Prof. dr Milun Petrović

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13053″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
 • Prof. dr Milun D. Petrović, redovni profesor
 • Rođen 10.04.1966. Čačak, Republika Srbija
 • Završen fakultet : Poljoprivredni fakultet u Beogradu
 • Magistratura : Poljoprivredni fakultet u BeograduTema :Ispitivanje  dugovečnosti, proizvodnje mleka i mlečne masti krava simentalske rase
 • Doktorat : Poljoprivredni fakultet u BeograduTema: Fenotipskvarijabilnost proizvodnih i reproduktivnih osobina tri generacije krava simentalske rase
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Školska sprema: Srednju školu završio sam 1985. godine u Gimnaziji u Čačku i stekao zvanje Tehničar za genetiku i oplemenjivanje biljaka. Poljoprivredni fakultet u Zemunu, odsek za stočarstvo, upisao sam 1985. godine nakon odsluženog vojnog roka u periodu 1985./1986.god. Diplomirao sam na dotičnom fakultetu 01.06.1992. god. sa prosečnom ocenom 9.48 i stekao zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede odsek za stočarstvo. Magistrirao sam na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu 12. maja 2000. god. sa temom Ispitivanje dugovečnosti, proizvodnje mleka i mlečne masti krava simentalske rase i stekao zvanje magistra biotehničkih nauka – oblast zootehničkih nauka – odgajivanja i reprodukcije domaćih životinja.

Doktorirao sam, takođe, na Poljoprivrednom fakultetu 21.01.2008. na temu:”FENOTIPSKA ISPOLJENOST I VARIJABILNOST PROIZVODNIH I REPRODUKTIVNIH OSOBINA TRI GENERACIJE KRAVA SIMENTALSKE RASE” i stekao zvanje doktora biotehničkih nauka – oblast zootehničkih nauka Govorim ruski i služim se engleskim jezikom.

Zaposlenja: 4. januara 1993. godine zaposlio sam se na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu sa zvanjem stručnog saradnika. U periodu 1994.-1995. radio sam u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi na poslovima selekcije u govedarstvu , a od1995. godine radim na Agronomskom fakultetu u Čačku, gde trenutno predajem sledeće predmete: Osnovne studije (Biološke osnove  stočarstva,  Etologiju  domaćih  životinja,  Zootehniku  I  (govedarstvo,  ovčarstvo  i  kozarstvo),  Oplemenjivanje  domaćih žvotinja, i Proizvodnja i poznavanje mleka); master studije (Odgajivanje i reprodukcija preživara); doktorske studije (Procena priplodne vrednosti domaćih životinja i ponašanje i dobrobit domaćih životinja).

Izbori u zvanja: Stručni saradnik, 1993-1995; Asistent pripravnik, 1995-2000; Asistent, 2000-2006;; Asistent (reizbor),

2006-2008; Docent, 2008-2013. Uža naučna oblast: StočarstvoVanredni profesor 2013. Uža naučna oblast: Stočarstvo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Monografije

 • Dr Milun Petrović, (2014): Organska proizvodnja u stočarsatvu. Poglavlje u monografiji: Proizvodnja i menadžment u organskoj poljoprivredi. Monografija, izdavač Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, 175-218, ISBN 987-86-87785-56-4.
 • Petrović M. D., 2014. Izvori varijabilnosti za reproduktivne, proizvodne i funkcionalne osobine krava. Poglavlje u monografiji: „Optimizacija tehnoloških postupaka izootehničkih resursa na farmama u cilju unapređenja održivosti proizvodnje mleka“, urednik V. Bogdanović, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, Beograd, 81-102. ISBN 978-86-7834-212-7.

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

 • Petrović  D.M.,  Petrović  M.M.,  Kurćubić  V.(2006):  Govedarstvo  tehnologija proizvodnje. Udžbenik. Agronomski fakultet, Čačak. ISBN 86-82107-77-5
 • Gutić M.,  Petrović  D.M.(2002):  Tehnologija  prerade  mleka.  Autorizovana skripta. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
 • M.D. Petrović,  V.  Bogdanović,  S.  Rakonjac  (2012):  Praktikum  iz  bioloških osnova stočarstva. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku. ISBN 978-86-87611-26-9.
 • Gutić M., Bogosavljević-Bošković Snežana, Kurćubić V., Petrović D.M., Mandić L., Dosković V.(2006): Govedarstvo tehnologija proizvodnje. Priručnik. Agronomski fakultet,  Čačak  i  Istituto  Sperimentale Italiano  “Lazzaro Spallanzani”, Milano.
 • Gutić M., Bogosavljević-Bošković Snežana, Kurćubić V., Petrović D.M., Mandić L., Dosković V.(2006): Kozarstvo tehnika i tehnologija odgajivanja. Priručnik. Agronomski fakultet,  Čačak  i  Istituto  Sperimentale Italiano  “Lazzaro Spallanzani”, Milano.
 • Gutić M., Petrović D.M., Kurćubić V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Mandić L., Dosković V.(2006): Ovčarstvo tehnologija proizvodnje. Priručnik. Agronomski fakultet,Čačak i Istituto Sperimentale Italiano “Lazzaro Spallanzani”, Milano.

