K O N K U R S za upis studenata na Evropski univerzitet Brčko distrikt u akademskoj 2018/19. godini do popune broja

Na osnovu člana 99 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 30/09 i 29/18), člana 27 stav 5 Statuta i odluke Upravnog odbora broj 67-6/2018 od 29.09.2018. godine, a uz prethodno mišljenje Senata, koje je dato aktom broj 18-6/2018 od 10.05.2018. godine, Evropski univerzitet Brčko distrikt raspisuje dodatni

K O N K U R S

za upis studenata na Evropski univerzitet Brčko distrikt u akademskoj 2018/19. godini do popune broja

I

Raspisuje se dodatni konkurs za upis studenata na svim fakultetima u školsku 2018/19. godinu za I, II i III ciklus studija do popune previđenog broja.

II

Na prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima završeno četverogodišnje srednje obrazovanje u Brčko distriktu ili entitetima BiH, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Kandidat prilikom upisa zaključuje ugovor o studiranju kojim se bliže uređuju prava i obaveze tokom studiranja. Učenici koji su srednju školu završili u inostranstvu moraju prethodno da izvrše nostrifikaciju diplome. Za upis na prvu godinu dodiplomskih studija ne polaže se prijemni ispit ukoliko je broj kandidata koji ispunjavaju uslove manji od broja kandidata koji su planirani za upis. U suprotnom pismeno se polaže prijemni ispit koji obuhvata znanja iz opšte kulture i programskih sadržaja srednjeg obrazovanja.

III

Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji (osim pod 4):

1) uvjerenje o državljanstvu;

2) rodni list;

3) svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi, i

4) dvije fotografije za indeks.

Kandidati za upis na II ciklus studija prilažu diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a kandidati za upis na III ciklus studija prilažu i diplomu o stečenom akademskom zvanju.

Prijave na konkurs podnose se od 1.10. do 31.10.2018. godine.

IV

Kandidati s prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji se upišu na prvu godinu I ciklusa studija, imaju jednu godinu studija besplatnu u toku četverogodišnjeg školovanja, i to prema sljedećoj dinamici:

* Prva godina studija – 50% popusta na ukupnu godišnju školarinu;

* Druga godina studija – 20% popusta na ukupnu godišnju školarinu;

* Treća godina studija – 10% popusta na ukupnu godišnju školarinu, i

* Četvrta godina studija – 20% popusta na ukupnu godišnju školarinu.

V

Raspisuje se konkurs za upis kandidata u Trenersku školu pri Univerzitetskom Centru za razvoj karijere i vještina, i to za:

– prvi nivo – obuka traje 240 sati, nakon čega se dobija certifikat (licenca) za trenera – instruktora, i

– drugi nivo – obuka traje 300 sati, nakon čega se dobija certifikat (licenca) za trenera – menadžera.

Konkurs se raspisuje za sljedeće sportske discipline: karate, judo, jiu-jitsu, aikido, boks, tenis, rukomet, odbojka, košarka, nogomet, skijanje i fitnes.

Uslovi: da se kandidat aktivno bavi sportom, ili se aktivno bavio sportom, a da radi kao trener u sportu.

VI

Raspisuje se konkurs za upis kandidata na Program dopunskog psihološko-pedagoškog i metodičkog obrazovanja.

Program će realizovati Pedagoški fakultet, prema utvrđenom rasporedu prilagođenom prijavljenim kandidatima.

Nakon uspješno položene grupe predmeta utvrđenih Programom, kandidatu se izdaje uvjerenje o završenom dopunskom psihološko-pedagoškom i metodičkom obrazovanju.

VII

Raspisuje se konkurs za upis kandidata na Program stručnog usavršavanja iz oblasti menadžmenta u zdravstvu.

Program obuke će realizovati Univerzitetski centar za razvoj vještina i karijere– Centar za neformalno obrazovanje, a prema utvrđenom rasporedu prilagođenom prijavljenim kandidatima.

Nakon uspješno završene obuke predviđene Programom, kandidatu se izdaje certifikat o stručnom usavršavanju za menadžera u zdravstvu.

VIII

Raspisuje se konkurs za upis kandidata na Program stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti streljaštva.

Program obuke će realizovati Univerzitetski centar za razvoj vještina i karijere Evropskog univerziteta – Trenerska škola angažujući nastavnike i saradnike, koji su izabrani u naučnonastavno zvanje iz odgovarajućih užih naučnih oblasti, prema utvrđenom rasporedu prilagođenom prijavljenim kandidatima.

Nakon uspješno završene obuke predviđene ovim Programom, kandidatu se izdaje certifikat o stručnom usavršavanju za Trenera-instruktora iz oblasti streljaštva.

IX

Raspisuje se konkurs za upis kandidata na Program polaganja ispita za sticanje osnovnih znanja iz oblasti informatike.

Program obuke će realizovati Univerzitetski centar za razvoj vještina i karijere Evropskog univerziteta angažujući nastavnike i asistente iz užih naučnih oblasti informatika, prema utvrđenom rasporedu prilagođenom prijavljenim kandidatima.

Nakon uspješno završene obuke predviđene ovim Programom, kandidatu se izdaje uvjerenje o osposobljenosti za rad na računaru.

X

Raspisuje se konkurs za upis kandidata na Program stručnog usavršavanja iz oblasti zdravstvene njege.

Program obuke će realizovati Univerzitetski centar za razvoj vještina i karijere Evropskog univerziteta – Centar za neformalno obrazovanje angažujući nastavnike i saradnike, koji su izabrani u naučnonastavno zvanje iz odgovarajućih užih naučnih oblasti, prema utvrđenom rasporedu prilagođenom prijavljenim kandidatima.

Nakon uspješno završene obuke predviđene ovim Programom, kandidatu se izdaje certifikat o stručnom usavršavanju iz oblasti zdravstvene njege.

XI Više informacija o upisu može se naći na web-stranici Univerziteta www.eubd.edu.ba ili na brojevima telefona 049 590 605 i 049 590.

 

Konkurs za upis studenata u 2018.-19. godinu Brcko