Doc. dr Milomir Čodo

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”12809″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]

  • Dr Milomir Čodo
  • Rođen 26.10.1975. Sarajevo, BiH
  • Završen fakultet : Pravni fakultet – Univerzitet u Kragujevcu
  • Magistratura : Pravni fakultet – Univerzitet Sinergija BijeljinaTema : „ Posebne istražne radnje kod otkrivanja i dokazivanja pojedinih krivičnih djela u Republici Srpskoj“
  • Doktorat : Pravni fakultet, Evropski univerzitet BrčkoTema: Pravni aspekti zelenaških poslova u Bosni i Hercegovini

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Datum rođenja: 24. septembar 1963. godine, Kotor – Crna Gora
Adresa: Kotor, Rakite, lamella ¼
Telefon: 069 345 942   067 205 942
E-mail: bvvuckovic@t-com.me   vesna.vuckovic@sudstvo.me
Zaposlen u instituciji: UPRAVNI SUD CRNE GORE
Kategorizacija radnog mjesta/pozicija: Sudija
Završen fakultet/master/doktorat (navesti koji fakultet i kada): PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE, Titograd, 1986. godine;PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA BEOGRAD, Beograd 2000. godine-magistar pravnih nauka;

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA KRAGUJEVAC, Kragujevac, 2003. godine -doktor pravnih nauka.

  

Radno iskustvo (koliko godina i na kojim poslovima):

–      1987 – 1988 sudijski pripravnik u Osnovnom sudu Kotor;–      1988-1990, stručni saradnik u Osnovnom sudu Kotor;

– 1990-2012 sudija Osnovnog suda Kotor;

–  01.03.2012.g. i dalje sudija Upravnog suda Crne Gore

  

Drugo profesionalno iskustvo:

–      2004. godine – docent za užu naučnu oblast Društvene i pravne nauke – Fakultet za uslužni biznis, Novi Sad;–      2008. godine – vanredni profesor za užu naučnu oblast Krivično pravo i procesno zakonodavstvo – Fakultet za poslovni menadžment, Bar;

–      2013. godine – redovni profesor na predmetima Krivično pravo i Krivično procesno pravo, Evropski Univerzitet „Brčko Distrikt“, Bosna i Hercegovina;

– 2006. godine- član Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore;

– 2016. godine dobitnik Zlatne plakete za ostvaren doprinos razvoju nauke upravnog prava od Evropskog Univerziteta „Brčko Distrikt“ i Evropskog Univerziteta „Kallos“ Tuzla.

– 2016. godine dobitnik Plakete za doprinos uspješnom radu Udruženja za medjunarodno krivično pravo republike Srbije – beograd, od ovog Udruženja.

– učesnik VIII Ruskog kongresa Krivičnog prava, održanog 30/31 maja 2013. godine na Univerzitetu „Lomonosov“ i tom prilikom podnijela referat na temu „Karakteristike Krivičnog zakonika Crne Gore“;

– učesnik na IX Ruskom kongresu krivičnog prava koji je održan 29/30 maja 2014. godine na Univerzitetu „Lomonosov“ u Moskvi sa referatom na temu „Uticaj ekonomskog kriminaliteta na zemlje u razvoju“.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]Knjige (12):

 1. KRIVIČNO DJELO TEŠKE KRAĐE, “Obod” Cetinje, 2001.g., CIP 343.711

2.KRIVIČNO DJELO PREVARE, “Obod” Cetinje, 2003.g. COBISS. ID 5395216

3.KOMENTAR KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE, “Obod” Cetinje, 2004.g., COBISS. CG-ID 6960656 (koautori Ljubiša Lazarević i Branko Vučković)

4. KOMENTAR ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA Crne Gore, “Obod” Cetinje, 2006.g., ISBN 86-7420-027-3 (koautori Ljubiša Lazarević i Branko Vučković)

5. KOMENTAR ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DJELA, “Obod” Cetinje, 2007.g., COBISS. CG-ID 11258128 (koautori Ljubiša Lazarević i Branko Vučković)

6.KOMENTAR KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GOREdrugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, “Obod” Cetinje, 2007.g., ISBN 978-86-7420-039-1 COBISS. CG-ID 11994640 (koautori Ljubiša Lazarević i Branko Vučković)

