Prof. dr Kadrija Hasanović


 • Prof. dr Kadrija Hasanović, vanredni profesor
 • Rođen 10.03.1944. Rađenovići, BiH
 • Završen fakultet : Filozofski fakultet
 • Magistratura : Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.Tema :„Istraživanje fotokemiske razgradnje benzena u zraku područija Lukavac“, magistrirao 26. jula 2007
 • Doktorat : Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.Tema: dentificiranje i disperzija benzena i produkata benzena i policikličih ugljikovodika metodom GC-MS u zraku tuzlanskog bazena.

Biografija

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Praktikum iz kvalitativne i kvantitativne hemijske analize za studente Tehnološkog i Filozofskog fakulteta Univerzitet u Tuzli Autori: Kubiĉek, R., Cipurković, A.,Hasanović, K., Salkić M., Tehnološki i Filozofski fakultet u Tuzl i (1998).

Praktikum iz kvalitativne i kvantitativne hemijske analize za studente Tehnološkog i Filozofskog fakulteta Univerzitet u Tuzli Autori: Kubiĉek, R., Cipurković, A.,Hasanović, K., Salkić M., Tehnološki i Filozofski fakultet u Tuzl i (1998).

Naučni radovi

 • 1. Hasanović, K.( 2007.) Magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno- matematiĉki fakultet, Odsjek za hemiju, Naslov: „Istraživanje fotokemiske razgradnje benzena u zraku podruĉija Lukavac“ 2. Hasanović, K. (1995): Konduktometrijske titracije; – a) OdreĊivanje HCl – b) odreĊivanje Pb2+ Rad objavljen u Zborniku radova; izdavaĉ: Filozofski fakultet u Tuzli, (CIP Katalogizacija u
  publikacijiNacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo),
  UDK 378.4(467.6 Tuzla) (082)
  ISBN 9958-612-00-3
  3. Hasanović, K. (1985): Vitamini (struĉni rad objavljen u ĉasopisu za
  pedagoška i struĉna pitanja “Putokazi” izdaje: Zavod za unapreĊenje odgojno- obrazovnog
  rada u Tuzli, broj 1-2
  radovi objavljeni u indeksiranim časopisima poslije magistarskog rada:
  1. Hasanović, K. (2007): Chemically Modifed electrodes (Hemijski modifikovane electrode)
  Tehics Technologies Education – TTEM, J.F.,soc. For Derel of Teaching and Business
  Chossens in New Ewir.inBiH, DRUNPP, Sarajevo, Vol. 2, N0. 2 (38 -42).
  electrode) Tehics Technologies Education – TTEM, J.F.,soc. For Derel of Teaching and
  Business Chossens in New Ewir.inBiH, DRUNPP, Sarajevo, Vol. 2, N0. 2 (38 -42).
  2. Hasanović, K.,Jaganjac, A. (2008): “Photochemical reactions Transformations of
  benzene in air“ TTEM (“Fotohemijske reakcije transformacije benzena u vazduhu”), J.F,soc.
  For Derel of Teaching and Processes in New Ewir. In BiH, DRUNPP, Sarajevo, Vol. 2, N0.
  3(Work edited and accepted for printing in one of the next numbers).
  6 . Hasanović K., Snježana Marić S., Jovan ĐukovićJ., Azr Jaganjac A.,
  Identificiranje benzena i produkata fotohemijske razgradnje benzena u zraku tuzlanskog
  bazena,20thCongressofChemistsandTechnologystsofMacedonia , Ohrid, 2008.
  7. Hasanović, K., SnježanaMarić S., Jovan ĐukovićJ., Azra Jaganjac A.,
  Identificiranje benzena i produkata razgradnje benzena u prisustvu ostalih zagaĊivaĉa
  vazduha u podrjuĉu Ttuzle
  (Identification of benzene and products degradation of benzene in presence of other air
  polutants in Tuzla area), IX Savjetovanje hemiĉara i tehnologa Republike Srpske, Bosna i
  Hercegovina, Banja Luka, novembra (2010.).
  II Radovi objavljeni do izbora u zvanje docenta – koautor:
  8. Kudumović, Dž. Hasanović, K. (1995): Tehniĉko – tehnološke mogućnostit
  upotrebe zavarenih mesinganih (legura mesinga) cjevi kod izmjenjivaĉa topline (struĉni rad
  timski uraĊen, rukovodilac projekta Dr. Kudumović, MeĊunarodni nauĉni skup, Zenica).
  IV Radovi objavljeni nakon izbora u zvanje docenta – koautor
  N. ŠEHIĆ-MUŠIĆ, Š. GOLETIĆ, D. PIHURA, L. MUŠIĆ, K. HASANOVIĆ
  EFFECTS OF FOUNDRY INDUSTRY ON THE ENVIRONMENT;
  PRIKAZ RADA u pdf-u ( prilog)
  Prispjelo – Received: 2012-02-05
  Prihvaćeno – Accepted: 2013-03-30
  Review paper – Pregledni rad
  ISSN 0543-5846
  METABK 52(4) 533-536 (2013)
  UDC – UDK 621.746:669.17:621.741:520.7=111Nafija Šehić-Mušić1, Šefket Goletić2, mr.
  Derviš Pihura3, Lejla Mušić4, Kadrija Hasanović5.
  1 Camber of Economy of the Federation of B&H
  2 Faculty of Mechanical Engineering, University of Zenica
  3 B&H Association of foundary workers
  4 Faculty of Political Science, University of Sarajevo
  5 European University Brcko district Bosnia and Herzegovina

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo

Recenzije
1. Hasanović, K. (1996): Recenzent HEMIJE za II razred opće gimnazije (CIP –
Katalogizacija u publikacij Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i
Hercegovine Sarajevo) UDK 54 (075.3);Hadžimurtezić,Jasmina)
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine Rješenjem broj: UPI – 03-65-5549/96, odobrio je ovaj udžbenik za
upotrebu u školskoj 1996/’97.godini. Udžbenik je štampan iz sredstava Svjetske
banke.
2. Dr.Latifagić,N.; Urednici: HodĎić, A.,Gazdić,I.,Hasanović, K. (2000): Nastavni
plan i program Pedagoške gimnazije; Izdavač:
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona;
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona odobrilo
je NPiP, za upotrebu u Pedagoškoj gimnaziji od školske 1999/’2000.godine,
Rješenjem broj: 10-1-38-375/2000 od 14.01.2000. godine.
3. Hasanović, K. (2001) Recenzent priručnika: Radni zadaci iz hemije-kemije za
učenike VII i VIII razreda osnovne škole (Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta Tuzlanskog kantona, odobrilo je upotrebu ovog PRIRUČNIKA
u osnovnoj školi, Rješenjem broj: 10-1-38-10159-2/01 od 25.09.2001. godine.
4. Hasanović, K. (2004.): Glavni i odgovorni urednik knjige: Učiteljska škola u Tuzli
(1941 – 2002) (CIP –Katalogizacija u publikacij Nacionalna i univerzitetska
biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo) UDK 373.5(947.6 Tuzla) “1941/2002”.
Izdavači: Učiteljska škola i Gimnazija “Ismet Mujezinović” u Tuzli.