m2)
  Investitor: Meho Bajrović, 2007.god.
  14-Poslovni objekat „Pepo“ Ţivinice
  Investitor: Mišić Zdenko ,2008 godina
  15-Poslovni centar „Malagić“ Ţivinice (5.150 m2)
  Investitor: doo“Malagić“ Ţivinice,2008 godina
  16-Poslovni centar“Red“ u Mostaru
  Investitor:Veţić Mustafa, 2008 godina
  17-Poslovni centar „Barok“ u Tuzli (1.606 m2)
  Investitor : Tehnograd-company , 2009 godina
  18-Poslovni objekat „Turbo“ Ţivinice
  Investitor : Tuholjaković Samir, 2009.god.
  19-Trţni centar „ZUX 4“ Kalesija
  Investitor: doo „Zux-4“ Kalesija ,2011.god.
  20-Trţni centar „ŠIĆKI“ Tuzla
  Investitor:doo“Izazov“ Kalesija ,2011.god.
  21-Trţni centar „ ADEN“ Ţivinice (8.011 m2)
  Investitor: doo „ADEN“ Ţivinice,2013.god.
  22-Trţni centar „ZH Zola“ Ţivinice (2.463 m2)
  Investitor: doo „ZH-Zola“ Ţivinice,2013.god.
  23-Modna kuća „Tehnograd“ na Krojĉici
  Investitor: Doo“Tehnograd –company“ Tuzla,2013.god.
  Bazenski kompleksi :
  1-«Kotornica» Ţivinice (3.000 m2)
  Investitor: Ibišević Mevludin , 2000.god.
  2-«Kriţaljka» Ţivinice (2.000 m2)
  Investitor: Foĉić Nusret , 2001.god.
  3-«Orlando « Ţivinice (3.000 m2)
  Investitor: Foĉić Hasan ,2002.god
  5-«Toplica» Ţivinice
  Investitor:Općina Ţivinice , 2003.god.
  Moteli i ugostiteljski objekti :
  1-Motel «Pasaţ» Ţivinice (24.sobe)
  Investitor: Rasim Salihodţić,1997.god.
  2-Motel «Jet Star « Ţivinice (30 soba)
  Investitor :Jozo Banović,1998.god.
  3-Motel „Mirakl“ ĐurĊevik ( 10 soba)
  Investitor: Goletić Omer,2006 godina
  4-Motel „Toni“ Ţivinice,(24 sobe)
  Investitor:Hrustić Toni,2008 godina
  5-Hotelski kompleks „Konjuh“(200soba)
  Investitor;Šljivić Jasmin,2009 godina
  6-SRTC „Toplica“ Ţivinice
  Investitor: Hazim Salkanović,2012.god.
  Pilane :
  1-Pilana «Oskova» u Banovićima ( 2.000 m2)
  Investitor.Adem Hrustić, 1997.god.
  2-Pilana «Hrastik» u Ţivinicama (5.000 m2)
  Investitor:doo“Hrastik“ Ţivinice ,1998.god.
  3-Fabrika namještaja „Malagić-Divany“ u Brĉkom
  Investitor: Malagić-Divany“Brĉko,2009 godine
  Autoservisi i autosaloni:
  1-Kompleks AMD u Ţivinicama (12.000 m2)
  Investitor: AMD Ţivinice, 1990.god
  2-Autosaobraćaj «Konjuh « Ţivinice, 1991.god.
  Investitor:ŠIP „Konjuh“ Ţivinice
  3-Podzemne javne garaţe u Sarajevu
  Investitor: Zavod za izgradnju grada Sarajeva,
  1998.god.-konkurs i otkup
  4-Višespratna javna garaţa «Parkhaus»-Ţivinice (5.000m2)
  Investitor :DD «Memi-Ali»-Ţivinice,2002.god.
  5-Autoservis «Mercedes-Đug auto» Maline (3.000 m2)
  Investitor: DD «Đug auto « Ţivinice,2002.god.
  6-Autobuska stanica „KA-Tours „ Ţivinice
  Investitor: doo“Krajinović“ Brĉko,2005 godina.
