Prof. dr Izudin Tanović


 • Prof. dr Izudin Tanović, vanredni profesor
 • Rođen 15.10.1962. Mostar, BiH
 • Završen fakultet : Fakultet za Tjelesni odgoj i sport u Sarajevu
 • Magistratura : Fakultet za sport I tjelesni odgoj u TuzliTema : Transformacioni efekti motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
  Uža nauĉna/umjetniĉka oblast: Metodika nastave fizičke kulture
 • Doktorat : Fakultet za fizičku kulturu i sport, Univerzitet Istočno SarajevoTema: Primjena trenažnog modela za procjenu usvojenosti tehničko-taktičkih elemenata i motoričkih sposobnosti u fudbalu.

Biografija

2006 – 2010. – Viši asistent na katedri za Sport I zdravlje, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru. 2011.-2014. – Docent na nauĉnoj oblasti Tehnologija I modeli u sportu, Sveuĉilište “Hercegovina/ CKM, Evropski univerzitet Brĉko Distrikt. 2014. i dalje u zvanju Vanrednog profesora na nauĉnoj oblasti “izbor u nauĉnonastavno zvanje vanrednog profesora, nauĉno polje Zdravstvene nauke, uţa nauĉna oblast Sportske i rehabilitacione nauke, i 2015. godine zvanje vanrednog profesora na užu nauĉnu oblast “Menadžment u sportu”.
Bibliografija

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

– Univerzitetski udţbenik 2006. godine pod naslovom „NOGOMET- Planiranje i programiranje trenaţnog procesa nogometaša. (Mikić,Tanović,Begović), Univerzitet „Dţemal Bijedić“ u Mostaru. – Univerzitetski udţbenik 2011. godine „KOREKTIVNA GIMNASTIKA SA KINEZITERAPIJOM“. (Bjeković, Tanović, Pelemiš). Istoĉno Sarajevo. Univerzitetski udţbenik, Univerzitet Istoĉno Sarajevo. Fakultet za fiziĉko vaspitanje i sport. – Knjiga pod naslovom: „CELULIT- Kako ga prevazići“. 2007. godine (Mikić, Tanović, Katanić). Priruĉnik za zdrav naĉin ţivljenja. – Skripta „Sport i zdravlje“. (Tanović, 2012.). Nastavna literatura za polaganje ispita. Evropski univerzitet Brĉko Distrikt. – Knjiga „NOGOMET ZA DJECU – praktiĉni savjeti“. 2010. godine (Ahmetović, Mikić,Tanović). Priruĉnik za trenere i roditelje. – Univerzitetski udţbenik 2012. godine „Fitnes“. (Mikić, Tanović, Stanković). Evropski univerzitet Brĉko Distrikt. – Univerzitetski udţbenik 2014. godine „Organizacija i upravljanje u sportu“. (Mikić, Tanović, Stanković). Evropski univerzitet Brĉko Distrikt.

Naučni radovi

 • 1. Tanović, Mahmutović (2005). Povezanost antropometrijskih karakteristika i baziĉno-motoriĉkih sposobnosti djeĉaka uzrasta 11 godina. Mostar. Sportski logos, Nauĉni i struĉni ĉasopis. Nastavniĉki fakultet. Godina 3. Br. 5., str. 67.
 • 2. Ćorluka, Tanović (2005). Uticaj baziĉno-motoriĉkih sposobnosti na uspješnost u nogometnoj igri djeĉaka uzrasta 12 – 14 godina. Mostar. Sportski logos, Nauĉni i struĉni ĉasopis, Nastavniĉki fakultet, Godina 3. Br. 5., str. 60.
 • 3. Mikić, Midţić, Tanović (2005). Metodika treniranja tenisa. Mostar. Sportski logos. Nauĉni i struĉni ĉasopis, Nastavniĉki fakultet. Godina 3. Br. 5., str. 104.,
 • 4. Bajrić, Mikić, Tanović (2006). Nivo motoriĉke informiranosti nogometaša. Tuzla. Sport, Nauĉni ĉasopis „Nauĉni i praktiĉni aspekti“. Godina II, br.3. str. 83.
 • 5. Kapidžić, Noţinović, Tanović (2006). Uticaj motoriĉke spremnosti na rezultate situacionih testova u nogometu. Mostar. Sportski logos. Nastavniĉki fakultet u Mostaru. Godina 4. Br 6-7. Str.71.