Naučni radovi

 • Snežana Bogosavljević-Bošković, Petrović D.M. (1996): Savremene tendencije u gajenju živine sa stanovišta proizvodnje prirodne i zdrave hrane. Zimska škola za agronome 1996., Zbornik radova, 28-31. Čačak.
 • Bogdanović V., Gajić I., Bogosavljević-Bošković Snežana, Petrović D.M.(1996): Fenotipska varijabilnost telesnih masa Hybro brojlera u poluintenzivnom sistemu gajenja. Savremena poljoprivreda, vol.50, broj 5-6, 97-102, Novi Sad.
 • Zornić   Biljana,   Bogosavljević-Bošković   Snežana,   Petrović   D.M.   (1996):Application   of   ridge   regression   for   testing   corelation   between   individual characters in Animal Husbandry-polutry production. Acta Agriculturae Serbica, vol.1(2), p.67-76. Čačak
 • Đoković    R.,    Bogosavljević-Bošković    Snežana,    Petrović    D.M.    (1996): Investigation of functional state of liver and endocrinal pancreas through loading probe in healthy cows and those ill with ketosis. Acta Agriculturae Serbica,vol.1(2), p. 77-83. Čačak.
 • Kundović    Radmila,    Bogosavljević-Bošković    Snežana,    Petrović    D.M.,Milovanović Dubravka, Gutić M. (1996): Analiza proizvodnih rezultata roditeljskih parova hibrida Hybro gajenih u različitim uslovima.  Nauka u živinarstvu, broj 3-4,157-163.
 • Gajić I., Bogdanović V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Petrović D.M. (1997): Ocena varjabilnosti  osobina  brojlera  Hybro  u  intenzivnom  sistemu  gajenja. Nauka u živinarstvu, broj 3-4, 149-156.
 • Đukić D., Mandić L., Gutić M., Petrović D.M.(1997): Intensive livestock breeding and environmental concerns. Higher School of Agriculture – Plovdiv. Scientifie Works, vol. XLII, book 2.
 • Gutić  M.,   Bogosavljević-Bošković   Snežana,   Petrović   D.M.   (1997):   Prilog poznavanju povezanosti trajanja perioda zasušenja, servis perioda i indeksa plodnosti krava simentalske rase. Agroznanje, broj 2, 253-260, Teslić.
 • Bogosavljević-Bošković Snežana, Gutić M., Petrović D.M. (1997): Influence of dry period on bodi mass at brith and calf growth. 48th Annual Meeting of the Europen Association for  Animal Production. Vienna.
 • Gutić M., Petrović D.M., Bogosavljević-Bošković Snežana, Jevtić S., Pajović M. (1997): Ispitivanje uticaja dužine perioda zasušenja krava na rast i konverziju hrane teladi. Zbornik radova – 2. Međunarodni naučni skup – Dani višnje. Prolom banja.
 • Gutić M., Snežana Bogosavljević-Bošković, Petrović D.M.(1997): Tehnološke osnove izgradnje staja za mlečne krave. Zimska škola za agronome, Zbornik radova, vol1(1), str.149-153. Čačak.
 • Bogosavljević-Bošković Snežana, Gajić I., Petrović D.M., Bogdanović V.(1997): Statistical Analysis of Growth Increase in Semi-intensive Broiler Breeding. Acta agryculturae Serbica, vol.II, 3, p. 78-85. Čačak.
 • Gutić M., Petrović D.M.(1997): The Effect of Lactation Persistence on the Milk Energetic Value. Acta agryculturae Serbica, vol.II,3, p. 3-10. Čačak.
 • Gutić M.,  Petrović  D.M.,  Londrović  Stanija,  Jaćimović  M.(1998):  Selekcijski diferencijal  umatičenih  krava  simentalske  rase  na  području  poljoprivredne stanice Čačak. Zimska škola za agronome, Vol.II, 2, str.51-56, Čačak.
 • Gutić M.,  Petrović  D.M.,  Lalović  M.,  Pajović  M.  (1998):  Istraživanje  uticaja perzistencije laktacije na proizvodnju mleka krava, IV Savetovanje agronoma Republike Srpske, Zbornik rezimea, str. 86.Teslić.
 • Jevtić  S.,  Gutić M.,  Bogosavljević-Bošković Snežana,  Kurćubić  V., Mijailović Jasmina,  Petrović  D.M.,  Đoković  R.,  Jevtić  Aleksandra  (1998):  Utvrđivanje stepena uticaja pojedinih provenijencija bikova simentalske rase na promenu nekih    parametara    reproduktivnih    svojstava    plotkinja    putem    veštačkog osemenjavanja. Savremena poljoprivreda, vol.46(1-2), str. 305-312, Novi Sad.
 • Đoković  R.,   Šamanc   H.,   Jevtić,   S.,   Vitorović   D.,   Gutić   M.,   Bošković- Bogosavljević  Snežana,  Petrović  D.M.,  Radenković  Brana  (1998):  Promene koncetracije insulina, glukoze i anorganskog fosfora u krvu zdravih i ketoznih krava nakon I.V. aplikacije rastvora glukoze. Veterinarski glasnik, Vol.52(7-8), str.343-457. Beograd.
 • Gutić M., Petrović D.M.(1999): Studies of Milk Free zing point as a Measure of Standardization. Acta agryculturae Serbica, vol.IV,8, p. 3 -11. Čačak.
 • Gajić I., Bogdanović V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Petrović D.M.(1999): Varijabilnost porasta brojlerskih pilića ROSS-208 gajenih u intenzivnom sistemu.
 • J. Sci. Agric. Research / Arh, poljop nauke 60, 210 (1999 / 1-2 ) 53-60.
 • Bogosavljević-Bošković Snežana, Gutić M., Đoković R., Petrović D.M.(1999): Analiza korelaciono-regresione zavisnosti između mase trupa i mase osnovnih delova trupa brojlerskih pilića. Nauka u živinarstvu, 3-4. (u štampi ).
 • Petrović D.M., Gutić M.(1999): The effect of drying length on cow production and lactation persistence. Acta agryculturae Serbica, vol.IV,8, p. 19-28, Čačak.
 • Bogosavljević-Bošković Snežana, Petrović D.M., Đurić B., Rajičić Vera (1999): The Effect of Microclimatic Conditions on production Results of Parental Hen Flocks. Acta Agriculturae Serbica. Vol.IV, 7, p. 79-86, Čačak.
 • Bogosavljević-Bošković  Snežana,  Petrović  D.M.,  Rajičić  Vera,  Madić  Irena (1999): The Analzsis of Production Results of Tetra-SL Hzbrids Hen Breeder Eggs. Acta Agriculturae Serbica. Vol. IV, 8, p.13-18, Čačak.
 • Gutić M., Petrović D.M.(1999): Kontrola i analiza proizvodnje mleka. Zimska škola za agronome, Zbornik radova, Vol. 3, br.3, str. 165-169. Čačak.
 • Bogosavljević-Bošković Snežana, Gutić M., Đoković R., Petrović D.M.(2000): The analysis of Interdependence of the W eight of Carcass and W eights of Basic Broiler carcass  Parts.  Acta  Agriculturae  Serbica.  Vol.V,  9  (2000),  p.81-89.Čačak.
 • Gutić  M., Petrović D.M., Brajović N.(2000): Istraživanje intenziteta rasta teladi simentalske rase. Zimska škola za agronome, Zbornik radova, Vol. 4, br.4, Čačak.
 • Petrović D.M.(2000): Ispitivanje dugovečnosti, proizvodnje mleka i mlečne masti krava simentalske rase. Magistarska teza, Poljoprivredni fakultet, Zemun.
 • Snežana Bogosavljević-Bošković,  Ž.  Gajić,  S.  Mitrović,  M.  Petrović  (2001): The effect of genotype and rearing system on the selected quality parametres of broiler meat. 47th ICoMST, Krakow, Poland, 2001.
 • Gutić M., Petrović D.M., Lalović M. (2001):Uticaj dužine trajanja servis perioda na proizvodne  i  reproduktivne  osobine  krava.  Agroznanje,  Vol.  II,  3(2001),str.119-129. Banja Luka.
 • Gutić M., Petrović D.M.,  Lalović M. (2001):Uticaj toka laktacije na količinu i sadržaj suve materije u mleku. Agroznanje, Vol. II, 3(2001), str.130-137. BanjaLuka.
 • Gutić M., Petrović D.M., Lalović M. (2001): Korelacije između nivoa mlečnosti i procenta  mlečne   masti.   Jugoslovenski   mlekarski   simpozijum,   Savremeni trendovi u mlekarstvu, Zbornik radova, str. 45-51, Vrnjačka Banja.
 • Gutić M., Petrović D.M., Lalović M. (2001): Uticaj toka laktacije na količinu i sadržaj ukupnih proteina u mleku. Savremena poljoprivreda, vol. 50, 3-4(2001), str. 215-220, Novi Sad.
 • Gutić M., Petrović D.M., Lalović M. (2002): Buduća strategija i razvojni ciljevi stočarske  proizvodnje.   Zbornik   radova   prvog   međunarodnog   savetovanja“Poljoprivreda i lokalni razvoj”, str. 19-23, Vrnjačka Banja.
 • Gutić M.,  Petrović  D.M.(2002):  Tehnologija  prerade  mleka.  Autorizovana skripta. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
 • Đoković R., Šamanc H., Bogosavljević-Bošković Snežana, Petrović D.M.(2002):
 • Koncentracija insulina, glukoze i lipida u krvi i stepeni zamašćivanja jetre kod zdravih i ketoznih krava. Biotehnologija u stočarstvu, Vol. 18 (5-6), str. 177-184, Beograd-Zemun.
 • Gutić M., Petrović D.M., Bogosavljević-Bošković Snežana, Lalović M., Rajičić Vera (2002): Ispitivanje uticaja udela gena simentalske rase na proizvodne osobine krava  domaće  šarene  rase.  Savremena  poljoprivreda,  vol.  51,  3-4(2002), str. 93-96, Novi Sad.
 • Bogosavljević-Bošković  Snežana,  Tolimir  Nataša,  Gutić  M.,  Petrović  D.M.,
 • Rajičić Vera (2002): Proizvodne osobine brojlerskih pilića različitih provenijenci. Savremena poljoprivreda, vol. 51, 3-4(2002), str. 219-221, Novi Sad.
 • Bogosavljević-Bošković Snežana, Gajić Ž., Mitrović S., Petrović D.M.(2002):
 • Parametres on Meat Quality to be Selected in Dependence of Sex and Broiler Genotype. 48th ICoMST – Rome, 25-30 August 2002-Vol.1, p. 306-307.