  7-Stanica za tehniĉki pregled vozila“Sarajevo osiguranje“-Ţivinice
  Investitor:Osing inţenjering-Sarajevo,2007 godina
  Administrativni i školski objekti :
  1-Društveni dom u Šišićima (500 m2)
  Investitor :MZ Šišići,1987.god.
  2-Zgrada Općine (šalter sala i rekonstrukcija)
  Investitor :Općina Ţivinice,1991.god.
  3-Zgrada MZ „Stupari“ u Stuparima
  Investitor:Općina Kladanj,2003 godina
  4-Ĉetverogodišnja podruĉna škola na Ciljugama
  Investitor : II Osnovna škola –Ţivinice,2007.god.
  5-Vatrogasni dom u Ţivinicama
  Investitor: Općina Ţivinice,2012.god.
  6-Kampus u Univerziteta u Tuzli –zgrade br.21 i 22
  Investitor:Univerzitet u Tuzli,2012 god.
  7-Zgrada “Fakulteta za upravu” u Vogošći
  Investitor :FU –Sarajevo,2012.god.
  Poljoprivredni objekti i kompleksi :
  1-Farma krava u Graĉanici
  Investitor: HU LNR –Tuzla,1997 godina
  2-Tipski projekat male staje za krave
  Investitor: HU LNR –Tuzla ,1997 godina
  Industrijski kompleksi i zgrade :
  1-Kompleks „Alfa-90“ Maline
  Investitor: doo“Alfa-90“ Ţivinice,1997-2007.god.
  2-Fabrika voća i povrća „GOLDEN AGRO“ Bašigovci
  Investitor: doo“Goldenagro“ Ţivinice,2007.god.
  3-Proizvodno-prodajni kompleks „Izazov“-Memići
  Investitor: doo“Izazov“ Kalesija,2008 godina
  4-Fabrika za obradu stakla „MLIN“ Tuzla
  Investitor: Doo“Termoglas „ Ţivinice ,2012.god.
  5-Skladišna hala „NG“ Ţivinice
  Investitor: doo „Panex“ Ţivinice,2012 god.
  6-Fotonaponske solarne elektrane 150 MW (15.elektrana)
  Investitor: doo “ IMAO electric BiH „Tuzla ,2013.god.
  7-Proizvodno-poslovni objekat „Karaula“ Ţivinice
  Investitor :doo „IN-TIME“ Banovići ,2014
  Objekti zdravstvene zaštite :
  1-Stomatološka poliklinika «A-DENT» Ţivinice,2000 god.
  2-Poliklinika «Feti» u Lukavcu (3.000 m2)
  Investitor: JZU «Medikament» Lukavac, 2002.g.
  3-Nadogradnja kompleksa Poliklinike u Ţivinicama (Lam A,B,C,D)
  Investitor : JZU « Dom zdravlja» – Ţivinice, 1999-2014g
  4-Ginekološka poliklinika «Kavgić» u Ţivinicama
  Investitor: Kavgić dr.Safer ,2004.god.
  5-Kardiovaskularna poliklinika «Jurić» u Ţivinicama
  Investitor : Jurić dr.Anto,2005.god.
  Spomen ĉesme i spomen obiljeţja:
  1-Centralno spomen obiljeţje u Ţivinicama
  Investitor:Općina Ţivinice, 2002 godine
  2-Spomen obiljeţje u S.ĐurĊeviku
  Investitor :MZ S.ĐurĊevik,2003 godina
  3-Spomen obiljeţje u D.Lukavici
  Investitor: MZ D.Lukavica,2004 godina
  4-Spomen obiljeţje u Tupkoviću
  Investitor :MZ Tupković,2005.god.
  5-Spomen obiljeţje na Nišićkoj visoravni
  Investitor:Općina Ţivinice,2005-2007 godina
  6-Spomen ĉesma u Raincima
  Investitor:MZ Rainci ,2007 godina
  7-Spomen ĉesma u Raincima-Kalesija
  Investitor:MZ Rainci,2008 godine
  8-Spomen obiljeţje na Hornici u Ţivinicama
  Investitor,MZ Oskova,2009 godina
  Porodiĉne kuće
  1-Nekoliko desetina porodiĉnih kuća od kojih se većina nalazi u katalozima tipskih projekata
  DD“Osnove“ Ţivinice i DOO „Agora“ Tuzla

Ostalo

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]
Translate »