Prof. dr Esed Karić


  • Prof. dr Esed Karić, vanredni profesor
  • Rođen 17.11.1960. D. Orahovica, BiH
  • Završen fakultet : Pedagoški fakultet, Osijek 1986.godina.
  • Magistratura : Filozofski fakultet u Tuzli Tema : Oblici rada u funkciji racionalizacije nastave TO i Informatike u osnovnoj školi
  • Doktorat : Filozofski fakultet Banja LukaTema: Vrednovanje emancipatorskog vaspitanja kao determinanta kvalitetnog pedagoškog rada škole

Biografija

Prof. dr. Esed (Smajil) Karić je rođen u D. Orahovici, opština Gračanica 17.11.1960. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu. Pedagošku

akademiju je završio 1981. godine u Tuzli, a Pedagoški fakultet u Osijeku 1986. godine. Postdiplomski studij upisao je 2005. godine na

Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsjek Pedagogija- psihologija. Postdiplomski studij je uspješno završio 27.09.2007. godine i stekao zvanje

magistar humanističkih nauka iz oblasti pedagogije. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci je 23. 08. 2010. godine uspješno

odbranio doktorsku i stekao naučni stepen doktor pedagoških nauka. Od 1981. godine radio je u osnovnoj školi kao nastavnik, a jedan period

radio je i kao učitelj. U srednjoj školi „Hasan Kikić“ u Gradačcu radio je kao profesor od 1987-1990. godine. Zaposlen je u Javnoj biblioteci od

1997. – 2013. godine na poslovima direktora ustanove koja je za rezultate u radu 2000. godine nagrađena najvećim općinskim priznanjem „

Zlatni grb grada“, a od 2004. do 2009. godine angažovan je kao asistent na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Od 2010. godine u Pedagoškom

zavodu iz Tuzle angažovan je kao stručni saradnik za vršenje stručnog nadzora u školama na tuzlanskom kantonu. Autor je više udžbenika i

radnih svesaka za osnovnu školu u Federaciji BiH, kao i koautor udžbenika Pedagogija koji je od strane Senata Univerziteta u Tuzli odobren za

upotrebu na svim fakultetima gdje se izučava predmet Pedagogija. Autor je udžbenika Pedagogija i slobodno vrijeme kao kooautor knjige

Prisutnost alkohola, droge i pušenja među mladima. Takođe je autor i koautor većeg broja stručnih i naučnih radova koji su objavljeni u

časopisima u BiH i u međunarodnim časopisima. Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću Esed Karić je dobio izbor u zvanje docenta na

predmetima: Pedagogija, Didaktika, Metodika predškolskog odgoja, Integrirani predškolski kurikulum, Alternativni pravci odgoja. Doc. dr. Esed

Karić je u svojstvu nastavnika angažovan na Pedagoškom fakultetu u Bihaću od marta 2011. godine na predmetima Didaktika, Metodika

predškolskog odgoja, Integrirani predškolski kurikulum i Pedagoška komunikacija, takođe je angažovan u svojstvu nastavnika i na Islamskom

pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću na predmetima Pedagogija, Didaktika, Dokimologija.

Odlukom Senata Evropskog univerziteta „ Kallos“ Tuzla broj: 43-2/2015. od 06.07.2015. godine izabran je u naučno-nastavno zvanje

vanrednog profesora, uža naučna oblast Pedagogija i uža naučna oblast Metodika nastave.

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Pedagoškog fakulteta broj: 5-3/2015 od 31.08. 2015. godine prof. dr. Esed Karić imenovan je za vršioca

dužnosti dekana Pedagoškog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla.

Bibliografija

Monografije

  • Džanko, M., Karić, E. (2006). Književnohistorijska monografija „ Putokaz“. Gradačac: Javna biblioteka „ Alija Isaković“

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

1. Tomić, R., Osmić, I., Karić, E. (2006). Pedagogija. Tuzla : Denfas.

2. Tomić, R., Čišić, B., Čišić, A., Karić, E. (2006). Prisutnost pušenja, alkoholizma i droge među djecom i mladima. Tuzla : Off-set.

3. Karić, E., Grandić. R. (2010). Pedagogija i slobodno vrijeme.Tuzla: Book.

4. Karić,E., (2016). Oblici rada u nastavi Tehničkog odgoja i informatike u osnovnoj školi. Banja luka:Markos

Naučni radovi

1. Tomić, R., Hasanović, I., Karić, N., Muratović, L., Muratović, D., Karić, E. (2006). Stavovi domske djece prema njihovim odgajateljima: Attitudes of foster children towards their care-takes and educators. Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli br. XXXI (7): str. 326.