 • Gutić M.,  Petrović  D.M.(2002):  Tehnološko  tehničke  norme  za  izgradnju  i rekonstrukciju malih govedarskih staja. Zimska škola za agronome, 22. mart 2002. godine, Čačak. Zbornik radova, vol.6, br.6(2002), str.85-87.
 • Petrović M.M.,  Maćej  O.,  Jovanović  Snežana,  Zorić  Dragica,  Obradović  D., Radulović Zorica, Bogdanović V., Đorović M., Vučković S., Simić A., Đorđević A., Ostojić Dušica, Gutić M., Petrović D.M. (2003): Nacionalni program Biotehnologija i agroindustrija. Program unapređenja stočarstva i proizvoda animalnog porekla. Studija projekta “Optimizacija i standardizacija autohtone tehnologije sjeničkog sira sa zaštitom oznake porekla” Ev. br. BTN.5.1.0.7141.B. Biotehnologija u stočarstvu, 19 (1-2), p.1-92 (2003). Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun.
 • Bogosavljević-Bošković Snežana, Tolimir Nataša, Petrović D.M., Đoković R., Rajičić Vera  (2003): Klanične karakteristike brojlerskih pilića u zavisnosti od genotipa i pola. Agroznanje, Vol. IV, 4(2003), str.37-43. Banja Luka.
 • Bogosavljević-Bošković Snežana, Tolimir Nataša, Petrović D.M., Rajičić Vera (2003):   Analiza   udela   osnovnih   delova   trupa   brojlerskih   pilića   različitih provenijenci. Agroznanje, Vol. IV, 4(2003), str.44-49. Banja Luka.
 • Gutić M., Petrović D.M., Bogosavljević-Bošković Snežana, Lalović M., Rajičić Vera (2003): Efekat uzgojno-selekcijskog rada na postignute telesne dimenzije gatačkog govečeta. Agroznanje, Vol. IV, 1(2003), str.21-29. Banja Luka.
 • Petrović D. M., Bogosavljević-Bošković Snežana, Gajić I., Bogdanović V.(2003): Ocena varijabilnosti porasta brojlerskih pilića u intenzivnom tovu. Agroznanje,Vol. IV, 1(2003), str.5-12. Banja Luka.
 • Bogosavljević-Bošković Snežana,  Gutić  M.,  Petrović  D.M.,  Tolimir  Nataša, Rajičić  Vera  (2003):  Analiza  porasta  pilića  u  različitim  sistemima  gajenja.Agroznanje, Vol. IV, 1(2003), str.13-20. Banja Luka.
 • Petrović D. M., Gutić M., Bogosavljević-Bošković Snežana (2003): Fenotipska ispoljenost i varijabilnost osobina dugovečnosti i životne proizvodnje krava simentalske rase. Savremena poljoprivreda, vol. 52, 3-4(2003), str. 407-409,Novi Sad.
 • Bogosavljević-Bošković  Snežana,  Đoković  R.,  Petrović  D.M.,  Rajičić  Vera (2003): Porast brojlerskih pilića u dva različita neindustrijska sistema gajenja. Savremena poljoprivreda, vol. 52, 3-4(2003), str. 377-380, Novi Sad.
 • Dosković V., Radovanović T., Petrović D.M.(2003): Randman junadi domaće šarene rase. Savremena poljoprivreda, vol. 52, 3-4(2003), str. 331-333, Novi Sad.
 • Petrović D. M., Gutić M., Skalicki Z., Bogdanović V.(2003): The Effect of Age At First Insemination on Longevity and Lifetime Production Traits in Simmental Cows. Acta Agriculturae Serbica. Vol.VIII, 15 (2003) 57-61. Čačak.
 • Petrović  D.   M.,   Skalicki   Z.,   Gutić   M.,       Bogdanović   V.(2003):   Uticaj paragenetskih faktora na osobine dugovečnosti krava simentalske rase. 7th International Symposium Modern Trends in Livestock Production. Biotehnology in Animal Husbandry, 19(5-6), p. 498, 2004. Beograd, Zemun. (ABSTRAKT).
 • Lalović M., Gutić M.,  Petrović D. M.(2003): Ispitivanje trajanja servis perioda kod krava sive alpske rase goveda na farmi P.D. Gacko. 7th International Symposium  Modern  Trends  in  Livestock  Production.  Biotehnology in  Animal Husbandry, 19(5-6), p. 497, 2004. Beograd, Zemun. (ABSTRAKT).
 • Petrović D. M., Gutić M., Bogosavljević-Bošković Snežana, Dosković V.(2004):Dužina   bremenitosti   i   njena   varijabilnost   kod   krava   simentalske   rase. Agroznanje, Vol. 5, br.4. 2004, 61-66. Banja Luka.
 • Bogosavljević-Bošković  Snežana,  Petrović  D.M.,  Pavlovski  Zlatica,  Petrović D.M.,  Dosković  V.(2004):  Kvantitativni  pokazatelji  kvaliteta  mesa  brojlerskih pilića iz različitih sistema gajenja. Biotehnologija u stočarstvu, 20 (3-4), str. 113-119, 2004. Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun.
 • Petrović D. M., Skalicki Z., Gutić M., Bogdanović V.(2004): Uticaj paragenetskih faktora na osobine dugovečnosti krava simentalske rase. XVI Inovacije u stočarstvu. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu i Institut za stočarstvo,17-18. Novembar. Biotehnologija u stočarstvu, 20 (3-4), str. 23-29, 2004. Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun.
 • Lalović M., Gutić M., Petrović D.M.(2004): Ispitivanje trajanja servis perioda kod krava sive alpske rase goveda na farmi P.D. Gacko. Biotehnologija u stočarstvu,20 (3-4), str. 17-21, 2004. Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun.
 • Petrović D. M., Skalicki Z., Bogdanović V., Bogosavljević-Bošković Snežana (2004): Uticaj paragenetskih faktora na osobine životne proizvodnje kod krava simentalske rase. XVI inovacije u stočarstvu. 17.-18 novembar 2004. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za stočarstvo. Biotehnologija u stočarstvu, 20(5-6), p. 95-100.
 • Petrović D. M., Gutić M., Bogosavljević-Bošković Snežana (2004): Masa teladi pri rođenju i njena varijabilnost kod krava simentalske rase. Agroznanje, Vol. 5,br.1, str.111-116. Banja Luka.
 • Bogosavljević-Bošković Snežana, Đoković R.,   Petrović D. M., Radović Vera (2004): Odabrani parametri kvaliteta obrađenih trupova brojlerskih pilića. XVI inovacije u stočarstvu. 17.-18 novembar 2004. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za stočarstvo. Biotehnologija u stočarstvu, 20(5-6), p. 181-186.
 • Petrović D.M., Skalicki Z., Bogdanović V., Petrović M.M., Kurćubić V.(2005): The effect of paragenetic factors on performance traits in complete lactations in Simmental cows. 8th International Symposium Modern Trends In Livestock Production Belgrade Zemun, Serbia And Montenegro, 5.-8. 10. 2005. Biotehcnology In Animal Husbrandy, Vol 21(5-6), p 7-12, 2005.
 • Bogosavljević-Bošković  Snežana,  Mitrović  S.,  Radović  Vera,     Petrović  D.M.(2005):  Odabrani  parametri  kvaliteta  mesa  brojlerskih  pilića  iz  različitih sistema gajenja. Biotehnologija u stočarstvu, 21 (3-4), str. 133-140, 2005. Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun.
 • Petrović   D.   M.,   Đoković   R.,   Bogosavljević-Bošković   Snežana,   Kurćubić V.(2006)Uticaj paragenetskih faktora na proizvodne osobine standardnih laktacija  kod  krava  simentalske  rase.  “Savremena  poljoprivreda”,  Vol.  55,1-2(2006) str.138-143, Novi Sad.
 • S. Bogosavljevic-Boskovic, V. Kurcubic, M.D. Petrovic, V. Doskovic (2006): The effect of seasonand rearing systems on meat quality traits. Czech J. Anim. Sci.,51, 2006 (8): 369-374.
 • S. Bogosavljevic-Boskovic, V. Kurcubic, M.D. Petrovic, V. Radovic (2006): The effect of sex and rearing system on carcass composition and cut yields of broiler chickens. Czech J. Anim. Sci., 51, 2006 (1): 31-38.
 • Petrović  D.M.,   Gutić   M.,   Bogosavljević-Bošković   Snežana,   Kurćubić   V., Dosković V.(2006): Ispitivanje sadržaja suve materije mleka krava. XI Savetovanje o biotehnologiji, 3-4. mart 2006 godine, Čačak. Zbornik radova vol.11(11-12), str. 503-506, knjiga II.
 • Petrović  D.M.,   Gutić   M.,   Bogosavljević-Bošković   Snežana,   Kurćubić   V., Dosković V.(2006): Mogućnosti razvoja robne proizvodnje u kozarstvu. XI Savetovanje o biotehnologiji, 3-4. mart 2006 godine, Čačak. Zbornik radova vol.11(11-12), str. 495-501, knjiga II
 • Gutić M., Bogosavljević-Bošković Snežana, Kurćubić V., Petrović D.M., MandićL., Dosković V.(2006): Govedarstvo tehnologija proizvodnje. Priručnik. Agronomski  fakultet,  Čačak  i  Istituto  Sperimentale Italiano  “Lazzaro Spallanzani”, Milano.
 • Gutić M., Bogosavljević-Bošković Snežana, Kurćubić V., Petrović D.M., Mandić L., Dosković  V.(2006):  Kozarstvo tehnika i tehnologija odgajivanja. Priručnik. Agronomski  fakultet,  Čačak  i  Istituto  Sperimentale  Italiano  “Lazzaro Spallanzani”, Milano.
 • Gutić M., Petrović D.M., Kurćubić V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Mandić L., Dosković V.(2006): Ovčarstvo tehnologija proizvodnje. Priručnik. Agronomski fakultet, Čačak i Istituto Sperimentale Italiano “Lazzaro Spallanzani”, Milano.
 • Petrović  M.M.,   Sretenović  Ljiljana,   Pantelić   V.,   Aleksić   S.,   Miščević   B., Bogdanović V., Ostojić Dušica, Petrović D.M.(2006): Results of the Application of the Technology of Genetic Improvement of Simmental Cattle Population in Serbia. Biotechnology in Animal Husbandry 22(1-2), p 1-8, Belgrade-Zemun.