 • 6. Bajrić, Mikić, Tanović (2006). Hronološke transformacije nekih parametara motoriĉke informiranosti nogometaša. Homo Sporticus, Nauĉno-struĉni ĉasopis iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja br. 2., Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, str.70.
 • 7. Mikić, Đug, Bratovĉić, Tanović (2007). Razlike u motoriĉkim sposobnostima i morfološkim karakteristikama uĉenika s posebnim potrebama i uĉenika redovne nastave. Tuzla. Sport. Nauĉni ĉasopis „Nauĉni i praktiĉni aspekti“. Tuzla, Godina IV, br.1. str. 81.
 • 8. Mikić, Kamberi, Bašinac, Tanović (2007). Analiza transformacije uticaja morfoloških karakteristika i baziĉnih motoriĉkih sposobnosti na rezultate dodavanja i hvatanja lopte u košarci. Mostar. “Sportski logos”. Nastavniĉki fakultet, Univerzitet “Dţemal Bijedić” u Mostaru. Godina 5 br.8-9, str.31.
 • 9. Bašinac, Mikić, Korjenić, Tanović (2007). Uticaj baziĉnih motoriĉkih sposobnosti na rezultate šuta na koš prije i poslje primjene programskih sadrţaja košarke. Mostar. “Sportski logos”. Nastavniĉki fakultet, Univerzitet “Dţemal Bijedić” u Mostaru. Godina 5 br.8-9, str.36.
 • 10. Mikić, Tanović, Bjeković. (2008). Efekti kvalitativnih promjena motoriĉkih sposobnosti studenata odsjeka za sport pod uticajem kinezioloških operatora u okviru nastave sporta. Beograd. IV MeĊunarodna konferencija « Menadţment u sportu». Zbornik radova, str.450.
 • 11. Mikić i Tanović (2008). Kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti kod djece s posebnim potrebama, pod uticajem programirane nastave. Beograd. IV MeĊunarodna konferencija « Menadţment u sportu». Zbornik radova, str. 442.
 • 12. Mikić, Tanović, Bratovĉić (2008). Transformacioni efekti motoriĉkih sposobnosti pod uticajem programirane nastave kod djece s posebnim potrebama. Banja Luka. II MeĊunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport”. Zbornik radova, str. 211.
 • 13. Mikić, Tanović, Bjeković (2008). Razlike morfoloških obiljeţja izmeĊu djece nogometaša i školske djece indentiĉnog hronološkog uzrasta. Banja Luka II MeĊunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport”. Zbornik radova, str. 213.
 • 14. Tanović, Memić, Korjenić. (2008). Kvalitativne promjene baziĉno- motoriĉkih sposobnosti studenata pod uticajem redovne nastave Sporta i zdravlja. Mostar. Eduka. Ĉasopis za obrazovanje, nauku i kulturu. Nastavniĉki fakultet, Univerzitet „DŢ.Bijedić” u Mostar. Godina I. Br.1. str.155.
 • 15. Tanović, Bratovĉić, Hadţić (2008). UtvrĊivanje nivoa kvalitativnih i kvantitativnih promjena motoriĉkih sposobnosti uvjetovanih promjenom kineziološkim operatorima kod uĉenica s posebnim potrebama. Tuzla. I MeĊunarodni simpozij“Sport i zdravlje“. Zbornik radova, str. 155.
 • 16. Bjeković, Tanović, Bratovĉić, Mikić, (2008).Socijalno – ekonomski status, kretna aktivnosti ponašanje u vezi sa zdravljem studentkinja. Tuzla. I MeĊunarodni simpozij“Sport i zdravlje“. Zbornik radova, str.40.
 • 17. Mikić, Tanović (2008). Kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti uvjetovane kineziološkim operatorima kod djece s posebnim potrebama. Herceg Novi. IV Kongres i V MeĊunarodna nauĉna konferencija u organizaciji Crnogorske sportske akademije. Zbornik radova. Br. 15,16,17/VI, str. 678.
 • 18. Mikić, Tanović (2008). Transformacije morfoloških karakteristika studenata pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja i sporta. Skoplje – Ohrid. XIV MeĊunarodni simpozium za sport i fiziĉko obrazovanje mladih. Federacija sportskih pedagoga R Makedonije.Fakultet za fiziĉko vaspitanje i sport. Godina 36., br.1., str. 183.
