AKADEMIK PROF. DR. NEDELJKO STANKOVIĆ OBJAVIO UNIVERZITETSKI UDŽBENIK ZA KRIVIČNO PRAVO

Evropski univerzitet Brčko distrikt objavio je univerzitetski udžbenik pod naslovom Krivično pravo – opšti i posebni dio, autora akademika prof. dr. Nedeljka Stankovića. Udžbenik se sastoji iz dva odvojena dijela, opšteg i posebnog. Opšti dio na 327 strana obrađuje problematiku krivičnog djela, krivične odgovornosti i krivičnih sankcija. Materija posebnog dijela krivičnog prava u Bosni i Hercegovini sadržana je u četiri krivična zakona, i to u: Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, Krivičnom zakonu Republike Srpske, Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine i Krivičnom zakonu Brčko distrikta. Posebnost ovog udžbenika ogleda se u tome što je to prvi udžbenik u Bosni i Hercegovini u kome se cjelovito obrađuje materija posebnog dijela krivičnog prava, koja je sadržana u sva četiri navedena krivična zakona. Posebni dio napisan je na 275 strana.

Udžbenik je namijenjen prvenstveno studentima prava na Evropskom univerzitetu, ali po svojoj sadržini i kvalitetu prevazilazi svoju prevashodnu namjenu. Pošto je u njemu obrađena materija posebnog dijela krivičnog prava države Bosne i Hercegovine, oba entiteta i Brčko distrikta, udžbenik se može koristiti i na svim visokoškolskim ustanovama širom Bosne i Hercegovine, kao i za pripremanje pravosudnog ispita, za rješavanje svakodnevnih problema i dilema u sudovima, tužilaštvima, advokaturi, policiji, privredi i sl.

Ovo je po redu jedanaesta knjiga profesora Stankovića. Recenzenti udžbenika su prof. dr. Mirko Kulić, redovni profesor i rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr. Branko Vučković, redovni profesor, predsjednik Osnovnog suda u Kotoru i sudija, prof. dr. Vesna Vučković, redovni profesor i sudija Upravnog suda Crne Gore, i prof. dr. Miloš Marković, vanredni profesor Fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Evropski univerzitet Brčko distrikt objavio je do sada preko 65 udžbenika, četiri broja stručnog časopisa Evropska revija i četiri zbornika radova sa međunarodnog naučnog skupa. Udžbenik Krivično pravo – opšti i posebni dio može se pronaći u biblioteci Evropskog univerziteta.

By | 2018-03-02T11:54:22+00:00 March 2nd, 2018|Uncategorized|0 Comments

Leave A Comment