Prof. dr Jasminka H.Halilović


 • Prof. dr Jasminka H.Halilović, vanredni profesor
 • Rođena 18.09.1952. Vrbanja, BiH
 • Završen fakultet : Prirodno-matematički fakultet Univerzitet Sarajevo profesor biologije
 • Magistratura : Medicinski fakultet Univerzitet TuzlaTema : Osobenosti rasta i razvoja muške djece i omladine sa područja općine Tuzla, 1998. godine
 • Doktorat : Prirodno-matematički fakultet Univerzitet SarajevoTema: Utjecaj nekih egzogenih faktora na rast i razvoj muške djece i omladine na području Tuzle u ratnom i poratnom periodu,2002.godine

Biografija

Jasminka H.Halilović (rođ.Pašić) je rođena u Vrbanji (opština Banjaluka), 18. 09. 1952. godine. Osnovno i srednje medicinsko obrazovanje stekla je u Banjoj Luci. Diplomirala je biologiju (Nastavnički smjer) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, uz odličnu prosječnu ocjenu položenih ispita (9,5) i stekla zvanje profesor biologije.

      Na postdiplomski studij (Opći smjer) Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli upisana je 1994/95godine, a 1998. godine odbranila je  magistarsku tezu: Osobenosti rasta i razvoja muške djece i omladine sa područja općine Tuzla” i stekla akademsko zvanje magistra medicinskih nauka (prosječna ocjena u toku postdiplomskog studija je 9,2).

       Akademski stupanj doktora bioloških nauka stekla je 2002.godine na Prirodno–matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, uspješnom odbranom disertacije pod naslovom: Utjecaj nekih egzogenih faktora na rast i razvoj muške djece i omladine na području Tuzle u ratnom i poratnom periodu”.

      U periodu od 1976. do 1994. bila je srednjoškolski profesor biologije, a u 1994/95. godini izabrana je za asistenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (na nastavnom predmetu Biologija sa humanom genetikom), gdje je bila zaposlena, sve do osnivanja Prirodno-matematičkog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli.

      Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (1994) izabrana  je u zvanje asistenta na nastavni predmet Biologija sa humanom genetikom.

      Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (1999) promovirana je u zvanje višeg asistenta na nastavni predmet Biologija sa humanom genetikom.

      U zvanje docenta  na odsjeku Biologija  na PMF-Univerziteta u Tuzli za naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ izabrana je 15. 01. 2003. godine i od tada do danas realizirala je  teorijsku nastavu na četiri fakulteta (Filozofski, Prirodno-matematički, Medicinski i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli).

Nakon pet godina izbornog perioda reizabrana je u docenta (2008), gdje je provela još 3 godine.

      U zvanje vanrednog profesora na odsjeku Biologija  na PMF-Univerziteta u Tuzli  na naučnoj oblasti „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ izabrana je 15. 7. 2011. godine.

   Od  akademske 2012/13 godine u zvanju vanednog profesora izvodi nastavu na Evropskom Univerzitetu Brčko                   Od akademske 2015/16 godine u zvanju vanrednog profesora izvodi nastavu na Evropskom Univerzitetu Kallos Tuzli

      Od akademske 2015/16 godine u zvanju vanednog profesora izvodi nastavu na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj luci (odsjek Biologija)

      Bila je učesnik na 20 kongresa i simpozija u zemlji i inostranstvu gdje je   usmeno prezentirala (u svojstvu autora i koautora) 20 svojih radova.

      Ima objavljene  originalne naučne radove u indeksiranim časopisima (CC, SCI, SCIE, SSCI, AHCI, ERIH, ECON LIT, PubMed, MathSciNet (Mathematical Reviews).

Za dva rada objavljena u Collegium Anthropologicum-u  dobila je novčanu nagradu od Ministarstva obrazovanja TK-a.

      Do danas je bila uspješan mentor na jednoj doktorskoj tezi, 12 magistarskih radova i preko 50 diplomskih radova.

      Od februara 2005. do aprila 2007 vršila je dužnost prodekana za nastavu i studentska pitanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Bila je voditelj odsjeka Biologija u periodu od 2009-2011.godine .

Član Društva genetičara u BiH, INGEB Sarajevo.

Član  organizacionog odbora mnogih kongresa i simpozijuma u inostranstvu i u BiH.

Predsjednik Komisije za licenciranje studijskog programa Ekologija i zaštita životne sredine, na I ciklusu studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjojluci.

NASTAVNOPEDAGOŠKI RAD

Dr. Jasminka H.Halilović ima bogato i veoma uspješno nastavno-pedagoško iskustvo, najprije kao srednjoškolski profesor (1976.-1994.), a zatim njeno univerzitetsko pedagoško iskustvo počinje u akademskoj 1994./95. godini, kada je izabrana je za asistenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (na predmetu Biologija sa humanom genetikom), gdje je (1999) izabrana i u zvanje višeg asistenta(na predmetu Biologija sa humanom genetikom).                              Od 1997/98. angažirana je i kao asistent za predmet Metodika nastave biologije, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (odsjek Biologija).

Naučno–stručno dograđivanje tokom asistentskog staža kandidatkinja je nastavila na ljetnim kursevima iz oblasti molekularne biologije, genetičkog inženjerstva, histologije i psihopatologije (International Summer University, Tuzla, 1997.), te u okviru 4th Medical Summer School (Dubrovnik, 1998.) i suradnje Univerziteta u Tuzli i The University of MissouryColumbia  (Tuzla, 2000), te ulozi nauke u procesima rekonstrukcije (Internacionalni  ljetni univerzitet u Tuzli, 1999). Paralelno je usavršavala i engleski govorni jezik, u specijaliziranim univerzitetskim i drugim tuzlanskim institucijama.

Od 15.01. 2003. godine, kada je prvi puta izabrana u zvanje docenta na PMF-u na užoj naučnoj oblasti Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija realizira nastavu na dodiplomskom studiju iz sljedećih nastavnih  predmeta: Evolucija sa antropologijom, Bioantropologija, Teorija antropogeneze, Evolucija, Citologija i anatomija biljaka, Biologija ćelije Savremena dostignuća u biologiji, Populaciona genetika, Kultura ćelije i tkiva, Odabrana poglavlja iz humane genetike, Industrijska mikrobiologija, Acelularni mikroorganizmi, Metodika nastave, Metodika nastave biologije, Metodika nastave biologije I i II (na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Tuzli  odsjek Biologija);

Osnovi biologije (na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli , odsjek Razredna nastava)

Biologija sa humanom genetikom (na Medicinskom i na Farmaceutskom  fakultetu Univerziteta u Tuzli 

Učestvuje u realizaciji nastave na postdiplomskom studiju  na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek Biologija na  modulu Genetika na nastavnim predmetima: Genetička distanca, Antroposkopija, Populaciona genetika, Demografska i Kvantitativna genetika.

Angažirana je u realizaciji postdiplomske nastave na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli (odsjek Biologija) na nastavnom predmetu „Metodologija naučno-istraživačkog rada i naučno pisanje“.

Angažirana je u realizaciji postdiplomske nastave na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli  na nastavnom predmetu „Metodologija naučno-istraživačkog rada i naučno pisanje“2010/11. godine.

Angažirana je 2011/12 godini  u realizaciji nastave II ciklusa na odsjeku biologija  usmjerenje Mikrobiologija, nastavni predmet Odabrana poglavlja iz primjenjene mikrobiologije.

U 2012/13 godini angažirana je na realizaciji nastave na II ciklusu studija na smjeru genetika i molekularna biologija na nastavnim predmetima: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Odabrana poglavlja iz opšte genetike i  Molekularna biologija subćelijskih struktura.

 U 2013/14 angažirana je u realizaciji doktorskog studija (III ciklusa nastave) na odsjeku biologija PMF-a Univerziteta u Tuzli na nastavnom predmetu Metodologija naučno istraživačkog rada i naučno pisanje.

 Bila je angažirana u realizaciji postdiplomskog studija na Fakultetu za sport i fizički odgoj Univerziteta u Tuzli sa temama iz metodologije istraživanja u populacionoj genetici i biaontropologiji.

                Od  akademske 2012/13 godine u zvanju vanednog profesora izvodi nastavu na Evropskom Univerzitetu Brčko u BD na Fakultetu zdravstvenih nauka na nastavnim predmetima  Biologija sa humanom genetikom I Mikrobiologija sa parazitologijom);

Na Poljoprivrednom fakultetu na nastavnim predmetima: Genetika i Mikrobiologija sa parazitologijom i

na Pravnom fakultetu (odsjek Forenzika) na nastavnim predmetima: DNK analiza, Forenzička genetika i Forenzička bioantropologija.

                Od akademske 2015/16 godine u zvanju vanednog profesora izvodi nastavu na Evropskom Univerzitetu Kallos Tuzli na Fakultetu zdravstvenih nauka, Poljoprivrednom fakultetu i Pravnom fakultetu (odsjek Forenzika).U 2017/18 akademskoj godini angažirana je na predmetima Mikrobiologija sa parazitologijom  i Biologija sa humanom genetikom na Medicinskom faluktetu Univerziteta Kallos u Tuzli.

                Od akademske 2015/16 godine u zvanju vanednog profesora izvodi nastavu na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj luci (odsjek Biologija) nastavni predmet Anropologija.

U periodu od 2003. do danas učestvuje u realizaciji gotovo svih seminara za nastavnike i profesore biologije koje organizuje Pedagoški zavod sa predavanjima po pozivu na teme: „Interaktivna nastava u nastavi biologije“, „Problemaska nastava“, „Vrste nastave-Pisanje priprema za sve vrste nastave“,„Laboratorijsko eksperimentalne nastavne metode-Eksperiment u nastavi biologije“, „Individualna i individualizirana nastava“, „Problemska nastava i nastavne tehnike“,“Inkluzivna nastava u biologiji i pisanje prilagođenih priprema za učenike sa problemima u učenju“.

Posjeduje Certifikate fondacije“Tempus“ za učešće na seminaru „Metodology of teaching Biology in Dubrovnik“ Dubrovnik, March 17-21­/2003. godine, kao i za učešće u Tempus projektu „Chief of the Biology Metodology Division in Budva“ Budva, March 8-12. 2004. godine.

                Učesnik je na I seminaru za nastavnike i profesore biologije (koji se održavao u organizaciji Biološkog društva FBiH u  Neumu od 5-do 7.12. 2003.godine) sa uvodnim predavanjem po pozivu na temu „Udžbenici u nastavi biologije“.

Organizator je i učesnik seminara za nastavnike i profesore biologije na nivou Bosne i Hercegovine koju je finansirala Fondacija Tempus. Seminar je održan u Fojnici 21-24. 10. 2004.godine. Na seminaru je držala predavanja na teme: Posebne vrste nastave (nastava putem TV-a i primjena kompjutera u nastavi biologije)“, „Primjeri priprema časova biologije realiziranih primjenom različitih oblika i metoda rada posebnih vrsta nastave“, „Radionica (grupni oblik rada)“.

Jasminka H.Halilović je zapažen član Biološkog društva BiH, i od 2003. do 2006. bila je predsjednik Ogranka Biološkog društva u FBiH u TK-u. U tom periodu bila je organizator tri Kantonalna  takmičenja iz biologije (iz oblasti ekologija i zaštita životne sredine i genetičko inžinjerstvo) za osnovne i srednje škole (2003. u Gimnaziji „M. Selimović Tuzla“; 2004. u OŠ „I. G. Kovačić“ u Gradačcu; i 2005. u školskom centru u Srebreniku).

Učestvuje u pripremama i realizaciji eksterne mature od 2005/06 godine  do 2011/12 godine  u Gimnazijama sa TK-a, gdje obavlja dužnost predsjednika  Komisije za eksternu maturu za biologiju na TK-u pri Pedagoškom zavodu Tuzla. Od uvođenja eksterne mature na TK-u (2006. do 2012. godine) aktivno učestvuje u njenoj realizaciji u funkciji člana komisije za nastavni pregled Biologija, zatim kao predsjednik komisije za isti predmet, a od 2010/11 školske godine obavljala je funkciju predsjednika Kantonalne komisije za sve nastavne predmete na TK-u.