 • Petrović M.M.,  Petrović  D.M.,  Aleksić  S.,  Petrović  M.P.,  Sretenović  Ljiljana, Pantelić V., Jakić-Dimić D., Bogdanović V., Smiljaković T. (2006):Technological Improvement of Milk Traits of Simmental Cows in Serbia. Journal of Mountain agriculture  on  the  Balkans,  vol.  9,  Number  3,  2006,  (309-323).  Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, Bulgaria.
 • Petrović D.M., Petrović M.M., Nenadović G., Kurćubić V.,Marinkov G. (2006): Hemijski-mikrobiološki parametri kvaliteta sirovog kravljeg mleka. Biotehnologija u stočarstvu,  22  (5-6),  str.  109-119,  2006.  Institut  za  stočarstvo,  Beograd- Zemun.
 • M.D. Petrovi}, Z. Skalicki, V. Bogdanovi}, M.M. Petrović (2007): The effect of Paragenetic factors on Reproductive Traits of Simmental Cows. 2nd International Congress on Animal Husbandry. New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Farming. October 03-05 2007. Biotechnology in Animal Husbandry 23(5-6), p 1-8, Belgrade-Zemun.
 • M.D. Petrović, Vladan Bogdanović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Radojica Đoković (2008): Uticaj uzrasta pri prvoj oplodnji na reproduktivne, proizvodne i funkcionalne osobine krava simentalske rase. Savremena poljoprivreda / Contemporary Agriculture, 57(3-4)150-157, 2008.
 • V. Bogdanović, R. Đedović, S. Stelja, P. Perišić, M.D. Petrović, R. Đurđević (2008): Stimulacija genetskog napretka u nukleus zapatu simentalskih goveda i implikacije na  odgajivački  program.  18th   Symposium  on Inovation  in  Animal Science and Production. Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Institute of  Zootechny.  Belgrade,  November  27-28,  2008.  Biotechnology  in  Animal Husbandry 24(spec issue), p 61-70, Belgrade-Zemun.
 • Radojica Đoković,  Snežana  Bogosavljević-Bošković,  M.D.  Petrović,  Vladimir Dosković  (2008):  Vrednosti  karakterističnih  biohemijskih  parametara  krvi  i sadržaj  masti  u  jetri kod  mlečnih  krava  u  tranzicionom periodu.  Savremena poljoprivreda 57(3-4)187-194, 2008.
 • Snežana Bogosavljević-Bošković, Sreten Mitrović, Milun D. Petrović, Radojica Đoković, Vladimir Dosković (2008): Uticaj uzrasta i sistema držanja na odabrane parametre kvaliteta mesa pilića u tovu.  Contemporary Agriculture/Savremena poljoprivreda 57(3-4) 137-143, 2008.
 • M.M. Petrović, Lj. Sretenović, V. Bogdanović, P. Perišić, S. Aleksić, V. Pantelić, M.D. Petrović, Ž. Novaković (2009): Quantitative Analysis of Genetic Impromevent of Milk production Phenotypes in Simmental Cows. Biotechnology in Animal Husbandry 25(1-2), p 45-51, Belgrade-Zemun.
 • V. Bogdanović,  P.  Perišić,  Radica  Đedović,  M.D.  Petrović  (2008):  Značaj primene „Global-Gap“ standarda na stočarskim farmama. XIV Savetovanje o Biotehnologiji, 27-28.03.2009. Zbornik radova Vol.14. (15), 2009, Čačak
 • M.D. Petrović, Z. Skalicki, M.M. Petrović, V. Bogdanović(2009): The  Effect  of Systematic Factors on Milk Yield in Simmental Cows Over Complete Lactations. Biotechnology in Animal Husbandry 25(1-2), p 61-71, 2009. Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun.
 • V. Dosković, V. Radović, S. Bogosavljević-Bošković, R. Đoković, M.D. Petrović (2009):  Effect  of  Minazel  Plus  on  W eight  Gain  in  Beef  Cattle.  Journal  of Mountain agriculture on the Balkans, vol. 12, 4, 2009, (676-688). Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, Bulgaria.
 • M.D. Petrović, Z. Skalicki, V. Bogdanović, M.M. Petrović, R. Đedović, P. Perišić, R. Đoković, V. Dosković (2009): The Effect of Systematic Factors of the Service Period in Simmental Cows. Journal of Mountain agriculture on the Balkans, vol.12,  4,  2009,  (662-675).  Research  Institute  of  Mountain  Stockbreeding  and Agriculture, Troyan, Bulgaria.
 • M.M. Petrović, Lj. Sretenović, S. Aleksić, V. Pantelić, Ž. Novaković, P. Perišić, M.D. Petrović, (2009): Investigation of the Heritability of Phenotypes of Fertility and Milk Performance of Simmental Cattle Breed in Serbia. 9th International Symposium Modern Trends in Livestock Production (7-9.10.2009). Biotehnology in Animal Husbandry, 25(5-6), p. 285-292.
 • S.  Bogosavljević-Bošković,  M.D.  Petrović,  V.  Dosković,  D.  Šarančić(2009):Yield  of  Major  Carcass  Parts  of  Broilers  as  Dependent  on  the  Lenght  of Fattening Period and Breeding System. Performance of Simmental Cattle Breed in Serbia. 9th  International Symposium Modern Trends in Livestock Production (7-9.10.2009). Biotehnology in Animal Husbandry, 25(5-6), p. 1039-1044.
 • Radojica. Đoković, Zoran Ilić, Snežana Bogosavljević-Bošković, M.D.  Petrović (2009): The Functional State of Liver Cells in Dairy Cows in Postpartal Peroid and During Lactation. Contemporary Agriculture/Savremena poljoprivreda 58(3-4) 37-43, 2009.
 • Snežana   Bogosavljević-Bošković,   Radojica   Đoković,  Vera   Radović,   M.D.Petrović, Vladimir Dosković (2009): The Effect of ageRearing System on the Proportion of Certain Meat Categories in Processed Broiler Carcasses. Contemporary Agriculture/Savremena poljoprivreda 58 (3-4) 100-105, 2009.
 • M.D. Petrović, Vladan Bogdanović, Milan M. Petrović, Snežana Bogosavljević- Bošković(2010):  Uticaj   paragenetskih   faktora   na   proizvodnju   4%   mast-korigovanog  mleka  u  celim  i  standardnim  laktacijama.  XV  Savetovanje  o Biotehnologiji, Zbornik radova 26-27.03.2010. Vol.15. (17), 2010, Čačak
 • V. Dosković, V. Radović, S. Bogosavljević-Bošković, R. Đoković, M. D. Petrović (2010): Effect of Minazel Plus on Performance Traits in Beef Cattle. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 13, No 2, 2010, pp. 344-355. Published by Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture Trojan, Bulgaria, pp..ISSN 1311-0489
 • M. D. Petrović, M. M. Petrović, R. Đoković, V. Dosković (2010): Effect of Systematic Factors on Calving Interval in Simmental Cows. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 13, No 2, 2010, pp. 318-333. Published by Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture Trojan, Bulgaria, pp.. ISSN 1311-0489
 • M.  D.  Petrović,  V.  Bogdanović,  Snežana  Bogosavljević-Bošković,  R.  Đoković (2010):     Effect of  Systematic  Factors on  Gestation in  Simmental Cows.  Acta agriculturae Serbica. Vol. XV, 29, p. 31-37.
 • Snežana Bogosavljević-Bošković, Zlatica Pavlovski, M.D. Petrović, V. Dosković, S. Rakonjac (2010): Broiler meat quality: Protein and lipids of muscle tissue. African Journal of Biotechnology, Vol 9 (54), p. 9177-9182.
 • V.  Kurćubić,  Snežana  Bogosavljević-Bošković,  M.D.  Petrović,  P.  Mašković (2011): Komparativna analiza sadržaja natrijum-hlorida i natrijuma u proizvodnim šaržama proizvoda od mesa različitih grupa. Zbornik kratkih sadržaja, Međunarodno 56. savetovanje industrije mesa “ Meso i proizvodi od mesa – bezbednost, kultura, razvoj, kvalitet života.“ Tara, p. 73-74.
 • Snežana Bogosavljević-Bošković, Zlatica Pavlovski, M.D. Petrović, V. Dosković, S. Rakonjac (2011): The effect of rearing system and lenght of fattening period on selected parameters of broiler carcass quality. Archiv für Geflügelkunde, 75 (3), p. 158-163.
 • R. Đoković, Z. Ilić, V. Kurućubić, M.D. Petrović, V. Dosković (2011): Functional and morphological state on the liver in Simmental dairy cows during transitional period. Revue de Medicine Veterinarire, 162, 12, p. 572-577.
 • Snežana Bogosavljević-Bošković , S. Rakonjac, V. Dosković, M.D. Petrović (2011): Organska proizvodnja u živinarstvu: pregled važnijih aspekata uzgojne tehnologije. International Scientific Symposium of Agriculture “Agrosym Jahorina 2011” – Proceedings. p. 287-295.
 • Snežana Bogosavljević-Bošković,  V.  Dosković,  S.  Rakonjac,  M.D.  Petrović (2011): Prinos i konformacija trupova brojlerskih pilića u zavisnosti od načina gajenja. International Scientific Symposium of Agriculture “Agrosym Jahorina 2011” – Proceedings. p. 296-301.
 • Snežana Bogosavljević-Bošković, S. Mitrović, V. Dosković, S. Rakonjac, M.D.Petrović (2011): Broiler meat quality: the effect of rearing systems and lenght of fattening period. 3rd  International Congress “New Perspectives and Challenges of  Sustainable  Livestock  Production“  Belgrade,  Republic  of  Serbia. Biotechnology in Animal Husbandry, 27(4), p. 1636-1642.
 • M. D. Petrović, V. Bogdanović, M. M. Petrović, S. Rakonjac (2011): Regression analysis of milk production traits in simmental cows. Biotechnology in Animal Husbandry. 3rd International Congress “New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production“ Belgrade, Republic of Serbia. p. 1433-1441.
