Prof. dr Boško Nadoveza


 • Prof. dr Boško Nadoveza
 • Rođen 09.10.1947. Stanišić, Srbija
 • Završen fakultet : Ekonomski fakultet
 • Magistratura : Institut ekonomskih nauka;Tema : Savremeno planiranje ishrane u okviru integralnog planiranja u JNA
 • Doktorat : Fakultet organizacionih naukaTema: Razvoj sistema za planiranje kadrova.

Biografija

Kroz dugogodišnji praktični rad i teorijsko usavršavanje stekao široka znanja i profesionalne sposobnosti koje se odnose na oblast : planiranja razvoja, organizaciono i poslovno- procesno struktuiranje, kao i obrazovanje i stručno usavršavanje. Pri tome je prošao sve dužnosti od referenta, načelnika odeljenja i sektora do pomoćnika načelnika Uprave u Ministarstvu. Više od 20 godina uključen u nastavne procese, radeći u državnim, privatnim i vojnim visokoškolskim ustanovama, gde je stekao značajno pedagoško znanje i iskustvo. Biran u sva nastavna zvanja (docenta, vanrednog i redovnog profesora) za užu naučnu oblast Menadžment i biznis i Ekonomika i organizacija. Punih pet godina obavljao dužnost prodekana za nastavu i Dekana, gde su se tražile izuzetne organizatorske i pedagoške sposobnosti. U velikom broju slučajeva bio mentor ili član komisije za izradu i ocenu diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Objavio 6 udžbenika i preko 40 stručnih i naučnih radova, od čega 3 u časopisu koji je na SCI listi, a 4 u meĎunarodnim časopisima. Četiri rada je saopštio na meĎunarodnim naučnim skupovima i savetovanjima, a dva na domaćim skupovima. Bio dugogodišnji član komisije za ocenu ekonomsko tehničke opravdanosti projekata i velikih zadataka i učestvovao u realizaciji nekoliko značajnih projekata. Učestvovao u radu meĎunarodnog tima za jugoistočnu Evropu, koji se bavio pitanjima prestruktuiranja sistema odbrane. Dao značajan doprinos u dogradnji studijskih programa u skladu sa zahtevima prakse i Bolonjske deklaracije. Napravio značajne pomake u osavremenjavanu nastavnih procesa u skladu sa standardima, uspešno kombinujući teorijska i praktična znanja.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

 1. Nadoveza, B.,.: Integralno planiranje kadrova, VIZ, Bgd, 2000 .g
 2. Nadoveza, B., Milojević, I.,: Računovodstvo i obračum troškova, Mladost biro, Beograd 2006.g.
 3. Đedović,B, Nadoveza, B.,:Kvantitativne metode u menadžerskom odlučivanju, Mladost biro, Bgd, 2008.g.
 4. Nadoveza, B., .:Menadžment ljudskog potencijala, Cekom, Novi Sad, 2011
 5. Nadoveza, B.,,Đedović, B.,Menadžment proizvodnje, Cekom, Novi Sad, 2012.
 6. Ilić, M., Nadoveza B.,.: Preduzetništvo, Evropski Univerzitet Brčko, 2012. Skripte i autorizovana predavanja
 7. Upravljanje proizvodnim procesima, Fakultet za MSP, Bgd, 2004.
 8. Menadžmet ljudskih resursa- učenje na daljinu, FMSP, 2005.
 9. Menadžment proizvodnje -učenje na daljinu, FMSP, 2005.

 

Naučni radovi

Stručni i naučni radovi na SCI listi

 1. Adžić, S., Đedović, B., Nadoveza, B.,: Analysis of the Leadarship approachin HIP Petrohemija, Technics Tehnologies education Management Volume 8, No 4/2013. (4 str. – 1673 – 1676 str.)
 2. Đedović, B., Nadoveza, B., Knežević,R., : Engineering Management as a base and paradigm of Competitiveness in industry, Technics Tehnologies education Managemant, Volume 8, No 4/2013.(4 str. -1677 1680 str.
 3. Đedović, B., Nadoveza, Radosavljević, M. B. Entreprenerial skills a basis fora dinamic ekonomic growth, Technics tehnologies education management, No2, 2014.

Stručni i naučni radovi u međunarodnim časopisima

 1. Nadoveza, B.,.: Primena matematičkih metoda i modela u planiranju razvoja i izbora kadrova, Kadrovi i rad br 6/1990, str 270-275 (6 stranica), Zagreb
 2. Nadoveza, B., Đedović, B.,.:Perspektive MSP u funkciji permanentnog učenja, MeĎunarodno inovativno poslovanje 1/2009, Maribor (3 str.)
 3. Đedović, B., Nadoveza, B.,: Preduzetničko znanje kao temelj dinamičko privrednog rasta, Međunarodno inovativno poslovanje, Maribor, 2012 (8 str)
 4. Đedović, B., Nadoveza, B., : Paradigme i modeli konkurentske prednosti upravljanju poslovnim sistemima, Međunarodno inovativno poslovanje , Maribor , 2011

