Prof. dr Edin Ramić


 • Prof. dr Edin Ramić, vanredni profesor
 • Rođen 07.08.1972. Brčko, BiH
 • Završen fakultet : Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Odsjek historija-geografija
 • Magistratura : Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultetTema : Historijsko-pravni značaj francuske Deklaracije o pravima čovjeka i građanina iz 1789. godine
 • Doktorat : Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultetTema: Upravno-politički razvitak i položaj Zvorničkog sandžaka prema Bosanskom ejaletu do 1833. godine

Biografija

Edin Ramić (sin Hasiba i Razije) rođen je 07. augusta 1972. godine u Brčkom, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1998. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i stekao zvanje profesor  historije-geografije.

 

Postdiplomski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Katedri za historiju države i prava (Katedra za historiju prava i komparativno prava) završava maja 2005. godine, odbranom magistarskog rada pod naslovom Historijsko-pravni značaj francuske Deklaracije o pravima čovjeka i građanina iz 1789. godine, koji je rađen pod mentorstvom prof. dr. Fikreta Karčića i time stiče naučni stepen magistra pravnih nauka.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranio je i doktorsku tezu 2009. godine, pod nazivom Upravno-politički razvitak i položaj Zvorničkog sandžaka prema Bosanskom ejaletu do 1833. godine, rađenu pod mentorstvom prof.dr. Mustafe Imamovića i time je stekao naučni stepen doktor pravnih nauka.

 

Predmet naučnog interesovanja su historijsko-pravna i državno-pravna oblast te je na polju istih objavio monografiju Historijsko-pravni značaj francuske Deklaracije o pravima čovjeka i građanina iz 1789. godine (u izdanju Arhiva Tuzlanskog kantona, 2014.), kao i nekoliko desetina naučnih radova u nekoliko eminentnih časopisa (Ljudska prava – časopis Instituta za ljudska prava Pravnog fakulteta u Sarajevu, Uprava – stručni časopis Fakulteta  za upravu Sarajevo, Revija za pravo i ekonomiju – Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pregled –časopis za društvena pitanja – Univerzitet u Sarajevu, i dr.)

U svom dosadašnjem radu priredio je više prikaza i recenzija, a član je i redakcija nekoliko naučnih časopisa. Učestvovao je i na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, koji su za teme imali već spomenute oblasti, na kojima je podnio i referate. Učestvovao je i u nekoliko istraživačkih projekata i po toj osnovi, u više navrata, boravio u Beču, Istanbulu, Zagrebu, Beogradu, Dubrovniku i Novom Sadu.

Angažovan je u nastavno-naučnom procesu na više univerziteta i instituta u Sarajevu, Tuzli i Brčko distriktu BiH. Oženjen je i otac jednog djeteta.

Bibliografija

Monografije

 • Historijsko-pravni značaj francuske Deklaracije o pravima čovjeka i građanina iz 1789. godine, Arhiv TK, Tuzla, 2014

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

 • Skripta: Historija uprave, Sarajevo, 20011.
 • Skripta: Ustavno pravo BiH, Brčko, 2012.

Naučni radovi

 • Mobing kao oblik diskriminacije u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa Nasilnički kriminalitet u aktuelnom vremenu i metode suprotstavljanja, Brčko distrikt BiH, 2014., str. 173-185. (ISSN 2233-1603, COBISS.BH-ID 19756294)
 • Postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti službenika i namještenika za povrede službene dužnosti u organima uprave Brčko distikta, Uprava – stručni časopis, br. 5., Sarajevo, 2012., str. 85-100. (ISSN 1986-6127 – Print, ISSN 1986-6137 – Online)
 • Ustavno–pravna važnost francuske Deklaracije prava iz 1789. g. i razlozi neostvarenosti principa iznesenih u njoj, Revija za pravo i ekonomiju, Godina 12., br. 2, Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar, 2011., str. 108-121. (ISSN 1512-6706)
 • Uticaj francuske Deklaracije o pravima čovjeka i građanina iz 1789. godine na razvoj ustavnosti u svijetu, Uprava – stručni časopis, br. 4., Sarajevo, 2011., str. 7-16. (ISSN 1986-6127 – Print, ISSN 1986-6135 – Online)
 • Javni registar Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Uprava – stručni časopis, br. 2, Sarajevo, 2011., str. 107-117. (ISSN 1986-5813)
 • Upravna organizacija Kadiluka BijeljinaSemberija kroz vijekove – zbornik radova sa naučnog skupa Baština i naslijeđe Semberije, Bijeljina, 2011., str. 105-120. (ISBN 978-9958-820-60-1, COBISS.BH-ID 19643142)
 • Ustavno-pravne karakteristike sporazuma Cvetković-Maček i Bosna i Hercegovina“, Zbornik radova sa naučnog skupa Ustavno-pravni razvoj Bosne i Hercegovine 1910-2010., Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 2010. godine, str. 171-182. (ISBN 978-9958-609-63-3, COBISS.BH-ID 19265286)
 • „Upravni status nahije Drametin (Dramešin) u osmanskom periodu“, Zbornik radova sa naučnog skupa Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići, Tuzla/Banovići, 2010., str. 48-55.
 • Bošnjačka emigracija u djelima Mustafe Imamovića, Zbornika radova sa naučnog skupa Mustafa Imamović – 45 godina naučnog i publicističkog rada, Sarajevo/Gradačac, 2010., str. 91-100. (ISBN 978-9958-649-04-2, COBISS.BH-ID 18033670)
 • Leited – rechtilicher Status des Gračanica Richteramtes in dem Sandžak Zvornik, Gračanički Glasnik, Godina XIII, Br. 27, Gračanica, 2009., str. 91-96. (UDK 930.85, ISSN 1512-5556)
 • O datiranju pada srebrničke banovine pod osmansku vlast, Biljeg Srebrenika – časopis za kulturnu historiju, br. 5-6, Srebrenik, 2008., str. 49-53.
 • Aktualizacija pitanja ljudskih prava od Francuske revolucije do danas, Ljudska prava – časopis za sve pravno-političke probleme, Godina 7, Br. 3-4, Institut za ljudska prava Pravnog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, 2006., str. 27-32. (ISSN 1512-6579)
 • Povijesni prikaz razvoja teritorija Brčko distrikta BiH, Biljeg Srebrnika – časopis za kulturnu historiju, br. 3., Srebrenik, 2005., str. 133 – 146. (ISSN 1512-9209)
 • Uticaj Francuske deklaracije iz 1789. godine na razvoj pravno-političke teorije, Ljudska prava – časopis za sve pravno-političke probleme,Godina 6, Broj 3-4, Institut za ljudska prava Pravnog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, 2005. godine, str. 154 – 163. (ISSN 1512-6579)

Naučni skupovi, konferencije

 • Učestvovao na više desetina naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu

Projekti

Ostalo