 • 19. Mikić, Tanović, Hodţić (2009). Kvantitativne promjene u strukturi motoriĉkog prostora pod uticajem vannastavnih sportskih aktivnosti kod djece mlaĊeg školskog uzrasta. Zenica. ”Didaktiĉki putokazi”. Ĉasopis za nastavnu teoriju i praksu.Godina 50. Broj XV, str.75.
 • 20. Mikić, Đug, Tanović and Mehinović (2009). Functional ability transformation processes of female students under influence of fitness program thai – bo. Sport science. International scientific jornal of kinesiology. Prirodoslovno matematiĉki fakultet. Odsjek za kineziologiju. Split. ISSN 1840-3662. Vol.2, Issue 2. Str. 81.
 • 21. Mikić, Tanović, B.Mikić (2009). Bodi kompozitna analiza tjelesne graĊe studentica I godine studija uz pomoć BODI COMPOSITION ANALYZERA “ TANITA” TBF-300 A. Prolom Banja. XLVIII MeĊunarodni kongres antropoloških društava Srbije sa meĊunarodnim uĉešćem. Zbornik radova “Glasnik” SV 45, Bibloteka Matice srpske, Novi Sad.
 • 22. Tanović , Bratovĉić, Hadţić (2009). Bodi kompozitna analiza tjelesne graĊe uz pomoć bodi composition analyzera ”Tanita” TBF – 300 A kod djece s posebnim potrebama. VI-ta MeĊunarodna nauĉna konferencija i V –ti kongres Crnogorske sportske akademije. Tivat.
 • 23. Mikić, Tanović, Bjeković (2009). Kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti i nekih morfoloških karakteristika i pod uticajem individualnog dopunskog treninga u fudbalu . VI-ta Međunarodna nauĉna konferencija i V –ti kongres Crnogorske sportske akademije. Tivat.
 • 24. Mehinović, Hodžić, Tanović (2009). Relacije izmeĊu antropometrijskih karakteristika i baziĉnih motoriĉkih sposobnosti karatista. Prolom Banja. XLVIII MeĊunarodni kongres antropoloških društava Srbije sa meĊunarodnim uĉešćem. Zbornik radova “Glasnik” SV 45, Bibloteka Matice srpske, Novi Sad.
 • 25. Mikić, Tanović, Hodţić (2009). Komponentna analiza structure morfološkog, motoriĉkog i specifiĉno motoriĉkog prostora mladih rukometašica uzrasta od 10 do 12 godina. Tuzla. II MeĊunarodni simpozijum “Sport i zdravlje“. Zbornik nauĉnih i struĉnih radova, ISSN 1840 – 4790, str.155.
 • 26. Šahbegović, Mehinović, Tanović (2009). Uticaj motoriĉkih sposobnosti i morfoloških karakteristika uĉenika uzrasta 11-13 godina na rezultate ostvarenja u specifiĉnim kretnim strukturama iz košarke. Tuzla. II MeĊunarodni simpozijum “Sport i zdravlje “.Zbornik nauĉnih i struĉnih radova, ISSN 1840 – 4790, str.185.
 • 27. Šahbegović, Mikić, Mikić, B., Tanović (2009). Impact off motoricall capacity and morfologicall characteristics of students on the resultsin specific moving structures from athletics. Bihać. I MeĊunarodni simpozij sporta, turizma i zdravlja, Zbornik radova, COBISS.BH. Str. 159.
 • 28. Tanović, Arnaut (2009). Intezitet promjena opšte i specifiĉne kondicijske spremnosti pod uticajem primjene redovnog i individualnog dopunskog treninga u fudbalu. Istoĉno Sarajevo. „Sport i zdravlje“ – Nauĉni i struĉni ĉasopis iz oblasti sporta i fiziĉke kulture. Fakultet fiziĉke kulture i sporta. Godina IV.Br.1.str.92.
 • 29. Tanović, Bjeković, (2009). Nadarenost u sportu i sportski talenat. Istoĉno Sarajevo. „Sport i zdravlje“ – Nauĉni i struĉni ĉasopis iz oblasti sporta i fiziĉke kulture. Fakultet fiziĉke kulture i sporta. Godina IV.Br.1.str. 84.
 • 30. Mikić, Tanović, Korjenić, Malović (2009). Povezanost antropometrijskih karakteristika i motoriĉkih sposobnosti sa situaciono-motoriĉkim sposobnostima mladih rukometašica. Beograd. V MeĊunarodna konferencija „Menadţment u sportu“. Zbornik radova, str.452.