Bila je član komisije za polaganje stručnih (pripravničkih) ispita (kojeg imenuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a) iz nastavnog predmeta Biologija za 2010/11 godinu.

Član je Komisije  za opće obrazovanje u Bosni i Hercegovini pri Ministarstvu civilnih poslova BiH ( u mandatu od 3 godine (2012-2014).

Afirmirala se kao izuzetno nadaren i marljiv pedagog, sa izgrađenim sistemom stimulirajućeg komuniciranja, kako sa đacima i studentima, tako i sa saradnicima u kolektivu. Stečena znanja i iskustva u ovoj oblasti također veoma umješno prenosi i na buduće generacije biologa i medicinara.

Bibliografija

NAUČNI I STRUČNI RAD

OBJAVLJENI  ORIGINALNI NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U INDEKSIRANIM ČASOPISIMA (CC, SCI, SCIE, SSCI, AHCI, ERIH, ECON LIT, PubMed, MathSciNet (Mathematical Reviews)                                                                      

 

 1. Hadžihalilović J. and Hadžiselimović R.:„Growth and Development of Male Children and youth in Tuzla’s Region after the War in Bosnia and Herzegovina“. Coll Antropol. Jun 2001; 25 (1): 41-58.

Indeksacija: Current Contents, Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus, Abstracts in Anthropology, Anthropological Literature, INIST– CNRS, Science Culture SARL, Sociological Abstracts/SocINDEX, UnCover, Index Medicus/MEDLINE, CSA Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, International Center for Scientific Research (CIRS).

 

 1. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Šaćira Mešalić, Hajrija Hamidović, Vesna Hadžiavdić and Avdul Adrović : „Some indexes of Growth and Development of Boys from the Region of Community Tuzla. Med Arh. 2002; 56 (3):135-142. PMID: 12378857 [PubMed – indexed for MEDLINE]

 

 1. Redžić A, Ličanin i, Hadžihalilović J.: „Some aspects of the psychoactive substances abuse in adolescents“. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences. May 2004:. IV (2): 51-55.

PMID: 15629025; ISSN 1512-8601; [PubMed – indexed for MEDLINE].

 

 • Jasminka Hadžihalilović, Amira Redžić, Rifat Terzić, Fatima Jusupović, Amir Hadžihalilović and Munevera Osmić: „Birth Order Influence on the Anthropometric Properties of the Boys From Tuzla‘s Region”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences. May 2004; IV(2): 45-50.

PMID: 15629024; ISSN 1512-8601; [PubMed – indexed for MEDLINE]

 

 1. Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, R. Terzić, E. Hasković, A. Ahmić, A. H. Halilović, M. Osmić, Š. Mešalić and H. Hamidović: „Relations Between Some Exogenous Factors and Anthropometric Factors of Growth and Development of Male Children and Youngsters in the Tuzla Region, Bosnia and Herzegovina“. Coll Antropol. Jun 2004; Vol, 28, (1):245-260.

Indeksacija: Current Contents, Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus, Abstracts in Anthropology, Anthropological Literature, INIST – CNRS, Science Culture SARL, Sociological Abstracts/SocINDEX, UnCover, Index Medicus/MEDLINE, CSA Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, International Center for Scientific Research (CIRS).

 

 1. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R., H.Halilović A., M. Osmić, Hamidović H. and Ahmić A.: “Mother’s Age Effect on the Boys, Anthropometric Properties in the Region of Tuzla (Bosnia and Herzegovina)”. Coll. Anthropol., Dec 2004; Vol., 28,(2): 563-570.

Indeksacija: Current Contents, Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus, Abstracts in Anthropology, Anthropological Literature, INIST–CNRS, Science Culture SARL, Sociological Abstracts/SocINDEX, UnCover, Index Medicus/MEDLINE, CSA Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, International Center for Scientific Research (CIRS).

 

 1. Fatima Jusupović, Zijad Bešlagić, Jasminka Hadžihalilović, Munevera Osmić and Vesna Dropić: „Trends in diet and nutritional status in elementary school children in the Tuzla CantonMed Arh. 2004; 58(1) (Suppl 1): 53-56. Bosnian.

PMID: 15077456 [PubMed – indexed for MEDLINE].

 

 1. Hadžihalilović J, Terzić R., Ahmić A., H.Halilović A., Nožinović A, Hamidović H., Šehić A. And Jusupović F. :“Secular-trend in body dimensions in boys from Tuzla region in period 1980-1996”. Acta Biologica Slovenica, 2005; Vol, 48 (1): 33-44.

Indeksacija: Thomson Reuters Web of Science: Zoological Record, BIOSIS Previews, Biological Abstracts

 

 1. Fatima Jusupović, Mojca Juričić, Aida Rudić, Jasminka Hadžihalilović, Merima Kasumović i Mirela Kalesić: „BMI kod djece osnovnoškolskog uzrasta na području tuzlanskog kantona“. Med Arh, 2005; Vol,59 (2): 75-78. Bosnian.

PMID: 15875465 [PubMed – indexed for MEDLINE].

 

 1. Pojskić, N., Ahmić, A., Kapur, L., Hadžihalilović, J., Hadžiselimović R. (2005): Effect of Forced Migrations on Spatial and Temporal Changes in Genetic Structure of Two Local Populations in Bosnia. Human Evolution. Vol. 20, (2-3):137-147.

Indeksacija: Thomson Reuters Web of Science: Zoological Record

 

 1. Fatima Jusupović, Dražigost Pokorn, Azra Kudumović, Hadžihalilović Jasminka, Mensura Kudumović i Dragana Stoisavljević: „Submandibularni kožni nabori kod djece školskog uzrasta“. Health Med., Mart 2007; Vol. 1 (1): 9-12.

ISSN 1840-2291

Indeksacija: EBSCO Puublishing (EP) USA http:/www.epnet.com

 

 1. Amira Redžić and Jasminka Hadžihalilović: “Influence Some Socioeconomic factors on Growth and Development of the Boys In the Tuzla Region (Bosnia & Herzegovina)”. Coll Antropol. Jun 2007; 31(2):427-34.

ISSN 0350-6134  UDK 572 PMID:

Indeksacija: Current Contents, Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus, Abstracts in Anthropology, Anthropological Literature, INIST – CNRS, Science Culture SARL, Sociological Abstracts/SocINDEX, UnCover, Index Medicus/MEDLINE, CSA Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, International Center for Scientific Research (CIRS).

 

 1. Igor Hudić, Amira Redžić, Mustafa Bačinović, Jasminka Hadžihalilović i Zlatan Fatušić: “Effects of pregnancy order on the anthropometric properties of the newborns in Tuzla Region (Bosna & Hercegovina)Medical Journal, Klinički centar Univerzitet u Sarajevu, 2008; Vol 14 (1-2): 9-14.

ISSN 1512-5866.

 

 1. Hadžihalilović J., H. Halilović S., Brahimaj F., Begić A., Tupkušić R. i Mešalić L: „Secular Changes of Antrophometric Parametars in Newborn from Gračanica Area in the Period from 1998 to 2008“. Bosnian. Med Arh. 2009; 63(5): 267-270.

Indeksacija u MEDLINE(www.pubmed.gov), EBSCO (www.ebscohost.com) i INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com).

 

 1. Marković S., Žigić Z., Ramić S. and Hadžihalilović J.:“Stereological analysis of syncytiotrophoblast in resorption villi of placentas of young and older pregnant women“. Med Glas Ljek.komore zeničko-dobojskog kantona. Aug 2010; 7(2): 160-165. Bosnian.

PMID: 21258313 (PubMed- indexed for MEDLINE).

Indeksacija: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (SciSearchR)and Journal Citation Reports/Science Edition,EMBASE (Experta Medica)Scopus, EBSCO.

 

 1. Ahmić, A. Tursunović, H. Hamidović, J. Hadžihalilović, N. Pojskić, R. Hadžiselimović: „Genetic structure of indigenous and migratory populations in the area of Tuzla region considering some static and dynamic-morphological properties“. Journal of the Anthropological Society of Serbia. 2012, Vol. 47(47):173-180.

UDK 572(05), ISSN 1820-7936. doi:10.5937/gads1247173A.

Indeksacija: WoS/Thompson-ISI citation indexes

 

 1. Jasminka H.Halilović i Begić Amela:“General Characteristics of Newborn Infants in Tuzla Canton Area Born during 2007 Antropol.,Jun 2015.Vol 39,No 2p.345-353.

Indeksacija: Abstracts Anthropology, Anthropological Literature, EMBASE, ERIH, HRČAK, International Bibliography of Social Sciences, International Center of Scientific research(CIRS), JCR_SSS (Journal Citation Report), Linguistics&Language Behavior Abstracts, NCBI:Index  medicus, Medline, PubMed, Political Science Abstracts, ROAD (Directory of Open Access Scholary Resources) SCOPUS, Social Services abstracts, Sociological abstracts (SocINDEX).

 1. Begić Amela i Jasminka H.Halilović:“ The Acceleration of Birth Weight and Birth Length of Hypotrophic and Hypertrophic Newborns from Tuzla Canton from 1976 to 2007“ Antropol., Jun 2015.Vol 39,No 2p.353-363.

Indeksacija: Abstracts Anthropology, Anthropological Literature, EMBASE, ERIH, HRČAK, International Bibliography of Social Sciences, International Center of Scientific research(CIRS), JCR_SSS (Journal Citation Report), Linguistics&Language Behavior Abstracts, NCBI:Index  medicus, Medline, PubMed, Political Science Abstracts, ROAD (Directory of Open Access Scholary Resources) SCOPUS, Social Services abstracts, Sociological abstracts (SocINDEX).

 

 1. Amela Begić, Jasminka H. Halilović, Lejla Mešalić, Sabina H.Halilović: “Secular trend of anthropometric parameters of newborns in municipalities of Tuzla Canton (1976 – 2007)”. Med Glas (Zenica) 2016; 13(2):125-135

Indexed: MEDLINE, EMBASE (Exerpta Medica), Scopus, EBSCO; Directory of Research Journals Indexing (DRJI).

 

 1. Mehdin Selimović, Ramiz Salkić, Sabina H.Halilović, Ešref Bećirović, Fikreta Brahimaj i Jasminka Hadžihalilović:”Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti distalnog zgloba palca u stanovništvu Sapne (Bosna i Hercegovina)”. Glasnik ADS, 2011:Vol 46(46): 219-227.

Indeksiran u BETA SCI INDEX; UDK 572 (05)  ISSN 1820-7936.

 

 1. Mustafa Bačinović, Rifat Hadžiselimović, Jasminka Hadžihalilović, Selma Bačinović i Fikreta Brahimaj: „Propagacijska mobilnost stanovništva tuzlanske regije“. Glasnik ADS, 2011: Vol 46(46):207-217.

Indeksiran u BETA SCI INDEX; UDK 572 (05) ISSN 1820-7936.

 

 1. Amela Begić, Lejla Mešalić i Jasminka H.Halilović:The Percentile Growth Curve of Live-Born Infants During 1997 and 2007 from the Tuzla Canton (BiH)“ Antropol.,Jun 2017.Vol 41,No(2):1-15.

Indeksacija: Abstracts Anthropology, Anthropological Literature, EMBASE, ERIH, HRČAK, International Biblio  Abstracts, NCBI:Index  medicus, Medline, PubMed, Political Science Abstracts, ROAD (Directory of Open Access Scholary Resources) SCOPUS, Social Services abstracts, Sociological abstracts (SocINDEX).

 

 1. Jasminka Halilović, Adisa Ahmić, Emina Begović, Amela Begić i Elbisa Hasukić: “Analiza učestalosti defektnog viđenja boja u romskim populacijama tuzlanske regije”. Zbornik radova sa IV Međunarodnog kongresa – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd,17-18. maj 2014; str.376-385.