7.OSNOVI KRIMINALISTIKE, Fakultet za poslovni menadžment Bar, Štampa “Pobjeda”, ISBN 978-86-85755-14-9 COBISS. CG-ID 12174864 (koautori Mićo Bošković i Dejan Bošković)

8.KOMENTAR KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GOREtreće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, štampa “Obod” Cetinje, 2010 g., ISBN 978-9940-26-002-6 (koautori Ljubiša Lazarević i Branko Vučković)

9.OSNOVI KRIMINALISTIKE, drugo izdanje, (koautor, drugi autor), Fakultet za menadžment Bar, cštampa “Pobjeda” Podgorica, ISBN 978-86-85755-14 (koautori Mićo Bošković i Dejan Bošković)

10.KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE, “Obod” Cetinje, 2009, ISBN 978-86-7420-055-1, COBICC. CG – ID 13638928 (koautor Branko Vučković)

11. KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, “Obod” Cetinje, FMS, Tivat, 2011, ISBN 978-9940-26-004-7 COBISS. CG-ID 18410512 (koautor)

12MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO, FMS, Tivat, 2011.g. ISBN 978-9940-26-004-0, COBISS. CG-ID 18131216 (koautori Bora Čejović i Branko Vučković).

 

Radovi objavljeni u međunarodnim recenziranim časopisima i zbornicima (15):

 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA CRNE GORE, Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologiju, Godina 13. br. 2/2006 ISSN 1409-5327

2. ZAŠTIĆEN SVJEDOK I SVJEDOK SARADNIK U KRIVIČNOM POSTUPKU, Pravni život, časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, br. 9/2006, ISSN 0350-0500.

3. INICIJATIVE I PREDLOZI ZA PREUREĐENJE ISTRAGE U NACRTU ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE, Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologiju, Godina 14, br. 2/2007, ISSN 1409-5327.

4. INICIJATIVE I PREDLOZI ZA PREUREĐENJE ISTRAGE U NACRTU ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE, Pravni život, časopis za pravnu teoriju i praksu, br. 9/2007, ISSN 0350-0500.

5. OGRANIČENJE SLOBODA I OSNOVNIH PRAVA U KRIVIČNOPROCESNOM ZAKONODAVSTVU CRNE GORE-OPRAVDANOST POSTOJEĆIH RJEŠENJA I RJEŠENJA U NACRTU ZKP-a, Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologiju,  God. 15, br. 2-3/2008, ISSN 1409-5327.

6. ODNOS POLICIJE I DRŽAVNOG TUŽIOCA PREMA ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE, Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologiju, Godina 16. br. 2/2009, ISSN 1409-5327.

7. KRIVIČNE SANKCIJE U KRIVIČNOM ZAKONIKU CRNE GORE, Pravna riječ, Izdavač Udruženje pravnika Republike Srpske, Godina VI, br. 19/2009, ISSN 1840-0272. (koautor Branko Vučković)

8. KRIVIČNOPRAVNI ASPEKT ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, Pravna riječ, Izdavač Udruženje pravnika Republike Srpske, Godina VII, br. 23/2010, ISSN 1840-0272. (koautor Branko Vučković)

9. ODNOS POLICIJE I DRŽAVNOG TUŽIOCA PREMA PREDLOGU ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE, Pravni život, časopis za pravnu teoriju i praksu, br. 9/2007, ISSN 0350-0500.

10. KOMANDNA ODGOVORNOST U MEDJUNARODNOM KRIVIČNOM PRAVU, Zbornik radova Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije, sa tematskog skupa – Pravda, pravičnost i zakonitost u krivičnom pravu u svetlu standarda Evropske unije, Beograd, 2015.g., ISBN 978-86-89879-02-5, COBISS.SR-ID 214962700, str. 114 (koautor).

11. EVROPSKI NALOG ZA HAPŠENJE, Zbornik radova Udruženje za medjunarodno krivično pravo Republike Srbije, Četrnaesta tematska medjunarodna naučna konferencija „MEDJUNARODNA, SUDSKA, TUŽILAČKA I POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV KRIMINALA“, Tara, 24-28. jun 2015.g., „Intermex“, Beograd, ISBN 978-86-6411-000-6, COBISS.SR-ID 207523084, str. 205 (koautor)

12. EVROPSKI NALOG ZA HAPŠENJE, Evropska revija, Univerzitet Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina, Godina I, vol. 1., broj 1/2015, ISSN 2303-8020, str.23. (koautor)