Stručni i naučni radovi objavljeni u domaćim referentnim časopisima

 1. Nadoveza, B., : Istraživanje kao pretpostavka dogradnje planske kadrovske funkcije,Vojno delo 3-4/93, str 75-82 (8 stranica)
 2. Nadoveza, B., : Planiranje kadrova u Vojsci pomoću savremenih matematičkih metoda,Vojno delo 1-2/94 , str 115-122 (8 stranica)
 3. Nadoveza, B., : Sadržajno-terminološko definisanje kadrovskeoblasti u VJ, Vojno delo 3-4/94,str 56-64 (9 stranica )
 4. Nadoveza, B.,: Dogradnja sistema za ocenjivanje starešina, Vojnodelo 1/96,str 87-94 (8 stranica)
 5. Nadoveza, B., : Kriterijumi za izbor i postavljenje kadrova, VojnoDelo 6/96,st 78-85 (8 stranica)
 6. Nadoveza, B., : Prognoziranje razvoja tehničkih sredstava u okviru planiranja kadrova, Vojno delo 3/97 ,str 67-77(11 stranica)
 7. Nadoveza, B., : Modelovanje Vojske, Vojno delo 4-5/98 ,str 77-85 (9 stran.)
 8. Nadoveza, B. : Sistem kadrovskog obezbeđenja, Vojno delo 2/99,str 109-120 (12 str)
 9. Nadoveza, B., : Planiranje ulaznih klasa za vojne škole, Bilten GŠ , 62/88, str 97- 106 (10 stranica)
 10. Nadoveza, B., :Metodološke pretpostavke za uspešno planiranje i pravovremenu pripremu kadrova, Bilten GŠ br.64/89, str 119-125 (7 str).
 11. Nadoveza, B., : Kadrovska projekcija kao osnova za donošenje odluka i izradu plana razvoja, Bilten GŠ br 67/90,str 61-69 (9 stranica)
 12. Nadoveza, B., :Sistem planiranja i obezbeĎenja kadrova u okviru integralnog planiraja razvoja Os i ukupne kadrovske politike, Bilten GŠ br 68/90, str 94- 100 (7 strana)
 13. Nadoveza, B., :Integralni model planiranja kadrova, Direktor br 6/95, str35- 36 (2 str)
 14. Nadoveza, B., :Matematika u službi rangiranja zaposlenih, Direktor br 10/95 ,str28-30 (3 strane)
 15. Nadoveza, B., :Razvoj novih modela, Direktor br 1/96, str 32-33 (2 strane)
 16. Nadoveza, B., : Integralno planiranje kadrova, Direktor br2/97, str 50-51 (2 strane)
 17. Nadoveza, B. : Profilisanje kadra za novi vek, Novi glasnik,br 6/97,str 13-20 (8 st)
 18. Nadoveza, B., :Pretpostavke uspešnog kadrovanja, Novi glasnik 6/98, str 5- 10 (6 str)
 19. Nadoveza, B., :Model optimalnog unapređenja vojnih starešina, Novi glasnik 6/99, str 5-10, (6 strana)
 20. Nadoveza, B., :Objektivno vrednovanje starešina, Novi glasnik 1/2002, str 22-27 (6 strana)
 21. Nadoveza, B., : Dogradnja sistema obezbeđenja oficirskog kadra,Vojno delo 2/2000, str47-55 (9strana) stranica)
 22. Nadoveza, B, : Utvrđivanje ratne štete u SMO I VJ, Vojno delo 1/2002, str 69-77 (9 str)
 23. Nadoveza, B., : Ocenjivanje i rangiranje starešina u funkciji vođenja kadrova u službi, Vojno delo 6/2002,str 82-93 (13 stranica)
 24. Nadoveza, B.,:Sistem kontrole vojnih rashoda, Novi glasnik 1/2003, str 67-71 (5 str)
 25. Nadoveza, B., :Vrednovanje rada i rezultata rada u funkciji motivisanja i nagrađivanja, Novi glasnik 1/2003, 67-71 (5 strana)
 26. Nadoveza, B., : Metodološka povezanost planiranja kadrova i planiranja Organizacione strukture, Savremeni problemi ratne veštine, 41 /1999 (5 str., 156 – 170)

Naučni skupovi, konferencije

Saopštenja na domaćim skupovima

 1. Nadoveza, B., : Nove sistemsko metodološke pretpostavke za izradu budžeta; Savetovanje u Ministarstvu finansija Srbije, 2000. g, (8 stranica)
 2. Nadoveza, B., : Planiranje razvoja i obezbeđenja kadrova, Zbornik materijala sa savetovanja o funkcionisanju razvoja OS, Beograd 1987., str 86-91 (6 stranica)

Saopštenja na međunarodnim skupovima

 1. Nadoveza, B., : Model planiranja i budžetiranja ministarstva odbrane i Vojske državne zajednice SCG, seminar “Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope”, Skoplje 2003.g
 2. Nadoveza, B., : Sistem kontrole vojnih rashoda, Seminar on LegalBasis for Civilian Control of the Military, Beograd, 2005.g (4 stranice
 3. Đedović, B., Nadoveza, B., :Competitive Advantage Paradigms in Business Systems Management, 2011, MeĎunarodno savetovanje, Maribor 2011.
 4. Đedović, B., Nadoveza, B.,: Contemporary approach to quality the management of Production with application of statistical methods, Naučni skup o kvalitetu, Beograd 2013.

Projekti

 1. Studija o izvorima dobijanja i modelima razvoja kadrova
 2. Strategija odbrane- deo koji se odnosi na kadrovsku komponentu
 3. Bela knjiga – deo koji se odnosi na kadrove
 4. Studije koje su rađene u okviru “Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope” i “Partnerstva za mir”

 

Ostalo

 1. Akreditacija studijskih programa za sva tri nivoa Fakulteta za menadžment MSP
 2. Realizacija programa za studiranje na daljinu •
 3. Ocena ekonomsko tehničke opravdanosti nekoliko projekata
 4. citiranost:
 • – u makedonskom časopisu “Odbrana” br 83, mart 2003.g
 • – u tri doktorske disertacije
 • – u pet magistarskih radova