Profesori 2018-03-26T11:21:44+00:00

Doc. dr Asim Bojić

 • Rođen 07.05.1960. Zelenika, BiH
 • Završen fakultet : Učiteljski fakultet Bijeljina, Diplomski rad : Obrada oduzimanja u prvoj desetici
 • Magistratura : UNTZ, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tema : Uticaj motoričkih sposobnosti i morfoloških karakterstika dječaka i djevojčica uzrasta 5-6 godina na motoričku efikasnost
 • Doktorat : Evropski univerzitet Brčko distrikt Tema: Razlike u dimenzionalnosti skeleta, motoričkih sposobnosti i posturalnog statusa stopala učenika i učenica urbanog i ruralnog područja.
Cijela biografija

Prof. dr Azijada Beganlić

 • Rođena 13.01.1960. Tuzla, BiH
 • Završen fakultet : Medicinski fakultet Univerzitet Tuzla
 • Magistratura : Medicinski fakultet u Tuzli Tema : “Arterijska hipertenzija kao faktor rizika u razvoju kardiovaskularnih oboljenja”
 • Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli Tema: „Uticaj mobinga na zdravlje i radnu sposobnost medicinskih tehničara“
Cijela biografija

Prof. dr Branimir Marjanović

 • Rođen 09.10.1947. Sarajevo, BiH
 • Završen fakultet: Medicinski fakultet u Beogradu
 • Magistratura: Medicinski Fakultet u Tuzli. Tema: „Promjena pritiska u analnom kanalu sa hemoroidalnom bolesti i analnom fisurom“
 • Doktorat: Medicinski fakultet u Tuzli. Tema: „Funkcionalne promjene anorektalnog segmenta u idiopatskoj hroničnoj koinstipaciji“
Cijela biografija

Prof. dr Branimir Mikić

 • Rođen 29.03.1948. Kičevo, Makedonija
 • Završen fakultet : Apsolvirao je na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu, a diplomirao na Fakultetu za fizičku kulturu u Sarajevu 1973. godine, gdje je prešao iz porodičnih razloga.Naziv teme diplomskog rada : Organizacija školskih sportskih društava.
 • Postdiplomski studij je upisao 1984. godine u Novom Sadu, a naučno zvanje magistra nauka stekao 1986. godine odbranom magistarskog rada iz Psihologije sporta pod naslovom: “Relacije između anksioznosti, motiva sportskog postignuća i uspješnosti kod hrvača grčko-rimskog stila”.
 • Zvanje doktora nauka iz oblasti fizičke kulture stekao je odbranom doktorske disertacije pod naslovom: “Transformacija antropoloških dimenzija studenata i studentkinja Univerziteta u Tuzli pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja”, na Fakultetu za fizičku kulturu u Novom Sadu 1991. godine.
Cijela biografija

Prof. dr Branislav Daković

 • Rođen 15.03.1959. Priština Srbija
 • Završen fakultet : Medicinski fakultet u Prištini
 • Magistratura : Medicinski fakultet u Prištini Tema : „Volvulus sigme“
 • Doktorat : Medicinski fakultet u Prištini Tema: „Infekcija žučnog sistema u uslovima savremene hepatobilijarne hirurgije“
Cijela biografija

Doc. dr Dario Galić

 • Rođen 13.10.1967. Požega, Hrvatska
 • Završen fakultet : Pedagoški fakultet Osijek
 • Magistratura : Elektrotehnički fakultet Osijek
 • Tema : Jednokanalna analiza elektrokardiograma metodom karakterističnih točaka
 • Doktorat : Elektrotehnički fakultet Osijek Tema: Unaprijeđeni postupci filtriranja i vrednovanja EKG-a zasnovani na određivanju svojstvenih točaka
Cijela biografija

Doc. dr Dobrila Regoje

 • Rođena 08.12.1963. Brčko, BiH
 • Završen fakultet : Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Magistratura : Evropski univerzitet Brčko distrikt Tema : Mikrobiologija hroničnih periapikalnih lejzija
 • Doktorat : Evropski univerzitet Brčko distrikt Tema: Uticaj fokusa na zubima u etiopatogenezi alopecije areate
Cijela biografija

Prof. dr Izudin Tanović

 • Rođen 15.10.1962. Mostar, BiH
 • Završen fakultet : Fakultet za Tjelesni odgoj i sport u Sarajevu
 • Magistratura : Fakultet za sport I tjelesni odgoj u TuzliTema : Transformacioni efekti motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
  Uža nauĉna/umjetniĉka oblast: Metodika nastave fizičke kulture
 • Doktorat : Fakultet za fizičku kulturu i sport, Univerzitet Istočno SarajevoTema: Primjena trenažnog modela za procjenu usvojenosti tehničko-taktičkih elemenata i motoričkih sposobnosti u fudbalu
Cijela biografija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