13. POLOŽAJ SUDSTVA U CRNOJ GORI – normativno pravni okvir, Zbornik Udruženja za medjunarodno krivično pravo, Intermex, Beograd, Drvengrad, jun 2016.g., ISBN 978-86-6411-000-6, COBISS.SR-ID. 207523084, str. 83. (koautor)

14. UTICAJ MIGRACIJA NA TRGOVINU LJUDIMA, Zbornik Pravnog fakulteta za privredu i pravosudje Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, Novi Sad, septembar 2016.g., ISBN 978-86-6019-066-8, COBISS.SR-ID 307889927, str. 51. (koautor)

15. KRIVIČNO DJELO OTMICA, Pravna riječ, Izdavač Udruženje pravnika Republike Srpske, Godina XIII, br. 48/2016, ISSN 1840-0272. (koautor Branko Vučković)

 

Radovi objavljeni u domaćim časopisima (7):

1. POKUŠAJ KOD KRIVIČNOG DJELA TEŠKE KRAĐE, Pro info, časopis za primjenu propisa, praksu sudova, organa uprave i lokalne smouprave i pravnu nauku, Beograd, br. 1/2003, ISSN 1450-9679

2. RAZGRANIČENJE POSTOJANJA KRIVIČNOG DJELA PREVARE OD NEKIH DRUGIH KRIVIČNIH DJELA, Pro info, časopis za primjenu propisa, praksu sudova, organa uprave i lokalne smouprave i pravnu nauku, Beograd, br. 4/2003, ISSN 1450-9679

3. KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA PRAVA NA RAD, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku, Godina II, br. 1/2009, ISSN 1800-7090 COBISS. CG-ID 12747024

4. KRIVIČNA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA-OPRAVDANOST PRIHVAĆENIH RJEŠENJA, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminologiju, Godina I, br. 1/2008, ISSN 1800-7090, COBISS. CG-ID 12747024.

5. KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA I KOMPJUTERSKI KRIMINALITET, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku, Godina I, br. 2/2008, ISSN 1800-7090 COBISS. CG-ID 012747024.

6. PRITVOR U ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE, Pravni Zbornik, Podgorica, br. 1-2/2012, ISBN 0350-6630, COBISS. CG-ID 015934978 (koautor Branko Vučković).

7. OPASNOST OD NUKLEARNOG TERORIZMA, Pravni zbornik, Podgorica, br. 1/2014, izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, ISBN 0350 – 6630, COBBIS.CG-ID 015934978.

 

Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima

Međunarodni kongresi, simpozijumi i seminari (33)

 1. NOVINE U PREDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2006.g., XVIII seminar prava, Budva jun 2006.g., Zbornik izabranih radova ISBN 86-83297-14-9.

2. KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA I LJUDSKE SLOBODE U KRIVIČNOM ZAKONIKU CRNE GORE, Udruženje za međunarodno krivično pravo Beograd, Izdavač Intermex, Međunarodni naučni skup, Tara, maj 2008.g., ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548.

3. OTKRIVANJE I SUZBIJANJE KORUPCIJE U ODNOSU NA LJUDSKE SLOBODE I PRAVA, Udruženje za međunarodno krivično pravo Beograd, Izdavač Intermex, Međunarodni naučni skup, Tara, maj 2009.g., ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548.

4. SAVREMENI TERORIZAM KAO NEGACIJA OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA, Udruženje za međunarodno krivično pravo Beograd, Izdavač Intermex, Međunarodni naučni skup, Tara, maj 2010.g. ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548.

5. MINIMUM STANDARDA U VEZI SA PROCEDURALNIM PRAVIMA OPTUŽENIH I NJIHOVE ODBRANE U KRIVIČNIM POSTUPCIMA, The right In criminal proceedings in South East Europe, Bukurešt, 2007.g. u organizaciji Konrad Adenauer Stiftung, ISBN 978-973-0-04981-7, (koautor Branko Vučković)

6. OSNOVNE KARAKTERISTIKE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA CRNE GORE, Međunarodna konferencija kazenskega prava Jugovzhodne Evrope, Pravni fakultet u Ljubljani, 08-10. april 2010.g., I del, elektronsko izdanje na CD, ne u štampanoj verziji, a prema verziji sa CD-a str. 37-51, ISBN 978-961-6447-36-2. Verzija postoji na Internet stranici www.pf.uni-lj-si/konference.