ISBN 978-86-80140-00-1; COBISS.SR-ID 211193868.

 

 1. Jasminka Halilović, Amela Begić, Fazlić Bedrana, Nermina Hadžigrahić, Raško Adrović i Sergije Marković “Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti zglobova palca stanovništva Srebrenika (Bosna i Hercegovina)”-populaciono genetička analiza-Zbornik radova sa IV Međunarodnog kongresa – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd,17-18. maj 2014; str.387-406.

ISBN 978-86-80140-00-1; COBISS.SR-ID 211193868.

 

 1. Jasminka Halilović, Amela Begić, Rudika Gmajnić, Lejla Mešalić i Adisa Ahmić: “Komparativna analiza dužine premenarhalnog perioda u dosadašnjim istraživanjima u nekim lokalnim populacijama tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina)” Zbornik radova sa V Međunarodnog kongresa – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd, 03-04. Mart 2015; str.180-210.

ISBN 978-86-80140-01-8;  COBISS.SR-ID 213516044

 

 1. Jasminka Halilović, Mirsad Džafić, Amela Begić, i Sergije Marković: “Populacijska genetika defektnog viđenja crvene i zelene boje u stanovništvu unsko-sanskog kantona (Bosna i Hercegovina)” Zbornik radova sa V Međunarodnog kongresa – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd, 03-04 Mart 2015; str.210-227.

ISBN 978-86-80140-01-8; COBISS.SR-ID 213516044

 

 1. Ahmić, J. Halilović, I. Hasić, H. Hamidović, A. Karić: “Genetička struktura humane populacije romskog i neromskog porijekla sa područja tuzlanske regije” Zbornik radova sa V Međunarodnog kongresa-Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd, 03-04 Mart 2015; str.146-153.

ISBN 978-86-80140-01-8; COBISS.SR-ID 213516044

 

 1. Jasminka H.Halilović, Amela Begić, Lejla Mešalić, Amir H.Halilović i Rašo Adrović: Indeks tjelesne mase adolescenata sa područja Tuzle (Bosna i Hercegovina). Zbornik radova, Međunarodni kongres Biomedicina i geonauke – uticaj životne sredine na zdravlje ljudi. Association of Geophysicists and Envioronmentalists of Serbia (2016). 266-280.

 

 1. Ahmić A., Hadžiselimović, Pojskić N., Hadžihalilović J., Eminović I., Hamidović H.: “Relacije između genetičke distance i nekih mogućih faktora genetičke heterogenosti lokalnih ljudskih populacija sjeveroistočne Bosne”. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, 2005; Vol, 40; (40): 127-139.

UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148. Indeksiran u BETA SCI INDEX

 

 1. Amela Dahić, Mirela Kalesić, Rifat Hadžiselimović, Jasminka Hadžihalilović, Adisa Ahmić, Amir Hadžihalilović i Izet Eminović: Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova četiri kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Gračanice (Bosna i Hercegovina). Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije 2005; 40 (40): 155-168.

UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148. Indeksiran u BETA SCI INDEX

 

 1. Jusupović Fatima, Hadžihalilović Jasminka, Rudić Aida, Osmić Munevera i Žigić Zlata: „Karakteristike kožnih nabora školske populacije u urbanoj i ruralnoj sredini Tuzlanskog kantona“. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, 2005; 40 (40): 169-174.

UDK 572 (05)  YU ISSN 0351-148. Indeksiran u BETA SCI INDEX

 

 1. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Adisa Ahmić, Amir H. Halilović, Izet Eminović, Amela Dahić, Hajrija Hamidović i Fatima Jusupović: „Multipla korelacija kompleksa od 13 egzogenih i 14 antropometrijskih varijabli u uzorku dječaka sa područja Tuzle (Bosna i Hercegovina)“. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije 2005; 40 (40): 141-154.

UDK 572 (05)  YU ISSN 0351-148.Indeksiran u BETA SCI INDEX

 

 1. Hajrija H., Edina H., Jasminka H., Rifet T., Fatima J. i Husnija M:“Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova dva kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Brčkog“. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, 2005; Vol 41 (41): 389-402.

UDK 572 (05)  YU ISSN 0351-148. Indeksiran u BETA SCI INDEX

 

 1. Dahić Amela, MirzaDemirović, Jasminka Hadžihalilović, Elvira Lonić, Husnija Majdančić i Amir H.Halilović:“ Populacijska genetika defektnog viđenja boja u stanovništvu Kladnja (Bosna i Hercegovina)“. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, 2005;Vol 41 (41): 379-388.

UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148. Indeksiran u BETA SCI INDEXŽ

 

 1. Ahmić A., Hadžiselimović R., Pojskić N. i Hadžihalilović,:“Analiza genetičke heterogenosti lokalnih ljudskih populacija sjeveroistočne Bosne posmatranih u dva vremenska perioda s obzirom na neka biohemijsko-fiziološka svojstva“. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije. 2006; 41. (41): 99-110.

UDK 572.087(497.6) YU ISSN 0351-148. Indeksiran u BETA SCI INDEX

 

 1. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, H.Halilović Amir, Admedina Savković, Sergije Marković, Amela Dahić i Lejla Mešalić: „Akceleracija rasta i razvoja muške djece i omladine sa područja Tuzle u periodu od do 2003. godine (Bosna i Hercegovina)“.Glasnik Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, 2006;Vol 41 (41): 403-417.

UDK 572.087(497.6) YU ISSN 0351-148. Indeksiran u BETA SCI INDEX

 

 1. Hadžihalilović Jasminka, Žigić Zlata, Mešalić Lejla and Ramić Suada: »Relations Between Mother’s Age, the Body Mass and Body Length of Newborns in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)« Glasnik Antropološkog društva Srbije 2008; 43 (43): 499-512.

UDK 572 (05) ISSN 1820-7936. Indeksiran u BETA SCI INDEX

 

 1. Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, M. Bačinović, Selma Bačinović, M. Osmić i L. Mešalić: „Menarche of Girls in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)Glasnik antropološkog društva Srbije, 2008; 43 (43): 488-499.

UDK 572 (05) ISSN 1820-7936. Indeksiran u BETA SCI INDEX

 

 1. M. Bačinović, R. Hadžiselimović, J. Hadžihalilović, Selma Bačinović i R,Tupkušić Genetičke osobenosti stanovništva Tuzle s obzirom na kompleks od šest kvalitativnih osobina šakeGlasnik Glasnik antropološkog društva Srbije, 2009; 44 (44):361-368.

UDK 572 (05) ISSN 1820-7936. Indeksiran u BETA SCI INDEX

 

 1. Bačinović Selma, Hadžiselimović R., Hadžihalilović J. i Bačinović M.“Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova dva kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Memića (BiH)“. Glasnik Glasnik antropološkog društva Srbije, 2009; 44 (44): 345-359.

UDK 572 (05)  ISSN 1820-7936.Indeksiran u BETA SCI INDEX.

 

 1. Šaćira Mešalić i Jasminka Hadžihalilović: „Stavovi nastavnika u nekim školama sa područja Tuzle i defektologa prema odgojno – obrazovnoj integraciji“. Defektologija- Časopis za defektološka, pedagoško-psihološka i socio-medicinska pitanja  teorije i prakse rada sa djecom, omladinom i odraslim osobama ometim u razvoju. 2003; God VII (8):139–146.

ISSN 1512-6994.

 

 1. Š. Mešalić, M. Šehović, Hadžihalilović i Z. Žigić: „Emocionalne reakcije prognane djece izražene putem crteža i pismenih radova” Zbornik radova s II međunarodnog simpozija «ART AND SCIENCE IN LIFE POTENTIAL DEVELOPMENT»., Hvar, Croatia 2000; str. 405–409.

ISBN 953-98505-1-7 ; UDK 615.85(063).

 

 1. Fatima Jusupović, Jasminka Hadžihalilović, Dragana Stoisavljević, Rabija Begić i Blaško Topalović (2003): „Ishrana i gojaznost djece osnovnoškolskog uzrasta na području tuzlanskog Kantona“. Zbornik radova 2/1 Internacionalni kongres «Zdravlje za sve» Banja Luka. 04. – 08.06. 2003; str. 303- 308.

 

 1. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Amela Dahić, Amir H.Halilović Lejla Mešalić, Amra Nožinović i Sergije Marković i Fatima Jusupović ” (2008):Menarha djevojčica sa područja Tuzle”. Zbornik radova – Skup 2 – sa I Simpozijuma biologa Republike Srpske, Banjaluka 10.-12. 11. 2005; str. 365-377. Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Banjoj luci. (štampano 2008.godine).

UDK:618.172-055.25-053.66(497.6 Tuzla)

 

 1. Osmanović S, Huseinović S, Hadžihalilović J, Lonić E, Hajdarević E, Goletić Š (2006): Uticaj porodice na razvoj ekološke kulture omladine.“ Zbornik radova Prvog međunarodnog kongresa “Ekologija, zdravlje, rad, sport” 3,4,5. Banja Luka, 08-11. 06. 2006; str: 214-217.

 

 1. Nožinović A.,Hadžihalilović J., Nožinović Z. (2006): Povezanost morfoloških karakteristika studenata sa uspjehom u izvođenju narodnih igara.” Zbornik radova Prvog međunarodnog kongresa “Ekologija, zdravlje, rad, sport” 3,4,5. Banjaluka 08-11. 06. 2006.

 

 1. Jasminka Hadžihalilović, Mirela Trepanić, Amela Dahić, Amir H.Halilović, Lejla Mešalić, Izet Eminović, Hajrija Hamidović i Vesna Hadžiavdić(2007):Dob menarhe djevojčica sa područja Gračanice (Bosna i Hercegovina)“. Zbornik radova sa II Međunarodni Simpozijum antropologa Republike Srpske. Banja Luka, 23-25april 2004;str.176-187.(iz štampe izašao 2007).

 

 1. Dahić, B. Ćatović, Hadžihalilović, A.H.Halilović, Š.Mešalić i I. Eminović (2007): „Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti zglobova palca u stanovništvu Lukavca – populaciono genetička istraživanja”. Zbornik radova sa II međunarodnog Simpozijuma antropologa Republike Srpske. Banja Luka, 23-25. april 2004; str.40-51. (iz štampe izašao 2007).

 

 1. Amela Dahić, Almir Bajraktarević, Jasminka Hadžihalilović, Amir H.Halilović, Amira Redžić i Fatima Jusupović (2008): ”Uticaj starosti roditelja na visinu i masu tijela školske djece i omladine sa područja GračaniceZbornik radova– Skup 2 – sa I Simpozijuma biologa Republike Srpske, Banjaluka 10.-12. 11. 2005, str. 349-365, Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Banjoj luci .

UDK:618.172-055.25-053.66(497.6 Tuzla)

 

 1. Jasminka Hadžihalilović, Emina Begović, Rifet Terzić, Duška Bećirović, Ešref Bećirović, Fikreta Brahimaj i Lejla Mešalić (2009): ”Starost majke i antropometrijska svojstva novorođenčadi sa područja Gračanice rođenih od 2004-2008. (Bosna i Hercegovina)” Zbornik radova sa Trećeg međunarodnog kongresa “Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banjaluka 10-13.09.; str. 359-365.

UDK: 618.39-085:613.888

 

 1. Amela Dahić, A. Bajraktarević, Hadžihalilović, A.H.Halilović, A. Redžić, F. Jusupović (2008): Utjecaj starosti roditelja na visinu i masu tijela školske dijece i omladine sa područja Gračanice. Zbornik radova sa I Simpozijuma biologa Republike Srpske. Banja Luka, 10-12. novembra. 2005. 349-364. str.

 

 1. Jasminka Hadžihalilović, Mirela Trepanić, Amela Dahić, Amir H.Halilović, Lejla Mešalić, Izet Eminović, Hajrija Hamidović i Vesna Hadžiavdić (2007): Dob menarhe djevojčica sa područja Gračanice (Bosna i HHHHHHHercegovina). Zbornik radova sa II međunarodnog Simpozijuma antropologa Republike Srpske. Banja Luka, 23-25. aprila 2004 godine; 176-187str.