 • 31. Mikić, Tanović, Korjenić, Halilagić (2009). Efekti primjene razliĉitih modela nastave TZO-a na kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti uĉenica srednjoškolskog uzrasta. Skoplje – Ohrid. XIII MeĊunarodni simpozium za sport i fiziĉko obrazovanje mladih. Federacija sportskih pedagoga R Makedonije. Fakultet za fiziĉko vaspitanje i sport.. Godina 37.br.1. str.
  111.
 • 32. Šahbegović, Mikić, Tanović, Reljić (2009). Uticaj motoriĉkih sposobnosti i morfoloških karakteristika uĉenica na rezultate ostvarene u specifiĉnim kretnim strukturama iz nogometa. Skoplje – Ohrid. XIII MeĊunarodni simpozium za sport i fiziĉko obrazovanje mladih. Federacija sportskih pedagoga R Makedonije. Fakultet za fiziĉko vaspitanje i sport.. Godina 37.br.1. str. 192.
 • 33. Korjenić, Tanović (2010). Metodologija kvalitativne i kvantitativne provjere efekata realizacije propagadne medijske kampanje u sportu. Mostar. Eduka. Ĉasopis za obrazovanje, nauku i kulturu. Nastavniĉki fakultet. God. III, br.3., str.103.
 • 34. Mikić, Tanović, Bjeković (2009). Kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti i nekih morfoloških karakteristika pod uticajem individualnog dopunskog treninga u fudbalu. H.Novi. V Kongres I VI MeĊunarodna nauĉna konferencija Crnogorske sportske akademije. “Sport mont” – Ĉasopis za sport, fiziĉko vaspitanje I zdravlje. Br. 21-22./VII, str. 47.
 • 35. Korjenić, Tanović, Kaplan (2010). Znaĉaj tjelesnog vjeţbanja u savremenim uslovima ţivota. Mostar. Sportski logos. Nastavniĉki fakultet. Godina 8, br 14-15, str. 53.
 • 36. Tanović, Korjenić, Bećirović (2010). Menadţment organizacije i structure razvoja invalidnog sporta u BiH. Mostar. Sportski logos. Nastavniĉki fakultet. Godina 8, br 14-15, str. 56.
 • 37. Mikić, Tanović, Mikić, Hadţić (2010). Rezultati primjene razliĉitih organizacijsko-metodiĉkih oblika rada u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja uĉenika V razreda osnovne škole. Banja Luka. II MeĊunarodna znanstvena konferencija “ Antropoloical aspects of sports (Physical education and recreation). Zbornik radova, str.109.
 • 38. Tanović, Mikić, Martinec, Jelĉić (2010). Efekti primjene razliĉitih metodiĉko-organizacijskih oblika rada uslovljenih izborom razliĉitih sportskih aktivnosti u nastavi sporta i zdravlja na Univerzitetu. Banja Luka. II MeĊunarodna znanstvena konferencija “ Antropoloical aspects of sports(Physical education and recreation). Zbornik saţetaka, str.158.
 • 39. Ivanek, Mikić, Ahmetović & Tanović (2010). Uticaj sistema prediktorskih motoriĉkih varijabli na kriterijske varijable prenošenja loptica i heksagon. Banja Luka. II MeĊunarodna znanstvena konferencija “ Antropoloical aspects of sports(Physical education and recreation). Zbornik radova, str.71.
 • 40. Bjeković, Tanović (2010). Diskriminativna kanoniĉka analiza globalnih kvantitativnih promjena u motoriĉkom prostoru kod studenata prve godine razliĉitih fakulteta. Nauĉni i struĉni ĉasopis „Sport i zdravlje”. Fakultet za fiziĉko vaspitanje i sport. Istoĉno Sarajevo. Godina V, br.1. str.73.
 • 41. Korjenić, Bilalić, Tanović, (2010). Cilj i metodologija rada u realizaciji promotivne kampanje u sportu-promocija košarkaškog kluba. Tuzla. 3. MeĊunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Zbornik nauĉnih i struĉnih radova, str.66.
 • 42. Bjeković, Trivun, Tanović i Vuksanović (2010). Analiza sudara loptice u stonom tenisu i tenisu. III. MeĊunarodni simpozijum sporta i zdravlja. Tuzla. 3. MeĊunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Zbornik nauĉnih i struĉnih radova, str.120.