7. OSNOVNE KARAKTERISTIKE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA CRNE GORE, Zbornik radova (izabranih radova) sa održane Međunarodne naučne konferencije “Aktuelni problemi u borbi suprotstavljanju kriminalu, Kazakstan Republika, u organizaciji Udruženja asocijacije kriminologa Kazak Univerziteta i Ministarstva obrazovanja Republike Kazahstan i Kazahstanskog nacionalnog Univerziteta, maj 2008.g., ISBN 978-601-247-015-4, BBK 67.411 A 43. Rad objavljen na ruskom jeziku.

8. ODMJERAVANJE KAZNE U KRIVIČNOM PRAVU, Novi Sad, 2011.g., ISBN 978-86-6013-020-0, COBISS. SR/ID 266198279 (koautor)

 9. ODGOVORNOST PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DJELA, Pravna riječ, Republika Srpska, br. 29/2011, ISSN 1840-0272 (koautor).

10. MJERE TAJNOG NADZORA KAO DOKAZ PRED SUDOM, Banja Luka, 2011.g., ISBN 978-99955-691-1-2, COBISS. BH-ID 2232600 (koautor).

11. OSNOVI ISKLJUČENJA KRIVIČNE ODGOVORNOSTI U MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU, “Intermex”, Beograd, 2012.g., ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548.

12. CYBER TERORIZAM, Pravni fakultet, Novi Sad, 2012.g., ISBN 978-86-6019, COBISS. SR-ID 191707404

13. OSNOVI KOJI ISKLJUČUJU POSTOJANJE KRIVIČNOG DJELA, Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, 2012., ISBN 978-99938-57-24-2, COBISS. BH-ID 2920472 (koautor).

14. PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA U KRIVIČNOM PRAVU, Novi Sad, 2012, ISBN 978-86-6019-022-4, COBISS. RS-ID 270349063.

15. ODGOVORNOST SAUČESNIKA, Pravna Riječ, Republika Srpska, broj 33/2012, ISSN 1840-0272.

16.OPASNI OTPAD – EKOLOŠKI PROBLEM BUDUĆNOSTI, Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa, „Evropski Univerzitet Brčko Distrikt“, Bosna i Hercegovina, br. 1/2013, ISBN 978-99955-765-0-9, COBISS. BH-ID 3566360. (koautor)

17. RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA U KRIVIČNOM ZAKONIKU CRNE GORE, „Intermex“, Beograd, 2013.g., ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548.

18. KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE, Zbornik Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, ISBN 978-86-6019-037-8, COBISS.SR-ID 282042887. (koautor).

19. PRITVOR U SVIJETLU USTAVA I ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE (koautor) Zbornik radova Vladavina prava i pravna država u regionu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni Fakultet, 2014. godine, ISBN 978-99938-57-31-0, COBISS.RS-ID 4363544.

20. FENOMENOLOŠKA POBILJEŽJA KORUPCIJE. Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa, „Evropski Univerzitet Brčko Distrikt“, Bosna i Hercegovina, br. 1/2014, ISBN 978-99955-806-0-5, COBISS. RS-ID 4184600. (koautor).

21. UTICAJ EKONOMSKOG KRIMINALITETA NA ZEMLJE U RAZVOJU. Rad prihvaćen za IX Ruski kongres krivičnog prava, 29-30 maj 2014. godine, na Univerzitetu Lomonosov, Moskva, Ruska federacija, UDK 343.2/.7(082), BBK 67.408я43, ISBN 978-5-4396-0703-7, (rad objavljen na ruskom jeziku).

22. ZLOUPOTREBE U PRIMJENI MJERA TAJNOG NADZORA. Zbornik, izdavači Udruženje za međunarodno krivično pravo i „Intermex“, Beograd, 2014., ISBN 978-86-6411-000-6, COBISS. SR-ID 207523084. XIII tematski međunarodni naučni skup “Zloupotreba moći”, Tara, od 18. do 22. juna 2014.g.