 • Rođena 04.10.1950. Tuzla, BiH
 • Završen fakultet : Tehnološki fakultet Univerzitet u Sarajevu
 • Magistratura : Tehnološki fakultet ZagrebTema : Analiza mogućnosti proizvodnje mekih poliuretanskih pjena na bazi oksipropiliranog glicerola
 • Doktorat : Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ZagrebTema: Studij sinteze i svojstava polimer poliola i njihov utjecaj na svojstva hladnooblikovane poliuretanske pjen
Cijela biografija

Prof. dr Jasminka H. Halilović

 • Rođena 18.09.1952. Vrbanja, BiH
 • Završen fakultet : Prirodno-matematički fakultet Univerzitet Sarajevo profesor biologije
 • Magistratura : Medicinski fakultet Univerzitet Tuzla Tema : Osobenosti rasta i razvoja muške djece i omladine sa područja općine Tuzla, 1998. godine
 • Doktorat : Prirodno-matematički fakultet Univerzitet Sarajevo Tema: Utjecaj nekih egzogenih faktora na rast i razvoj muške djece i omladine na području Tuzle u ratnom i poratnom periodu,2002.godine
Cijela biografija

Prof. dr Kadrija Hasanović

 • Rođen 10.03.1944. Rađenovići, BiH
 • Završen fakultet : Filozofski fakultet
 • Magistratura : Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tema :„Istraživanje fotokemiske razgradnje benzena u zraku područija Lukavac“, magistrirao 26. jula 2007
 • Doktorat : Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tema: dentificiranje i disperzija benzena i produkata benzena i policikličih ugljikovodika metodom GC-MS u zraku tuzlanskog bazena.
Cijela biografija

Doc. dr Miljan Bajić

 • Rođen 27.05.1982. Banja Luka, BiH
 • Završen fakultet : Stomatološki fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • Doktorat : Stomatološki fakultet, Univerziteta u Beogradu Tema: „Primena savremenih hirurških procedura u terapiji gingivanih recesija “
Cijela biografija

Doc. dr Mirza Moranjkić

 • Rođen 30.07.1979. Tuzla, BiH
 • Završen fakultet : Medicinski fakultet Tuzla
 • Magistratura : Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tema : „Magnetna rezonanca i kompjuterizirana tomografija u kirurškom tretmanu nekompliciranih hernija lumbalnog diska“
 • Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli Tema: „ Uticaj vrste mikrodisketomije na klinički ishod i radiološke promjene lumbalne kralježnice“
Cijela biografija

Prof. dr Mithat Tabaković

 • Rođen 03.07.1952. Bosanski Šamac, BiH
 • Završen fakultet : Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, (5 godina)
 • Magistratura :Postdiplomski studij, Medicinski fakultet Tuzla Tema : “Faktori preživljavanja bubrežnog grafta” Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, 2006. g.
 • Doktorat :Doktor nauka, Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli Tema:»Arterijska hipertenzija nakon transplantacije bubrega« Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, 2008.g.
Cijela biografija

Doc. dr Mufid Burgić

 • Rođen 22.01.1978. Tuzla, BiH
 • Završen fakultet :  Medicinski fakultet Univerzitet Tuzla, 2003.godina
 • Magistratura : Medicinski fakultet Univerzitet Tuzla Tema : ,“ Kliničko-morfološke karakteristike melanoma kože”
 • Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli Tema: ,“ Prognostički značaj morfoloških karakteristika, širine ekcizije i ekspresije biomarkera u melanomu”
Cijela biografija

Doc. dr Munevera Osmić

 • Rođena 22.12.1958. Tuzla, BiH
 • Završen fakultet : Medicinski fakultet Tuzla;
 • Magistratura : Medicinski fakultet u Tuzli Tema : „BK negativacija tuberkuloznih boleskina u korelaciji sa nekim socio-medicinskim obilježjima”.
 • Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli Tema: „Vrijednost određivanja prisutnosti antitijela na A60 antigen u dijagnostici tuberkuloze“
Cijela biografija

Prof. dr Nikola Ilanković

 • Rođen 14.04.1948. Subotica, Jugoslavija
 • Završen fakultet : Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Doktorat : Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Tema: Elektrofizioški profil spavanja kod depresivnih bolesnika
Cijela biografija