 • 43. Bjeković, Tanović, Koniĉanin, Arnaut (2010). Bodi kompozitna analiza tjelesne graĊe uz pomoć uz pomoć BODI COMPOSITION ANALYZERA „ TANITA“ TBF -300 A kod djece s posebnim potrebama. VI Kongres i VII MeĊunarodna nauĉna konferencija Crnogorske sportske akademije. “Sport mont” Podgorica. Crnogorska sportska akademija. „Sport mont“ (2011) – Ĉasopis za sport, fiziĉko vaspitanje i zdravlje. Br 25,26,27./VIII, str. 53.
 • 44. Tanović, Korjenić, Miliĉević, Mehinović (2011). Kanoniĉki odnos baziĉno-motoriĉkih sposobnosti i situacione uspješnosti djece u malom nogometu. VI Kongres i VII MeĊunarodna nauĉna konferencija Crnogorske sportske akademije. “Sport mont” Podgorica. Crnogorska sportska akademija. „Sport mont“(2011) – Ĉasopis za sport, fiziĉko vaspitanje i zdravlje. Br 25,26,27./VIII, str. 378.
 • 45. Bjeković, Tanović, Vuksanović (2011). Zastupljenost deformiteta donjih ekstremiteta kod djece s posebnim potrebama. Istoĉno Sarajevo. Fakultet za fiziĉkovaspitanje i sport. Nauĉno-struĉni ĉasopis iz oblasti fiziĉkog vaspitanja i sporta, Godina VI, Broj 1, str.28.
 • 46. Tanović, Gerdijan, Bratovĉić, Pireva. (2011). Efekti vannastavnih tjelesnih aktivnosti na kvalitativne promjene motoriĉkog statusa uĉenica osnovnoškolskog uzrasta. Herceg Novi. VIII-a MeĊunarodna nauĉna konferencija i VII Kongres Crnogorske sportske akademije. „Sport Mont“. (potvrda o prezentaciji i prihvaćanju rada za štampu).
 • 47. Bjeković, Tanović, Jakovljević, Vuksanović (2011). Uticaj dodatne nastave fiziĉkog vaspitanja na promjene antropološkog statusa uĉenika osnovnoškolskog uzrasta. Herceg Novi. VIII-a MeĊunarodna nauĉna konferencija i VII Kongres Crnogorske sportske akademije. „Sport Mont“. (potvrda o prezentaciji i prihvaćanju rada za štampu).
 • 48. Tanović, Korjenić, Katanić, Mijatović (2011). Kvalitativne promjene strukture motoriĉkog prostora studentica pod uticajem primjene razliĉitih kinezioloških tretmana u nastavi tjelesnog odgoja i sporta. Tuzla. IV MeĊunarodni simpozij „Sporta i zdravlja“(Sertifikat o uĉešću i prezentiranju rada, potvrda o prezentaciji i prihvaćanju za štampu u Zbornik radova sa IV meĊunarodnog simpozija „Sporta i zdravlja“ 2011. godine).
 • 49. Tanović, Mekić, Fulurija, Alendar (2011). Kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti i kretnih struktura nogometa, kod uĉenika osnovnoškolskog uzrasta pod uticajem programirane nastave tjelesnog odgoja. Tuzla. IV MeĊunarodni simpozij „Sporta i zdravlja“(Sertifikat o uĉešću i prezentiranju rada, potvrda o prezentaciji i prihvaćanju za štampu u Zbornik radova sa IV meĊunarodnog simpozija „Sporta i zdravlja“ 2011. Godine).
 • 50. Bjeković, G., Tanović, I. (2011). Integritet osnova ontološke pozicije socijalno-kulturološkog razvoja prostora fiziĉke kulture. Struĉni i nauĉni ĉasopis „Obrazovanja i obrazovnih sistema“. Istoĉno Sarajevo. Filozofski fakultet.
 • 51. Tanović,I., Bjeković, G. (2011). Stavovi i mišljenje uĉenika razredne nastave o objektivnom i subjektivnom naĉinu ocjenjivanja u nastavi fiziĉke kulture. Istoĉno Sarajevo. Filozofski fakultet (Metodika nastave fiziĉke kulture u razrednoj nastavi).