23. PROUZROKOVANJE LAŽNOG STEČAJA. Pravo – teorija i praksa, časopis Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, broj 4-6/2014

24. KRIVIČNA DJELA PROTIV POLNE SLOBODE U KRIVIČNOM ZAKONIKU CRNE GORE, Naučno-praktična revija, “Ugolovnoe pravo”, broj 5/2014. Rad objavljen povodom naučnog skupa u Vrhovnom sudu Ruske Federacije.  Rad objavljen na ruskom jeziku. (kooautor)

25. Ekološki terorizam – normativno-pravni okvir, „Pravna riječ“, Udruženje pravnika Republike Srpske, broj 40/2014, ISSN 1840-0272. (kooautor)

26. Pravo na zdravu životnu sredinu-krivičnopravni aspekt. Udruženje pravnika Srbije, „Pravni život“, broj 9/2014, YU ISSN 0350-0500 (koautor).

27. UGROŽAVANJE ŽIVOTNE SREDINE UPOTREBOM BIOLOŠKOG ORUŽJA, Zbornik radova sa Trećeg Medjunarodnog naućnog skupa, broj I/2015, Evropski univerzitet Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina, ISBN 978-89955-99-00-3, COBISS. RS-ID 4922648 (koautor)

28. Komandna odgovornost u medjunarodnom krivičnom pravu, Zbornik radova Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije, sa tematskog skupa – Pravda, pravičnost i zakonitost u krivičnom pravu u svetlu standarda Evropske unije, Beograd, 2015.g., ISBN 978-86-89879-02-5, COBISS.SR-ID 214962700, str. 114 (koautor).

29. Evropski nalog za hapšenje, Zbornik radova Udruženje za medjunarodno krivično pravo Republike Srbije, Četrnaesta tematska medjunarodna naučna konferencija „MEDJUNARODNA, SUDSKA, TUŽILAČKA I POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV KRIMINALA“, Tara, 24-28. jun 2015.g., „Intermex“, Beograd, ISBN 978-86-6411-000-6, COBISS.SR-ID 207523084, str. 205 (koautor)

30. Evropski nalog za hapšenje, Evropska revija, Evropski Univerzitet Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina, Godina I, vol 1, broj 1/2015, ISSN 2303-8020, str. 23 (koautor).

31. BIOLOŠKO ORUŽJE – UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU, Pravni fakultet za privredu i pravosudje, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Zbornik radova XII tradicionalnog naučnog skupa „Pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, ISBN 978-86-6019-058-3 COBISS.SR-ID 299340807, 2015. G. (koautor).

32. CYBER TERORIZAM, Pravna riječ, časopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka, broj 44/2015, Godina XII, ISSN 1840-0272, str. 345. (koautor)

33. ILEGALNE MIGRACIJE- KRIJUMČARENJE LJUDI, Zbornik radova sa IV Medjunarodnog skupa „MIGRACIJE U XXI VIJEKU – uzroci i posljedice“, Evropski univerzitet Brčko Distrikt i Evropski univerzitet „Kallos“ – Tuzla, 2016. g., ISSN 978-99955-99-09-6, COBISS.RS-ID 5758232, str. 58. (koautor)

 

Domaći kongresisimpozijumi i seminari (9)

1. KRIVIČNA DJELA PROTIV BEZBJEDNOSTI RAČUNARSKIH PODATAKA, rad objavljen u Zborniku Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, seminar održan u Budvi u junu 2007.g., u organizaciji Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, Izdavač “Obod” Cetinje.

2. KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA PRAVA NA RAD, Dan Crnogorskog sudstva, Budva 2008., Vrhovni sud Crne Gore i Udruženje sudija Crne Gore, Zbornik radova,  ISBN 978-9940-9195-0-4.

3. SISTEM KRIVIČNIH SANKCIJA U KRIVIČNOM cZAKONIKU CRNE GORE, Dan Crnogorskog sudstva, Budva 2009., Vrhovni sud Crne Gore i Udruženje sudija Crne Gore, Zbornik radova,  ISBN 978-86-85781-08-7. (koautor Branko Vučković)

4. PRITVOR U ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE, Dan Crnogorskog sudstva, Budva 2011., Vrhovni sud Crne Gore i Udruženje sudija Crne Gore, Zbornik radova,  ISBN 978-86-85781-08-7. (koautor Branko Vučković)

5. VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL, „Pravni zbornik“, Udruženje pravnika Crne Gore, br. 1-2/2013, ISBN 0350-6630, COBBIS. CG-ID 015934978.

6. RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA, Sudijski dani, Dan Crnogorskog sudstva, 29-30. oktobra 2014. godine, ISBN 978-86-85781-11-7, COBISS.CG-ID 19428880.