 • V. Dosković, Vera Radović, R. Đoković,  M.D. Petrović, Biljana Velković (2011):Uticaj Minazela plus dodatog u hranu na ekonomičnost tova junadi. XVII Savetovanje  o  biotehnologiji  sa  međunarodnim  učešćem,  Čačak,  Zbornik radova, Vol. 17 (19), p.310-316.
 • M.   D.   Petrović,   Snežana   Bogosavljević-Bošković,   V.   Bogdanović,   M.M. Petrović,  S. Rakonjac (2012): Mlečnost tri generacije krava simentalske rase u celim laktacijama. XVII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem,Čačak, Zbornik radova, Vol. 17 (19), p. 264-269.
 • M. D. Petrović, M.M. Petrović, Z. Skalicki, V. Bogdanović, R. Đoković,   S.Rakonjac (2012): The effect of interaction of systematic factors on milk performance of simmental cows in standard lactation. Biotechnology in Animal Husbandry 28 (1) p. 67-75.
 • M. D.  Petrović,  V.  Bogdanović,  M.M.  Petrović,    Snežana  Bogosavljević- Bošković,  R.  Đoković,  Radica  Đedović,  S.  Rakonjac  (2012):  The  effect  on interaction of systematic factors on milk performance of Simmental cows in complete lactation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol 15, No.4. p. 770-777.
 • M. D. Petrović, V. Bogdanović, Radica Đedović, Z. Skalicki,  M.M. Petrović,Snežana  Bogosavljević-Bošković,  R.  Đoković  (2012):  Correlation  analysis  of milk  production  traits  across  three  generations  of  Simmental  cows.  African Journal of Biotechnology, Vol 11 (47), p. 10804-10808
 • Snežana Bogosavljević-Bošković, S. Rakonjac, V. Dosković, M.D. Petrović (2012): Broiler rearing systems: a review of major fattening results and meat quality  traits. W orld’s  Poultry  Science  Journal,  Vol.  68  (2)  p.  217-228.  doi:10.1017/S004393391200027X
 • Marija Vukašinović, V. Kurćubić, Vesna Kaljević, P. Mašković, M.D. Petrović (2012): Ispitivanja određenih hemijskih pokazatelja kvaliteta fermentisanih suvih kobasica.  Veterinarski  glasnik  66  (1-2),  p.  73-84.  DOI:  10.2298  /  VETGL 1202073V, UDK 637.523.04/.07
 •  R. Đedović, V. Bogdanović, G. Trifunović, M. Petrović, M.M. Petrović, D.Stanojević (2012): The Effect of the Level of Milk Yield on the ReproductionTraits in Black and W hite Cows. Biotechnology in Animal Husbandry 28 (3) p.487-496. UDC 636, Print ISSN 1450-9156, Online ISSN 2217-7140. (M24=3 boda)
 • Marija Vukašinović,  Vladimir  Kurćubić,  Vesna  Kaljević,  Pavle  Mašković, Milun Petrović,        Slavica Vesković-Maračanin(2012): Testing of Certain Chemical Quality Characteristics of Various Serbian meat Products. 15th international  Feed  Technology  Symposium  “FEED-TO-FOOD”/  COST  FEED FOR HEALTH joint W orkshop, Novi  Sad, 03-05  October, 2012, p. 148-153. ISBN 978-86-7994-032-2.
 • R.  Đoković,    H.  Šamanc,  M.  D.  Petrović,  Z.  Ilić,  V.  Kurćubić  (2012):Relationship Among Blood Metabolites and Lipid Contet in the Liver in Transitional Dairi Cows. Biotechnology in Animal Husbandry 28 (4) p. 705-714. UDC 636, Print ISSN 1450-9156, Online ISSN 2217-7140. (M24=3 boda)
 • V.  Bogdanović,  R.  Đedović,  P.  Perišić,  D.  Stanojević,  M.D.  Petrović,  S.Trivunović,  D.  Kučević,  M.M.  Petrović  (2012):  An  Assessmentof  Dairy Farm Structure and Characteristics of Dairy Production Systems in Serbia. Biotechnology in Animal Husbandry 28 (4) p. 689-696. UDC 636, Print ISSN 1450-9156, Online ISSN 2217-7140. (M24=3 boda)
 • M. D. Petrović, Z. Skalicki, V. Bogdanović, M.M. Petrović, S. Bogosavljević- Bošković, R. Đoković, S. Rakonjac (2012): The Effect of Geographical Region on Lifetime Milk Yield in Simmental Cows. Proceedings of the First International Symposium on Animal Science. November 8-10th , Belgrade, Serbia. Book I, p.103-110.  ISBN  978-86-7834-164-9,  ISBN  978-86-7834-166-3  (za  izdavačku celinu). (M33=1 boda)
 •  V. Bogdanović, R. Đedović, D. Stanojević, M.D. Petrović, R. Beskorovajni, D.Ružić-Muslić,  V.  Pantelić  (2012):  Regional  Differences in Expression of  Milk Production Traits in Simmental Cows. Proceedings of the First International Symposium on Animal Science. November 8-10th , Belgrade, Serbia. Book I, p.223-230. ISBN 978-86-7834-164-9, ISBN 978-86-7834-166-3 (za izdavačku celinu). (M33=1 boda)
 • Snežana Bogosavljević-Bošković, V. Dosković, S. Rakonjac. M.D. Petrović (2012):   Broiler   Breeds   and   Hybridsin   Non-industrial   Rearing   Systems.Proceedings of the First International Symposium on Animal Science. November 8-10th , Belgrade, Serbia. Book I, p. 80-86. ISBN 978-86-7834-164-9, ISBN 978-86-7834-166-3 (za izdavačku celinu). (M33=1 boda)
 • Vladimir S. Kurćubić, Marija P. Vukašinović, Pavle Z. Mašković,  Milun D. Petrović  (2012):  Examination  of  the  Certain  Chemical  Characteristics  of Different Types of Boiled Sausages Produced in Serbia. Journal of Central European        Agriculture,        2012,        13(4),        p.        643-653.        DOI:10.5513/JCEA01/13.4.1104, ISSN 1332-9049.
 • M. D. Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, R. Đoković, S. Rakonjac, V.  Dosković  (2013):  Fenotipska  ispoljenost  i  varijabilnost  uzrasta  pri  prvoj oplodnji   i   prvom   telenju   u   zavisnosti   od   odgajivačkog   područja.   XVIII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 15-16. mart 2013, Zbornik radova, Vol. 18 (20), p. 367-372.
 •  R. Đoković,  V. Kurćubić, Z. Ilić, M. D. Petrović, J. Stojković, B. Milošević, M.Cincović (2013): Metabolic Status in Simmental Dairy Cows During Transition Period.   Biotechnology   in   Animal   Husbandry   29   (1)   p.   29-36.   UDC 636.06’636.237,   Print   ISSN   1450-9156,   Online   ISSN   2217-7140,   DOI: 10.2298/BAH1301029D.
 • Radojica Đoković,   Vladimir Kurćubić, Zoran Ilić, Marko Cincović, Natalija Fratić, Zoran Stanimirović,   Milun D. Petrović, Milan P. Petrović (2013): Evaluation of the Metabolic Status of Simmental Dairy Cows in Earlyand Mid Lactation. Animal Science Papers and Reports, vol.31(2013), no. 2, 101-110. Institute of genetics and nimal Breeding, Jastrzebiec, Poland.
 • M. D. Petrović, M.M. Petrović, V. Bogdanović, R. Đedović, R. Đoković, V. Dosković, S. Rakonjac (2013): Effect of Fixed and Continuous     Non-genetic Factors on length of Calving Interval in Simmental cows. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol 16, 4. p. 880-895. Published by Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture Trojan, Bulgaria, pp.. ISSN 1311-0489.
 • Koprivica, B. Veljković, D. Radivojević, M. D. Petrović, S. Barać, M. Marić (2013): Milk  Quality on Family Farms Depending on the Proper Function of Milking System. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol 16, 4, 2013, (847-862). Published by Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture Trojan, Bulgaria, ISSN 1311-0489.
 • Rakonjac S., Bogosavljević-Bošković S., Dosković V., Petrović D.M. (2013): Mortality of Laying Hens and Broilers under Different Rearing Systems. 23rd International syimposium  “New  Technologies  in  Conteporary  Animal Production”, Novi Sad (Serbia), 19-21 Jun, 2013, p. 195-197, ISBN 978-86-7520-271-4, COBISS.SR-ID 279365639.
 • Petrović M.D.,  Bogdanović  V.,  Bogosavljević-Bošković  S.,  Petrović  M.M., Đoković R.,   Rakonjac S., Dosković V. (2013): Effect of Fixed and Continuous Non-genetic Factors on Calf Birth W eight. 23rd  International syimposium “New Technologies in Conteporary Animal Production”, Novi Sad (Serbia), 19-21 Jun,2013, p. 50-52, ISBN 978-86-7520-271-4, COBISS.SR-ID 279365639.
 • Veljković B., Radivojević D., Koprivica R., Petrović M. (2013): Prerequisites for the Implementation of Quality Standards on Dairy Farms. 23rd International syimposium “New Technologies in Conteporary Animal Production”, Novi Sad (Serbia), 19-21 Jun, 2013, p. 50-52, ISBN 978-86-7520-271-4, COBISS.SR-ID 279365639.
 • Đedović R.,  Bogdanović  V.,  stanojević  D.,  Beskorovajni  R.,  Trivunović  S., Petrović M., Samolovac Lj. (2013): The Assessment of the Selection Effects on Milk Yield Traits in Black-White Cattle. 23rd International syimposium “New Technologies in Conteporary Animal Production”, Novi Sad (Serbia), 19-21 Jun, 2013, p. 18-21, ISBN 978-86-7520-271-4, COBISS.SR-ID 279365639.
 • M.D. Petrović,  M.M. Petrović,  V. Bogdanović, S. Bogosavljević-Bošković, R.Đedović, S. Rakonjac (2013): Effect Of Fixed And   Continuous Non-Genetic Factors On Length Of Service Period In Simmental Cows. Proceedings of the 10th International Symposium Modern Trends in Livestock Production. Belgrade, Serbia, October 2-4, 2013. p. 48-56. ISBN 978-86-82431-69-5.