 

 

 1. Ruža Tomić, Šaćira Mešalić, Ešref Bećirović, Jasminka Hadžihalilović, Lejla Mešalić (2003):: “Uticaj tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sporta i rekreacije na razvoj mentalno zaostale djece”. Defektologija – Časopis za defektološka, pedagoško-psihološka i socio-medicinska pitanja teorije i prakse rada sa djecom, omladinom i odraslim osobama ometim u razvoju. 2003; God VII (8):  33-37.(stručni rad)

ISSN 1512-6994

 

 1. Munevera Osmić, Ljubica Tvica, Fatima Jusupović, Jasminka Hadžihalilović, Paula Franjkić-Misija i Hajrija Hamidović (2003): “Značaj stilova života srednjoškolske omladine sa područja Tuzle”. Materia Socio Medica. 2003; 15 (3-4): 109–113.(stručni rad).

 

 1. Franjkić-Misija P., Osmić M., Nurkić M., Tunjić S., Imamović N.i Hadžihalilović J. (2003):Vodeći uzroci gubitka radne sposobnosti u radnica u općini Tuzla”. Zbornik Radova. Prvi Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem «Medicina rada u Evropi». Tuzla, 22.- 25. maja 2003.(stručni rad).

 

 1. Imamović S., Kuduzović E., Bećirović D., Musić A., Mulić E., Ventić-Tanjić M. i Hadžihalilović J. (2010):“ Motoričke disfunkcije osoba treće životne dobi i prijedlog somatopedskog tretmana“. Zbornik radova sa Drugog kongresa fizijatara Crne Gore. Igalo, 17-21. 02. 2010; str.144.(stručni rad)
 2. Halilović Jasminka, Osmić Munevera i Hadžigrahić Nermina:”Karakteristike kožnih nabora školske populacije  u urbanoj i ruralnoj sredini područja Gračanice”Zbornik radova sa III međunarodnog naučnog skupa “Katastrofe, prevencija i saniranje” Brčko Distrikt 27-28 mart 2015.str 88-105.

 

 1. Jasminka H.Halilović, Samra Šahbegović i Fikreta Brahimaj:”Prehrambene navike adolescenata sa područja Tuzle” Zbornik radova 2 sa Petog međunarodnog kongresa “Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banjaluka 06.-09.2012; str. 550-558.(stručni rad)
 2. Jasminka Hadžihalilović, Amela Begić, Sanjin Hodžić, Adisa Ahmić, Senad Mehmedinović:”Ocjena stanja uhranjenosti i distribucija masnog tkiva odraslog stanovništva u Brčkom”. Zbornik radova 2, Šesti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport”Banjaluka, 05 .- 08. 09. 2013; str 592-602.(stručni rad)
 3. Jasminka H. Halilović, Amela Begić, Emina Begović, Sabina H.Halilović i Rašo Adrović i Sanjin Hodžić:„Životni stilovi i ishrana  studenata sa Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina)“ Skup 7 (2) Zbornik radova sa III Simpozijuma biologa i ekologa  Republike Srpske  (SBERS 2015) II Banjaluka 12-14.11.2015. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj luci. Banjaluka 2016; VOL 7 (2): 193-207.
  • ISSN 1840-4820;UDK: 378.18:316.728(497.6 TUZLA)
  • DOI: 10.7251/SKP1 607193H

 

 1. Mešikić Emina, Jasminka H. Halilović, Munevera Osmic :„Učestalost crijevnih infekcija na području tuzlanskog kantona u period 2008-2012.godine (Bosna i Hercegovina)“ Skup 7 (2) Zbornik radova sa III Simpozijuma biologa I ekologa  Republike Srpske  (SBERS 2015) II Banjaluka 12-14.11.2015. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj luci. Banjaluka 2016; VOL 7 (2): 13-27.
  • ISSN 1840-4820;UDK: 616.993(497.6 TUZLANSKI KANTON “2008-2012”
  • DOI: 10.7251/SKP1 607013M

 

 

Abstrakti

 

 1. Hadžihalilović J, Hadžiselimović R.: “Growth and Development of Male   Children and Male Youth of Tuzla Region Influenced by The War in Bosnia and Herzegovina”. Abstracts 418: 93-94. 11th Congress of the European Anthropological Association. Jena- Germany. 30 August- 3 September 1998 (POSTER)

 

 1. Mešalić Š., Šehović M., Hadžihalilović Jasminka i Žigić Z.: “Emocionalne reakcije prognane djece izražene putem crteža”Knjiga sažetaka sa I Međunarodnog simpozija o komplementarnim suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala”. Hvar, Hrvatska ; 16-21.svibnja 1999 38 (RAD USMENO SAOPŠTEN).

 

 1. Mešalić Š., Šehović M., Hadžihalilović J. Žigić Z.: Emocionalne reakcije prognane djece izražene putem crteža i pismenih radova. Knjiga sažetaka: II međunarodni simpozij o komplementarnim suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala”. Hvar, Hrvatska, 27- 31 May 2002; str. 79. (RAD USMENO SAOPŠTEN).

 

 1. Šaćira Mešalić, Ruža Tomić, Behija Ćišić, Jasminka Hadžihalilović i Ibrahim Osmić: „Psychotherapy and Rehabilitation – the Parents Atitudes“. Book of abstracts. The 2nd International Symposium on Complementary Supportive Therapies. «Art and science in life potential development».Hvar, Croatia. 27- 31. May 2002;  (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 2. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R., Hasković E., Osmić M., Mešalić Š. and Ahmić A.: “Relations Between Exogenous Factors and Anthropometric Indexes of Growth and Development of Male Children and Youngsters in Tuzla Region”. Abstracts. 13th Congress of the European Antropological Association. Vol 26. Supplement. p. 1-263. Zagreb. Croatia, August 30th -September 3rd 2002: pp 80. (POSTER)