7. EKOLOŠKI TERORIZAM – normativnopravni okvir -, Časopis Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, „Expertus Forensis“, broj 22/2014, ISSN 1451-4672 (koautor).

8.   Pritvor u Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, (koautor), Pravni zbornik, časopis za pravnu teoriju i praksu, br. 1-2/2012, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 2012., ISBN 0350-6630, COBBIS. CG-ID 015934978.

9.   Ekološki terorizam normativnopravni okvir, Časopis Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, „Expertus Forensis“, broj 22/2014, ISSN 1451-4672 (koautor).

 

Objavljeni prikazi, izvještaji i ekspertize (4)

 1. PRIKAZ UDŽBENIKA “PRIVREDNI KRIMINALITET”, prof. dr Mića Boškovića, prof. emeritusa, Perjanik, časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, Policijska akademija, Danilovgrad, Godina 8, broj 22/23, 2010.g. ISSN 145-3412. (koautor Branko Vučković)

 2. PRIKAZ KNJIGE “EKOLOŠKI KRIMINALITET”, prof. dr Mića Boškovića, prof. emeritusa i mr Dejana Boškovića, Perjanik, časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, Policijska akademija, Danilovgrad, Godina 8, broj 24/2010.g. ISSN 145-3412. (koautor Branko Vučković)

3. KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE U SUDSKOJ PRAKSI, autora i izdavača prof. dr Bore Čejovića, Kotor, 2014. ISBN 978-9940-9585-0-3, COBISS CG-ID 25149200 (recenzent). Prikaz je objavljen u časopisu Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, „Expertus Forensis“, broj 22/2014, ISSN 1451-4672.

4. KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE U SUDSKOJ PRAKSI, autora i izdavača prof. dr Bore Čejovića, Kotor, 2014. ISBN 978-9940-9585-0-3, COBISS CG-ID 25149200 (recenzent). Prikaz je objavljen u dnevnom listu „DAN“, 23.08.2014. godine.

Recenzije

– Krivično pravo Crne Gore u sudskoj praksi, autora prof. dr Bore Čejovića, izdavač prof. dr Bora Čejović, Kotor 2014.g., ISBN 978-9940-9585-0-3, COBISS.CG-ID 25149200.

Član redakcije:

– Član organizacionog odbora III Međunarodnog naučnog skupa „KATASTROFE-prevencija i saniranje posljedica“, koji je odžan 27. i 28. marta 2015. godine na Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, Bosna i Hercegovina.

– Član organizacionog odbora III Međunarodnog naučnog skupa „MIGRACIJE U XXI VIJEKU- uzroci i posljedice“, koji je odžan 25. marta 2016. godine na Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, Bosna i Hercegovina.

-Član organizacionog odbora V Međunarodnog naučnog skupa “Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”, koji će se održati 07. aprila 2017.godine na Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, u organizaciji Evropskog Univerziteta Brčko-Distrikt i Evropskog Univerziteta “Kallos”-Tuzla, Bosna i Hercegovina.

Učešće u radnim grupama za izradu zakona i podzakonskih akata: /
 Angažovanost na projektima (i ako jeste kojim):  /
OBLASTI  I TEME ZA KOJE SE PRIJAVLJUJETE  Krivično pravo – opšti i posebni dioKrivično procesno pravo

Upravno pravo

  

Ranije iskustvo kao predavač (ako jeste gdje i kada):

– Studijske2007 – 2009. Fakultet za poslovni menadžment Bar, Osnovi kriminalistike i Osnovi detektivske djelatnosti;– Studijske 2009. i dalje Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, Poslovno pravo, Turističko pravo, Pomorsko pravo, Osnovi kriminalistike, Sigurnost i bezbjednost jahti i marina;

– Studijske 2010.- i dalje, Pravni fakultet Univerziteta „Mediteran“, Osnovi kriminalistike;

– u Policijskoj akademiji u Danilovgradu tokom 2007.godine održala sam predavanje na temu: “Primjena Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela”;

– 2012-2014. godine predavač na Seminaru za pripremu polaganja pravosudnog ispita u organizaciji Univerziteta “Mediteran”-Podgorica, na predmetima Krivično pravo (opšti i posebni dio) i Krivično procesno pravo.

Poznavanje stranog jezika (koji i nivo znanja): Engleski jezik –srednji nivo.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]

Translate »