 • M. Lazarević, M.M. Petrović, V. Pantelić, D. Ružić-Muslić, V. Bogdanović, R.Đedović,  M.D.  Petrović  (2013):  Study of the  Variabiliti of  Milk  Traits  in  the Population of Holstein Friesian Cattle in Central Serbia. Proceedings of the 10th International Symposium Modern Trends in Livestock Production. Belgrade, Serbia, October 2-4, 2013. p. 543-549. ISBN 978-86-82431-69-5.
 • D. Nikšić, M.M. Petrović, V. Pantelić, D. Ostojić-Andrić, V. Caro-Petrović, P. Perišić,  M.D.  Petrović  (2013):  Variability of  Milk  Traits  in  the  Population  of Simmental Cattle in Serbia. Proceedings of the 10th   International Symposium Modern Trends in Livestock Production. Belgrade, Serbia, October 2-4, 2013. p.536-542. ISBN 978-86-82431-69-5.
 • R. Đoković, V. Kurćubić, Z. Ilić, M. Cincović, M.D. Petrović, N. Fratrić (2013): Estimation the  Metabolic  of  Transitional  Dairy  Cows  on  the  Basis  Changes Characteristical      Blood   Biochemical   Indicators.   Lucrari   Stintifice   Medicina Veterinaria vol.XLVI (4), p. 58-65. Timisoara. Romania.
 • Radojica   Đoković,  Vladimir  Kurćubić,  Zoran  Ilić,  Marko  Cincović,  Milun Petrović,  Natalija  Fratrić  and  Boban  Jašović  (2013):  Evaluation  of  metabolic status in Simmental dairy cows during late pregnancy and early lactation. Veterinarski arhiv 83 (6), 593-602, 2013. printed in Croatia. ISSN 0372-5480.
 • Petrović D.M., Snežana Bogosavljević-Bošković, R. Đoković, N. Bokan, V. Dosković,  S. Rakonjac  (2014):  Razvoj  organske  poljoprivrede  i  stočarstva  u svetu, Evropi  i kod nas. XIX Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, Zbornik radova, Vol. 19 (21), p. 427-434.
 • Rakonjac S.,  Snežana  Bogosavljević-Bošković,  Zlatica  Pavlovski,  Zdenka Škrbić, V. Dosković, M.D. Petrović, V. Petričević (2014a): Laying hen rearing systems: a review of major production results and egg quality traits. World’s Poultry Science Journal, Vol. 70 (1) p. 93-104.
 • Rakonjac S.,  Snežana  Bogosavljević-Bošković,  Zlatica  Pavlovski,  Zdenka Škrbić, V. Dosković, M.D. Petrović, V. Petričević (2014b): Laying hen rearing systems: a review of chemical composition and hygienic conditions of eggs.World’s Poultry Science Journal, Vol. 70 (1) p. 151-164.
 • Rakonjac S., Snežana Bogosavljević-Bošković, V. Dosković, M.D. Petrović (2014c): Uticaj sistema gajenja koka nosilja na masu jaja. XIX Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, Zbornik radova, Vol. 19 (21), p. 451-454.
 • Đoković R., Kurćubić V., Ilić Z., Cincović R.M., Petrović M., Delić B. (2014): Serum Activites of AST, ALT, GGT, and LDH in Clinically Healthy Dairy Cows During Transitional  Period  and  Mid  Lactation.  Contemporary Agriculture/Savremena poljoprivreda, 63(1-2)106-111, 2014. UDC: 63(497)(051)-540.2, ISSN 0350-1205.
 • Bogdanović V., Petrović D.M.(2014): Features and Possibilites for Optimizing Farm Milk Production in Serbia. Procedings of the International Symposium on Animal Science 2014, September 2014, Belgrade-Zemun, p.90-96. Invited paper.ISBN 978-86-7834-199-1, COBISS.SR-ID 209934604. (rad po pozivu M31)
 • Ranko Koprivica, Biljana Veljković, Dušan Radivojević, Milun Petrović, Saša Barać  (2014):  Quality  on  Family  Farms  as  Affected  by  Milking  System  and Hygienic Practices. Journal of Hygienic Engineering and Desing JHED, vol. 6, p 69-75. Publisher KEY, 7th   CEFood Congres on Food 21-24 may, Ohrid, Macedonia. ISBN 978-608-4565-05-5, COBISS.MK-ID 96214026, UDC 637.12.07.
 • Radojica Djoković, Marko Cincović, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović, Miroslav Lalović,  Boban  Jašović,  Zoran  Stanimirović  (2014):  Endocrine  and  Metabolic Status of Dairy Cows during Transition Period. Thai J Vet Med. 2014. 44(1): 59-66. ISSN 0125-6491.
 • Radojica  Djoković,  Marko  Cincović,  Vladimir  Kurćubić,  Zoran  Ilić,  Milun Petrović, Miroslav Lalović, Boban Jašović (2014): Evaluation of Metabolic Status in Dairy Cows During Transition period. Fifth International Scientific Agricultural Symposium ’’Agrosym 2014’’, Jahorina, October 23-26, 2014. p. 868-873, Jahorina, BiH. ISBN 978-99955-751-9-9. COBISS.RS-ID 4641816.
 • Radojica Djoković, Marko Cincović, Vladimir Kurćubić, Zoran Ilić, Milun Petrović, Miroslav Lalović, Boban Jašović (2014): Evaluation of Metabolic Status in Dairy Cows During Transition period. Fifth International Scientific Agricultural Symposium ’’Agrosym 2014’’, Jahorina, October 23-26, 2014. p. 868-873, Jahorina, BiH. ISBN 978-99955-751-9-9. COBISS.RS-ID 4641816.
 • Bogdanovic Vladan,  Djedovic Radica,  Perisic Predrag,  Stanojevic Dragan,  Zaric V.,  Petrovic Milun D  (2014):  An assessment of efficiency and prospects for the cattle sectors in Serbia. Сattle husbandry in eastern europe and china: structure, development paths and optimisation, (eds. A. Kuipres, A. Rozstalnyy and G. Keane), EAAP Publication no. 135, 201-211, Wageningen Academic Publisher, The Netherland.
 • Bogdanović, V., Đedović, R-, Perišić, P., Stanojević, D., Zarić, V., Petrović, M.D. (2014). An assessment of efficiency and prospects for the cattle sectors in Serbia. Cattle Husbandry in Eastern Europe and China (eds. A. Kuipres, A. Rozstalnyy and G. Keane), EAAP Publication no. 135, 201-211, Wageningen Academic Publisher, The Netherland. Abstract
 • Milun D. Petrović, Vladan Bogdanović, Milan M. Petrović,  Snežana Bogosavljević-Bošković, Radojica Đoković, Radica Đedović, Simeon Rakonjac (2015): Effect of Non’genetic Factors on Standard Lactation Milk Performance traits in Simmental Cows. Ann. Anim. Sci. Vol. 15, No. 1(2015) 211-220, DOI: 10.2478/aoas-2014-0073. ISSN: 1642-3402
 • Petrović D. Milun, Bogdanović Vladan, Bogosavljević-Bošković Snežana, Rakonjac Simeon, Đoković Radojica, Dosković Vladimir (2015): Životna proizvodnja mleka i mlečne masti kod krava simentalske rase. XX Savetovanje o Biotehnologiji, Zbornik radova, Vol. 20(22), 441-448, 2015.
 • Đoković R., Cincović R.M.,  Kurćubić V., Ilić Z., Petrović M., Lalović M.(2015): Estimation a Glucose Utilization by Peripheral tissue on the Basis Blood Changes of Glucose, Insulin and Organic Phosphorus in Healthy and Ketotic Cows During an Intravenous Glucose Tolerance Test. AgroRes, IV International Symposium and XX Scientific Professional Conference of Agronomists of Republic of Srpska. Book of Abstracts, p. 207, ISBN 978-99938-93-30-1, COBISS.RS-ID 4836632.  Bijeljina, March 2-6. 2015, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina.
 • Radojica Djoković, Marko Cincović, Vladimir Kurćubić, Zoran Ilić, Natalija Fratić, Branislava Belić,Milun Petrović (2015): Relationship Between Blood metabolic Hormones and Metabolites in Dairy cows During Transition Period and Mid Lactation. Proceedings of the XV. Middle European Buiatric Congress. 10th Symposium of the ECBHM. 25th Conference of the Slovenian Buiatric Association. Maribor, 10. to 13. June 2015, p.111-114.
 • Radojica Djoković, Vladimir Kurćubić, Zoran Ilić, Marko Cincović, Milun Petrović, Miroslav Lalović, Boban Jašović(2015): Endocrine and Metabolic Status  in Dairy cows During Transition Period and Mid Lactation. VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA (Vet Med Zoot). T. 71(93), p. 9-15. ISSN 1392-2130. (M23)
 • Vladeta Stevović, Radojica Đoković, Biljana Veljković, Milun Petrović, Nikola Bokan, Vladimir Dosković, Ranko Koprivica, Simeon Rakonjac, Dalibor Tomić, Miloš Petrović (2015): Unapređenje robne proizvodnje u stočarstvu. Unapređenje i optimizacija tehnoloških postupaka i zootehničkih resursa na farmama različitog kapaciteta i organsko živinarstvo. Agronomski fakultet Čačak. Brošura, 299 strana, ISBN 978-86-87611-37-5; COBISS.SR-ID 219177228.
 • Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Simeon Rakonjac, Nikola Bokan, Vladimir Dosković (2016): Kontrola i sertifikacija organske proizvodnje i period konverzije konvencionalne u organsku farmu. XXI Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, 11-12. Mart 2016. Zbornik radova, Vol. 21.(24), str. 519-524, ISBN 978-86-87611-41-2, ISBN 978-86-87611-42-9(niz), COBISS.SR-ID 221904396.
 • Milun Petrović, Vladan Bogdanović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Simeon Rakonjac, Radojica Đoković, Miloš Petrović (2016): Uticaj fiksnih i kontinuelnih ambijentalnih faktora na proizvodnju 4% mast-korigovanog mleka u prve tri laktacije kod krava simentalske rase. XXI Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, 11-12. Mart 2016. Zbornik radova, Vol. 21.(24), str. 525-533, ISBN 978-86-87611-41-2, ISBN 978-86-87611-42-9(niz), COBISS.SR-ID 221904396.