UDC 572, ISSN 0350-6134

 1. Redžić, J. Hadžihalilović, Hadžihalilović, M. Osmić, H. Hamidović and Š. Mešalić: „Socio-Ekonomic Factors Influence on Growth and Development of the Boys From Region of Tuzla (Bosna And Herzegovina)“. Proceeding of Abstracts. 8th Croatian Biological Congress with International Participation. Zagreb, Croatia 27th September–2nd October, 2003; 220.(POSTER)
 2. Hadžihalilović, A. Redžić, F. Jusupović, A. Hadžihalilović and M. Osmić: „Birth Order Influence of the Boys from The Region of Tuzla (Bosna And Herzegovina)“. Proceeding of Abstracts. 8th Croatian Biological Congress with International Participation. Zagreb, Croatia. 27th September – 2nd October, 2003; 221.(POSTER)
 3. Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, A. Hadžihalilović, M. Osmić, H. Hamidović and A. Ahmić:“ Mothers Age Influence on Some Anthropometric Properties of the Boys from the Region Tuzla (Bosna And Herzegovina)“. Proceeding of Abstracts. 8th Croatian Biological Congress with International Participation. Zagreb, Croatia. 27th September – 2nd October, 2003; 222. (POSTER)
 4. Franjkić – Misija P., Osmić M., Nurkić M., Tunjić S., Imamović N.i Hadžihalilović J.: „Vodeći uzroci gubitka radne sposobnosti u radnica u općini Tuzla“. Zbornik sažetaka. Prvi Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem «Medicina rada u Evropi». Tuzla, 22.- 25. maja (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 5. Adrović, A.Sofradžija, S.Ibrišimović, J.Hadžihalilović:” Fish of River Brka” Proceeding of Abstracts. 8th Croatian Biological Congress with International Participation. Zagreb, Croatia. 27th September – 2nd October, 2003; 250 (POSTER)
 6. Redžić, V. Iličanin, J. Hadžihalilović, A. Koljenović i M. Hasičić: Cannabis sativa Abuse Among Adolescent in Bosnia and Herzegovina“. Proceeding of Abstracts. Third International Balkan Botanical Congress. Sarajevo, Bosna i Hercegovina,18-24 May, 2003; str.303 (POSTER)
 7. Hamidović H., Ahmić A., Sirćo A i Hadžihalilović J.: „Populational – Genetic Analysis of Hyperextensibility of Thumb Joint in Zenica-Doboj Canton Population (Bosnia and Herzegovina)“. Programme and Abstracts Škerljevi dnevi «Man Between Autonomy and the Environment». Ljubljana, Slovenia 23-25. 09. 2004; str.72. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 8. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Almin Suljić, Amir Hadžihalilović, Šaćira Mešalić, Zlata Žigić: „Populacijska genetika defektnog viđenja boja u stanovništvu Lukavca (Bosna i Hercegovina)“. Book of Abstracts. The 3rd International Sympozium on Complementary Supportive Therapies «Art and science  in life potential development». Hvar, Croatia, May 20-23, 2004; (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 9. Šaćira Mešalić, Behija Ćišić, Zlata Žigić, Jasminka Hadžihalilović i Ibrahim Osmić: ”Povezanost socio-ekonomskog stanja učenika usporenog kognitivnog razvoja sa njihovim postignućima  u nastavi maternjeg jezika Knjiga sažetaka sa 3.međunarodnog simpozija o komplementarnim suportivnim terapijama Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala, 20-23.svibnja 2004; Hvar, Hrvatska (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 10. Jusupović F, Mešalić Š, Hadžihalilović J, Kasumović M i Rudić A: “Rast , razvoj i ishranjenost osnovnoškolaca na području Tuzlanskog kantona”. Book of Simpozijum sa međunarodnim učešćem «Interdiscipilinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji» Defektološki fakultet, Univerzitet u Tuzli. Tuzla, Bosna i Hercegovina, 25-26. septembar 2004; (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 11. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Adisa Ahmić, Amir Hadžihalilović, Izet Eminović, Amela Dahić, Hajrija Hamidović i Fatima Jusupović :“ Multipla korelacija između kompleksa od 13 egzogenih faktora i 14 antropogenih varijabli u uzorku dječaka sa područja Tuzle (Bosna i Hercegovina)“. Izvodi saopštenja XLIII Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Čačak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30. maj 2004; 47 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 12. Amela Dahić, Mirela Kalesić, Rifat Hadžiselimović, Jasminka Hadžihalilović, Adisa Ahmić, Amir Hadžihalilović i Izet Eminović: „Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova četiri kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Gračanice (Bosna i Hercegovina)“.Izvodi saopštenja XLIII Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Čačak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30. maj 2004;str. 47 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 13. Adisa Ahmić, Rifat Hadžiselimović, Naris Pojskić, Jasminka Hadžihalilović, Izet Eminović, Hajrija Hamidović.: Relacije između genetičke heterogenosti i lokalnih ljudskih populacija sa područja sjaveroistočne Bosne. Izvodi saopštenja. XLIII Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Čačak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30. maj 2004; str. 46. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 14. Jusupović F., Hadžihalilović J, i Rudić A.: „Karakteristike kožnih nabora u urbanoj i ruralnoj sredini tuzlanskog kantona“. Izvodi saopštenja. XLIII Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Čačak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30.maj 2004; str. 49. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 15. Jasminka Hadžihalilović, Mirela Trepanić, Amela Dahić, Amir H.Halilović, Lejla Mešalić, Izet Eminović, Hajrija Hamidović i Vesna Hadžiavdić :„Dob menarhe djevojčica sa područja Gračanice (Bosna i Hercegovina)“. Zbornik sažetaka sa II Simpozijuma antropologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem. Banja Luka, 23-25. aprila 2004; str.17. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 16. Dahić, B. Ćatović, Hadžihalilović, A.H.Halilović, Š.Mešalić i I. Eminović: „Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti zglobova palca u stanovništvu Lukavca – populaciono genetička istraživanja”. Zbornik sažetaka sa II međunarodnog Simpozijuma antropologa Republike Srpske. Banja Luka, 23-25. aprila 2004; str.14. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 17. Ferhatović, R.Hadžiselimović, J.Hadžihalilović, Edin Ferhatović, A. Dahić: “Populacijska genetika ndefektnog viđenja boja u stovništvu Tuzle (Bosna i Hercegovina)” Zbornik sažetaka sa II međunarodnog Simpozijuma antropologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem. Banja Luka, 23-25. aprila 2004; str.16. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 18. Izet Eminović, Jasenko Karamehić, Stojko Vidović, Jasminka Hadžihalilović, Rifet Terzić i Zdenko Cirhlaž:”Analiza konformacijskih polimorfizama jednolančanih DNK SRD5A1 gena” Zbornik sažetaka sa II međunarodnog Simpozijuma antropologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem. Banja Luka, 23-25. aprila (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 19. Izet Eminović, Jasenko Karamehić, Stojko Vidović, Jasminka Hadžihalilović, Rifet Terzić i Zdenko Cirhlaž:”Analiza konformacijskih polimorfizama jednolančanih DNK SRD5A1 gena” Zbornik sažetaka sa II međunarodnog Simpozijuma antropologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem. Banja Luka, 23-25. aprila (RAD USMENO SAOPŠTEN)
 20. Fatima Jusupović, Mojca Juričić, Aida Rudić and Jasminka Hadžihalilović.: BMI of the Children Attending Elementary Schools in Tuzla Canton. Programme and Abstracts. 4. Škerljevi dnevi «Man Between Autonomy and the Environment». Ljubljana, Slovenia, 23-25. 09. 2004. str 30 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 21. Jusupović Fatima, Hadžihalilović Jasminka, Rudić Aida, Osmić Munevera i Žigić Zlata: „Karakteristike kožnih nabora školske populacije u urbanoj i ruralnoj sredini tuzlanskog kantona“. Izvodi saopštenja sa Kongresa Antropološkog društva Jugoslavije, Čačak (Srbija) 26.-30.maj 2004; str. 49 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 22. Tupkušić Rasima, Goletić Šefket, Adrović Avdul, Škrijelj Rifat i Hadžihalilović Jasminka:“Zajednice Makroinvertebrata bentosa kao pokazatelj stanja ekosistema rijeke Toplice u Živinicama“ Abstracts sa I Simpozijuma ekologa Republike Crne Gore,Tivat (Crna Gora) 14-18.oktobra 2004; str. 36-37.
 23. Amela Dahić, Almir Bajraktarević, Jasminka Hadžihalilović, Amir H.Halilović, Amira Redžić i Fatima Jusupović: ”Uticaj starosti roditelja na visinu i masu tijela školske djece i omladine sa područja Gračanice” Zbornik sažetaka sa Prvog Simpozijuma biologa Republike Srpske, Banjaluka 10.-12. 11. 2005; str. 42. Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Banjoj luci  (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 24. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R., H. Halilović A., Dahić A., Mešalić L., Nožinović A., Marković S., Jusupović F.: “Menarha djevojčica sa područja Tuzle”. I Simpozijum biologa Republike Srpske. Banja Luka, Zbornik sažetaka sa Prvog Simpozijuma biologa Republike Srpske, Banjaluka 10.-12. 11. 2005; str .43-43. Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Banjoj luci  (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 25. Dahić Amela, Mirza Demirović, Jasminka Hadžihalilović, Elvira Lonić, Husnija Majdančić, Amir H.Halilović:“Populacijska genetika defektnog viđenja boja u stanovništvu Kladnja (Bosna i Hercegovina)“. Program i zbornik rezimea sa XLIV Kongresa Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem Brus (Srbija i Crna Gora)01.-04.jun, 2005; str 32 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 26. Adisa Ahmić, Rifat Hadžiselimović, Naris Pojskić, Jasminka Hadžihalilović: „Analiza genetičke heterogenosti lokalnih ljudskih populacija Sjeveroistočne Bosne posmatranih u dva vremenska perioda s obzirom na neka biohemijsko –fiziološka svojstva”. Program i Zbornik rezimea sa XLIV Kongresa Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, (Srbija i Crna Gora), Brus 1-4. jun 2005; str 16. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 27. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, H.Halilović Amir, Admedina Savković, Sergije Marković, Amela Dahić i Lejla Mešalić: „Akceleracija rasta i razvoja muške djece i omladine sa područja Tuzle u periodu od 1980. do 2003. godine (Bosna i Hercegovina)“. Program i Zbornik rezimea sa XLIV Kongresa Antropološkog Društva Jugoslavije sa Međunarodnim učešćem. Brus (Srbija i Crna Gora), 1- 4 Jun 2005; 38 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 28. Hajrija H., Edina H., Jasminka H., Rifet T., Fatima J. i Husnija M:“ Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova dva kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Brčkog“ Program i Zbornik rezimea sa XLIV Kongresa Antropološkog Društva Jugoslavije sa Međunarodnim učešćem. Brus (Srbija i Crna Gora), 1- 4 Jun 2005. godine.str 39. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 29. Hadžihalilović J, Mehanović R, Nikolić M, Dželilović S.: „Socialization of pupils in integration conditions“ International scientific meeting. Special education and rehabilitation-steps and strids. Book of Abstracts. Beograd, Sava Centar, 14-15 novembar
 30. Mešalić Šaćira, Jasminka Hadžihalilović, Ivana Kulić, Zlata Žigić, Milena Nikolić i Emina H.Halilović: ”Obrazovna dostignuća učenika usporenog kognitivnog razvoja uz primjenu prilagođenih programa”. Knjiga sažetaka: Četvrti međunarodni simpozij o komplementarnim suportivnim terapijama. “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala” Pula Hrvatska 24.-28. svibnja 2006. str. 39. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 31. Osmanović S, Huseinović S, Hadžihalilović J, Lonić E, Hajdarević E, Goletić Š: “Uticaj porodice na razvoj ekološke kulture omladine”. Zbornik radova “Ekologija, zdravlje, rad, sport” 3,4,5. Banja Luka, 08-11. 06.
 32. Nožinović A, Hadžihalilović J, Nožinović Z: Povezanost morfoloških karakteristika studenata sa uspjehom u izvođenju narodnih igara. Prvi međunarodni kongres ” Ekologija, zdravlje, rad, sport” 3,4,5. Banja Luka, 08-11. 06.
 33. Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, M. Bačinović, Selma Bačinović, M. Osmić i L. Mešalić: „Menarche of Girls in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)“ Programi i izvodi saopštenja XLVI   Kongres ADJ sa međunarodnim učešćem. Banja Junaković –Apatin (Srbija). 29 maj-2 jun  2007. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 34. Hadžihalilović Jasminka, Žigić Zlata, Mešalić Lejla i Ramić Suada : »Relations Between Mother’s Age, the Body Mass and Body Length of Newborns in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)« Program i izvodi saopštenja XLVI Kongres ADJ sa međunarodnim učešćem. Banja Junaković –Apatin (Srbija). 29 maj-2 jun 2007.godine. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 35. Hudić I, Hadžihalilović J,Halilović A, Marković S: „Utjecaj redosljeda trudnoća na tjelesnu masu i dužinu tijela novorođenčadi na TK-u (Bosna i Hercegovina)“.Program i izvodi saopštenja XLVI Kongres ADJ sa međunarodnim učešćem. Banja Junaković –Apatin (Srbija). 29 maj-2 jun 2007; str 141.
 36. Jusupović E, Hadžihalilović J, Rudić A, Kudumović M, Mahmutović J.: “Nutrition and increased BMI as risk factor in primary school population ” . Abstract book. A Scietific Conference with International Participation” Nutrition, treatment and cardiovascular risk management”Novi Sad, Maj 24-27. 2007
 37. Begić A., Hadžihalilović J.,Tupkušić R.: ”Uporedna analiza učestalosti protan i deutan defekata u lokalnim populacijama tuzlanskog kantona (BiH)” Abstrakts sa XLVII Kongresa Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem. Kruševac (Srbija) 27. maj-31.maj 2008. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 38. Hadžihalilović J., Tupkušić R., Begić A., Mešalić L. i Osmić M.: ”Relacije između dužine premenarhalnog perioda i indeksa tjelesne mase djevojčica sa TK-a (BiH)” Abstrakt sa XLVII Kongresa Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem. Kruševac (Srbija) 27.maj-31.maj 2008. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 39. Bačinović, R. Hadžiselimović, J. Hadžihalilović, Selma Bačinović i R,Tupkušić Genetičke osobenosti stanovništva Tuzle s obzirom na kompleks od šest kvalitativnih osobina šake” Abstrakt sa XLVII Kongresa Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem. Kruševac (Srbija) 27.maj-31.maj 2008. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 40. Bačinović Selma, Hadžiselimović R., Hadžihalilović J. i Bačinović M.“Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova dva kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Memića (BiH)“. Abstrakt sa XLVII Kongresa Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem. Kruševac (Srbija) 27.maj-31.maj 2008. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 41. Jasminka Hadžihalilović, Emina Begović, Rifet Terzić, Duška Bećirović, Ešref Bećirović, Fikreta Brahimaj i Lejla Mešalić:”Starost majke i antropometrijska svojstva novorođenčadi sa područja Gračanice rođenih od 2004-2008. (Bosna i Hercegovina)” Treći međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banjaluka BiH 10-13.09. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 42. Hadžihalilović J., Halilović S., Brahimaj F., Begić A., Tupkušić R., Mešalić L: „Secular Changes of Antrophometric Parametars in Newborn from Gračanica Area in the Period from 1998 to 2008“. Book of abstracts. Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet, Institut za morfološke nauke i genetiku. Treći BH simpozijum “Morfologija u nauci i praksi” sa međunarodnim učešćem Sarajevo BiH 23.-25.septembar 2009, str.19 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 43. Rasima Tupkušić Hadžihalilović Jasminka Amela Begić, Rifet Terzć i Elmira Hajder: „The Influence of Sport Activites on the Length of Premenstrual Period in Girls from Tuzla Canton“. Book of abstracts. Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet, Institut za morfološke nauke i genetiku. Treći BH simpozijum “Morfologija u nauci i praksi” sa međunarodnim učešćem Sarajevo BiH 23.-25.septembar 2009, 47. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 44. Bačinović M., Hadžiselimović R., Hadžihalilović J., Bačinović S., Brahimaj F. :“Propagation Mobility Resarch of Tuzla Canton Population (BiH).“ Programme and Abstracts XLIX Congress of Antropological Society of Serbia with international participiation. Vrdnik, 31. maj – 04. jun 2010; str. 87. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 45. Mehdin Selimović, Ramiz Salkić, Sabina Halilović, Ešref Bećirović, Fikreta Brahimaj, i Jasminka Hadžihalilović: „Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti distalnog zgloba palca u stanovništvu Sapne (Bosna i Hercegovina)“ Programme and Abstracts XLIX Congress of Antropological Society of Serbia with international participiation. Vrdnik, 31. maj–04. jun 2010; str. 88. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 46. Imamović S., Kuduzović E., Bećirović D., Musić A., Mulić E., Ventić-Tanjić M. i Hadžihalilović J.:“ Motoričke disfunkcije osoba treće životne dobi i prijedlog somatopedskog tretmana“. Zbornik radova sa Drugog kongresa fizijatara Crne Gore. Igalo, 17-21. 02. 2010; Abstracts, str.144.(stručni rad)
 47. Ahmić, A. Tursunović, H. Hamidović, J. Hadžihalilović, N. Pojskić, R. Hadžiselimović: „Genetic structure of indigenous and migratory populations in the area of Tuzla region considering some static and dynamic-morphological properties“ Abstrakts sa 50. kongresa antroploga Antropološkog društva Srbije Jagodina (Srbija) 01-04.06. 2011; str.47.
 48. Hadžihalilović, Senad Mehmedinović, Amr H.Halilović, Amela Begić i Fikreta Brahimaj: „Uticaj propagacijske mobilnosti na neka antropološka svojstva srednjoškolaca sa područja tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina)“ Programme and Abstracts LI Congress of Anthropological society of Serbia with international participation, Niš (Srbija) 06.-09.juna 2012; 61.