Doc. dr Omer Pinjić

 • Rođen 10.03.1963. Mostar, BiH
 • Na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 2003. godine specijalizirao iz oblasti „Ortopedija vilica – ortodoncija“ , te stekao stručno – medicinsko zvanje: Specijaliste za ortopediju vilice – ortodonciju- ortodont
 • Stomatološki fakultet Univerzitet u Sarajevu, završio 1989. godine, te stekao akademsko zvanje: doktor stomatologije.
 • Na Master studiju Ekonomskom fakultetu, Internacionalnog univerzitet u Travniku, 2012. godine odbranio Magistarski rad na temu „Menadžment stomatološko – lječničkih usluga u Bosni i Hercegovini“, te time stekao akademsko zvanje: Magistar ekonomije. (oblast Menadžmenta stomatološko-lječničkih usluga).
 • Na na Zdravstvenom fakultetu Evropskog univerziteta Distrikta Brčko, 2015. godine, biran u zvanje Docenta na na naučno polje Kliničke medicinske nauke, uža naučna oblast: Stomatologija, oralna hirurgija i medicina.· Na na Zdravstvenom fakultetu Evropskog univerziteta Distrikta Brčko, 2014. godine odbranio doktorsku disertaciju na temu ” Kvalitet života pacijenata tretiranih mobilnim, fiksnim i kombinovanim nadomjescima”, te stekao akademsko zvanje Doktora zdravsvenih nauka iz oblasti stomatologije.
Cijela biografija

Prof. dr Radoslav Galić

 • Rođen 11.11.1942. Vinjani, BiH
 • Završen fakultet : Prirodoslovni fakultet Zagreb
 • Magistratura : Prirodoslovni fakultet Zagreb Tema :”Algebarska teorija mreža krivulj”
 • Doktorat : Prirodoslovni fakultet Zagreb Tema: Teorija k-polumreža
Cijela biografija

Prof. dr Ranka Kubiček

 • Rođena 30.11.1950. Sarajevo
 • Fakultet : Tehnološki fakultet;
 • Magistratura : Sveučilište Zagreb;
 • Doktorat :Univerzitet u Tuzli.
Cijela biografija

Prof. dr Sanda Pribić

Rođen 01.0.1955. Osijek, Hrvatska
Završen fakultet : Medicinski fakultet u Osijeku
Doktorat : Medicinski fakultet u Osijeku Tema: Uloga liječnika specijalista obiteljske medicine u prevenciji karcinoma dojke i karcinoma debelog crijeva

Cijela biografija

Prof. dr Slobodan Marinković

 • Rođen : 15.11.1947. godine u Starom Selu, Velika Plana
 • Završen fakultet : Medicinski fakultet u Beogradu
 • Magistratura : Medicinski fakultet Tema : Morfološke i topografske karakteristike prednje moždane arterije
 • Doktorat : Medicinski fakultet Tema: Morfološke, topografske i strukturne karakteristike srednje moždane arterije
Cijela biografija

Doc. dr Suad Keranović

 • Rođen 12.01.1964. Cazin, BiH
 • Završen fakultet : Medicinski fakultet
 • Magistratura : Medicinski fakultet u Tuzli Tema : Hemodinamski parametri nakon revaskularizacije miokarda bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa“.
 • Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli Tema: Uticaj kardiopulmonalnog bajpasa na funkciju bubrega nakon revaskularizacije miokarda
Cijela biografija

Doc. dr Sunita Ćustendil

 • Rođena 18.11.1970. Tuzla, BiH
 • Završen fakultet : Medicinski fakultet u Tuzli
 • Magistratura : Medicinski fakultet u Tuzli Tema : ”Hemostaza u toku i nakon laparoskopske holecistektomije” 
 • Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli Tema: ”Poremećaji hemostaze u bolesnika na hemodijalizi”
Cijela biografija

Prof. dr Vera Ilanković

 • Rođena 20.04.1952. Senti, BiH
 • Završen fakultet :Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Doktorat : Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Tema: Procena i tretman motornog deficita kod postpsihotičnih rezidualnih stanja
Cijela biografija

Prof. dr Veselin Bunčić

 • Rođen 01.03.1966. Subotica, BiH
 • Završen fakultet : Fakultet fizičke kulture Novi Sad
 • Magistratura : Fakultet fizičke kulture Novi Sad Tema : Razlike u motoričkim sposobnostima i morfološkim karakteristikama učenika s obzirom na pohaĎanje predškolskih ustanova.mentor dr Đorđe Nićin,redovni prof.
 • Doktorat : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,Beograd Tema: Komparativna analiza modela organizovanja fizičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama usmerena na transormacije motoričkih sposobnosti uzrasta 6-7 godina, mentor dr Dušan Perić,redovni prof.
Cijela Biografija

Doc. dr Zlatko Ercegović

 • Rođen 20.11.1962. Tuzla, BiH
 • Završen fakultet : Medicinski fakultet
 • Magistratura : Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tema : Vrijednost dijagnostičkih procedura u procjeni ishoda liječenja pacijenata sa izoliranom kraniocerebralnom ozljedom
 • Doktorat : Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tema: Predikcijski faktori za nastanak nestabilnosti lumbalne kralježnice nakon operacijskog liječenja stenoze vertebralnog kanala
Cijela biografija