 • 52. Tanović, Mikić, Alender, and Begović (2011). TRANSFORMATIONS EFFECTS QUANTATIVE CHANGES OF MOTORICAL AND SPECIFICAL-MOTORIC STATUS CHILDREN WITH SPECIAL NECESSY UNDER INFLUENCE THE PROGRAMME OF SPORT GAMES-FOOTBALL. 3rd International Sientific Confernece „Anthropological aspects of sports, physical education and recreation“.University Banja Luka, Faculty of Physical Education and Sport Banja Luka,
 • 53. Tanović, Alendar, Jelĉić, Mikulić (2011). Efekti primjene sadrţja korektivne I sportske gimnastike u nastavi tjelesnog I zdravstvenog odgoja kod uĉenika V-og razreda OŠ-e. Tuzla. IV MeĊunarodni simpozij „Sporta i zdravlja“(Sertifikat o uĉešću i prezentiranju rada, potvrda o prezentaciji i prihvaćanju za štampu u Zbornik radova sa IV meĊunarodnog simpozija „Sporta i zdravlja“ .
 • 54. Katanić, Mikić, Tanović (2011). LEVELS OF QUALITATIVE CHANGES OF MOBILE STRUCTURES FROM THE FOOTBALL, BASKETBALL AND ATHLETICS UNDER INFLUENCE OF EXPERIMENTAL PROGRAMME. Beograd.
 • 55. Tanović, Korjenić, Ĉurić-Bogdanović, Krsmanović (2011). Metodološko konceptualni pristup istraţivanju problematike takmiĉarskog ponašanja sa uspjehom u ţenskom fudbalu. Mostar. Nauĉno struĉni ĉasopis “Sportski logos“. Nastavniĉki fakultet Univerziteta „Dţemal
  Bijedić u Mostaru; Godina 9, br. 16/17., str.73.
 • 56. Tanović, Alendar, Jelĉić, Begović, Piljević (2011). Transformacioni efekti kvantitativnih promjena motoriĉkog i specifiĉno motoriĉkog statusa djece s posebnim potrebama pod uticajem programa sportskih igara- fudbala. Banja Luka. III MeĊunarodni nauĉni kongres „Antropološki aspekti sporta, fiziĉkog vaspitanja i rekreacije“. Univerzitet Banja Luka, Fakultet za fiziĉku kulturu i sport.
 • 57. Tanović, Alendar, Jelĉić, Begović, Piljević (2011). Transformacioni efekti kvantitativnih promjena motoriĉkog i specifiĉno motoriĉkog statusa djece s posebnim potrebama pod uticajem programa sportskih igara- fudbala. Banja Luka. III MeĊunarodni nauĉni kongres „Antropološki aspekti sporta, fiziĉkog vaspitanja i rekreacije“. Univerzitet Banja Luka, Fakultet za fiziĉku kulturu i sport.
 • 58. Bjeković , Tanović, Ilić, (2012). Deformiteti stopala kod djece predškolskog uzrasta u obdaništu “ Niova radost”- Istoĉno Sarajevo. Herceg Novi
 • 59. Tanović, I, Zeljković, D., Andriĉić, A., Spahalić, E.(2012). Analiza varijabli za procjenu baziĉnih i situacionih motoriĉkih sposobnosti ţena u fudbalu- Hotelling metoda. Tuzla. V MeĊunarodni simpozij „Sporta i zdravlja“. Fakultet tjelesnog odgoja i sporta, Univerzitet u Tuzli.
 • 60. Bjeković, Tanović, Pavlović, Vuksanović, Arnaut (2012). Strukturalna i biomehaniĉka analiza bacanja diska. Herceg Novi. VIII-a MeĊunarodna nauĉna konferencija i VII Kongres Crnogorske sportske akademije. „Sport MontTanović, I., Muhibić, A., Redţić,R. (2012). Menadţment organizacije i strategija odrţivog razvoja invalidnog sporta i sportske rekreacije invalida u BiH. V. MeĊunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Tuzla.
 • 61. Korjenić, Tanović, Marić (2012). Mogućnost unapreĊenja nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja sa osvrtom na organizaciju i provedbu tema iz košarkaške igre. Mostar. Nauĉno struĉni ĉasopis “Sportski logos“. Nastavniĉki fakultet Univerziteta „Dţemal Bijedić u Mostaru; Godina 10, br. 18., str.57.
 • 62. Bojanić, D., Tanović, I., Bratovĉić, V., Mehinović, J.(2012). Transformacioni efekti parcijalnih kvantativnih promjena morfoloških karakteristika i BODI kompozitne structure tjelesne graĊe uĉenika s posebnim potrebama. V. MeĊunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Tuzla.
