Prof. dr Faruk Sinanović


  • Prof. dr Faruk Sinanović, vanredni profesor
  • Rođen 02.05.1957. G. Moranjci, BiH
  • Završen fakultet : Pravni fakultet u Sarajevu
  • Magistratura : Pravni fakultet Univerzitet u SarajevuTema : Pojam i pravna priroda izvršne vlasti
  • Doktorat : Pravni fakultet Univerzitet u SarajevuTema: Zakonodavna i izvršna vlast u Bosni i Hercegovini i savremeni parlamentarizam

Biografija

Rođen sam 02.05.1957. godine u Gornjim Moranjcima, Općina Srebrenik, Bosna i Hercegovina. Srednju Ekonomsku školu završio sam u Srebreniku 1976. godine, a Pravni fakultet u Sarajevu 06.02.1987. godine. Postdiplomski studij upisao sam školske 1996/97. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Katedri za državno i međunarodno javno pravo. Pored metodologije društvenih i metodologije pravnih nauka na usmenom magistarskom ispitu 12.06.1999. godine uspješno sam položio i slijedeće predmete: 1. Teorija države i prava, 2. Politički sistem, 3. Ustavno pravo, 4. Upravno pravo, 5. Međunarodno javno pravo i 6. Radno pravo. Pismeni magistarski rad odbranio sam na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 19.02.2002. godine na temu «Pojam i pravna priroda izvršne vlasti» i time ispunio propisane uvjete za sticanje naučnog stepena magistra pravnih nauka. Zvanje doktora pravnih nauka stekao sam dana 31.10.2006. godine uspješno odbranivši doktorsku disertaciju na temu «Zakonodavna i izvršna vlast u Bosni i Hercegovini i savremeni parlamentarizam». Imam položen pravosudni i advokatski ispit i do sada sam radio na pravnim poslovima u privredi, državnoj upravi i pravosuđu, a sada se bavim advokatskom djelatnošću. Izvodio sam nastavu na predmetu Privredno pravo u JU Mješovita srednja škola u Srebreniku u periodu od 1993/94. do 1999/2000. godine. Pored toga, istovremeno sam izvodio nastavu na Pravnom fakultetu Univerzitet u Zenici od akademske 2007/08 do 2013/14. godine, a od akademske 2011/12. i dalje izvodim nastavu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli na predmetima Radno pravo i Socijalno pravo, a od akademske 2014/2015 godine to je jedan predmet Radno i socijalno pravo i na predmetu Upravno procesno pravo kako na dodiplomskom studiju tako i na postdiplomskom studiju, a na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izvodim nastavu na predmetu Radno pravo.

Bibliografija

Monografije

  • Pojam i pravna priroda izvršne vlasti „Grin“ Gračanica 2010. godine

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

1. „Specifičnost ustavnog razvoja i ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine“, Pravna misao broj 3-4, strana 58-76, Sarajevo 2002. godina

2. „Ostvarivanje načela ustavnosti i zakonitosti u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine“, Pravna misao broj 7-8, strana 34-49, Sarajevo 2003. godina

3. „Organizacija sudske vlasti u Bosni i Hercegovini“, Pravni savjetnik broj 12, strana 97-104, Sarajevo 2003. godina

4 „Neki nedostaci u izbornom sistemu BiH – kao mogući izvor pravne diskriminacije“ Pravna misao broj 1-2, strana 45-70, Sarajevo 2007. godina

5. „Specifičnosti i nedostaci državnog uređenja Bosne i Hercegovine i regionalna država“, Pravna misao broj 5-6, strana 23-44, Sarajevo 2009. godina

6. „Zlostavljanje na radnom mjestu kao poseban osnov za naknadu štete“, Pravni savjetnik broj 9/I, str. 5-14, Sarajevo 2012. godina

7. „Ostvarivanje i zaštita prava radnika u vezi sa izumima i tehničkim unapređenjima i zabranom takmičenja radnika sa poslodavcem“, Pravni savjetnik broj 1/II, str. 5-13, Sarajevo 2013. godina

8. „Sloboda udruživanja i sindikalno organizovanje u Bosni i Hercegovini“, Pravna misao broj 1-2, str. 53-70, Sarajevo 2013. godina

9. „Participacija zaposlenih u ostvarivanju i zaštiti prava iz radnog odnosa u Bosni i Hercegovini“ Zbornik radova, str. 305-327, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta, Tuzla 2014. godina

10. „Pravo na žalbu u upravnom postupku s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“ Zbornik sažetaka str. 107, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Vukovar 2014. godina.

Naučni skupovi, konferencije

  • 1.Međunarodna naučna konferencija „Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u Bosni i Hercegovini: Koliko daleko možemo ići“ Tuzla 13. i 14. decembar 2013. godine 2. 4. Međunarodna konferencija „Razvoj javne uprave“ Vukovar 25. i 26. travnja 2014. godine.

Projekti

  • Strategija razvoja turizma u srednjobosanskom kantonu za period 2013-2023, Institut društvenih djelatnosti Univerziteta u Zenici, Travnik 2013. godine.

Ostalo

Voditelj radionice na temu „Radni sporovi i kako ih izbjeći – programi zbrinjavanja viška zaposlenika“ u organizaciji Društva za istraživanje i unapređenje lokalnog i regionalnog razvoja Sarajevo na održanim seminarima u Sarajevu 20.06.2013. godine, Mostaru 21.06.2013. godine, Zenici 25.06.2013. godine, Bihaću 26.06.2013. godine i Tuzli 28.06.2013. godine.