 • Boban Jašović, Radojica Đoković, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović, Vladimir Dosković, Miloš Petrović, Simeon Rakonjac (2016): Procena funkcionalnog stanja ćelija jetre kod mlečnih krava na osnovu promena serumske aktivnosti AST, ALT, GGT i LDH. XXI Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, 11-12. Mart 2016. Zbornik radova, Vol. 21.(24), str. 485-490, ISBN 978-86-87611-41-2, ISBN 978-86-87611-42-9(niz), COBISS.SR-ID 221904396.
 • Bogdanović Vladan,  Djedović Radica,  Perišić Predrag,  Stanojević Dragan  Topisirović Goran, Petrovic Milun, Mijić Pero (2016):  MONTHLY AND DAILY VARIATION OF TEMPERATURE – HUMIDITY INDEX (THI) ON DAIRY CATTLE FARMS. Procedings of the International Symposium on Animal Science 2016, Belgrade-Zemun, 24-25.11.2016.  p.25-31. Invited paper.ISBN 978-86-7834-261-5.  Nemam rad sa Vladom bogdanovic sa zadnjeg simpozijuma polj. Fakulteta u zemunu
 • Jašović Boban, Đoković Radojica, Kurćubić Vladimir, Milun D Petrović, Dosković Vladimir, Petrović Miloš, Rakonjac Simeon (2016): Koncentracije kalcijuma, neorganskog fosfora i i magnezijuma u krvnom serumu krava tokom tranzicionog perioda i pune laktacije. XXI Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, 11-12. Mart 2016. Zbornik radova, Vol. 21.(24), str. 491-497, ISBN 978-86-87611-41-2, ISBN 978-86-87611-42-9(niz), COBISS.SR-ID 221904396.
 • M. Lazić, Z. Spasić, M.D. Petrović, N. Stolić, Sonja Samardžić, Ž. Savić, S. Rakonjac (2016): Uticaj letnjeg i zimskog perioda ishrane na telesnu razvijenost krava simentalske rase. XXI Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, 11-12. Mart 2016. Zbornik radova, Vol. 21.(24), str. 599-603, ISBN 978-86-87611-41-2, ISBN 978-86-87611-42-9(niz), COBISS.SR-ID 221904396.
 • M. Lazić, M.D. Petrović, Z. Spasić, Bisa Radović, Ružica Rajčić (2016): Analiza ukupnog brojnog stanja goveda u Republici Srbiji. XXI Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, 11-12. Mart 2016. Zbornik radova, Vol. 21.(24), str. 513-517, ISBN 978-86-87611-41-2, ISBN 978-86-87611-42-9(niz), COBISS.SR-ID 221904396.
 • Miloš Petrović, Neđeljko Karabasil, Radojica Đoković, Marko Cincović, Milun Petrović, Zoran Ilić, Zoran Stanimirović (2016): Uticaj završne mase mladih bikova simentalske rase na randman. XXI Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, 11-12. mart 2016. Zbornik radova, Vol. 21.(24), str. 577-580, ISBN 978-86-87611-41-2, ISBN 978-86-87611-42-9(niz), COBISS.SR-ID 221904396.
 • Simeon Rakonjac, Snežana Bogosavljević-Bošković, Zdenka Škrbić, Vladimir Dosković, Veselin Petričević, Milun Petrović (2016): Masa i udeo osnovnih delova trupa kokoši nosilja iz alternativnih sistema gajenja. XXI Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, 11-12. Mart 2016. Zbornik radova, Vol. 21.(24), str. 565-570, ISBN 978-86-87611-41-2, ISBN 978-86-87611-42-9(niz), COBISS.SR-ID 221904396.
 • Marko LAZIC, Zvonko SPASIC, Jelena NIKITOVIC, Milun PETROVIC, Nikola STOLIC, Gjoko BUNEVSKI, Bratislav PESIC (2016): CLASSIFICATION OF SCIENTIFIC INTEREST IN  SERBIAN ANIMAL HUSBANDRY. VII InternationalScientific Agriculture Symposium „Agrosym 2016“, Jahorina, October, 06-09.2016. 10.7251/AGRENG1607357, p.2385-2390;  ISBN 978-99976-632-7-6; COBISS.RS-ID 6216984
 • Radojica DJOKOVIC, Marko CINCOVIC, Vladimir KURCUBIC, Zoran ILIC, Milun PETROVIC, Miroslav LALOVIC, Milos PETROVIC (2016): DIAGNOSIS OF METABOLIC DISORDERS IN TRANSITIONAL DAIRY COWS BASED ON CHANGES IN CHARACTERISTIC BLOOD BIOCHEMICAL INDICATORS.  VII InternationalScientific Agriculture Symposium „Agrosym 2016“, Jahorina, October, 06-09.2016. 10.7251/AGRENG1607357, p.2491-2496;  ISBN 978-99976-632-7-6; COBISS.RS-ID 6216984
 • Radojica Djoković, Zoran Ilić, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović, Marko Cincović, Miroslav Lalović, Boban Jašović(2016): Relationships Between Blood Hormones and Metabolites in Simmental Dairy Cows During Transition Period and Mid Lactation. Macedonian Journal of Animal Science, Vol.6, No. 1, pp.79-84. In print: ISSN1857-6907. On line: ISSN 1857-7709. UDC: 636.2.082.4.09:612.43.
 •  Miloš Petrović, Radojica Đoković, Milun D. Petrović, Marko R. Cincović, Zoran Ž. Ilić, Mirjana Dimitrijević, Neđeljko Karabasil, (2017): Ispitivanje kvaliteta trupova mladih bikova prema standardima evropske unije. XXII Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, 10-11. mart 2017. Zbornik radova, Vol. 22, str. 679-684, ISBN 978-86-87611-48-1, ISBN 978-86-87611-49-8(niz), COBISS.SR-ID 230071820.
 •  Simeon Rakonjac, Snežana Bogosavljević-Bošković, Zdenka Škrbić, Lidija Perić, Vladimir Dosković, Veselin Petričević, Milun D. Petrović (2017): Unutrašnji kvalitet jaja kokoši nosilja iz različitih sistema gajenja. XXII Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, 10-11. mart 2017. Zbornik radova, Vol. 22, str. 685-690, ISBN 978-86-87611-48-1, ISBN 978-86-87611-49-8(niz), COBISS.SR-ID 230071820.
 • Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Simeon Rakonjac, Radojica Đoković, Vladimir Dosković, Miloš Petrović, Biljana Veljković (2017): Metode gajenja i genetskog unapređenja u organskom stočarstvu. XXII Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, 10-11. mart 2017. Zbornik radova, Vol. 22, str. 697-703, ISBN 978-86-87611-48-1, ISBN 978-86-87611-49-8(niz), COBISS.SR-ID 230071820.
 • Milun Petrović, Vladan Bogdanović, Radica Đedović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Simeon Rakonjac, Radojica Đoković, Miloš Petrović (2017): Uticaj paragenetskih faktora na intenzitet plodnosti kod krava simentalske rase. XXII Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, 10-11. mart 2017. Zbornik radova, Vol. 22, str. 711-717, ISBN 978-86-87611-48-1, ISBN 978-86-87611-49-8(niz), COBISS.SR-ID 230071820.
 • Djoković Radojica, Cincović Marko, Ilić Zoran, Kurćubić Vladimir, Petrović Milun, Dosković Vladimir, Petrović Miloš (2017): Procena energetskog i proteinskog statusa mlečnih krava na osnovu sadržaja proteina, masti i uree u mleku. XXII Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, 10-11. mart 2017. Zbornik radova, Vol. 22, str. 719-724, ISBN 978-86-87611-48-1, ISBN 978-86-87611-49-8(niz), COBISS.SR-ID 230071820.
 • Dosković V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Đoković R., Milošević B., Petrović D.M., Rakonjac S. (2017): Uticaj minazela plus na proizvodne rezultate i ekonomičnost tova junica. XXII Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, 10-11. mart 2017. Zbornik radova, Vol. 22, str. 731-736, ISBN 978-86-87611-48-1, ISBN 978-86-87611-49-8(niz), COBISS.SR-ID 230071820.
 • Biljana Veljković, Milun Petrović, Ranko Koprivica, Dušan Radivojević (2017): Ekonomski parametri u proizvodnji mleka na poljoprivrednom gazdinstvu. XXII Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, 10-11. mart 2017. Zbornik radova, Vol. 22, str. 761-765, ISBN 978-86-87611-48-1, ISBN 978-86-87611-49-8(niz), COBISS.SR-ID 230071820.
 • Miloš Petrović, Radojica Đoković, Milun D. Petrović, Marko Cincović, Zoran Ž. Ilić, Nikola Čobanović, Neđeljko Karabasil (2017): ANALYSIS OF THE DEGREE COVERING OF YOUNG BULL CARCASS WITH FAT TISSUE ACCORDING TO EU STANDARD. 6TH International Symposium on Agricultural Sciences, AgroRes 2017, Book of Abstracts 46, February 27-March 2, 2017. Banja Luka, Republik of Srpska, Bosnia and Herzegovina. ISBN 978-99938-93-41-7, COBISS.RS-ID 6355992.
 • Milun D. Petrović, Milan M. Petrović, Vladan Bogdanović, Radica Đedović, Simeon Rakonjac, Vladimir Dosković, Miloš Ž. Petrović (2017): EFFECT OF FIXED AND CONTINUOUS ENVIRONMENTAL FACTORS ON MILK PRODUCTION IN THE FIRST THREE STANDARD LACTATIONS IN SIMMENTAL COWS. Proceedings of the 11th International Symposium  Modern Trends in Livestock Production October 11-13, 2017, p.406-416, ISBN 978-86-82431-73-2; COBISS.SR-ID 245942028.
 •  Vladimir Dosković, Snežana Bogosavljević-Bošković, Zdenka Škrbić,  Milun D. Petrović, Veselin Petričević, Simeon Rakonjac (2017): EFFECT OF PROTEASE ON PRODUCTION PERFORMANCE, WEIGHTS AND PROPORTIONS OF PRIMAL CUTS AND WEIGHTS OF EDIBLE BYPRODUCTS OF BROILERS. Proceedings of the 11th International Symposium  Modern Trends in Livestock Production October 11-13, 2017, p.406-416, ISBN 978-86-82431-73-2; COBISS.SR-ID 245942028.