2. Karić, E., Sarajlić, N. (2007). Oblici nastavnog rada u funkciji racionalizacije nastave tehničkog odgoja i informatike u osnovnoj školi. Didaktički putokaz br. XIII (45): str. 72-77.

3. Selimović, H., Karić, E. (2008). Narušavanje fizičkog i psihičkog integriteta. Prosvjetni list br. LXIII (947), str. 8-10.

4. Karić, E. (2008). Alternativne eksperimentalne škole i emancipatorsko vaspitanje mladih. Direktor škole br. 3, str. 1-6. Beograd.

5. Karić, E. (2008). Humanistički pristup emancipatorskom vaspitanju učenika u školi. Obrazovna tehnologija br. 3, str.1-6. Beograd.

6. Karić, E. (2010). Principi i elementi emancipatorskog vrednovanja rada i napredovanja učenika. Pedagoška stvarnost br. 5-6, str. 489-502. Novi Sad.

7. Karić, E. (2010). Vrednovanje i emancipatorski pristup nastavi. Naša škola. br.53/223. str.27-38. Sarajevo.

8. Karić. E. ( 2011). Priprema djece za polazak u školu. Pedagoška stvarnost br.3-4, str.323-334. Novi Sad. 9. Karić, E., Kapić, E. (2014). Etnički stereotipi u Bosni i Hercegovini. Pedagoška stvarnost br.2, str. 369- 381. Novi Sad.

10. Mijatović, M., Karić, E. (2015). Problemi vaspitanja u savremenoj porodici. Pedagoška stvarnost br.1, str.33-46. Novi Sad.

11. Karić, E., Tufekčić, N., Karačić, M. (2015). Uloga škole u organizaciji slobodnog vremena učenika. Obrazovna tehnologija br. 4, str. 285-294. Beograd

12. Karić, E., (2016). Emancipatorsko vaspitanje u alternativnim školama, Naša škola br. 74 str. 39-46. Sarajevo

Naučni skupovi, konferencije

  • 1. Selimović, H., Karić. E. ( 2011). Učenje djece predškolske dobi. Monografija 12- og međunarodnog skupa” Dani Mate Demarina (157-73). Metodički obzori. Pula. Hrvatska.
  • 2. Karić, E., Poljić, A., Jakovljević, M. (2015). Interpersonalna komunikacija u inkluzivnoj nastavi. Zbornik II dio VI međunarodna naučno-stručna konferencija „ Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ Ohrid ( 373-382). Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih. Tuzla.
  • 3. Karić,E., Franca,A., (2016). Prevencija pedagoško-psiholoških posljedica migracija uvjetovanih ratom po djecu i mlade. Zbornik radova IV međunarodnog naučnog skupa „ Migracije u XXI vijeku“ Brčko (8-18).Evropski univerzitetz Brčko.
  • 4.Karić, E., Petričević, A., Karić, M., (2017). Učitelj u XXI vijeku. Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa „ Migracije u XXI vijeku“ Brčko (407-420).Evropski univerzitet Brčko.

Projekti

Ostalo

1. Karić, E., Stefanović, J. (2005). Tehnički odgoj : udžbenik za 5. razred osnovne škole..Tuzla : Bosanska riječ.

2. Karić, E., Stefanović, J., (2005). Tehnički odgoj : Dnevnik rada za 5. razred osnovne škole. Tuzla : Bosanska riječ.

3. Karić, E. (2006). Tehnički odgoj : udžbenik za 6. razred osnovne škole. Tuzla : Bosanska riječ.

4. Karić, E. (2006). Tehnički odgoj : Dnevnik rada za 6. razred osnovne škole. Tuzla : Bosanska riječ.

5. Karić, E. (2009). Tehnička kultura : udžbenik za 6. razred devetogodišnje onovne škole. Tuzla : Bosanska riječ.

6. Karić, E. (2009). Tehnički odgoj : Dnevnik rada za 6. razred devetogodišnje osnovne škole. Tuzla: Bosanska riječ.

7. Karić, E., Šišić, E., Suljić, M., Karahmet, J. (2010). Tehnička kultura : udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole . Tuzla : Bosanska riječ.

8. Karić, E., Šišić, E., Suljić, M., Karahmet, J. (2010). Tehnički odgoj: Dnevnik rada za 7. razred devetogodišnje osnovne škole. Tuzla : Bosanska riječ.

9. Karić, E. (2008). Prikaz knjige: Vujić Dobrila “Menadžment ljudskih resursa i kvalitet”. Didaktički putokaz br. XIV (46): str.121.