UDK 572(05), ISBN 978-86-6265-005-4 ;COBISS.SR-ID 1912688364 (RAD USMENO SAOPŠTEN).

 1. Begić Amela i Halilović Jasminka: “Akceleracija porođajne težine i dužine tijela hipotrofične i hipertrofične novorođenčadi sa područja tuzlanskog kantona u periodu od 1976.do 2007.godine.“Programme and Abstracts LI Congress ofAnthropological Society of Serbia with international participation, Niš (Srbija) 06.-09.juna 2012; str 36. UDK 572(05), ISBN 978-86-6265-005-4 ;COBISS.SR-ID 1912688364(RAD USMENO SAOPŠTEN).
 2. Halilović Jasminka, Džafić Mirsad, Terzić Rifet, Begić Amela i Marković Sergije : “Populacijska genetika viđenja crvene i zelene boje u stanovništvu unsko-sanskog kantona (Bosna i Hercegovina)“ Programme and Abstracts LI Congress of Anthropological society of Serbia with international participation, Niš (Srbija) 06.-09. juna 2012; str.62.

UDK 572(05), ISBN 978-86-6265-005-4 ;COBISS.SR-ID 1912688364 (RAD USMENO SAOPŠTEN).

 1. Ahmić Adisa, Hadžiavdić Vesna, Tursunović Aldijana, Hamidović Hajrija i Hadžihalilović Jasminka: “Neki mogući faktori genetičke heterogenosti i njihov uticaj na genetičku strukturu stanovništva tuzlanske regije”, Programme and Abstracts LI Congress of Anthropological society of Serbia with international participation, Niš (Srbija) 06.-09.juna 2012; str. 28 (POSTER)

UDK 572(05), ISBN 978-86-6265-005-4 ;COBISS.SR-ID 1912688364

 1. Jasminka Hadžihalilović, Amela Begić, Sanjin Hodžić, Adisa Ahmić, Senad Mehmedinović:”Ocjena stanja uhranjenosti i distribucija masnog tkiva odraslog stanovništva u Brčkom”. Zbornik radova 2, Šesti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport”Banjaluka, 05 .- 08. 09. 2013; str 592-602.(stručni rad)
 2. Jasminka H. Halilović, Amela Begić, Azijada Beganlić :“Secular change of birth weight and birth lenght of infants in Tuzla kanton municipalities from 1976 to 2007 (Bosnia & Herzegovina)“.Journal of Medical Faculty University of Sarajevo Bosnia & Herzegovina.Vol 49.suppl 1.2014. ISSN 0352-9630. Abstracts. Pages: 68. Scientific Meeting „(Cyto)genetics biomedicine“ with international participation. 23rd&24th May 2014; Faculty of Medicine, University of Sarajevo (POSTER).
 3. Amela Begić, Jasminka H. Halilović: „Secular change of birth weight and birth lenght of euthropics infants in Tuzla kanton from 1976 to 2007 (Bosnia & Herzegovina)“.Journal of Medical Faculty University of Sarajevo Bosnia &Herzegovina.Vol 49.suppl 1.2014. ISSN 0352-9630. Abstracts. Pages: 54. Scientific Meeting „(Cyto)genetics biomedicine“ with international participation. 23rd&24th May 2014;, Faculty of Medicine, University of Sarajevo. (POSTER).
 4. Jasminka H.Halilović i Begić Amela:“General Characteristics of Newborn Infants in Tuzla Canton Area Born during 2007“.35th Anthropology and Health Conference 2014, Dubrovnik Croatia August 4th-9th, 2014 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 5. Begić Amela i Jasminka H.Halilović :“ The Acceleration of Birth Weight and Birth Length of Hypotrophic and Hypertrophic Newborns from Tuzla Canton from 1976 to 2007“. 35th Anthropology and Health Conference 2014, (Abstracts) Dubrovnik Croatia August 4th-9th, 2014; (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 6. 62. Jasminka Halilović, Adisa Ahmić, Emina Begović, Amela Begić i Elbisa Hasukić: “Analiza učestalosti defektnog viđenja boja u romskim populacijama tuzlanske regije”. IV Međunarodni kongres – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd,17-18. maj 2014; (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 7. 63. Jasminka Halilović, Amela Begić, Fazlić Bedrana, Nermina Hadžigrahić, Raško Adrović i Sergije Marković “Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti zglobova palca stanovništva Srebrenika (Bosna i Hercegovina)”-populaciono genetička analiza- IV Međunarodni kongres – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd,17-18. maj 2014; (RAD USMENO SAOPŠTEN).

 

 1. Jasminka Halilović, Amela Begić, Rudika Gmajnić, Lejla Mešalić i Adisa Ahmić: “Komparativna analiza dužine premenarhalnog perioda u dosadašnjim istraživanjima u nekim lokalnim populacijama tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina)”V Međunarodni kongres – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd, 03.-04. Mart 2015; (RAD USMENO SAOPŠTEN).

 

 1. Jasminka Halilović, Mirsad Džafić, Amela Begić, i Sergije Marković: “Populacijska genetika defektnog viđenja crvene i zelene boje u stanovništvu unsko-sanskog kantona (Bosna i Hercegovina)” V Međunarodni kongres – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd, 03.-04. Mart 2015; (RAD USMENO SAOPŠTEN).

 

 1. Ahmić, J. H.Halilović, I. Hasić, H. Hamidović i A. Karić: “Genetička struktura humane populacije romskog i neromskog porijekla sa područja tuzlanske regije”V Međunarodni kongres-Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd, 03.-04. Mart  2015; (RAD USMENO SAOPŠTEN).

 

 1. Halilović Jasminka, Osmić Munevera i Nermina Hadžigrahić:”Karakteristike kožnih nabora školske populacije u urbanoj i ruralnoj sredini područja Gračanica”Evropski Univerzitet u Brčkom,Treći međunarodni naučni skup”Katastrofe, prevencija i saniranje posljedica” Brčko 27.-28. marta 2015. Godine. ; (RAD USMENO SAOPŠTEN).

 

 1. Jasminka H. Halilović, Amela Begić, Emina Begović, Sabina H.Halilović i Rašo Adrović i Sanjin Hodžić:„Životni stilovi i ishrana  studenata sa Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina)“ Skup 7 (2) Zbornik sažetaka sa III Simpozijuma biologa i ekologa  Republike Srpske  (SBERS 2015) II Banjaluka 12-14.11.2015. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj luci. Banjaluka (RAD USMENO SAOPŠTEN).

 

 1. Mešikić Emina, Jasminka H. Halilović, Munevera Osmic :„Učestalost crijevnih infekcija na području tuzlanskog kantona u period 2008-2012.godine (Bosna i Hercegovina)“ Skup 7 (2) Zbornik sažetaka sa III Simpozijuma biologa I ekologa  Republike Srpske  (SBERS 2015) II Banjaluka 12-14.11.2015. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj luci. Banjaluka(RAD USMENO SAOPŠTEN).

 

 1. Amela Begić, Jasminka H. Halilović, Haris Huseinagić i Renata Malekin :„Kvantitativna analiza dermatoglifa kod stanovništva tuzlanskog kantona Skup 7 (2) Zbornik radova sa III Simpozijuma biologa I ekologa  Republike Srpske  (SBERS 2015) II Banjaluka 12-14.11.2015. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj luci. Banjaluka. (RAD USMENO SAOPŠTEN).

 

 

CERTIFIKATI

 

 1. UVJERENJE Gimnazije “Meša Selimović” iz Tuzle, da je Hadžihalilović Jasminka pohađala kurs engleskog jezika (početni i srednji) u trajanju od 60 časova i uspješno ga završila. Djel.br.116/13 od 7.3.1995. godine

 

 1. CERTIFICATE OF COMPLETION 1996/97.This is to certify that Jasminka Hadžihalilović has comleted 32 hours of English instruction at the following level: elementary.Tuzla University English Program

 

 1. CERTIFICATE on International Summer University Tuzla 1997”Science and Reconstruction”July 18th-August 8th. Therefore, we wish to congratulate ass. Jasminka Hadžihalilović who attended the course”Recombinant DNA and genetical engineering”Tuzla 8th Avgust 1997. Godine

 

 1. CERIFICATE of Attendance this is to certify that Hadžihalilović Jasminka has actively participated in the 4th Medical Summer School held in Dubrovnik Croatia October 9-15,1998. godine

 

 1. IUC INTER UNIVERSITY CENTRE DUBROVNIK. This is CERTIFY that Jasminka Hadžihalilović from the University of Tuzla attended the 4th Postgraduate Course of the MEDICAL SUMMER SCHOOL DUBROVNIK on MOLECULAR MEDICINE –SIGNAL TRANSDUCTION, and the total of 45hours from 9th to 15th of October 1998 in Dubrovnik (including the Invitation to the 1st Signal Transduction Meeting in Cavtat).

 

 1. CERTIFICATEON INTERNATIONAL SUMMER UNIVERSITY TUZLA 1999.”ENERGY AND ENVIRONMENT

16th-juli 30th 1999.Therefore, we wish to congratulate ass. Jasminka Hadžihalilović who attended the course “Molecular genetics-laboratory course.

 

 1. POTVRDNICA Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Jasminki Hadžihalilović o sudjelovanju na 6. Znanstvenom skupu “Istraživanja  u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima” koji je održan u Zagrebu od 23.’25. listopada 2002.godine.

 

 1. POTVRDA Biološkog društva u FBiH o učešću na seminaru kojom se potvrđuje da je Jasminka Hadžihalilović prisustvovala Prvom seminaru  za nastavnike i profesore biologije u FBiH  kao predaač na temu: “Udžbernici u nastavi biologije osnovnih i srednjih škola”, Neum, 5-7- 12.2003. godine

 

 1. CERTIFICATE to Jasminka Hažihalilović for attendace to the THIRD INTERNATIONAL BALKAN BOTANICAL CONGRESS held in Sarajevo, May 18-24. 2003. godine

 

 1. CERTIFIKAT Udruženja ljekara i zdravstvenih saradnika socijalne medicine-javog zdravstva FBiH kojim se potvrđuje da je Jasminka  Hadžihalilović učestvovala na stručnom skupu”Dani socijalne medicine-javnog zdravstva” Tuzla, 7-8.novembar 2003. godine

 

 1. CERTIFIKAT Biološkog društva FBiH, ogranak TK-a kojim se zahvaljuje Jasminki Hadžihalilović na organizaciji i učešću na Prvom kantonalnom takmičenju iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, učenika osnovnih i srednjih škola, koje je održano 7.6.2003. godine u Gimnaziji “Meša Selimović” u Tuzli.

 

 1. TEMPUS –Joint European Institution Building Project”Inprovement of Teaching Quality in South East Europe”Certificate for Jasminka Hadžihalilović for successfully participated in a seminar on the Methodology of Teaching Biology in Dubrovnik, March 17-21.2003.godine

 

 1. TEMPUS –Joint European Institution Building Project”Inprovement of Teaching Quality in South East Europe”Invitation for Jasminka Hadžihalilović, Chief of the Biology Methodology Division in Tuzla to an International Training for university teachers in Budva/Montenegro, from  March 8th-12thgodine

 

 1. SERTIFIKAT kojim se potvrđuje da su Izet Eminović, Jasenko Karamehić, Stojko Vidović, Jasminka Hadžihalilović, Rifet Terzić i Zdenko Cirhlaž učestvovali u radu II Simpozijuma Društva antropologa RS sa međunarodnim učešćem, sa temom:”Analiza konformacijskih polimorfizama jednolančanih DNK SRD 5A1 GENA”.Jahorina 23-25.aprila 2004. Godine

 

 1. SERTIFIKAT kojim se potvrđuje da su Izet Eminović, Jasenko Karamehić, Stojko Vidović, Jasminka Hadžihalilović, Rifet Terzić i Zdenko Cirhlaž učestvovali u radu II Simpozijuma Društva antropologa RS sa međunarodnim učešćem, sa temom:”Specifični usloivi amlifikacije gena za humanu steroidnu 5α reduktazu”.Jahorina 23-25.aprila 2004. Godine

 

 1. SERTIFIKAT kojim se potvrđuje da su Dahić, B.Ćatović, J. Hadžihalilović, A.H.Halilović, I.Eminović učestvovali u radu II Simpozijuma Društva antropologa RS sa međunarodnim učešćem, sa temom:”Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti zglobova  palca u stanoništvu Lukavca-populaciono-genetička istraživanja”.Jahorina 23-25.aprila 2004. Godine

 

 1. SERTIFIKAT kojim se potvrđuje da su Hadžihalilović, M.Trepanić, A.Dahić, A.H.Halilović,I.Eminović i H.Hamidović učestvovali u radu II Simpozijuma Društva antropologa RS sa međunarodnim učešćem, sa temom:”Dob menarche djevojčica sa područja Gračanice (Bosna i Hercegovina)”Jahorina 23-25.aprila 2004. godine

 

 1. DIPLOMA Pedagoškog zavoda Tuzla, Biološkog društva FBiH, ogranak TK-a Jasminki Hadžihalilović za učešće na Drugom kantonalnom takmičenju iz oblasti ekologije, zaštite životne sredine i genetike , učenika osnovnih i srednjih škola, koje je održano 24.4.2004. godine u Gradačcu.