 • 63. Korjenić, A., Tanović, I.(2012). Duh i filozofija olimpizma. Mostar. Eduka, God.V, br.5, str.86.
 • 64. Tanović,I., Korjenić,A.(2012). Etika i moral u sportu. Mostar. Eduka, God.V, br.5, str.125.
 • 65. Tanović, Zeljković, Alendar, Andriĉić (2012). Povezanost nivoa i strukture baziĉnih i situacionomotoriĉkih sposobnosti u odnosu na tehniĉko-taktiĉku efikasnost ţena u fudbalu. Banja Luka. 2 MeĊunarodna konferencija „‟Sportske nauke i zdravlje‟‟. Pan Evropski univerzitet Aperion.
 • 66. Bjeković, Tanović, Mikić (2013). Promjene u stilu ţivljenja i korištenja slobodnog vremena i njihov uticaj na razvoj sporta a samim tim i na potraţnju u turizmu. Istoĉno Sarajevo. I MeĊunarodni simpozij Turizma i ekonomije.
 • 67. Tanović, Ćurić-Bogdanović, MeĊedović, Musa (2013). Konzumacija psihoaktivnih substanci od strane uĉenika srednjih škola na podruĉju grada Mostara. Brĉko. I MeĊunarodni simpozijum„Pravo i izazovi XXI vijeka. Evropski univerzitet Brĉko.
 • 68. Tanović, Zubac, Muhibić, Pavlović (2013). Društvena uslovljenost i etika u profesionalnom sportu. Tuzla. VI. MeĊunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli.
 • 69. Tanović, Karabašić, Zeljković, Mikulić, Bojić, Kurtović (2013). Transformacije motoriĉkih sposobnosti i morfoloških karakteristika uĉenika s posebnim potrebama pod uticajem
  primjenjenog programa sportske igre nogometa. Banja Luka. 3 MeĊunarodna konferencija „‟Sportske nauke i zdravlje‟‟. Pan Evropski univerzitet Aperion.
 • 70. Mikić, Tanović, Muhibić, Pinjuh, Omanović (2013). Uloga menadţmenta u suvremenoj organizaciji sporta. 3 MeĊunarodna konferencija „‟Sportske nauke i zdravlje‟‟. Pan Evropski univerzitet Aperion.
 • 71. Tanović, Pinjić, Dţidić, Zukić, Omanović (2013). Zastupljenost i statistiĉka znaĉajnost razlika deformiteta stopala kod ţena razliĉite hronološke dobi. 3 MeĊunarodna konferencija „‟Sportske nauke i zdravlje‟‟. Pan Evropski univerzitet Aperion.
 • 72. Ahmić, Dţibrić, Biberović, Tanović (2013). Uticaj redovnog i programa vannastavnih aktivnosti na promjene u nekim motoriĉkim i situaciono-motoriĉkim sposobnostima uĉenika. Beograd. IX. MeĊunarodna nauĉna konferencija „Menadţment u sportu“. U organizaciji ALFA Univerziteta, Fakultet za menadţment u sportu i Olimpijskog komiteta Srbije.
 • 73. Tanović, Korjenić, Pinjić, MeĊedović, Alikadić (2013). Zastupljenost deformiteta (posturalnih poremećaja) donjih ekstremiteta kod djece s posebnim potrebama. Subotica. 6. MeĊunarodna interdisciplinarna nauĉno-struĉna konferencija ”VASPITNO – OBRAZOVNI I SPORTSKI HORIZONTI”. Visoka škola Strukovnih studija za obrazovanje vaspitaĉa i trenera – Subotica.
 • 74. Tanović, Korjenić, Pinjić, Pavlović (2013). Transformacije morfoloških karakteristika studenata pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja i sporta. Tuzla. VI. MeĊunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli.
 • 75. Tanović, Korjenić, Pinjić, Pavlović (2013). Transformacije morfoloških karakteristika studenata pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja i sporta. Tuzla. VI. MeĊunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli.
 • 76. Bajrić, Ivić, Mikić, Tanović (2013). Uticaj morfoloških karakteristika na situaciono-motoriĉku efikasnost plivaĉa. MeĊunarodni znanstveni ĉasopis iz kineziologije “SPORT SCIENCE. Travnik, Vol.6 (2013), br.2; str-30.
