Prof. dr Brana Komljenović


 • Prof. dr Brana Komljenović, vanredni profesor
 • Rođena 20.08.1956. Prijedor, BiH
 • Završen fakultet : Pravni fakultet Banja Luka
 • Magistratura : Univerzitet u BeograduTema : Suverenitet i evropske integracije
 • Doktorat : Pravni fakultet Banja Luka;Tema: Humanitarne intervencije i međunarodno pravo

Biografija

Rođena sam 20.08.1956. godine u Prijedoru. Osmogodišnju školu i gimnaziju sam završila u Prijedoru i to sve razrede sa odličnim uspjehom. Pravni fakultet u Banjoj Luci završila sam u roku, sa prosječnom ocjenom 8,7. Kao student generacije, bila sam u više navrata nagrađivana pohvalama i zlatnim značkama. Ubrzo nakon diplomiranaja 1979. godine, zaposlila sam se kao stipendista u Valjaonici hladnovaljane trake u Banjoj Luci, gdje sam radila sve do 31.05. 1994. godine na radnom mjestu rukovodioca pravne, kadrovske i opšte službe. Od 01.06. 1994.godine radila sam na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci na mjestu sekretara ovog Fakulteta, a od 01.02. 2009. godine bila sam zaposlena kao nastavnik Univerziteta za poslovne studije  Banja Luka, a potom na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, kao dekan Pravnog fakulteta i univerzitetski profesor. Pravosudni ispit sam položila 1999. godine.

Akademsko zvanje magistra stekla sam u Beogradu 2003. godine, odbranivši magistarsku tezu „Suverenitet i evropske integracije“.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Humanitarne intevencije i međunarodno pravo“ prijavila sam 25. maja 2004. goidne, a naučni stepen doktora pravnih nauka stekla sam na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 10. marta 2008. godine.

Od školske 2005/2006. godine bila sam angažovana kao viši asistent na nastavnom predmetu Radno i socijalno pravo. Za docenta na istom nastavnom predmetu izabrana sam 09.06. 2008. godine, a 06. 10. iste godine izabrana sam u zvanje docenta za uže naučne oblasti Poslovno pravo i pravo privrednih društava (za nastavne predmete: Pravo Evropske unije, Poslovno pravo, Opšte učenje o pravu, Pravo u novinarstvu i Obligaciono pravo).

U akademsko zvanje docenta za užu naučnu oblast  Međunarodno pravo izabrana sam 30.09. 2011. godine.

U akademsko zvanje vanrednog profesora za uže naučne oblasti: Radno i socijalno pravo i Poslovno pravo i pravo društava, izabrana sam 25.01. 2013. godine.

Bibliografija

Monografije

  • „Studija o marketinškim tehnikama i zaštiti potrošača u legislativi Evropske Unije“, ICSSH, Kjoto, Japan, 2015
  • “Prepreke na putu evropskih integracija: Harmonizacija nacionalnih propisa Bosne i Hercegovine sa komunitarnim pravom”, West East Institut, Bali, Indonezija, 2014.
  • Poslovno pravo, Etno stil, Beograd, 2013.
  • “Pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji: Uticaj na javne finansije, budžet i legislativu”, Global Science and Tehnology Forum (GSTF), Bangkok, 2013.
  • Finansije hartija od vrijednosti i Pravo Evropske Unije, Etno stil, Beograd, 2010.
  • Socijalni i zdravstveni menadžment, Etno stil, Beograd, 2010.
  • Pravo Evropske Unije, Etno stil, Beograd, 2010.
  • Poslovno pravo, Liber, Beograd, 2008.
  • Radno i socijalno pravo, Banja Luka, 2013.
  • Poslovno i finansijsko pravo, Banja Luka, 2013.
  • Poslovno pravo, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2009.
  • “Kriza ili perspektiva tranzicije u Srbiji – proces ili cilj?”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2011.
  • “Ženevske konvencije”, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2012.
  • “Međunarodni crveni krst u izgradnji humanitarnog prava“, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2012.
  • “Marketing planiranja potrošnje krvi i proizvoda iz krvi“, Global Science and Tehnology Forum (GSTF), Singapur, 2012.
  • “Humanitarne intervencije i međunarodno pravo“, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2009.
  • „Ugovor o franšizingu“, Privredne informacije, Banja Luka, 2011.
  • „Ugovor o faktoringu“, Privredne informacije, Banja Luka, 2011.
  • “Važniji doktrinarni stavovi o suverenitetu”, Defendologija, Banja Luka, 2005.
  • “Jedan pogled na institucije Evropske unije”, Privredne informacije, Banja Luka, 2004.
  • “Institucionalna koordinacija nacionalne politike u odnosu na Evropsku uniju”, Pravna riječ, B.Luka, 2004.

  •             “Savremeni pristup integracijama u međunarodnoj zajednici”, Pravna misao, Banja Luka, 2003

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

Naučni skupovi, konferencije

  • Međunarodna naučna konferencija u Kjotu, Japan, 2015.
  • Međunarodna naučna konferencija na Baliju, Indonezija, 2014.
  • Međunarodna naučna konferencija u Bangkoku, 2013.
  • Međunarodna naučna konferencija u Sinagapuru, 2012.
  • Međunarodna naučna konferencija “STED” Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2012.
  • Konferencija “Za kvalitet života”, Banja Luka, 2012.
  • Individualni radni odnosi, Banja Luka, 2012.
  • Međunarodna naučna konferencija “Kriza tranzicije i tranzicija krize”, Banja Luka, 2011.
  • Međunarodna naučna konferencija “ANTIM”, Beograd, 2011.
  • Međunarodna naučna konferencija “ANTIM”, Beograd, 2010.

  •              Savjetovanje pravnika „Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema”, Banja Luka, 2004, 2005, 2006, 2007. i 2008.

Projekti

Ostalo