 

 1. POTVRDA Uprave Antropološkog društva Jugoslavije kojom se potrđuje da je Jasminka Hadžihalilović učestvovala sa predavanjerm “Multipla korelacija između kompleksa od 13 egzogenih faktora i 14 antropometrijskih varijabli  u uzorku dječaka sa područja tuzle (Bosna i hercegovin) na 43. Kongresu Antropološkog društva Jugoslavije  sa međunarodnim učešćem koji je održan u Čačku (Srbija) od 26.do 30. Maja 2004. godine

 

 1. SERTIFIKAT kojim se potvrđuje da je Jasminka Hadžihalilović učestvovala u radu Prvog Simpozijuma biologa Republike srpske u Banjoj nluci od 10-12. Novembra 2005. godine sa referatom.

 

 1. SERTIFIKAT od strane Antropološkog društva Srbije da Jasminka Hadžihalilović učestovala u radu XLIV kongresa Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem.Brus, 1-4. juna 2005.godine.

 

 1. POTVRDA o učešću Jasminke Hadžihalilović  u radu jednodnevnog tečaja  o edukaciji odnosa ljudi prema životinjama u prirodi u organizaciji Udruženja biologa Sarajevo, ogranak tuzla io R.S.P.C.A.( Kraljevskog društva za sprečavanje okrutnosti  nad životinjama), 22.10.2005. godine

 

 1. This is certify that dr. Jasminka Hadžihalilović has completed a workshop on Child, Adolescent& Adult Psychopatology and treatment. The University of Missouri. Columbia School of Medicine Department of Psychiatry&Neurology& The Coordination Council for Human Relief Agencies.

 

 1. PRIZNANJE Ministarstva obrazovanja, nauke, culture i sporta TK-a, Pedagoškog zavoda Tuzla i Udruženja biologa TK-a dr. Jasminki Hadžihalilović za doprinos u pripremanju učenika i aktivno sudjelovanje na IV kantonalnom takmičenju iz biologije. Tuzla, 19.05.2007.godine

 

 1. Potvrda o učešću od strane Programskog odbora Antropološkog društva Jugoslavije da je rad pod naslovom:”Utjecaj redosljeda trudnoća na tjelesnu masu i dužinu tijela novorođenčadi na TK-u (Bosna i Hercegovina)“ autora: Hudić I, Hadžihalilović J,Halilović A, Marković S. saopšten na XLVI KONGRESU ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA JUGOSLAVIJE sa međunarodnim učešćem. Banja JUNAKOVIĆ-Apatin,29.maj-2jun 2007. godine

 

 1. Potvrda o učešću od strane Programskog odbora Antropološkog društva Jugoslavije da je rad pod naslovom: »Relations Between Mother’s Age, the Body Mass and Body Length of Newborns in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)« autora: Hadžihalilović Jasminka, Žigić Zlata, Mešalić Lejla and Ramić Suada,saopšten na XLVI KONGRESU ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA JUGOSLAVIJE sa međunarodnim učešćem. Banja JUNAKOVIĆ-Apatin, 29.maj-2jun 2007.

 

 1. Potvrda o učešću od strane Programskog odbora Antropološkog društva Jugoslavije da je rad pod naslovom: „Menarche of Girls in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)“ autora: Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, M. Bačinović, Selma Bačinović, M. Osmić i L. Mešalić, saopšten na XLVI KONGRESU ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA JUGOSLAVIJE sa međunarodnim učešćem. Banja JUNAKOVIĆ-Apatin,29.maj-2jun 2007.

 

 1. Potvrda o učešću od strane Programskog odbora Antropološkog društva Srbije da je rad pod naslovom: „Relacije između dužine premenarhalnog perioda i indeksa tjelesne mase djevojčica sa TK-a (BiH) “ autora: Hadžihalilović, Tupkušić R.,Begić A., Mešalić L., Osmić M. saopšten na XLVII KONGRESU ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE sa međunarodnim učešćem. Kruševac,27.maj-31.maj 2008. godine

 

 1. Potvrda o učešću od strane Organizacionog odbora Antropološkog društva Srbije da je rad pod naslovom: „Relacije između dužine premenarhalnog perioda i indeksa tjelesne mase djevojčica sa TK-a (BiH) “ autora: Hadžihalilović, Tupkušić R.,Begić A., Mešalić L., Osmić M. saopšten na XLVII KONGRESU ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE sa međunarodnim učešćem. Kruševac,27.maj-31.maj 2008. godine

 

 1. PRIZNANJE Ministarstva obrazovanja, nauke, culture i sporta TK-a, Pedagoškog zavoda Tuzla i Udruženja biologa TK-a dr. Jasminki Hadžihalilović za učešće na IV kantonalnom takmičenju iz biologije. Tuzla, 10.05.2008.godine

 

 1. PRIZNANJE Ministarstva obrazovanja, nauke, culture i sporta TK-a, Pedagoškog zavoda Tuzla i Udruženja biologa TK dr. Jasminki Hadžihalilović za organizaciju V kantonalnog takmičenja iz biologije, Tuzla, 19.04.2008.godine

 

 1. PRIZNANJE Ministarstva obrazovanja, nauke, culture i sporta TK-a, Pedagoškog zavoda Tuzla i Udruženja biologa TK dr. Jasminki Hadžihalilović za organizaciju VI kantonalnog takmičenja učenika osnovnih škola TK-a iz biologije, Gornja Tuzla, 18.04.2009.godine

 

 1. VERIFIKACIONI LIST Ljekarske komore kantona Sarajevo i Medicinski fakultet u Sarajevu (Katedra za patologiju) za učešće na simpozijumu u Sarajevu od 23-25. Septembra 2009. godine, Amfiteatar Medicinskog fakulteta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

 

 1. UVJERENJE Ministarstva za obrazovanje, nauke, culture i sporta i Pedagoškog zavoda Tuzla o učešću na seminaru  za nastavnike biologije u osnovnim školama TK-a Jasminka Hadžihalović, PMF Univerzitet u Tuzli, prisustvovala je na seminaru kao predavač na temu ”Unapređenje nastavnog procesa”, Tuzla 23.6. 2009. Godine

 

 1. UVJERENJE Ministarstva za obrazovanje, nauke, culture i sporta i Pedagoškog zavoda Tuzla o učešću na seminaru  za nastavnike biologije u osnovnim školama TK-a Jasminka Hadžihalović, PMF Univerzitet u Tuzli, prisustvovala je na seminaru kao predavač na temu ”Unapređenje nastavnog procesa”, Tuzla 25.8. 2009. Godine

 

 1. SERTIFIKAT sa Trećeg međunarodnog kongresa “Ekologija, zdravlje, rad, sport”kojim se potvrđuje da je Jasminka Hadžihalilović učestvovala na kongresu u Banjaluci od 10.09. do 13.09. 2009.godine. Naučni i organizacioni odbor kongresa dodjeljuje učesniku kongresa 12 bodova kontinuirane edukacije.

 

 1. UVJERENJE Ministarstva za obrazovanje, nauke, culture i sporta i Pedagoškog zavoda Tuzla o učešću na seminaru  za nastavnike biologije u srednjim školama TK-a Jasminka Hadžihalović, PMF Univerzitet u Tuzli, prisustvovala je na seminaru kao predavač na temu ”Unapređenje nastavnog procesa”, Tuzla 22.6. 2009. Godine

 

 1. CERTIFICATE OF ATTENDANCE. This certificate is awarded to Jasminka Hadžihalilović for participation in the THIRD B&H SYMPOSIUM “MORPHOLOGY IN SCIENCE AND PRACTICE”WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, SCHOOL OF MEDICINE UNIVERSYTI OF SARAJEVO, Sarajevo, 23-25. septembar 2009. Godine

 

 1. CERTIFIKAT sa II Inernacionalnog znanstvenog simpozija sc. Jasminka Hadžihalilović, docent za stručnu pomoć u organizaciji i pokroviteljstvo II internacionalnog znanstvenog simpozija: “MOLEKULARNO-GENETIČKA ISTRAŽIVANJA DANAS I MOGUĆNOSTI NJIHOVE APLIKACIJE” Tuzla, 22.10.2010. godine

 

 1. CERTIFICATE OF ATTENDANCE-this is to certify that Jasminka Hadžihalilović has participated in the XLIX Congress of Anthropological Society of Serbia with international participation. Vrdnik, 31. maj – 04. jun 2010. Godine

 

 1. PRIZNANJE Ministarstva obrazovanja, nauke, culture i sporta TK-a, Pedagoškog zavoda Tuzla i Udruženja biologa TK dr. Jasminki Hadžihalilović za organizaciju VI kantonalnog takmičenja  učenika osnovnih škola TK-a iz biologije, Gornja Tuzla, 24.04.2010.godine.

 

 1. PRIZNANJE Ministarstva obrazovanja, nauke, culture i sporta TK-a, Pedagoškog zavoda Tuzla i Udruženja biologa TK dr. Jasminki Hadžihalilović za organizaciju VII kantonalnog takmičenja  učenika srednjih škola TK-a iz biologije, Gradačac,17.04.2010.godine.

 

 1. PRIZNANJE Ministarstva obrazovanja, nauke, culture i sporta TK-a, Pedagoškog zavoda Tuzla i Udruženja biologa TK dr. Jasminki Hadžihalilović za organizaciju VIII kantonalnog takmičenja  učenika srednjih škola TK-a iz biologije, Tuzla ,16.04.2011.godine.

 

 1. Potvrda o učešću od strane Organizacionog odbora Antropološkog društva Srbije  da su Halilović  Jasminka, Džafić Mirsad, Terzić Rifet, Begić Amela i Marković Sergije učestvovali u radu 51. Kongresa Antropološkog društva Srbije  sa međunarodnim učešćem, sa radom “Populacijska genetika viđenja crvene i zelene boje u stanovništvu unsko-sanskog kantona  (Bosna i Hercegovina)“ Niš 6-9.juni 2012. godine.

 

 1. POTVRDA O UČEŠĆU kojom se potvrđuje das u Begić Amela i Halilović Jasminka učestvovale u radu 51. Kongresa Antropološkog društva Srbije  sa međunarodnim učešćem, Niš, 6-9.jun 2012.godine.

 

 1. CERTIFIKAT kojim Komora doktora medicine Republike srpske potvrđuje da je  Halilović Jasminka  bila predavač na stručnom skupu “Ekologija, zdravlje, rad, sport” u Banjoj luci sa međunarodnim učešćem, sa tem 6-9 septembra 2012.godine.