 • 77. Tanović1, Omanović2, Pavlović3, Spahalić4 (2014). Faktorska analiza istraţivanog prostora morfoloških karakteristika djece nogometaša uzrasta od 12 do 14 godina. II. MeĊunarodni simpozij. Evropski univerzitet Brĉko Distrikt.
 • 78. Tanović, Dugandţić, Pinjuh, Naletilić (2014). Marketing u sportskoj organizaciji. V. MeĊunarodni simpozij. Panevropski univerzitet “Aperion”. Banja Luka.
 • 79. Tanović, Mikić, Korjenić, Jelĉić, Pavlović (2014.). Veza društva, etike i sporta. V. MeĊunarodni simpozij. Panevropski univerzitet “Aperion”. Banja Luka.
 • 80. Tanović1, MeĊedović2, Šarić2, J. Tanović2 (2014). UtvrĊivanje vitalno-demografskih pokazatelja zdravstvenog statusa stanovništva Hercegovaĉko-neretvanjskog kantona/ţupanije. IV.Međunarodni kongres Biomedicina i Geonauke-uticaj ţivotne sredine na ljudsko zdravlje. Beograd – pozivno predavanje.

Naučni skupovi, konferencije

 • Uĉestvovao na 46 MeĊunarodnih konferencija i simpozja u zemlji i inostranstvu. Od toga 6 puta kao pozivni predavaĉ, 4 puta kao ĉlan organizacionog odbora, 5 puta kao ĉlan nauĉnog i recezentskog odbora.

Projekti

 • Rukovodilac nauĉnog projekta istraţivanja “UtvrĊivanje antropološkog statusa djece s posebnim potrebama na podruĉju grada Mostara“ (2009), pod pokroviteljstvom gradske vlade grada Mostara u saradnji sa kolegama iz ustanova za djecu s posebnim potrebama na podruĉju grada Mostara.

Ostalo

Kao igraĉ prošao kompletnu školu nogometa u FK „ Veleţ“ iz Mostara. Kao senior nastupao za slijedeće klubove: FK Lokomotiva“ Mostar, FK „ Bratstvo“ Mostar, FK „ Ţeljeznik“ Beograd, FK „Rad“ Beograd, FK „ Hajduk“ Kula, FK Rusin“ Ruski Krstur, NK „ Borac“ Ĉapljina i FK „Blagaj“ iz Blagaja. Ubiljeţio 4 nastupa za amatersku reprezentaciju SR BiH 1982/83 godine. Nakon završetka aktivnog igranja nogometa (1996.), obavljao trenerske poslove sa mlaĊim uzrasnim kategorijama i bavio se nogometnim suĊenjem, gdje je stekao status nogometnog sudca saveznog ranga. U periodu od 1998. do 2000. godine obavljao duţnost sportskog direktora u FK „ Blagaj“ iz Blagaja tadašnjem ĉlanu Druge savezne lige F BiH. Selektor seniorske nogometne reprezentacije grada Mostara na „Susretima prijateljstva“ u organizaciji SFOR-a, 2006. godine. U peridu od 2006. do 2009. godine obavljao duţnost struĉnog savjetnika i koordinatora škole nogometa za mlaĊe uzrasne kategorije u MNK „Mostar SG“, ĉlana I. Lige F BiH. U periodu od 2009. do 20011. godine, bio trener seniorske ekipe MNK „Mostar SG“, ĉlana Prve lige Federacije BiH, sa kojima je u sezoni 2009/2010. i 2010/2011., bio finalista KUP-a BiH u malom fudbalu. Obnašao duţnost sportskog direktora i trenera ŢFK „Letar-Teks“ iz Trebinja sa kojim je osvojio Prvenstvo RS-e i KUP RS-e u takmiĉarskoj sezoni 2010/ 2011, kao i teće mjesto u Prvenstvu ŢNL BiH u sezoni 2010/2011. godine. U periodu od 2012 i dalje obnaša duţnost predsjednika i šefa struĉnog štaba ŢN/FK MOSTAR iz Mostara, sa kojima je posta jesenji prvak Prve lige F BiH u sezoni 2013/2014. U sezoni 2014/2015 sa ŽN/FK „Mostar“, osvoji prvo mjesto u Prvoj ligi federacije i plasirao se u Premjer ligu BIH. Također u istoj sezoni osvojio drugo mjesto u KUPU BIH.