Naučni skupovi, konferencije

 • Redovno učestvovanje na godišnjim naučnim skupovima sa međunarodnim učešćem i međunarodnim naučnim skupovima u organizaciji Agronomskog fakulteta u Čačku, Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Novom Sadu Sarajevu i  Banja  Luci,  iNstituta  za  Stočarstvo  iz  Zemun  Polja  i  stranim  naučnim skupovima.

Projekti

 • Tehnološki projekat: “Istraživanja u cilju unapređenja proizvodnje mesa, mleka i goveda u uslovima zdrave sredine na gazdinstvima poljoprivrednika“ (Ev. br.C.3.0206)
  • Nacionalni  projekat   “Optimizacija   i   standardizacija   autohtone   tehnologije sjeničkog sira sa zaštitom oznake porekla” (Ev.br. BTN.5.1.0.7141.B) (2002.-

  2005).

  • Tehnološki projekat “Organizacija i unapređenje robnih farmera u stočarstvu”

  (Ev.br. BTN.5.05.0536.A) (2002.- 2004).

  • Tehnološki  projekat   “Primena   savremenih   tehnoloških   postupaka   u   cilju unapređenja proizvodnje i kvaliteta mleka” (Ev. br. 6858. B) (2005 – 2007).
  • Tehnološki  projekat  “Razvoj  održivih  sistema  stočarske  proizvodnje  u  cilju dobijanja mleka i mesa sa osobinama funkcionalne hrane” (TR – 20042) (2008-

  2010).

  • Tehnološki projekat Optimizacija tehnoloških postupaka i zootehničkih resursa na  farmama u  cilju  unapređenja  održivosti  proizvodnje  mleka  (TR  –  31086) (2011-2014).
  • Poseban projekat  (2006):  “Program  direktne  edukacije,  treninga  i  izdavanje brošura za poljoprivredne proizvođače. Aktivnosti podrške razvoju govedarstva moravičkog, raškog i zlatiborskog okruga”. Projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.(Rukovodilac projekta).

   

  • Poseban projekat (2007): “Edukacija u poljoprivredi”Projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. (Rukovodilac projekta).
  • Međunarodni  projekat  između  Agronomskog  fakulteta  i  Italijanskog  instituta

  «Lazzaro Spallanzani» iz Milana: Aktivnosti podrške razvoju mlekarstva Srbije (regija Čačak) (Attivita di sostegno per lo sviluppo della filiera latte in Serbia (Area di Cacak)).

  • TEMPUS  projekat:  Education  of  Teachers  in  the  field  of  Ecological  Food

  Production and Management. (2011-2014).

Ostalo

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]
Translate »