 

 1. POTVRDA o učešću od strane Organizacionog odbora Antropološkog društva Srbije  da su Halilović  Jasminka, Mehmedinović Senad, Halilović Amir, Begić Amela i Brahimaj Fikreta  učestvovali u radu 51. Kongresa Antropološkog društva Srbije  sa međunarodnim učešćem,sa radom “Uticaj propagacijske mobilnosti na neka antropološka svojstva srednjoškolaca sa područja tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina)“, Niš 6-9.juni 2012. godine.

                                              

 1. CERTIFICATE OF ATTENDANCE Jasminka H.Halilović participated at the international scientific conference 35th Anthropology and Health conference 2014; held in Dubronik, Croatia,August 4-9 2014 with the presentation”General characteristics of newborn infants in Tuzla canton area born during 2007”.

 

 1. UVJERENJE Ministarstva obrazovanja, nauke, culture i sporta TK-a i Pedagoški zavod Tuzla  za Jasminku Hadžihalilović o angažovanju kao predaača na teme:”interaktivna nastava u nastavi biologije”,”Problemska nastava” i “Inkluzija u nastavi”.

 

 1. POTVRDA o učešću od strane Naučnog i Organizacionog komiteta Asocijacije Geofizičara i ekologa Srbije potvrđuju da je Jasminka H.Halilović učestvovala na IV Međunarodnom kongresu BIOMEDICINA I GEONAUKE –UTICAJ ŽIVOTNE SREDINE  NA LJUDSKO ZDRAVLJE 17-18. maj 2014.godine, Beograd.

 

 1. CERTIFIKAT sa naučnog skupa “(CITO)GENETIKA I BIOMEDICINA). Potvrda o učešću, Medicinski fakultet Centar za genetiku i Udruženje genetičara u Bosni i Hecegovini, Sarajevo 23. i 24. Maj 2014.godine.

 

 1. POTVRDA o učešću od strane Naučnog i Organizacionog komiteta Asocijacije Geofizičara i ekologa Srbije potvrđuju da je Jasminka H.Halilović učestvovala na V Međunarodnom kongresu BIOMEDICINA I GEONAUKE –UTICAJ ŽIVOTNE SREDINE  NA LJUDSKO ZDRAVLJE 3-4.3.2015.godine, Beograd

 

 1. SERTIFIKAT kojim se potvrđuje da je prof.dr. Jasminka Hadžihalilović učestvovala na trećem međunarodnom naučnom skupu”Katastrofe-prevencija i saniranje posljedica”sa radom “Karakteristike kožnih nabora školske populacije u urbanoj i ruralnoj sredini područja Gračaca” Brčko district 27.mart 2015. Godine

 

 1. ZAHVALNICA Jasminki H.Halilović za pomoć u realizaciji seminara za profesore i nastavnike biologije održanog na RGGF-u Tuzla, 16.6.2015. Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla. Tema: Kultura ćelija i tkiva

 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 1. Vođa projekta: Projekat pod naslovom: «Kompleksna analiza relacija između indeksa tjelesne mase (ITM), zapremine potkožnog masnog tkiva i dužine premenarhalnog razvoja Bošnjakinja sa područja TK-a» (finansiran od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a). 2006/07
 2. Vođa projekta: Projekat „Ocjena stanja uhranjenosti djece osnovnoškolskog uzrasta sa područja Gračanice“ (finansiran od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a).

3.       Vođa projekta: Projekat „Relacije između stepena uhranjenosti i socioekonomskog ststusa studenata  sa područja Tuzle“ (finansiran od strane FbiH i Univerziteta u Tuzli )2014.

 

 

OBJAVLJENI  UDŽBENICI ZA OSNOVNU ŠKOLU

 1. Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović, Rasima Tupkušić (2009): Udžbenik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole. Bosanska knjiga Sarajevo. CIP 57 (075.2); ISBN 978-9958-796-36-4;   COBISS. BH-ID A17390342.
 2. Jasminka Hadžihalilović, Amela Begić, Rasima Tupkušić (2010): Udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole. Bosanska knjiga, Sarajevo CIP 57 (075.2); ISBN   978-99-9958-796-42-5;  COBISS.BH-ID 18088198.
 3. Amela Begić, Jasminka H. Halilović (2011): Udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole. Bosanska knjiga. Sarajevo. CIP 57 (075.2) ISBN 978-9958-796- 68-5. COBISS.BH-ID
 4. Amela Begić, Jasminka H.Halilović (2012): Udžbenik za za 9.razred devetogodišnje osnovne škole. Bosanska knjiga Sarajevo, CIP 37.016:57 (075.2); ISBN 978-99-9958-796-80-7 COBISS.BH-ID 19804678

 

 

OBJAVLJENI  UNIVERZITETSKI UDŽBENICI, PRIRUČNICI, SKRIPTA

SKRIPTA

 1. Terzić R., Eminović I., Hadžihalilović J., Hrnjić M., Hadžiavdić V. (1997): Skripta za vježbe iz Biologije sa humanom genetikom. Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli.
 2. Terzić R., Eminović I., Hadžihalilović J., Hrnjić M., Hadžiavdić V. (1998): Uputstva za vježbe iz Biologije sa humanom genetikom. Medicinski fakultet, Univerziteta u Tuzli.

 

PRIRUČNIK

1..Hadžihalilović J., Sinanović O., Hrnjić M. (2005) Priručnik za dodiplomce pod naslovom ²Uputstva za pisanje diplomskog rada na odsjeku za biologiju PMF-a Univerziteta u Tuzli²  Univerzitet u Tuzli. Bosna i Hercegovina. COBISS.BH-ID 14519558.

 

UDŽBENICI

 1. Jasminka H Halilović, Bačinović Mustafa, Bačinović Selma i Tursunović Aldijana (2011)CITOLOGIJAGren Gračanica ISBN978-9958-764-47-9 BH-ID19136518 Gračanica (udžbenik  namijenjen studentima prve godine biologije i biomedicinskih nauka).
 2. Jasminka H.Halilović, Amela Begić, Magdalena Cvjetković, Emina Begović, Sabina H.Halilović (2016):
  • “BIOLOGIJA – NAUKA I NASTAVA”– OFF-SET Tuzla.CIP 57(075.8) ISBN 978-9958-31-270-0. COBISS.BH-ID 23342598.
 3. H. Halilović, L.Mešalić, Amela Begić, S. H.Halilović i M. Osmić (2017): “BIOLOGIJA ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE STRUKE”- OFF-SET Tuzla.CIP 57(075.8) ISBN 978-9958-31-301-1. COBISS.BH-ID 24037382.

 

POPIS  MENTORSTVA NAD MAGISTARSKIM  RADOVIMA

 1. Magistarski rad pod naslovom Propagacijska mobilnost stanovništva Tuzlanske regije” kandidat Bačinović

Mustafa, profesor biologije i hemije uspješno je odbranio na PMF-Univerzitet u Sarajevu 18.10. 2007.

 

 1. Magistarski rad pod naslovom «Kompleksna analiza relacija između indeksa tjelesne mase (ITM), zapremine potkožnog masnog tkiva i dužine premenarhalnog razvoja djevojčica sa područja TK-a», kandidatkinje Tupkušić Rasime, profesorice biologije, koji je prijavljen na PMF-u u Tuzli, te uspješno odbranjen jula 2008.

 

 1. Magistarski rad pod naslovom: Relacije između propagacijske mobilnosti i nekih antropometrijskih svojstava stanovništva Tuzle kandidatkinje Bačinović Selme, profesorice biologije i hemije, koji je prijavljen na PMF-u Sarajevu i uspješno odbranjen 11. 2009.

 

 1. Magistarski rad pod naslovom Sekularne promjene porođajne težine i dužine tijela novorođenčadi sa područja Tuzle (Tuzlanskog kantona) u periodu od 1976 do 2007 godine” kandidatkinje Begović Amele, profesorice biologije, koji je prijavljen i  uspješno odbranjen na PMF-u Sarajevu 11.2010.
 2. Mentor kandidatkinji Šahbegović Samri, prof. biologije za izradu mag. rada  na temu: „Prehrambene   navike i  ocjena  stanja uhranjenosti adolescenata sa područja Tuzle“ Rad je uspješno odbranjen u julu 2012. godine na PMF-u Univerzitetu u Tuzli

 

 1. Mentor je kandidatu Memić  Senadu, prof. biologije i hemije  za izradu mag. rada  na tem  „Stanje uhranjenosti djece osnovnoškolskog uzrasta na području općine Gračanica“. Rad  je uspješno odbranjen u oktobru  2012. godine na  PMF-u Univerzitetu u Tuzli

 

 1. Mentor za magistarski rad pod naslovom:“ Maritalna distanca i osnovni pokazatelji rasta i razvoja adoles1cenata na području Tuzle“ kandidatkinja: Bijedić Jasminka, prof.biologije, odbranila u maju 2013. na PMF-u, Univerzitet u Tuzli.

 

 1. Mentor za magistarski rad pod naslovom:“Relacije između dužine premenarhalnog doba i faktora koji ga određuju u urbanim i ruralnim krajevima Tuzle“kandidatkinja: Mersida Suljagić, prof.biologije, odbranjena u maju 2013. na PMF-u, Univerzitet u Tuzli.

 

 1. Mentor za magistarski rad pod naslovom:“Populaciono-genetička istraživanja protan i deutan defekata u populaciji općine Kladanj”,kandidat Muhić  Adnan, rad odbranjen u septembru 2015. na PMF-u, Univerzitet u Tuzli.
 2. Mentor za magistarski rad pod naslovom“Bakterije kao kontaminenti hrane na području Tuzlanskog kantona” kandidatkinja Mešikić Emina rad odbranjen u julu 2015. na PMF-u, Univerzitet u Tuzli.

 

 1. Mentor za magistarski rad pod naslovom „Efekti primjene problemske nastave biologije u osnovnom obrazovanju na području Banjaluke“ kandidatkinje Vesne Majstorović, rad odbranjen u septembru 2016. na PMF-u, Univerzitet u Tuzli.

 

 1. Mentor za magistarski rad pod naslovom „Somatski status istanje uhranjenosti djece oba spola osnovnoškolskog uzrasta iz Teočaka i Sapne“ kandidatkinja Džuzdanović Nermina, prof.  biologije i hemije, rad odbranjen u septembru 2016. na PMF-u, Univerzitet u Tuzli.

 

  MENTORSTVO ZA DOKTORSKU DISERTACIJU

 1. Doktorska disertacija pod naslovom: „Osnovne antropometrijske karakteristike novorođenčadi sa područja Tuzlanskog kantona u periodu od 1976.do 2007. godine„ Kandidatkinja Begić Amela, prof. biologije , teza je odbranjena 12. 2013. godine na PMF-u, Univerzitet Sarajevo.

 

 

DIPLOMSKI RADOVI

Bila je mentor na 50 diplomskih radova iz oblasti antropogenetike,humane genetike,  populacione genetike  i biologije ćelije studentima PMF-a i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

 

RECENZIJE

 1. Mikrobiologija i parazitologija – za II razred medicinske i zubotehničke škole (2001) srednjoškolski udžbenik
 2. Biologija – za I razred opće gimnazije (2001) srednjoškolski udžbenik
 3. Biologija – za VIII razred osnovne škole (2001) osnovnoškolski udžbenik
 4. Superrecenzent Pedagoškog zavoda Sarajevo za Biologijuudžbenik za VI razred osnovne škole (2006).
 5. Praktukum iz Opće genetike: autorice dr.sc. Hilada Nefić, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Sarajevu (2008);
 6. Recenzije dva naučna članka u Glasniku ADS (autora iz Bugarske) i to:

„Krvnogrupni sistemi ABO i Rh faktor i pacijenti sa karcinomom pankreasa”

„Parametri grudnog koša kod osoba oboljelih od akromegalije”godina

 1. Recenzija univerzitetskog priručnika Priručnik za vježbe iz citologije“ autorice prof.dr. Anesa Jerković-Mujkić i Selma Pilić sa PMF Biologija Univerzitet u Sarajevu godina
 2. Recenzija univerzitetskog udžbenika “Osnove algologije sa praktikumom” autorice doc. dr. Samira Huseinović (2015).